Tillgänglighetsutlåtande

Den här webbplatsen omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som förutsätter att offentliga webbplatser är tillgängliga. Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller webbplatsen Arbetspension.fi och det har gjorts 21.9.2020. Utlåtandet granskades senast 5.4.2024.

Webbplatsens tillgänglighet har utvärderats av en utomstående sakkunnigorganisation.

Webbplatsens tillgänglighetsläge

Denna webbplats uppfyller de kritiska tillgänglighetskriterierna.

Innehåll som inte är tillgängligt

Till följande delar uppfyller webbplatsen inte ännu kraven:

  • (WCAG 1.3.1) Innehållselementens inbördes relationer överensstämmer inte med kraven till alla delar.
  • (WCAG 1.3.1, 1.3.2, 2.1.1, 2.4.3, 4.1.2) Elementen är inte till alla delar i samma ordning i koden som det synliga. Namnen och rollerna för användargränssnittskomponenterna är inte till alla delar tydliga. Till exempel på sidan Blanketter är ordningen av pdf-filerna inte logisk, filerna går inte att använda med tangentbord, de har inte märkts ut som textfiler och alla rubriker är endast på nivå h2.
  • (WCAG 1.3.5) Identifiering av inmatningssyfte lyckas inte i en intern sökning på webbplatsen, eftersom det inte finns någon igenkänning av böjningsformer.
  • (WCAG 2.4.1) I räknarna går det inte att hantera all funktionalitet i innehållet via gränssnittet för tangentbordet.
  • (WCAG 3.2.2) Hamburgermenyn tar upp hela sidan och därför kan användare inte fortsätta om inte hamburgermenyn först stängs.
  • (WCAG 3.3.2) Användaren får inte tillräckligt med instruktioner i tjänstens alla delar.
  • (WCAG 3.3.3) Igenkänning av inmatade fel fungerar inte i en intern sökning på webbplatsen. Sökningen fungerar på så sätt att användaren måste mata in söktermen i rätt format. Sökordens böjningsformer är inte kända.

Diagrammen har en textmotsvarighet om deras innehåll inte har beskrivits i texten eller diagrammets uppgifter inte finns i en tabellbilaga.

Nya videor och ljudsändningar produceras i tillgängligt format på så sätt att de är tillgängliga senast 14 dygn efter att de publicerats första gången. Videor som publicerats på webbplatsen Arbetspension.fi före 23.9.2020 kommer inte att göras tillgängliga. Videor som publiceras efter 23.9.2020 kommer att ha textmotsvarigheter eller textning och syntolkning.

Vi strävar efter att ta tillgängligheten i beaktande i de tjänster som är länkade till webbplatsen Arbetspension.fi så långt som det är möjligt. Delvis är det här ändå endast möjligt vad gäller kommande upphandlingar.

Omfattas inte av lagstiftningen

På Pensionsskyddscentralens Youtube-kanal finns videoinnehåll som publicerats före 23.9.2020. En del av det här videoinnehållet saknar textning och/eller syntolkning. Videoinnehåll som publicerats före 23.9.2020 behöver enligt lagen inte i efterhand göras tillgängligt eller tas bort.

Andra tjänster

I de kanaler för sociala medier som Pensionsskyddscentralen använder producerar vi från och med 23.9.2020 så tillgängligt innehåll som är möjligt i kanalen i fråga.

Följande tjänster har sina egna tillgänglighetsutlåtanden: Pensionsskyddscentralens e-tjänster (eETK inkl. A1-ansökan), Etk.fi och Arbetspensionslagstiftningen.

Identifieringen i Arbetspension.fi leder kunden till den arbetspensionsanstalts tjänst där hen är försäkrad. De här tjänsterna har egna tillgänglighetsutlåtanden. Tjänster som kräver identifiering är Ditt arbetspensionsutdrag, Sök pension och Din arbetspensionsanstalt.

Respons och kontaktuppgifter

Har du lagt märke till en tillgänglighetsbrist på vår webbplats eller behöver du för att utreda dina intressen, rättigheter eller skyldigheter eller för att få dina intressen eller rättigheter tillgodosedda eller för att fullgöra dina skyldigheter sådant innehåll i den digitala tjänsten som inte uppfyller tillgänglighetskraven? Meddela oss om det. Vi svarar dig inom 14 dagar.

Berätta om tillgänglighetsbrister med webbformuläret.

E-postadress för respons: saavutettavuuspalaute(at)etk.fi

Anmälan till tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med det svar du får från oss eller inte får ett svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till tillsynsmyndigheten dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På myndighetens sida berättas noggrant hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000