Egen pensionsålder för varje åldersklass

Du kan få ålderspension tidigast när du har uppnått den lägsta pensionsåldern för din egen åldersklass. Pensionen kan börja tidigast från och med den följande månaden efter det. Ditt födelseår avgör alltså i vilken ålder du kan få ålderspension.

Ålderspension betalas både som arbetspension och som folkpension. Som ålderspension får du den arbetspension som du har tjänat in under alla dina år i arbetslivet. Ju äldre du är när du går i pension, desto större pension får du.

Läs mer om pensionens storlek

Ska du söka pension? Läs anvisningarna om hur man söker ålderspension och gör en ansökan

Läs mer om hur folkpension och garantipension kompletterar små arbetspensioner

Ta reda på din pensionsålder!

Välj födelseår och -månad. Räknaren anger när du kan gå i pension.

Din lägsta pensionsålder  

Din lägsta pensionsålder

Din lägsta pensionsålder är den då du tidigast kan gå i ålderspension. Pensionsåldrarna är uppskattningar fr.o.m. dem som är födda år 1965.

-
Din pension kan börja tidigast
-
Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden.  

Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden.

Med den förväntade livslängden avses det genomsnittliga antalet år som en person i en viss ålder kommer att leva, om dödligheten hålls på samma nivå som under pensioneringsåret.

-
Din målsatta pensionsålder  

Din målsatta pensionsålder

I den målsatta pensionsåldern har uppskovsförhöjningen förhöjt din pension lika mycket som livslängdskoefficienten minskar den i den lägsta pensionsåldern.

-
Vid din målsatta pensionsålder börjar pensionen
-
Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden.  

Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden.

Med den förväntade livslängden avses det genomsnittliga antalet år som en person i en viss ålder kommer att leva, om dödligheten hålls på samma nivå som under pensioneringsåret.

-
Din åldersgräns för partiell ålderspension
-
Du kan ta ut partiell ålderspension tidigast
-

Pensionsåldern höjs steg för steg

Om du är född år 1958 kan du få ålderspension tidigast vid 64 års ålder. För dem som är födda år 1959 höjs pensionsåldern med tre månader, dvs. till 64 år 3 månader. Pensionsåldern bildas på det här sättet till och med åldersgruppen som är född år 1961, då nås pensionsåldern 64 år 9 månader.

Om du är född åren 1962–64 är din lägsta pensionsålder 65 år. Om du är född år 1965 eller senare, är din pensionsålder bunden till den förväntade livslängden.

I tabellen här nedan ser du den lägsta pensionsåldern och den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten för personer födda åren 1955–1964.

Födelseår Lägsta pensionsålder Övre åldersgräns för försäkringsskyldigheten
1955 63 år 3 mån 68
1956 63 år 6 mån 68
1957 63 år 9 mån 68
1958 64 år 69
1959 64 år 3 mån 69
1960 64 år 6 mån 69
1961 64 år 9 mån 69
1962–1964 65 år 70
1965– Knyts till den förväntade livslängden. Åldersgränsen höjs med högst två månader per år fr.o.m. år 2030. 70

För varje ålderklass som fötts år 1955 och senare fastställs utöver ålderspensionens lägsta pensionsålder dessutom en kalkylmässig målsatt pensionsålder. Den är lite högre än den lägsta gränsen för pensionsåldern. Till exempel för dem som är födda år 1960 är den 65 år 9 mån.

Om man går i pension i den målsatta pensionsåldern, får man pensionen till det belopp som den skulle ha haft utan livslängdskoefficientens minskande inverkan vid den lägsta pensionsåldern. Då upphäver uppskovsförhöjningen livslängdskoefficientens minskande inverkan.

Tjäna in pension för arbete i ca fem år efter lägsta pensionsåldern

Du kan tjäna in pension ända fram till den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten (=den högsta pensionsåldern).

Den är

  • 68 år för personer födda 1957 och tidigare
  • 69 år för personer födda 1958–1961
  • 70 år för personer födda 1962 och senare

Arbetsgivarens skyldighet att försäkra arbetstagaren upphör i slutet av den kalendermånad då arbetstagaren uppnår den ovan nämnda åldern.

