Invalidpension vid nedsatt arbetsförmåga

Du kan få invalidpension, om din arbetsförmåga har blivit nedsatt på grund av sjukdom eller skada för minst ett års tid.

Yrkesinriktad rehabilitering är det främsta alternativet, framom invalidpension. I samband med handläggningen av en ansökan om invalidpension bedömer arbetspensionsanstalterna alltid om kriterierna för arbetspensionsrehabilitering uppfylls. Om de uppfylls i ditt fall, får du ett förhandsbeslut om rätt till arbetspensionsrehabilitering utan en separat ansökan om det.

Invalidpension kan beviljas personer som fyllt 17 år och som inte har uppnått sin åldersklass lägsta pensionsålder. Om du är arbetsoförmögen under en kortare tid än ett år kan du få sjukdagpenning från FPA.

Din invalidpension består av den pension som du har tjänat in innan du blev arbetsoförmögen och av pension för s.k. återstående tid. Om du får delinvalidpension är den lika stor som hälften av full invalidpension skulle vara.

Invalidpension beviljas tills vidare, rehabiliteringsstöd på viss tid

Förmåner som beviljas på grund av arbetsförmåga är

  • rehabiliteringsstöd, som beviljas på viss tid
  • invalidpension, som beviljas tills vidare.

En förutsättning för att du ska få full invalidpension är att din arbetsförmåga är nedsatt med minst 60 procent. Invalidpension som beviljas tills vidare betalas tills du börjar få ålderspension.

Om det finns hopp om att du kan återfå din arbetsförmåga, beviljas pensionen som rehabiliteringsstöd på viss tid. När du ansöker om rehabiliteringsstöd, säkerställer arbetspensionsanstalten att det har gjorts upp en vård- och rehabiliteringsplan för dig. Utgående från din utbildning och din arbetserfarenhet försöker man reda ut hurdant arbete som skulle vara lämpligt för dig med hänsyn till din återstående arbetsförmåga.

Båda förmånerna kan också beviljas som partiella, om du klarar av deltidsarbete eller kan gå över till lättare arbetsuppgifter än tidigare. Medan du ännu arbetar kan du ansöka om ett förhandsbeslut om din rätt till delinvalidpension. Om du får ett jakande beslut, har du nio månader på dig att överväga att ta emot pensionen.

Graden av arbetsoförmåga Tiden med pension Pensionsförmån
Arbetsförmågan nedsatt med minst 3/5​ Tills vidare Full invalidpension​
Arbetsförmågan nedsatt med minst 2/5​ Tills vidare Delinvalidpension
Arbetsförmågan nedsatt med minst 3/5​ På viss tid Rehabiliteringsstöd
Arbetsförmågan nedsatt med minst 2/5​ På viss tid Partiellt rehabiliteringsstöd

Invalidpension kallas också sjukpension, bland annat i folkpensionslagen.

Bedömning av arbetsförmågan

Bedömningen av hur mycket arbetsförmågan är nedsatt består dels av en medicinsk bedömning och dels av en socioekonomisk bedömning, där bl.a. din utbildning, din arbetserfarenhet och din ålder beaktas.

Vid bedömningen används uppgifterna om ditt hälsotillstånd, som läkaren lämnat i ett B-läkarintyg, och den beskrivning av din sjukdom och hur du klarar av ditt arbete som du själv ger i din pensionsansökan.

Om du har fyllt 60, är bedömningen av arbetsförmågan mildare. Då bedöms din arbetsförmåga i förhållande till ditt senaste arbete, och det beaktas också hur länge du har arbetat och hur du klarar dig i arbetet.

Förutsättningarna för att få invalidpension är huvudsakligen lika inom alla branscher. Inom den offentliga sektorn tillämpas utöver en allmän definition av arbetsoförmågan också en yrkesbaserad definition av arbetsoförmågan.

Invalidpensionens belopp och pension för återstående tid

Med pension för återstående tid avses pension, som du får utöver den pension som du har tjänat in under tiden i arbete. Pensionen för återstående tid räknas som om du hade arbetat också från början av det år då du blev arbetsoförmögen till den lägsta pensionsåldern för din åldersklass. Pensionen för återstående tid ersätter alltså den pension som du på grund av arbetsoförmågan inte tjänar in av arbete.

Du har rätt till pension för återstående tid, om du under de tio sista kalenderåren före det år då du blev arbetsoförmögen har haft arbetsinkomster på sammanlagt minst 18 862,62 euro (nivån år 2022).

Pensionen för återstående tid tillväxer från början av det år då arbetsoförmågan inträder till åldersklassens lägsta pensionsålder. Pensionstillväxten är 1,5 procent om året av den stabiliserade inkomsten under tiden före pensionen.

