Arbete under pensionen

Du kan inleda en ny anställning eller bedriva företagarverksamhet då du är pensionär. Om du samtidigt arbetar och får pension, tjänar du in ny pension för arbetsinkomsterna med 1,5 procent om året ända till och med den övre gränsen för försäkringsskyldigheten.

Om du är företagare och du även får ålderspension, är FöPL-försäkringen frivillig för dig. Företagare tjänar in pension utifrån arbetsinkomsten.

Pensionen som du tjänat in vid sidan av ålderspensionen får du på ansökan när du uppnått den ålder som är den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten:

  • 68 år för personer födda 1957 och tidigare
  • 69 år för personer födda 1958–1961
  • 70 år för personer födda 1962 och senare

Om du tänker arbeta medan du är invalidpensionär kontakta din arbetspensionsanstalt för att få veta hur mycket du kan förtjäna.

Om du tänker arbeta medan du är invalidpensionär kontakta din arbetspensionsanstalt för att få veta hur mycket du kan förtjäna. Du kan ändå alltid tjäna 834,52 euro i månaden, även om din personliga inkomstgräns är lägre.

Vid sidan av invalidpensionen kan du tjäna in högst 40 procent av den inkomst du hade före pensioneringen. Under deltidspensioneringen är inkomstgränsen 60 procent.

För arbete som du utför under pensioneringen tjänar du in ny pension. Dessa pensioner börjar betalas till dig, då när din invalidpension ändras till ålderspension. Den nya pension du tjänat in måste du ansöka om separat.

Pensionen kan lämnas vilande

Invalidpensionen kan också lämnas vilande helt och hållet för en arbetsperiod. Pensionen kan lämnas vilande för minst tre månader och högst två år i sänder. Pensionen kan också ändras till delinvalidpension.