Pensionens storlek och pensionsförsäkringsavgifterna

Arbetspensionen räknas ut av alla de inkomster som du tjänat in under din tid i arbetslivet som arbetstagare och företagare. Som företagare tjänar du in pension till din FöPL-försäkring utifrån den årliga arbetsinkomsten. Pensionen tillväxer med 1,5 procent om året.

Årinkomst x 1,5 % / 12 mån x Livslängdskoefficienten = Pension / mån

Det finns ett undantag under en övergångstid som pågår från början av år 2017 till slutet av år 2025. Då tjänar en person i åldern 53–62 år in pension med 1,7 procent om året.

Utöver arbetsinkomsterna tjänas arbetspension in för studier som leder till examen, för vissa sociala förmåner samt för ledighet för vård av barn under tre år.

Från arbetspensionsutdraget kan du se beloppet på den pension du redan tjänat in.

Läs ditt utdrag

Om din arbetspension blir liten eller du inte alls tjänat in den, kan du få folkpension eller garantipension.

Exempel på pensionstillväxt

Din arbetsinkomst som företagare är 28 000 euro. Du tjänar årligen in pension med 28 000 euro x 1,5 % /12 = 35 euro i månaden.

Om du arbetar med den här arbetsinkomsten som företagare i till exempel 10 år, tjänar du i så fall in en månadspension på 350 euro.

Arbetspensionens belopp beror också på din åldersklass livslängdskoefficient med vilken den intjänade pensionen multipliceras.

Beloppet av pensionen du tjänat in som företagare bestäms alltså utgående från de totala arbetsinkomsterna under hela företagarbanan. Din fastställda arbetsinkomst är grund, men i den totala arbetsinkomsten beaktas eventuella tillskottsavgifter och nedsatta avgifter.

Det är viktigt att FöPL-arbetsinkomsten hela tiden är på rätt nivå. Pensionen blir inte nämnvärt bättre av att arbetsinkomsten höjs betydligt under de sista åren som företagare.

Försäkringsavgifter

Ju mer du betalar i FöPL-försäkringsavgifter, desto större pension får du.

Avgiften tas ut enligt den arbetsinkomst som fastställts i försäkringen. För personer som är yngre än 53 år och äldre än 62 år är FöPL-avgiften 24,10 % och i åldern 53–62 är den 25,60 % av den fastställda arbetsinkomsten år 2023.

Yngre än 53 år
och minst 63 år
53-62 år
24,10 % 25,60 %

Försäkringsavgiften är helt avdragsgill i beskattningen. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer FöPL-avgiften årligen.

Exempel på företagarens försäkringsavgift och den ålderspension som fås från den

Företagarens fastställda arbetsinkomst är 28 000 euro. Om du är en företagare som inte fyllt 53 år betalar du FöPL-avgift på 24,10 % år 2023.

28 000 x 24,10 / 100 = 6 748 euro (ca 562 euro i månaden)

Din pensionstillväxt för arbetsinkomsten är
28 000 euro x 1,5 % /12 = 35 euro i månaden.

Arbetspensionens belopp beror också på din åldersklass livslängdskoefficient med vilken den intjänade pensionen multipliceras.

Du är född år 1967, så din lägsta pensionsålder är 65 år och 5 månader. Enligt nuvarande förväntade livslängd hinner din åldersklass vara pensionerad i 21 år och 10 månader.  Med detta antagande får man för en försäkringsavgift på 6 748 euro en ålderspension som totalt är 9 170 euro (35 euro x 262 månader).

I exemplet har vi inte beaktat förändringar i penningvärdet. Enligt pensionslagarna justeras den intjänade pensionen med lönekoefficienten tills personen går i pension och efter det med arbetspensionsindex.

Nya företagare får rabatt på avgiften

Första gången du startar företagarverksamhet får du 22 procents rabatt på FöPL-avgiften i fyra års tid (48 mån). Om din företagarverksamhet ändå upphör tidigare, kan du använda den resterande tiden för en annan företagarperiod.

