Så här söker du utländsk pension

Ansök om pension du tjänat in utomlands med samma ansökningsblankett som pensioner från Finland. Uppge på ansökan från vilket land du vill ansöka om pension. Du kommer i gång genom att klicka på Logga in på den här sidan. Då kommer du vidare till din egen arbetspensionsanstalts e-tjänst.

Logga in i pensionsansökningstjänsten

Om den inte har det, kan du använda en pappersblankett eller en blankett som du fyller i på nätet och skriver ut.

Gå till ansökningsblanketter och -anvisningar

Som bilaga till pensionsansökan behövs uppgifterna om arbetet eller bosättningen utomlands. Om du söker pension via en e-tjänst, får du där anvisningar om hur du ska lämna dessa uppgifter. Om du fyller i en pappersblankett, bifoga en blankett som kallas Bilaga U (7110r).

Bilaga U i Blanketter

Du kan lämna in ansökningsblanketterna i pappersformat på en arbetspensionsanstalt, FPA eller Pensionsskyddscentralen (PSC). PSC förmedlar din ansökan till utlandet.

Den utländska pensionsanstalten ger sitt pensionsbeslut på landets eget språk och betalar din pension direkt till ditt bankkonto.

 

EU-ansökan om pension när den pensionssökande är bosatt i Finland

För pension från avtalsländer behövs en särskild ansökningsblankett

Om du ansöker om pension från ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet (avtalsland), ska du fylla i en särskild blankett som gäller överenskommelsen med landet i fråga.

Om du på ansökningsblanketten för pension från Finland har uppgett att du också söker pension från ett avtalsland, sänder PSC dig en pensionsansökningsblankett för avtalslandet med anvisningar. Du kan också skriva ut blanketterna själv för att försnabba handläggningen.

Gå till blanketterna för ansökan om pension från avtalsländer

Sänd ansökningsblanketten ifylld till PSC. PSC bekräftar vissa uppgifter för pensionsanstalten i avtalslandet och förmedlar ansökan dit för handläggning.

Ansök om pension i god tid

Handläggningen av pensionsansökningar tar en längre tid utomlands än i Finland. Hur lång tid det tar beror på vilken pension du ansöker om och från vilket land.

Du kan lämna in ansökan om ålderspension ca 6-9 månader före den tidpunkt då du önskar att pensionen börjar. Lämna in ansökan senast under den månad då pensionen från utlandet ska börja.

Närmare uppgifter om hur handläggningen av pensionsansökan framskrider kan du få direkt från den utländska pensionsanstalten. Kontaktuppgifterna hittar du på sidan Mer om pensioner i andra länder.

Gå till sidan Mer om pensioner i andra länder

Det kan ta en längre tid än vanligt att få pensionsbeslutet även från Finland om din arbetspensionsanstalt i pensionsberäkningen behöver uppgifter om arbete som utförts utomlands, dvs. om dina försäkringsperioder utomlands. Närmare upplysningar får du från din arbetspensionsanstalt.

Uppge uppgifterna om din vistelse utomlands så noggrant som möjligt

Var omsorgsfull när du i samband med pensionsansökan lämnar uppgifter om din vistelse utomlands. Uppgifterna i ansökan är utgångspunkten för utredningen av din rätt till pension från utlandet. Det är viktigt att du lämnar uppgifter om alla perioder du arbetat eller bott utomlands även om du inte ansöker om pension från alla länder där du arbetat eller bott.

Bifoga i mån av möjlighet kopior av dokument om ditt arbete utomlands, t.ex. arbetsintyg, arbetsböcker och lönespecifikationer. Uppge också ditt utländska pensionsnummer eller försäkringsnummer, om du känner till det. Läs mer om bestyrkning av dokument längre ner på den här sidan.

Den utländska pensionsanstalten kan kontakta dig

När den utländska pensionsanstalten reder ut din pensionsrätt kan den sända dig olika slag av förfrågningar om t.ex. ditt arbete, din bosättning eller dina inkomster i landet i fråga eller i Finland.

I allmänhet kommer förfrågningarna på landets officiella språk. Om det är ett EU-land, har du rätt att svara på vilket officiellt EU-språk som helst. På förfrågningar från avtalsländerna kan du svara på avtalslandets officiella språk eller på svenska eller finska. Om den utländska pensionsanstalten inte får de tilläggsuppgifter den ber om, kan den avslå din ansökan.

På det arbetspensionsintyg som arbetspensionsanstalten i Finland ger dig finns inga uppgifter om pensioner som du har tjänat in utomlands. Pensionsskyddscentralen har inte heller uppgifter om dem.

Många utländska pensionsanstalter ger en uppskattning av den framtida pensionen om man ber om det. En del skickar också regelbundet en pensionsprognos till din adress, om de känner till den. Ibland kan det dock vara svårt att få en pensionsprognosfrån ett annat land. Det kan hända att det behövs t.ex. bank- eller andra koder som används i landet i fråga för att kunna logga in i en e-tjänst.

I vissa fall kan man få en pensionsprognos först 1-2 år innan man uppnår den allmänna pensionsåldern i landet.

För att få en pensionsprognos måste man i allmänhet personligen ta kontakt med den utländska pensionsanstalten. Det lättaste och ofta det enda sättet är att skicka en skriftlig begäran. En del pensionsanstalter skickar prognosen hem per post, medan andra skickar en personlig kod eller en inloggningskod och ett lösenord, med vilka du kan ta fram dina pensionsuppgifter i pensionsanstaltens webbtjänst.