När inkomsten för återstående tid beräknas, beaktas arbetsinkomster och inkomster som legat till grund för socialförsäkringsförmåner. Socialförsäkringsförmåner är bl.a. sjukdagpenning, arbetslöshetsdagpenning och alterneringsledighet.

Exempel på återstående tid

Du är född 15.6.1959 och insjuknar 2022. Till slutet av år 2021 har du tjänat in 1 600 e/mån i pension. Den återstående tiden för din pension räknas från början av år 2022 till och med din lägsta pensionsålder (64 år 3 mån), totalt 21 månader. Inkomsten för den återstående tiden är 3 000 e/mån. Livslängdskoefficienten tillämpas på den intjänade pensionen. Som livslängdskoefficient används den fastställda livslängdskoefficienten för personer födda år 1959 (0,94984)

1 600 e/mån x 0,94984 = 1 519,74 e/mån

3 000 e/mån x 21 x 1,5% / 12 = 78,75 e/mån

Din invalidpension är sammanlagt 1 519,74 e/mån + 78,75 e/mån = 1 598,49 e/mån

Du kan kontrollera hur mycket pension du redan tjänat in på arbetspensionsutdraget.

Kontrollera ditt arbetspensionsutdraget

Invalidpensionen kan höjas

När en person i åldern 24–55 år har fått invalidpension i fem år utan avbrott, höjs pensionen. Det är fråga om en engångsförhöjning, som blir bestående. Ju yngre invalidpensionstagaren är, desto större är förhöjningen.

Invalidpension och rehabiliteringsstöd höjs med 33 procent medan mottagaren deltar i aktiv yrkesinriktad rehabilitering.

Exempel på rehabiliteringspenning

Om du får full invalidpension och den är 1 800 euro/mån, är rehabiliteringspenningen

1 800 euro + (1 800 euro x 33 %) = 2 394 euro/mån.

Hur invalidpensionen påverkas av livslängdskoefficienten

Livslängdskoefficienten påverkar invalidpensioner där arbetsoförmågan inträder år 2010 eller senare. Den intjänade invalidpensionen multipliceras med livslängdskoefficienten när pensionen börjar. Pensionsdelen för återstående tid påverkas inte av livslängdskoefficienten. Om du ska få invalidpension och hade fyllt 62 år när du blev arbetsoförmögen, justeras din intjänade pensionen med den livslängdskoefficient som fastställts för det år då du fyllde 62 år.

Invalidpensionen ändras till ålderspension

Om du får invalidpension, ändras den automatiskt till ålderspension

  • när du uppnår den lägsta pensionsåldern för din åldersklass, om du har blivit arbetsoförmögen är 2017 eller senare
  • när du har fyllt 63 år, om du har blivit arbetsoförmögen åren 2006-2016
  • när du har fyllt 65, om du har blivit arbetsoförmögen år 2005 eller tidigare.

Om du har arbetat i andra EU-/EES-länder eller Schweiz, kan du också ha rätt till invalidpension därifrån. Länder med vilka Finland har en överenskommelse om social trygghet betalar också pension till Finland. På Pensionsskyddscentralen får du råd om hur du söker och hjälp med att ta reda på kontaktuppgifter. Ring 029 411 2110.

Läs mer om hur man söker utländsk pension

Med tanke på olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och trafikskador finns det också lagstadgade försäkringar. Ersättningar för inkomstbortfall som betalas enligt dem är primära i förhållande till arbetspensionen. Det betyder att ersättningen betalas först och arbetspension betalas endast till den del den är större än ersättningen.

Ersättningarna är ofta högre än den intjänade arbetspensionen, vilket innebär att ingen arbetspension betalas ut. Det är ändå viktigt att ansöka om arbetspensionen. Om du får olycksfallsersättning, men senare återfår din arbetsförmåga och börjar arbeta på nytt, räknas tiden för vilken pension har beviljats som pensionsgrundande tid för dig, fast pensionen inte har utbetalats. Det betyder bl.a. att din framtida ålderspension blir större.

Om försäkringsersättningen minskar senare, kan det också hända att en del av arbetspensionen betalas ut. Då ökar arbetspensionen inkomsterna.

Enligt olycksfalls- och trafikförsäkringen betalas också familjepension, om dödsfallet har varit följd av ett olycksfall i arbete, en yrkessjukdom eller en trafikskada. Också sambor har rätt till familjepension enligt dessa försäkringar.

Du behöver inte ha ett deltidsarbete för att få delinvalidpension. Om du är arbetslös, kan du anmäla dig som arbetssökande hos arbetskraftsmyndigheterna. Då kan du utöver pensionen få arbetslöshetsdagpenning, som betalas efter avdrag för delinvalidpensionens belopp.

Om du är företagare och ska få delinvalidpension ska du minska din företagarverksamhet och din arbetsinkomst till högst 60 procet av arbetsinkomsten för heltidsarbetet.