Studerande tjänar in pension för examen

Arbetspension tjänas in för studier som leder till en yrkesinriktad grundexamen eller en högskoleexamen. Enbart studier räcker alltså inte, utan man måste också bli färdig.

Pension har endast tjänats in för examen som slutförts år 2005 eller senare. De som fyllt 18 år tjänar in pension för studier. För att du vid pensioneringen också ska få den pension som du tjänat in för studier, ska du också under ditt arbetsliv ha tjänat in pension för arbetsinkomster till minst ett belopp på 19 578,92 euro (år 2023).

Arbetspensionen som tjänats in för studier börjar betalas ut från och med att pensionen inleds och betalas ut varje månad resten av livet.

Studiernas omfattning inverkar

Pension tjänas in enligt examens omfattning enligt följande:

  • för en yrkesinriktad grundexamen (även för en examen som avlagts på läroavtal) för 3 år
  • för en yrkeshögskoleexamen för 4 år
  • för en lägre högskoleexamen för 3 år
  • för en högre högskoleexamen för 5 år.

Hur mycket tid studierna har tagit i verkligheten är inte avgörande, utan pension tjänas in enligt examens omfattning. Om du har avlagt flera examina för vilka pension tjänas in, tjänas pension ändå in för högst fem års tid. Observera att om du inlett dina studier före 18 års ålder, tjänar du in pension för studier först efter det att du fyllt 18 år.

För studier utomlands tjänar du också in pension, om du fått studiestöd från Finland för studierna.

Hur mycket?

Du tjänar in pension som om du fick en månadslön på 815,78 euro (år 2023). Beloppet har bestämts av lagstiftarna och det justeras årligen med lönekoefficienten.

Exempel på pensionstillväxt för studier

Du har avlagt yrkeshögskoleexamen, varav pension tjänas in för fyra år (48 mån). För studier tjänas pension in på basis av ett permanent eurobelopp.

Förmånsgrundande inkomst: 815,78 e  x 48 = 39 157,44 euro

Pensionen du tjänar in är 39 157,44 euro x 1,5 % /12 mån = 48,95 euro/mån.

Arbetspensionens belopp beror också på din åldersklass livslängdskoefficient med vilken den intjänade pensionen multipliceras.

Så här tjänas pension in för olika examina:

Examen Pension tjänas in för Beloppet på pensionen
Lägre högskoleexamen eller yrkesinriktad grundexamen 3 år Ca 37 euro
Yrkeshögskoleexamen 4 år Ca 49 euro
Högre högskoleexamen 5 år Ca 61 euro

Alla examina ger inte rätt till pension

Pension tjänas inte in för studentexamen, påbyggnadsexamina (såsom licentiat- eller doktorsexamen) eller förvärv av behörighet utöver grundexamen (t.ex. yrkesexamen). Studier som inte slutförts ger heller inte rätt till pension.

För en examen som avlagts före år 2005 tjänas ingen pension in.  Om du har avlagt examen efter att lagen trätt i kraft, tjänar du in pension endast för tiden efter 1.1.2005.

Kontrollera arbetspensionsutdraget

Uppgiften om examen och den pension som tillvuxit av den syns på arbetspensionsutdraget våren efter examen.

Ditt arbetspensionsutdrag

Man tjänar inte in pension för studier om man är pensionerad (får ålderspension, invalidpension eller arbetslivspension) när man studerar.

Om du har avlagt en examen när du har gått i ålderspension, kan du ha tjänat in pension för studietiden före pensioneringen. För att tjäna in pension för studierna ska du avlägga examen före slutet av den månad då du fyller 68. Den ska du ansöka separat om genom att lämna in en ny ansökan om ålderspension när du fyller 68.

För studier vid sidan av partiell ålderspension tjänar man in pension normalt.