Arbetslivspension efter en lång tid i slitsamt arbete

För att få arbetslivspension måste man ha fyllt minst 63 år.

Du kan ha rätt till arbetslivspension, om du har arbetat minst 38 år i ansträngande och slitsamt arbete och om din arbetsförmåga är nedsatt. Arbetsförmågan behöver inte vara lika mycket nedsatt som det krävs för invalidpension.

I de 38 åren i arbete kan medräknas högst tre år med föräldradagpenningar. I tiden i arbete medräknas också kortare frånvaro på grund av sjukdom eller permittering under pågående anställningar eller företagsverksamhet och även tillfällig arbetslöshet.

Ska du söka arbetslivspension? Läs anvisningarna om hur man söker och gör en ansökan

Läkarutlåtande behövs

Arbetslivspensionen är lika stor som den pension som du tjänat in tills pensionen börjar. Din arbetspensionsanstalt kan ge en uppskattning av arbetslivspensionens belopp.

Om du vill kan du ansöka om ett förhandsbeslut om din rätt till arbetslivspension och fatta det slutliga beslutet om att gå i pension först när du har fått det. Förhandsbeslutet är i kraft i sex månader. Om ditt ansträngande och slitsamma arbete har upphört, ska du ansöka om arbetslivspension inom ett år från det att arbetet upphörde.

Skriv din ansökan på blanketten för ansökan om arbetslivspension. Bifoga företagshälsovårdens läkarutlåtande B om ditt hälsotillstånd, arbetets innehåll, hur ansträngande och slitsamt arbetet är och arbetsgivarens beskrivning av ditt arbete.

Om du får arbetslivspension kan du samtidigt arbeta och förtjäna 976,59 euro (2024 års nivå) i månaden.

Hur bedöms det hur ansträngande och slitsamt arbetet är?

För att arbetet ska betraktas som så ansträngande och slitsamt att det kan ge rätt till arbetslivspension, förutsätts att det i betydande utsträckning har innehållit en eller flera av följande faktorer:

  1. arbetsrörelser som kräver stor muskelstyrka eller som belastar musklerna långvarigt
  2. särskilt hög belastning på andnings- och cirkulationsorganen
  3. belastande och besvärliga arbetsställningar
  4. upprepade arbetsrörelser som kräver styrka eller stor snabbhet eller arbetsrörelser som samtidigt kräver att handen griper, gör en vridande rörelse och använder kraft
  5. interaktivt arbete som är särskilt krävande och medför exceptionell psykisk belastning
  6. arbete med uppgifter som kräver ständig vaksamhet eller särskild uppmärksamhet och där det finns hög risk för olycksfall eller olycka eller uppenbar risk för våld.

Vid bedömningen av hur ansträngande och slitsamt arbetet är beaktas också följande:

  • exceptionella fysikaliska faktorer
  • användning av skyddsutrustning som ökar belastningen
  • skiftarbete som inbegriper återkommande nattarbete eller som på annat sätt är belastande
  • återkommande långa arbetspass.

Ansträngningen och slitsamheten bedöms som en helhet, där de ovan nämnda faktorernas samverkan beaktas.

Utöver en lång tid i tungt arbete krävs också att möjligheterna att fortsätta arbeta har försvagats på grund av nedsatt arbetsförmåga.  För att du ska få arbetslivspension måste din arbetsförmåga vara varaktigt nedsatt, men det krävs inte att den är nedsatt i ett år utan avbrott eller att du har fått sjukdagpenning under en viss period.