Som arbetstagare utomlands

När du arbetar utomlands, omfattas du utgångsmässigt av den sociala tryggheten i arbetslandet. Under vissa förutsättningar kan en arbetstagare som arbetar utomlands omfattas av socialförsäkringen i Finland.

Förvärvsarbete som en finländare utför utomlands som utsänd arbetstagare försäkras i Finland. En utsänd arbetstagare kan vara arbetspensions- och socialförsäkrad i Finland under en tid då han eller hon tillfälligt arbetar i ett EU- eller EES-land, ett avtalsland eller Schweiz. Avtalsländer är länder med vilka Finland har en överenskommelse om social trygghet.

En utsänd arbetstagare är en person som

  • har sänts utomlands av en finländsk arbetsgivare
  • omfattas av socialförsäkringen i Finland vid utresan
  • arbetar tillfälligt utomlands (högst 2 år, i avtalsländer 3–5 år).

Också den som distansarbetar utomlands kan vara en utsänd arbetstagare.

Utsänd arbetstagare

För en utsänd arbetstagare ska man alltid ansöka om ett intyg (intyg A1) om att arbetstagaren omfattas av socialförsäkringen i Finland under det tillfälliga utlandsarbetet. Man ansöker om intyget hos Pensionsskyddscentralen. Intyget ansöks vanligtvis av arbetsgivaren Med hjälp av intyget undviker arbetstagaren och arbetsgivaren att behöva betala socialförsäkringsavgifter i arbetslandet. Alla lagstadgade socialförsäkringsavgifter för en person som omfattas av socialförsäkringen i Finland betalas alltså endast till Finland.

Om arbetet utomlands fortgår mer än två år behövs dispens. Man ansöker om dispens på samma formulär som om intyget.

Arbete i ett icke-avtalsland

Om en finsk arbetsgivare skickar en anställd för att arbeta i ett land med vilket Finland inte har någon överenskommelse om social trygghet (t.ex. Brasilien), ska arbetsgivaren försäkra den anställda enligt arbetspensionslagarna i Finland under hela den tid då utlandsarbetet fortgår, oberoende av hur lång tiden är. Eftersom det inte finns någon överenskommelse, kan arbetslandet också ta ut försäkringsavgifter.

Om du arbetar i ett icke-avtalsland, utfärdar Pensionsskyddscentralen inget intyg om att du omfattas av socialförsäkringen i Finland.  Däremot ska den anställda ta kontakt med FPA, som vid behov fattar beslut om rätten att omfattas av socialförsäkringen i Finland.

En utsänd arbetstagare tjänar in arbetspension enligt försäkringslönen

Den arbetsinkomst som utgör grunden för pensionen och försäkringsavgifterna vid utlandsarbete kallas försäkringslön. Som försäkringslön betraktas den lön som skulle betalas för motsvarande arbete i Finland eller den lön som i övrigt kan anses motsvara arbetet. Pensionen och försäkringsavgifterna för utlandsarbete bildas alltså inte utgående från den verkliga utbetalda lönen.

Bestämmelsen om försäkringslön gäller arbete som utsänd arbetstagare var som helst utomlands, om arbetet försäkras i Finland enligt lagen om pension för arbetstagare.

Närmare information om försäkringen får du från Pensionsskyddscentralen, tfn 029 411 2110 eller e-post ulkomaanasiat(at)etk.fi.

Gå till sidan för kontaktuppgifter för att se på vilka andra sätt du kan ta kontakt och när Pensionsskyddscentralens kundtjänst har öppet.