Studerande tjänar in pension för examen

Arbetspension tjänas in för studier som leder till en yrkesinriktad grundexamen eller en högskoleexamen. Enbart studier räcker alltså inte, utan man måste också bli färdig.

Pension har endast tjänats in för examen som slutförts år 2005 eller senare. De som fyllt 18 år tjänar in pension för studier. För att du vid pensioneringen också ska få den pension som du tjänat in för studier, ska du också under ditt arbetsliv ha tjänat in pension för arbetsinkomster till minst ett belopp på 18 410,22 euro (år 2021).

Arbetspensionen som tjänats in för studier börjar betalas ut från och med att pensionen inleds och betalas ut varje månad resten av livet.

Studiernas omfattning inverkar

Pension tjänas in enligt examens omfattning enligt följande:

  • för en yrkesinriktad grundexamen för 3 år
  • för en yrkeshögskoleexamen för 4 år
  • för en lägre högskoleexamen för 3 år
  • för en högre högskoleexamen för 5 år.

Hur mycket tid studierna har tagit i verkligheten är inte avgörande, utan pension tjänas in enligt examens omfattning. För till exempel en högre högskoleexamen får du pensionstillväxt för fem år, även om studierna tar en längre tid, du avlägger flera examina eller blir färdig i förtid. Observera att om du inlett dina studier före 18 års ålder, tjänar du in pension för studier först efter det att du fyllt 18 år.

För studier utomlands tjänar du också in pension, om du fått studiestöd från Finland för studierna.

Hur mycket?

Du tjänar in pension som om du fick en månadslön på 767,09 euro (år 2021). Beloppet har bestämts av lagstiftarna och det justeras årligen med lönekoefficienten.

Exempel på pensionstillväxt för studier

Du har avlagt yrkeshögskoleexamen, varav pension tjänas in för fyra år (48 mån). För studier tjänas pension in på basis av ett permanent eurobelopp.

Förmånsgrundande inkomst: 767,09 e  x 48 = 36 820,32 euro

Pensionen du tjänar in är 36 820,32 euro x 1,5 % /12 mån = 46,03 euro/mån.

Arbetspensionens belopp beror också på din åldersklass livslängdskoefficient med vilken den intjänade pensionen multipliceras.

Så här tjänas pension in för olika examina:

Examen Pension tjänas in för Beloppet på pensionen
Lägre högskoleexamen eller yrkesinriktad grundexamen 3 år Ca 35 euro
Yrkeshögskoleexamen 4 år Ca 46 euro
Högre högskoleexamen 5 år Ca 58 euro

Alla examina ger inte rätt till pension

Pension tjänas inte in för studentexamen, påbyggnadsexamina (såsom licentiat- eller doktorsexamen) eller förvärv av behörighet utöver grundexamen. Studier som inte slutförts ger heller inte rätt till pension.

För en examen som avlagts före år 2005 tjänas ingen pension in.  Om du har avlagt examen efter att lagen trätt i kraft, tjänar du in pension endast för tiden efter 1.1.2005.

Kontrollera arbetspensionsutdraget

Uppgiften om examen och den pension som tillvuxit av den syns på arbetspensionsutdraget våren efter examen.

Ditt arbetspensionsutdrag