Företagarens arbetsinkomst är flexibel

Du kan förbättra din framtida pension med hjälp av flexibla avgifter. Det innebär att du under år som det går ekonomiskt bra tillfälligt kan betala 10–100 procent mer i lagstadgad FöPL-avgift. För en tid som du betalar lägre försäkringsavgift är pensionsintjäningen på motsvarande sätt mindre.

Du kan betala tillskottsavgift varje år, men gränserna är striktare för den nedsatta avgiften. Flexibiliteten ska meddelas till den egna arbetspensionsanstalten och den gäller alltid ett kalenderår åt gången. Flexibiliteten ändrar inte på din fastställda arbetsinkomst. Den inverkar inte heller på förmåner som beviljas av FPA.

Företagarens fastställda arbetsinkomst är 28 000 euro/år.

Om FöPL-försäkringsavgiftsprocenten är 24,10 är arbetspensionsförsäkringsavgiften för den fastställda arbetsinkomsten 6 748 euro.

Företagaren beslutar att betala tillskottsarbetspensionsförsäkringsavgift på 2 500 euro, vilket innebär att den totala arbetsinkomsten för kalenderåret blir (6 748 + 2 500) / 0,241 = 38 373 euro.

Om företagaren däremot beslutar att betala 520 euro mindre i arbetspensionsförsäkringsavgift, dvs. lite över 10 procent, blir den totala arbetsinkomsten för detta kalenderår (6 748 – 520) / 0,241 = 25 842 euro.

Den pensionsgrundande arbetsinkomsten erhålls alltså genom att dividera det sammanlagda beloppet av de inbetalda avgifterna med en hundradedel av avgiftsprocenten.

Räntefaktorn medför att utfallet i obetydlig mån är beroende av vilken tid på året tillskottsavgiften har betalats. En tillskottsavgift som betalats i början av året ger en större total arbetsinkomst än en lika stor tillskottsavgift som betalas i slutet av året.

Om du behöver höja din arbetsinkomst permanent ska du kontakta din arbetspensionsanstalt för att justera den till rätt nivå.

Beräkna din pension!

Med pensionsräknaren får du en uppskattning av hur stor din pension kommer att bli.

Födelseår

Välj ditt födelseår. Det behövs för att räkna pensionen. Enligt födelseåret bestäms den lägsta pensionsåldern, den målsatta pensionsåldern och livslängdskoefficienten.

Välj ditt födelseår

Födelsemånad

Välj din födelsemånad.

Välj din födelsemånad

Lön eller arbetsinkomst/mån (brutto)

Mata in din nuvarande årslön eller årsarbetsinkomst beräknad per månad i genomsnitt eller en uppskattning av hur de kommer att vara i framtiden i hela tal, t.ex. 2500.

Uppge lönen i hela tal, t.ex. 2500

Intjänad pension från ditt arbetspensionsutdrag

I ditt arbetspensionsutdrag (www.tyoelake.fi/sv/arbetspensionsutdraget/) hittar du det sammanlagda beloppet av din intjänade pension. Mata in det här i hela tal, t.ex. 800. Den intjänade pensionen antas vara den pension som du tjänat in före slutet av föregående månad och som redan har justerats med livslängdskoefficienten. Mata in den intjänade pensionen utan eventuell uppskovsförhöjning.

Alternativt kan du uppskatta den tidigare intjänade pensionen utgående från en sådan intjänad pension som är typisk för din åldersgrupp. Se nedan ”Statistik över intjänade pensioner”.

Ange den intjänade pensionen i heltal, t.ex. 2500

Välj framtida inkomstutveckling

Utveckling enligt prognosen betyder att inkomsterna i räknaren ändras enligt lönekoefficientens uppskattade årliga utveckling ända till pensioneringen. Inkomsterna justeras också med lönekoefficienten till pensioneringsårets nivå när pensionen beräknas.

Om inkomsterna hålls på nuvarande nivå betyder att inkomsterna eller lönekoefficienten som används för indexjusteringen inte ändras. I räknaren följer lönekoefficientens utveckling Pensionsskyddscentralens prognos.

Du kan läsa mer om antagandena i räknaren nedan under rubriken Om räknaren.

Din lägsta pensionsålder

Din lägsta pensionsålder

Din lägsta pensionsålder är den då du tidigast kan gå i ålderspension. Pensionsåldrarna är uppskattningar fr.o.m. dem som är födda år 1965.