Du kan fortsätta arbeta  ännu efter den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten. Då försäkrar arbetsgivaren dig dock inte längre med en ArPL-försäkring  vilket betyder att du inte längre tjänar in ny pension.

När börjar ålderspensionen?

Du får ålderspension endast om du ansöker om den. Om du är löntagare, ska din anställning upphöra innan ålderspensionen kan börja. Du måste alltså säga upp dig så att anställningen upphör innan pensionen ska börja. När du är pensionerad kan du börja arbeta på nytt, utan begränsning för arbetsinkomsten.

Om du är företagare, kan du ansöka om ålderspension och fortsätta med företagsverksamheten. Du behöver inte lägga ner verksamheten, men försäkringsskyldigheten upphör, när ålderspensionen börjar. Du kan teckna en frivillig FöPL-försäkring, om du arbetar som företagare medan du får ålderspension.

Gå till anvisningen om hur man söker ålderspension

Om du avgår med ålderspension från en offentlig anställning, är det möjligt att du har en yrkesbaserad eller personlig pensionsålder.

En personlig pensionsålder är i regel mellan 63 och 65 år och ändrades inte genom pensionsreformen år 2017. Däremot stiger de lägre yrkesbaserade pensionsåldrarna steg för steg så att de som uppnådde sin yrkesbaserade pensionsålder år 2018 fick en 3 månaders höjning av pensionsåldern, de som uppnådde sin yrkesbaserade pensionsålder år 2019 fick en 6 månaders höjning. För dem som uppnår den yrkesbaserade pensionsåldern år 2024 höjs den med 1 år och 9 månader.

För dem födda före år 1960 är pensionsåldern 65 år för avslutade anställningar inom den offentliga sektorn. Om du tar ut din pension före 65 års ålder, görs ett avdrag från den pension som du har tjänat in före år 1995.

Du får närmare information från Keva.

Din invalidpension ändras automatiskt till en lika stor ålderspension

  • när du uppnår den lägsta pensionsåldern för din åldersgrupp, om du har blivit arbetsoförmögen efter år 2016
  • när du fyller 63, om du har blivit arbetsoförmögen åren 2006–2016
  • när du fyller 65, om du har blivit arbetsoförmögen före år 2006.

Delinvalidpension ändras också till ålderspension när du uppnår pensionsåldern, men samtidigt fördubblas dess belopp så att ålderspensionen blir lika stor som full invalidpension.

Sedan år 2005 har det varit möjligt att tjäna in ny pension för arbete som man utför medan man får pension. Den pensionen börjar inte utbetalas automatiskt, utan man måste ansöka om den. Du kan ansöka om sådan pension tidigast när din invalidpension ändras till ålderspension, om arbetet har upphört. Om du arbetar fortsättningsvis, kan du ansöka om pensionen när du har slutat arbeta.

Om du tar ut partiell ålderspension, kan du gå helt i ålderspension, dvs. börja ta ut resten av din intjänade pension, när du uppnår den lägsta pensionsåldern för din åldersklass. Du måste också upphöra med din huvudsyssla. Om du tar ut resten av ålderspensionen först senare, dvs. efter den lägsta pensionsåldern, får du en uppskovsförhöjning på den delen av pensionen som du inte redan har börjat ta ut.

Du kan få ålderspension tidigast när du har uppnått den lägsta pensionsåldern för din egen åldersgrupp. Du kan välja att antingen söka ålderspension genast eller få arbetslöshetsdagpenning tills du fyller 65.

Åldersgränsen för ålderspension som folkpension är 65 år. Om du har rätt till folkpension kan du välja att ta ut den i förtid innan du fyller 65 år. De som är födda före 1962 kan få förtida ålderspension enligt folkpensionen vid 64 års ålder. De som är födda år 1962 eller senare kan inte få folkpension som förtida.

Förtida ålderspension är och förblir mindre än folkpension som börjar vid 65 års ålder. Pensionen minskas md 0,4 % för varje månad med vilken du tidigarelägger den. Om du ansöker om folkpension först vid 65 års ålder, förtidsminskas den inte.

I framtiden kommer pensionsåldern enligt folkpensionssystemet att följa den lägsta pensionsåldern inom arbetspensionssystemet, när den lägsta pensionsåldern inom arbetspensionssystemet knyts till den förväntade livslängden, med början från dem som är födda år 1965.