När behöver jag en FöPL-pensionsförsäkring?

Som företagare ska du teckna en FöPL-försäkring inom sex månader från det att du inledde företagarverksamheten. Du anses vara en företagare om du arbetar men inte utför arbetet in ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande.

Även om du utför företagarverksamheten som bisyssla (vid sidan av arbetsavtals- eller tjänsteförhållande) och säsongsbundet ska du teckna en försäkring om förutsättningarna enligt lagen om pension för företagare (FöPL) uppfylls. Samma regler gäller också egenanställda.

FöPL gäller också utländska företagare som bedriver företagarverksamhet i Finland.

Du måste teckna en försäkring enligt lagen om pension för företagare (FöPL) om

  • du är 18–69 år gammal (för dem som är födda år 1957 eller tidigare är den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten 68 år, för dem som är födda åren 1958-61 är den 69 år och för dem som är yngre 70 år)
  • du arbetar som företagare eller lättföretagare
  • din företagarverksamhet har sammanbundet räckt minst fyra månader efter att du fyllt 18 år
  • din arbetsinkomst uppskattas till minst 9 010,28 euro om året (2024).

Om du är företagare och du även får ålderspension, är FöPL-försäkringen frivillig för dig.

Obs! Företagaren ska ordna arbetspensionsskydd också till arbetstagare som han eller hon har anställt.

Bolagsmän i öppna bolag och ansvariga bolagsmän i kommanditbolag ska försäkras enligt lagen om pension för företagare (FöPL). Enligt FöPL försäkras också personer som arbetar i ledande ställning i aktiebolag och som ensamma äger över 30 procent eller tillsammans med sina familjemedlemmar äger mer än hälften av bolaget eller det röstetal som aktierna medför.

Det beror på bolagsformen och arbetets karaktär och villkoren för arbetet om en familjemedlem ska försäkras enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) eller lagen om pension för företagare (FöPL).

Vid behov avgör Pensionsskyddscentralen om en person är företagare och alltså själv ansvarig för att teckna en pensionsförsäkring.

I exempelfallen är antagandet att de övriga förutsättningarna för försäkringen (åldersgräns, den tid arbetet pågår, arbete i företaget samt arbetsinkomstens eller lönens belopp) finns. Med familjemedlem avses familjemedlem till FöPL-försäkrad företagare.

Privat firma Arbetspensionsförsäkringen
Båda makarna arbetar i företaget, och företagsverksamheten idkas i ett firmanamn som är i någonderas namn Båda makarna ska försäkras enligt FöPL
Familjemedlem som arbetar i företaget utan lön Försäkras enligt FöPL
Familjemedlem som arbetar mot lön i företaget, annan än make Försäkras enligt ArPL
Öppet bolag Arbetspensionsförsäkringen
Bolagsman som arbetar i företaget Försäkras enligt FöPL
Familjemedlem som arbetar i företaget mot lön (inte bolagsman) Försäkras enligt ArPL
Familjemedlem som arbetar i företaget utan lön (inte bolagsman) Står utanför arbetspensionsskyddet
Kommanditbolag Arbetspensionsförsäkringen
Ansvarig bolagsman som arbetar i företaget Försäkras enligt FöPL
Tyst bolagsman som arbetar i företaget mot lön Försäkras enligt ArPL
Tyst bolagsman som arbetar i företaget utan lön Står utanför arbetspensionsskyddet
Familjemedlem som arbetar i företaget mot lön men inte är bolagsman Försäkras enligt ArPL
Familjemedlem som arbetar i företaget utan lön men inte är bolagsman Står utanför arbetspensionsskyddet
Aktiebolag Arbetspensionsförsäkringen
En person som arbetar i ledande ställning i företaget och ensam äger över 30 % eller tillsammans med sina familjemedlemmar äger mer än 50 % av aktiekapitalet i företaget eller det röstetal som aktierna medför Försäkras enligt FöPL
Delägares familjemedlem som arbetar i företaget mot lön men inte äger aktier Försäkras enligt ArPL
Delägares syster som äger 30 % av aktierna i företaget och arbetar i företaget mot lön Försäkras enligt ArPL
Delägares syster som äger 30 % av aktierna i företaget och arbetar i företaget utan lön Står utanför arbetspensionsskyddet
Delägare som äger högst 30 % av bolagets aktier och vars erhållna dividend som grundar sig på arbetsinsatsen beskattas som arbetsinkomst Står utanför arbetspensionsskyddet
Andelslag Arbetspensionsförsäkringen
Medlem som arbetar i ledande ställning i andelslag, och som ensam har över 30 % eller tillsammans med familjemedlem har över 50 % av bestämmanderätten i andelslaget Försäkras enligt FöPL
Faktureringstjänstföretag Arbetspensionsförsäkring
Person som sysselsätter sig själv, skaffar själv sina uppdragsgivare och anlitar ett faktureringstjänstföretag för att fakturera för uppdragen. Försäkras enligt FöPL

Som familjemedlemmar betraktas personers om är släkt med en person som arbetar i ledande ställning i bolaget i rakt nedstigande eller uppstigande led och bor i samma hushåll med personen i ledande ställning.

Familjemedlemmar är också maken eller sambon som bor i samma hushåll som företagaren. En äkta make och en registrerad partner är en familjemedlem även om hen inte bor i samma hushåll som företagaren.

Ur pensionslagarnas synvinkel indelas arbetskraften i arbetstagare och företagare. Gränsen är inte alltid självklar. Arbetstagare försäkras alltid av arbetsgivaren. Företagare ska däremot själva teckna en försäkring.

En arbetstagare är en person som är anställd i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande. Kännetecken för ett anställningsförhållande är att personen på basis av ett avtal utför arbete för en arbetsgivares räkning under dennes ledning och övervakning mot lön eller annat vederlag. Arbetsavtalet kan vara muntligt eller skriftligt.

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan inte fritt avtala om huruvida det handlar om ett anställningsförhållande, utan frågan avgörs på arbetsrättsliga grunder. Skyldigheten att ordna pensionsskydd grundar sig på arbetets faktiska natur.

Normalt anses arbete som utförs via ett faktureringsföretag vara arbete som utförs som företagare och arbetet ska försäkras enligt lagen om pension för företagare (FöPL).

Exempel Gränsdragningen
Hyrd arbetskraft I anställningsförhållande till personaluthyrningsföretaget
Frilans Arbetet försäkras antingen enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) eller lagarna om pension för företagare (FöPL och LFöPL) beroende på arbetets innehåll och arbetsvillkoren
Inhyrd läkare Vanligtvis är en inhyrd läkare anställd av ett bemanningsföretag. Då sköter bemanningsföretaget pensionsavgifterna, inte hälsovårdscentralen. I oklara fall avgör Keva om en läkare är anställd vid en hälsovårdscentral. Om läkaren är företagare ska han eller hon själv teckna en pensionsförsäkring enligt lagen om pension för företagare (FöPL).
Professionell idrottare Arbetspensionslagarna gäller inte professionella idrottare. Det finns en särskild lag om idrottares pensions- och olycksfallsförsäkring. Tilläggsuppgifter: Olycksfallsförsäkringscentralen
Familjedagvårdare En privat familjedagvårdare betraktas oftast som egenföretagare, om barnen vårdas hemma hos vårdaren och om vårdaren samtidigt har flera barn i sin vård. Då ska pensionsskyddet ordnas enligt lagen om pension för företagare (FöPL).