- Uppskattad pension/månad - €/mån
Din målsatta pensionsålder

Din målsatta pensionsålder

I den målsatta pensionsåldern har uppskovsförhöjningen förhöjt din pension lika mycket som livslängdskoefficienten minskar den i den lägsta pensionsåldern.

- Uppskattad pension/månad - €/mån
Uppskattad pension/månad

Pensionens belopp anges enligt det innevarande årets prisnivå.
Din lägsta pensionsålder

Din lägsta pensionsålder

Din lägsta pensionsålder är den då du tidigast kan gå i ålderspension. Pensionsåldrarna är uppskattningar fr.o.m. dem som är födda år 1965.

- år och - månader

Vald pensioneringsålder

Testa hur din uppskattade pension påverkas av i vilken ålder du går i pension.

Tidpunkten för pensioneringen: -
Arbetspension
- €/mån

Din arbetspension har multiplicerats med livslängdskoefficienten -

Din arbetspension har multiplicerats med livslängdskoefficienten

Arbetspensionen har justerats med livslängdskoefficienten enligt födelseåret. Genom livslängdskoefficienten anpassas pensionen till den förväntade förändringen av medellivslängden.

Lön före pensioneringen

Lön före pensioneringen

I räknaren ökar din egen lön varje år enligt lönekoefficienten, om du har valt alternativet med en stigande allmän inkomstnivå. Lönen har omräknats till det innevarande årets prisnivå.

- €/mån
Pensionen i förhållande till den föregående lönen
- %
Beloppet på följande års indexjusterade pension
Arbetspension
- €/mån
Beloppet på nästa års pension har justerats med prognosen av den nominella utvecklingen av arbetspensions- och folkpensionsindex.

Den här räknaren beräknar ålderspensionens belopp. Räknaren beräknar inte partiell ålderspension eller invalid- eller arbetslivspension.  Räknaren beräknar arbetspensionens belopp och dessutom beloppet av eventuell folkpension och garantipension för dem som i år fyller minst 55 år.  De som är födda åren 1954-2005 kan uppskatta sin pension med hjälp av räknaren.

Räknaren beräknar pensionen utgående från den lön som du anger och enligt den lagstiftning som gäller år 2023. Det exaktaste möjliga resultatet får du om du anger det belopp om intjänad pension som finns på arbetspensionsutdraget. Din slutliga pension kan uträknas först när du går i pension.  

Löntagare tjänar in arbetspension från 17 års ålder och företagare från 18 års ålder. Räknaren beräknar den intjänade pensionen från 17 års ålder. Den beräknas utifrån antagandet att du går i pension tidigast vid den lägsta pensionsåldern för din åldersklass. Den högsta möjliga pensioneringsåldern i räknaren är 70 år.  

Beloppet av den intjänade pensionen, som du själv anger i räknaren, antas vara ett belopp som redan har justerats med livslängdskoefficienten och som inte innehåller eventuell uppskovsförhöjning. Den intjänade pensionen kan innehålla uppskovsförhöjning, om du redan har uppnått din pensionsålder.

Om du kan gå i pension under det innevarande året, kan du beräkna både den begynnande ålderspensionen och nästa års indexjusterade pension. Hur stor den indexjusterade pensionen blir nästa år ser du när du väljer ”Uppskattning av indexets inverkan (nominell prisnivå)” och har valt tidpunkten för pensioneringen så att den inträffar i år. Genom att ändra pensioneringsåldern kan du jämföra nästa års indexjusterade pension med en situation där du går i pension följande år.

Antagandena om inkomstutvecklingen, prisutvecklingen och livslängdsökningen

I räknaren kan man välja mellan två alternativ i fråga om den allmänna inkomstnivåns framtida utveckling. Alternativet med oförändrad allmän inkomstnivå och prisnivå motsvarar beräkningsantagandena för den uppskattade pensionen i arbetspensionsutdraget. Alternativet med en stigande inkomstnivå motsvarar basalternativet i Pensionsskyddscentralens långsiktiga prognos.