Uppge åtminstone följande i din begäran om pensionsuppskattning:

 • namn (också tidigare namn)
 • födelsetid
 • nuvarande adress i Finland
 • var och när du har arbetat utomlands (också arbetsplatsernas adresser, om du har dem)
 • det utländska försäkringsnumret eller personnumret (om du har dem)
 • namnet på pensionssystemet där du har varit försäkrad i utlandet (om du känner till det).

Läs vid behov råden och anvisningarna om respektive land på sidan Mer om pensioner i andra länder.

Gå till sidan Mer om pensioner i andra länder

Länder med vilka Finland inte har någon överenskommelse om social trygghet kallas icke-avtalsländer.

Pensionsskyddscentralen sänder inte ansökningar till dessa länder, utan du måste själv ta reda på din rätt till pension och ansöka om pensionen från dem.

Det är möjligt att ett icke-avtalsland inte alls betalar ut pensioner till Finland.

Du hittar kontaktuppgifter till pensionsanstalter i andra än EU-, EES- och avtalsänder på socialförsäkringsanstalternas internationella organisations ISSAs webbplats.

Gå till ISSA:s webbplats

I många länder kompletteras det lagstadgade pensionsskyddet med tilläggs- och avtalspensioner.

I regel förmedlar Pensionsskyddscentralen inte ansökningar om sådana pensioner till utlandet, eftersom de i allmänhet inte omfattas av EU-förordningarna och överenskommelserna om social trygghet.

Ta själv reda på om du har rätt till tilläggs- eller avtalspensioner direkt hos pensionsanstalten i fråga.

Gå till sidan Mer om pensioner i andra länder

I synnerhet många öst- och sydeuropeiska länder behöver arbetsböcker eller motsvarande arbetsintyg som bilagor till pensionsansökan. Dokumenten behöver inte skickas i original, men kopiorna ska vara bestyrkta. Du kan gå till väga på något av följande sätt:

 • Skicka dokumenten i original per post till Pensionsskyddscentralen (PSC). PSC tar kopior av dem, bestyrker kopiorna och skickar dem till landet i fråga. Originaldokumenten återsänds till dig när ärendet har behandlats.
 • Visa upp dokumenten i original på FPA:s byrå. FPA tar kopior av dem, bestyrker kopiorna och skickar dem till PSC; som skickar dem till landet i fråga.

Ärendet kan behandlas snabbare om du lämnar in bestyrkta kopior direkt hos PSC.

Om du är missnöjd med en utländsk pensionsanstalts beslut, kan du överklaga beslutet enligt anvisningarna om sökande av ändring som medföljer beslutet. Du ska överklaga inom den utsatta tiden som anges i beslutet.

Lämna in din besvärsskrift i första hand till den pensionsanstalt som utfärdat beslutet eller till den adress som nämns i beslutet. Du kan också lämna in besvärsskriften på Pensionsskyddscentralen, FPA eller din pensionsanstalt, därifrån den sänds vidare till utlandet. Observera ändå att om du sänder din besvärsskrift till någon av dessa aktörer i Finland, kan den hamna i kö en längre tid. För att vara säker på att besvärsskriften sänds utomlands så fort som möjligt är det bra att du efter att du sänt din försändelse ännu ringer och hör dig för i ärendet. Snabbaste sättet att få besvärsskriften utomlands är att själv skicka den utomlands.

Beslut från EU-och EES-länderna kan du överklaga på alla officiella EU-språk, också på svenska. I vissa fall kan besvären handläggas snabbare om du överklagar på landets officiella språk. Beslut från avtalsländer kan du överklaga på avtalslandets officiella språk eller på svenska eller finska.

Uppge åtminstone följande i din besvärsskrift:

 • beslutet som du överklagar
 • vad du kräver ändring på
 • motiveringen till ditt ändringskrav (vad som är fel eller bristfälligt i beslutet och hur du vill att beslutet ska ändras)
 • dina kontaktuppgifter (namn, adress, personnummer eller försäkringsnummer i det land som gett beslutet, telefonnummer)
 • datum och underskrift

När du har fått pensionsbesluten från alla EU- och EES-länder därifrån du har ansökt om pension, kan du studera deras sammanlagda inverkan på dina pensionsrättigheter. Fastän varje land beviljar eller nekar pensionen enligt sin egen pensionslagstiftning, ska en pensionsanstalt som utfärdar ett beslut vid avgörandet också beakta bestämmelserna i EU-förordningarna om social trygget. Närmare uppgifter om innehållet i ett beslut och grunderna för hur pensionen bestäms får du direkt från den anstalt som utfärdat beslutet.

Om du anser att din pensionsrättighet i ett eller flera EU- och/eller EES-länder kan ha påverkats negativt av sambandet mellan pensionsbesluten, kan du ta kontakt med den pensionsanstalt som utfärdat beslutet för att få tilläggsuppgifter och för att begära omprövning av beslutet. För att begära omprövning ska du be om en sammanfattning av EU-pensionsbesluten från Pensionsskyddscentralen (blankett P1).

När du har fått sammanfattningen från Pensionsskyddscentralen, kan du skicka en begäran om omprövning till den pensionsanstalt som utfärdat beslutet. Begäran om omprövning ska göras inom den  tidsfrist som anges i sammanfattningen eller på pensionsbeslutet. Tidsfristen kan vara olika i olika länder.

I fråga om vissa äldre ansökningar görs sammanfattningen av EU-pensionsbesluten på en blankett som kallas E211. När du har fått sammanfattningen på E211-blanketten kan du överklaga beslut som du tidigare inte har haft rätt att överklaga.