Rehabilitering kan vara vägen tillbaka

Om din arbetsförmåga blir sämre, ska du ta itu med saken i tid och söka rehabilitering. Det är det främsta alternativet, om man får problem med arbetsförmågan.

Du kan diskutera ditt hälsotillstånd med arbetsgivaren och företagshälsovården. Du kan också be rehabiliteringsrådgivaren på din egen arbetspensionsanstalt om information. Om det behövs, skickar de dig på närmare undersökningar och ordnar med rehabilitering.

Vad är rehabilitering?

Målet för rehabiliteringen är att stödja klienten i arbetet eller vid återgången i arbete t.ex. efter en lång sjukskrivning och klientens sociala funktionsförmåga och förmåga att klara sig självständigt. Rehabiliteringen kan vara yrkesinriktad, social eller medicinsk.

Yrkesinriktad rehabilitering som arbetspensionsanstalterna ordnar och bekostar är lagstadgad. Den inkluderar allt som förbättrar förutsättningarna att arbeta. Genom yrkesinriktad rehabilitering får du hjälp med att stanna kvar i arbetslivet, börja arbeta igen trots en sjukdom och arbeta vidare.

Den yrkesinriktade rehabiliteringen är individuell och följer en rehabiliteringsplan, som utgår från rehabiliteringsklientens behov. I allmänhet utreder man först, om klienten kan fortsätta med sitt tidigare arbete med hjälp av olika arrangemang i arbetet. Nya uppgifter på samma arbetsplats kan också vara ett alternativ.

Behovet av rehabilitering bedöms och rehabiliteringsplanen görs utgående från sökandens situation som helhet. Man beaktar bl.a. sökandens ålder, utbildning, arbetsförmåga, annan kompentens, hälsotillstånd och prognosen för hälsotillståndet.

Den yrkesinriktade rehabiliteringen kan också vara t.ex. utbildning, kurser eller arbetsprövning. Den vanligaste formen av rehabilitering är arbetsprövning, som genomförs i  nära samarbete med arbetsplatsen och företagshälsovården.

FPA ordnar yrkesinriktad rehabilitering i synnerhet för dem som står utanför arbetslivet, för unga personer och personer med nedsatt funktionsförmåga. FPA ansvarar också för medicinsk rehabilitering.

Vem kan få yrkesinriktad rehabilitering?

Du har rätt till arbetspensionsrehabilitering under följande förutsättningar:

  • Du är yngre än 63 år
  • Du har ett anställningsförhållande eller en företagsverksamhet som fortgår eller som har upphört för en ganska kort tid sedan
  • Du har en sjukdom eller en skada, som under de närmaste åren medför en sannolik risk att bli invalidpensionerad
  • Risken för arbetsoförmåga kan skjutas upp eller förebyggas genom ändamålsenligt yrkesinriktad rehabilitering
  • Dina arbetsinkomster under de senaste fem åren uppgår sammanlagt till minst 34 910,29 euro (nivån år 2017)
  • Du har inte rätt till rehabilitering med stöd av olycksfalls- eller trafikförsäkringen

Inkomster under rehabiliteringstiden

Du får rehabiliteringspenning för den tid då du deltar i yrkesinriktad rehabilitering. Den är lika stor som din invalidpension höjd med 33 procent.

Exempel på rehabiliteringspenning

Om din invalidpension (full pension) är 1 800 euro/mån är din rehabiliteringspenning 1800 euro + (1 800 euro x 33 %) = 2 394 euro/mån

Om du arbetar medan du deltar i rehabilitering och då förtjänar mer än hälften av den stabiliserade inkomst enligt vilken din invalidpension skulle beräknas, får de partiell rehabiliteringspenning. Den är hälften av full rehabilitering.

Om din arbetsgivare betalar lön till dig medan rehabiliteringen pågår, betalas rehabiliteringspenningen till din arbetsgivare till den del den motsvarar lönen. Om lönen är mindre än rehabiliteringspenningen, betalas skillnaden till dig.

Medan du väntar på att rehabiliteringspenning kan du få rehabiliteringsunderstöd, som är beroende på prövning, om du inte har andra inkomster. Rehabiliteringsunderstödet är lika stort som invalidpensionen.

Kostnaderna för rehabiliteringsen ersätts separat. Vilka kostnader som ersätts framgår i detalj av rehabiliteringslöftet och anvisningarna som medföljer det. Ersättning kan betalas t.ex. för resekostnader, studiemateriel och böcker och också för hyreskostnader, om man studerar på annan ort.

Nordiskt samarbete i rehabiliteringsärenden

Din rätt till yrkesinriktad rehabilitering när du arbetar i ett annat nordiskt land än det du bor i tryggas genom överenskommelser och samarbete mellan de nordiska länderna.

De olika nordiska länderna har olika lagstiftning. Det vara svårt att uppfylla kriterierna för att få rehabiliteringsåtgärder och penningförmåner, om du arbetar i ett nordiskt land och bor i ett annat. För att du inte ska gå miste om din rätt till rehabiliteringsåtgärder och förmåner har de nordiska länderna ingått bilaterala överenskommelser.

De nordiska rehabiliteringsöverenskommelserna grundar sig på EU-förordningarna 883/2004 och 987/2009 och på punkterna om gränsöverskridande rehabiliteringsärenden i Nordiska konventionen om social trygghet.