Om pensionen kan börja under det innevarande året och man vill studera indexeffekten kan man också välja att ange pensionens belopp enligt nominell nivå som alternativ till prisnivån under det innevarande året. Den förutspådda utvecklingen i alternativet med nominell prisnivån motsvarar basalternativet i Pensionsskyddscentralens långsiktiga kalkyl.

Enligt prognosen ökar den allmänna inkomstnivån på längre sikt reellt med 1,2 procent per år och konsumentprisindex med 2,0 procent per år. Konjunkturutsikterna för de närmaste åren har beaktats noggrannare i prognosen. Lönekoefficienten, med vilken pensionen justeras till nivån under det år då pensionen börjar, beräknas utgående från den allmänna inkomstutvecklingen och prisutvecklingen. På lång sikt är den reella utvecklingen ca 1,0 procent per år.

Räknaren antar att personens egna inkomster årligen ökar enligt lönekoefficienten. De egna inkomsterna ökar alltså lite mindre än löntagarnas inkomstnivå i snitt, eftersom lönekoefficienten beaktar 80 % av den allmänna inkomstökningen.

Pensionens belopp anges som standardval enligt dagens prisnivå i räknaren. I eurobeloppet syns alltså hur pensionens köpkraft påverkas av justeringen med lönekoefficienten och ökningen av den egna inkomstnivån. De som uppnår pensionsåldern senast under det innevarande året kan göra en pensionsberäkning också utgående från den nominella prisnivån. Då är den förutspådda prisutvecklingens inverkan medräknad i resultatet.

Livslängdsökningen som påverkar prognoserna om pensionsålder och livslängdskoefficient bygger på Statistikcentralens befolkningsprognos.

De antaganden om livslängdskoefficienten, pensionsåldern och den allmänna inkomst- och prisutvecklingen finns i en excel-tabell.

Lägsta ålder för ålderspension

Varje födelseårskull har en egen lägsta pensionsålder. Den lägsta pensionsåldern som räknaren visar för dem som är födda år 1965 eller senare grundar sig på den gällande livslängdsprognosen. Prognosen bygger på Statistikcentralens befolkningsprognos från år 2021. Pensionsåldrarna för olika åldersklasser finns på webbplatsen Arbetspensionslagstiftningen.  

Intjäningen av arbetspension och den övre åldersgränsen för försäkringen

Man tjänar in arbetspension med 1,5 % av årsarbetsinkomsten. Under åren 2017–2025 tjänar emellertid de som då är i åldern 5362 år in pension med 1,7 % av sin årsarbetsinkomst. Om pensionen börjar efter det att personen har uppnått sin lägsta pensionsålder, utökas pensionen med en uppskovsförhöjning som är 0,4 % per månad.  

Den övre åldersgränsen för intjäning av pension och pensionsförsäkringen höjs från 68 år så att den för personer födda 1958–1961 är 69 år och för personer födda år 1962 eller senare 70 år.  

Livslängdskoefficienten

Den intjänade arbetspensionen justeras med livslängdskoefficienten, som är beroende av pensionstagarens födelseår. Livslängdskoefficienten fastställs det år då årskullen fyller 62 år. Livslängdskoefficienten för yngre åldersklasser är en prognos. Prognoserna bygger på Statistikcentralens befolkningsprognos från år 2021. Livslängdskoefficienterna för olika åldersklasser finns på webbplatsen Arbetspensionslagstiftningen.  

Lönekoefficient

När beloppet av en ny pension räknas ut, justeras de löner och arbetsinkomster som den försäkrade förtjänat under sin tid i arbetslivet med lönekoefficienten till nivån för det år då pensionen börjar. Lönekoefficienten säkerställer att den i arbetslivet intjänade pensionen behåller sitt värde. I lönekoefficienten beaktas 80 procent av förtjänstnivåindexets förändring och 20 procent av konsumentprisindexets förändring.  

FPA-pension

Om personen inte har tjänat in någon arbetspension eller om arbetspensionen är liten, kan personen få folkpension och garantipension från FPA. Varje euro i arbetspension minskar folkpensionens fulla belopp med 50 cent, tills det inte återstår någon folkpension att betala. Folkpensionens belopp är beroende av om pensionstagaren bor med en make eller sambo eller är ensamboende. Garantipension betalas, om den totala pensionen annars blir mindre än garantipensionens fulla belopp.  Räknaren beaktar inte andra pensioner som påverkar folkpensionens eller garantipensionens belopp utom arbetspensionen.  

