Pension från utlandet till Finland

Det är oftast enkelt att ansöka om pension från utlandet. Pensionsskyddscentralen (PSC) sänder din ansökan till utlandet, om du bor i Finland och ansöker om pension från ett eller flera av följande länder:

  • EU- och EES-länderna
  • Storbritannien
  • Schweiz
  • De länder med vilka Finland har en bilateral överenskommelse om social trygghet.

EU-förordningarna om social trygghet och Finlands bilaterala överenskommelser om social trygghet med vissa länder garanterar att pensioner betalas från ett land till ett annat. Finland har en bilateral överenskommelser med Kanada, Quebec, Förenta staterna, Israel, Chile, Australien, Indien, Sydkorea, Kina och Japan (s.k. avtalsländer). EU har dessutom ett avtal med Schweiz om att EU:s förordningar om social trygghet också tillämpas på Schweiz. För Storbritanniens del tillämpas utträdesavtalet eller handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien.

I listan nedan ser du från vilka alla länder som pension betalas till Finland enligt EU-förordningen eller en överenskommelse om social trygghet.

Australien, Belgien, Bulgarien, Chile, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kina, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Quebec, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Sloveninen, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike

Pension som betalas från utlandet grundar sig oftast på arbete

Från andra länder får man i regel pension endast på basis av arbete som försäkrats där.

Varje land har egna bestämmelser om hur långa anställningarna ska vara för att pension ska tjänas in. Länderna kan också ha krav på hur många arbetsår som den pensionssökande totalt sett ska ha. I kravet om arbetsår beaktas vanligtvis också arbete i Finland och andra EU/EES-länder.

Pensioner som kan jämföras med vår bosättningsbaserade folkpensionen  är inte allmän i andra länder. Vissa länder har pensioner som ger minimitrygghet, men de betalas i allmänhet inte till ett annat land.

Pension som enbart grundar sig på bosättning kan man få från Nederländerna, Island, Norge, Danmark, Australien, Israel och Kanada. Till följd av en lagändring betalas bosättningsbaserad pension från Sverige fr.o.m. 1.1.2023 inte längre till personer bosatta utomlands.

Olika pensionsålder i olika länder

Pensionsåldern är olika i olika länder. I en del länder kan man under vissa förutsättningar också få förtida ålderspension redan före den allmänna pensionsåldern i landet.

I många länder håller man som bäst på och höjer den lagstadgade pensionsåldern. Du får information om pensionsåldern i första hand från pensionsanstalten i respektive land.

Läs mer om pensioner i andra länder

Pensionsbeslut enligt lagstiftningen i landet i fråga

Varje land fattar pensionsbesluten enligt sin egen lagstiftning. Det betyder t.ex. att även om du får invalidpension i Finland, kan det hända att du inte får det från ett annat EU-, EES- eller avtalsland. Du kan ändå senare ha rätt till invalid- eller ålderspension från landet i fråga. Den utländska pensionsanstalten ger sitt pensionsbeslut på landets eget språk och betalar din pension direkt till ditt bankkonto. Betalningsdagen varierar beroende på land.

Om du får pension från utlandet, kan det påverka din möjlighet att få socialförsäkringsförmåner i Finland. En utländsk pension kan medföra att arbetslöshetsförmåner, sjukdagpenning eller utkomststöd inte beviljas eller att de betalas till ett lägre belopp. Om du börjar få pension från utlandet kan det också leda till att förmåner som du redan fått kommer att krävas åter.

Lagstadgad pension från utlandet är inget hinder för att du ska få partiell förtida ålderspension. Om du däremot får deltidspension, är det bra att tänka på att en lagstadgad utländsk pension är ett hinder för att deltidspension ska betalas ut.

Om du är företagare upphör din  försäkringsskyldighet om du beviljas lagstadgad ålderspension från Finland eller från utlandet. Efter det kan du ändå teckna en frivillig pensionsförsäkring för företagare eller lantbruksföretagare.

Ta reda på hur en utländsk pension påverkar socialförsäkringsförmånerna i Finland redan innan du ansöker om utländsk pension.

Om dina omständigheter ändras, ska du meddela det direkt till den utländska pensionsanstalten som betalar pensionen. Sådana ändringar är t.ex. ändring av civilståndet, adressen eller bankkontouppgifterna eller att du börjar arbeta.

Om ditt kontonummer ändras, ska du meddela det till den utländska pensionsanstalten.

Pensionsanstalterna i en del länder skickar årligen en personuppgiftsblankett till pensionstagarna att fylla i. Avsikten är att kontrollera att kontaktuppgifterna stämmer och att pension inte i misstag betalas till en avliden person. Blanketten kallas också levnadsintyg. Fyll i och returnera blanketten enligt anvisningarna. Om man inte returnerar personuppgiftsblanketten, är följden i allmänhet att pensionsutbetalningen avbryts.

Oftast betalas utländska pensioner månatligen in på konto. I vissa fall betalas de med bankcheck.

Med en del länder är det möjligt att avtala om att pensionen betalas med längre mellanrum. Det kan vara bra för att t.ex. minska bank- eller checkkostnaderna.

Om du vill att din pension ska betalas mera sällan än en gång i månaden, kan du höra dig för om möjligheten hos den utländska pensionsanstalt som betalar din pension.

Du ska alltid deklarera pension du fått från utlandet. Skatteförvaltningen i Finland har en tjänst för internationell personbeskattning som ger information om hur utländsk pension påverkar beskattningen i Finland.

Det kan hända att du också ska betala skatt till det land som beviljat pension. Närmare upplysningar får du från den som betalar pensionen eller skattemyndigheten i landet i fråga.

Skatteförvaltningen – Pension från utlandet

Skatteförvaltningens servicenummer

Läs mer om pensioner i andra länder