Så här söker du invalidpension

Invalidpension eller rehabiliteringsstöd (invalidpension på viss tid) börjar vanligtvis efter att en sjukdagpenningperiod upphört. Om du har fått sjukdagpenning för 150 dagar, informerar FPA dig om möjligheten till rehabilitering eller uppmanar dig att ansöka om invalidpension. Det är bra att ansöka om pension då, för att pensionsanstalten ska hinna behandla ansökan innan din rätt till sjukdagpenning upphör.

Arbetspensionsrehabilitering är förstahandsalternativet framom invalidpension. I samband med handläggningen av en ansökan om invalidpension bedömer arbetspensionsanstalterna om kriterierna för arbetspensionsrehabilitering uppfylls. Om kriterierna uppfylls i ditt fall, får du ett förhandsbeslut om rätt till arbetspensionsrehabilitering utan en separat ansökan om det.

Om din arbetsförmåga är nedsatt men du ändå kan arbeta till en viss del, kan du ansöka om delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd. Du kan lämna in ansökan utan en föregående sjukledighet, dvs. när du ännu heltidsarbetar.

Efter att du fått ett beviljande förhandsbeslut har du nio månader på dig att bestämma dig om pensioneringen. Om du beslutar dig för att gå i delinvalidpension ska du avtala om deltidsarbete med din arbetsgivare. Om du är företagare måste du dra ner på din verksamhet.

Dina inkomster måste gå ner minst 40 procent från den tidigare etablerade medelinkomsten. Din personliga inkomstgräns meddelas i ditt förhandsbeslut.

Det finns inget krav om att man måste arbeta medan man får delinvalidpension, och du kan få pension även om arbetet upphör.

Ansök om sjukpension elektroniskt eller med en blankett

Samma ansökan gäller både invalidpension enligt arbetspensionssystemet och sjukpension från FPA. Fyll i ansökan på nätet. Börja med att logga in och bli identifierad. Då kommer du vidare till din egen arbetspensionsanstalts e-tjänst.

Logga in i pensionsansökningstjänsten

Som bilaga till din ansökan om invalidpension behöver du ett B-läkarutlåtande om ditt hälsotillstånd.  För ansökan om fortsatt rehabiliteringsstöd räcker det med ett B-läkarutlåtande, som sänds till den arbetspensionsanstalt som betalar pension.

Invalidpension kan beviljas retroaktivt för högst sex månader.

När du söker pension elektroniskt

  • kommer din ansökan snabbare fram och behandlas också snabbare
  • vägleder e-tjänsten dig när du fyller i ansökan, och  en del uppgifter kan vara färdigt ifyllda
  • lämnar du in din ansökan och sköter ditt ärende på ett informationssäkert sätt som skyddas av stark autentisering.

Om din arbetspensionsanstalt inte har en e-tjänst för ansökningar, kan du göra ansökan på en pappersblankett eller en blankett som du fyller i på nätet och skriver ut (blankett 7002r).

Ansökan om invalidpension i Blanketter

Ålderspension efter invalidpension

Din invalidpension ändras automatiskt till en lika stor ålderspension

  • när du uppnår den lägsta pensionsåldern för din åldersgrupp, om du har blivit arbetsoförmögen efter år 2016
  • när du fyller 63, om du har blivit arbetsoförmögen åren 2006–2016
  • när du fyller 65, om du har blivit arbetsoförmögen före år 2006.

Delinvalidpension ändras också till ålderspension när du uppnår pensionsåldern, men samtidigt fördubblas dess belopp så att ålderspensionen blir lika stor som full invalidpension.

Om du har arbetat medan du har fått invalidpension eller arbetslivspension år 2005 eller senare, ska du ansöka separat om pensionen du tjänat in för detta arbete med en ansökan om ålderspension. Om du har slutat arbeta, kan du ansöka om pensionen när din invalidpension ändras till ålderspension. Om du fortfarande arbetar, kan du ansöka om pensionen när du har slutat arbeta.