Alla delar av arbetspensionen minskar emellertid inte folkpensionen. Uppskovsförhöjningen som tillkommer efter den lägsta pensionsåldern i räknaren minskar inte folkpensionen, men i övrigt beaktar räknaren hela arbetspensionen som en förmån som minskar folkpensionen.  

Inom folkpensionssystemet är åldersgränsen för ålderspension 65 år. Med början från dem som är födda år 1965 kommer åldersgränsen för ålderspension att förändras enligt den förväntade livslängden, på motsvarande sätt som inom arbetspensionssystemet. Om pensioneringsåldern är lägre än pensionsåldern för FPA-pensionen, beräknar räknaren en förtidsminskning av folkpensionen och garantipensionen (0,4 % per månad). Räknaren beräknar också en uppskovsförhöjning, om pensioneringsåldern är högre än FPA-pensionsåldern. Uppskovsförhöjningen är 0,6 % per månad för dem som är födda före år 1962 och 0,4 % per månad för dem som är födda år 1962 eller senare.  

Räknaren beräknar FPA-pensionen med antagandet att personen har bott i Finland tillräckligt länge för att få full folkpension (80 procent av tiden mellan 16 års ålder och den tidpunkt då pensionen börjar).  

Folkpensionen och garantipensionen antas utvecklas i framtiden enligt prisindexet. Reellt hålls FPA-pensionen alltså på dagens nivå i räknaren.  

Läs mer om folkpension och garantipension: www.fpa.fi 

I tabellen här nedan ser du medianbeloppen av olika åldersgruppers intjänade pension i slutet av år 2022.  Det betyder alltså att hälften av en åldersgrupp har tjänat in mer och hälften av åldersgruppen har tjänat in mindre pension än beloppet i tabellen. Här visas männens, kvinnornas och samtligas intjänade medianpension.

De intjänade pensionerna har räknats upp med lönekoefficienten till 2023  års nivå och justerats med den livslängdskoefficient som gäller för respektive födelseår.

Uppgifterna i tabellen kan användas t.ex. som en uppskattning av den tidigare intjänade pensionen när man använder räknaren. Hur mycket pension du själv har tjänat in ser du i ditt arbetspensionsutdrag.

Uppskattning av den intjänade pensionen vid slutet av år 2022, median, euro/mån

FödelseårMänKvinnorSamtliga
2005111
2004434
2003131112
2002222323
2001343434
2000505251
1999697472
1998929694
1997123127125
1996154156155
1995186189188
1994224223223
1993258254256
1992295284289
1991333315324
1990374345357
1989413380394
1988456417433
1987505448472
1986550484511
1985590509544
1984634533574
1983668561603
1982698583630
1981735610662
1980791640702
1979842681748
1978900715791
1977962752839
19761008789882
19751063819923
19741098847954
19731137870985
197211919011025
197112329391060
197012669721095
1969131710121140
1968137610741203
1967142811381261
1966148211951318
1965154912601380
1964161313211443
1963167813651493
1962175014291561
1961180114731604
1960185315301657
1959188915681694

Medräknade är arbetspensionsförsäkrade personer som bor i Finland och inte är pensionerade. Den intjänade pensionen för varje åldersgrupp grundar sig på uppgifterna vid slutet av år 2021, som har räknats upp till slutet av år 2022 utgående från tidigare utveckling bland personer i motsvarande ålder.

Om du kan gå i pension under det innevarande året, kan du beräkna både den begynnande ålderspensionen och nästa års indexjusterade pension.

Du kan till exempel jämföra en pension som inleds i december med en som inleds i januari. Välj nominell prisnivå i alla räknefunktioner så att de ska vara jämförbara.

  1. Räkna hur stor en pension som inleds i december 2023 är och hur stor den därpå följande indexjusterade pensionen i januari 2024 blir.
  2. Räkna hur stor en pension som börjar år 2024 blir genom att flytta välja en senare pensioneringsålder i räknaren.
  3. Jämför resultaten med varandra.