Arbete under pensionen

Du kan arbeta som löntagare eller som företagare vid sidan av pensionen.

Du kan förvärvsarbeta utan inkomstgräns vid sidan av ålderspensionen, den partiella ålderspensionen och familjepensionen. De inkomster du får av förvärvsarbete inverkar alltså inte på den mängd arbetspension som betalas ut, fast de kan inverka på din beskattning. Om du förvärvsarbetar vid sidan om invalidpension eller arbetslivspension kan du endast förtjäna en begränsad mängd.

Om du som pensionstagare lyfter andra förmåner än arbetspension (till exempel från Fpa), lönar det sig att be om information om hur arbetsinkomsten påverkar förmånen direkt från den som betalar ut förmånen.

Förvärvsarbete ger mer pension

Då du förvärvsarbetar vid sidan om pensionen ökar dina arbetsinkomster din pension ända tills du når den övre gränsen för försäkringsskyldigheten, även kallad den högsta pensionsåldern, som är

  • 68 år för personer födda 1957 eller tidigare
  • 69 år för dem som är födda mellan 1958 och 1961
  • 70 år för personer födda 1962 eller senare.

Den nya pension som tillväxer av förvärvsarbetet vid sidan om pensionen kan inverka på Fpa-förmåner och på beskattningen.

Den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten är också avgångsålder enligt arbetsavtalslagen. Då upphör din anställning automatiskt, om du inte särskilt avtalar med din arbetsgivare om att den ska fortsätta.

Du kan fortsätta förvärvsarbeta också efter att försäkringsskyldigheten upphört. Då försäkras förvärvsarbetet inte längre med en pensionsförsäkring, det vill säga att det inte längre betalas pensionsförsäkringsavgifter för arbetet och du tjänar inte in någon ytterligare pension.

Läs mer om arbetspensionsavgifterna

Olika skattekort för pension och förvärvsarbete

Om du förvärvsarbetar vid sidan om din pension behöver du två skattekort: ett för pensionen och ett för lönen, eftersom pensionen beskattas på annat sätt än lönen.

Läs mer om utebtalningen och beskattningen av pensionen

Välj det alternativ som passar dig bäst nedan för att få mer detaljerad information om hur arbete vid sidan av olika pensionsformer påverkar:

Du kan förvärvsarbeta vid sidan av ålderspensionen utan att det inverkar på utbetalningen av din pension. Ditt anställningsförhållande måste dock upphöra innan du kan få ut din ålderspension. Efter det här kan du ingå ett nytt arbetsavtal med samma arbetsgivare eller med en ny.

Om du arbetar på den privata sektorn och fortsätter arbeta för samma arbetsgivare direkt efter att du inlett din pension, måste det ske en väsentlig förändring i din arbetsbeskrivning jämfört med före pensionen. Förändringen kan röra till exempel arbetstid, lön eller arbetsuppgifter.

Om du arbetar på den offentliga sektorn kan du genast när du inlett din ålderspension börja arbeta för samma arbetsgivare utan att det behöver ske någon väsentlig förändring i ditt arbete. Om du är företagare och du även får ålderspension, är FöPL-försäkringen frivillig för dig.

För förvärvsarbete under ålderspensionen tjänar du in 1,5 % av din årsinkomst i ny pension fram till försäkringsskyldighetens övre åldersgräns. Som företagare tjänar du in ny pension beräknad utifrån din fastställda FöPL-arbetsinkomst.

Du ska själv ansöka om sådan pension som tillvuxit på basis av förvärvsarbete vid sidan om pensionen. Du kan göra det tidigast när du uppnår försäkringsskyldighetens övre åldersgräns, som är

  • 68 år för personer födda 1957 och tidigare
  • 69 år för personer födda 1958–1961
  • 70 år för personer födda 1962 och senare

Lämna in en ny ansökan om ålderspension till den arbetspensionsanstalt som betalar ut din pension.

Arbetsgivarens skyldighet att försäkra sin arbetstagare upphör i slutet av den kalendermånad då arbetstagaren uppnår den ovan nämnda övre åldersgränsen.

Till anvisningen om hur man söker ålderspension

Du kan förvärvsarbeta fritt vid sidan om partiell ålderspension. Inkomsterna av förvärvsarbetet påverkar inte den löpande pensionen. Det finns inga begränsningar för förvärvsarbetet men inte heller något krav på att du förvärvsarbetar.

Om du är företagare och din företagsverksamhet fortsätter vid sidan om den partiella ålderspensionen, bör din FöPL-försäkring vara i kraft och dina inkomster måste motsvara din arbetsinsats.

Den egentliga ålderspensionen inleds inte automatiskt efter den partiella ålderspensionen, utan du måste ansöka om den separat tidigast vid din lägsta pensionsålder. Då måste ditt anställningsförhållande upphöra.

Till anvisningen om hur man söker ålderspension

 

Om du överväger att börja arbeta som företagare eller löntagare, kan du kontakta din arbetspensionsanstalt för att ta reda på hur mycket du får förtjäna.

  • Om du får full invalidpension kan du förtjäna högst 40 procent av den inkomst du hade före pensioneringen utan att pensionen påverkas.
  • Vid sidan av invalidpensionen kan du tjäna in högst 60 procent av den inkomst du hade före pensioneringen.
  • Om du får arbetslivspension kan din månatliga förvärvsinkomst vara högst 976,59 euro i månaden (år 2024).

Du får ändå alltid förtjäna 976,59 euro i månaden, även om din personliga inkomstgräns är lägre.

Följ med dina inkomster och meddela din arbetspensionsanstalt om dina inkomster överskrider inkomstgränsen. Arbetspensionsanstalten avbryter utbetalningen av din pension om inkomstgränsen överskrids minst tre månader i rad. Om det betalas för mycket pension, kommer pensionsanstalten att kräva tillbaka den pension som betalats för mycket. Pensionsutbetalningen kan vara avbruten i 3–24 månader. Full invalidpension kan ändras till delinvalidpension om arbetsinkomsterna överskrider inkomstgränserna.

Om du har förvärvsarbetat vid sidan om invalidpension eller arbetslivspension år 2005 eller tidigare, ska du ansöka separat om den intjänade pensionen för det i en ansökan om ålderspension. Ansökan kan göras tidigast när invalidpensionen förändras till ålderspension, förutsatt att arbetet har avslutats. Om arbetet fortgår, kan du ansöka om pensionen genast när arbetet har upphört.

Invalidpension vid nedsatt arbetsförmåga

Arbetslivspension efter en lång tid i slitsamt arbete