Pensionens storlek och pensionsförsäkringsavgifterna

Arbetspensionen räknas ut av alla de inkomster som du tjänat in under din tid i arbetslivet som arbetstagare och företagare. Som företagare tjänar du in pension till din FöPL-försäkring utifrån den årliga arbetsinkomsten. Pensionen tillväxer med 1,5 procent om året.

Företagare pension arbetsinkomsten

Det finns ett undantag under en övergångstid som pågår från början av år 2017 till slutet av år 2025. Då tjänar en person i åldern 53–62 år in pension med 1,7 procent om året.

Utöver arbetsinkomsterna tjänas arbetspension in för studier som leder till examen, för vissa sociala förmåner samt för ledighet för vård av barn under tre år.

Exempel på pensionstillväxt

Din arbetsinkomst som företagare är 28 000 euro. Du tjänar årligen in pension med 28 000 euro x 1,5 % /12 = 35 euro i månaden.

Om du arbetar med den här arbetsinkomsten som företagare i till exempel 10 år, tjänar du i så fall in en månadspension på 350 euro.

Beloppet av pensionen du tjänat in som företagare bestäms alltså utgående från de totala arbetsinkomsterna under hela företagarbanan. Din fastställda arbetsinkomst är grund, men i den totala arbetsinkomsten beaktas eventuella tillskottsavgifter och nedsatta avgifter.

Det är viktigt att FöPL-arbetsinkomsten hela tiden är på rätt nivå. Pensionen blir inte nämnvärt bättre av att arbetsinkomsten höjs betydligt under de sista åren som företagare.

Försäkringsavgifter

Ju mer du betalar i FöPL-försäkringsavgifter, desto större pension får du.

Avgiften tas ut enligt den arbetsinkomst som fastställts i försäkringen. För personer som är yngre än 53 år och äldre än 62 år är FöPL-avgiften 24,10 % och i åldern 53–62 är den 25,60 % av den fastställda arbetsinkomsten år 2019.

Yngre än 53 år
och minst 63 år
53-62 år
24,10 % 25,60 %

Försäkringsavgiften är helt avdragsgill i beskattningen. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer FöPL-avgiften årligen.

Exempel på företagarens försäkringsavgift och den ålderspension som fås från den

Företagarens fastställda arbetsinkomst är 28 000 euro. Om du är en företagare som inte fyllt 53 år betalar du FöPL-avgift på 24,10 % år 2019.

28 000 x 24,10 / 100 = 6 748 euro (ca 562 euro i månaden)

Din pensionstillväxt för arbetsinkomsten är
28 000 euro x 1,5 % /12 = 35 euro i månaden.

Du är född år 1967, så din lägsta pensionsålder är 65 år och 4 månader. Enligt Statistikcentralens nuvarande förväntade livslängd hinner din åldersklass vara pensionerad i 22 år och 2 månader.  Med detta antagande får man för en försäkringsavgift på 6 748 euro en ålderspension som totalt är 9 310 euro (35 euro x 266 månader).

I exemplet har vi inte beaktat förändringar i penningvärdet. Enligt pensionslagarna justeras den intjänade pensionen med lönekoefficienten tills personen går i pension och efter det med arbetspensionsindex.

Nya företagare får rabatt på avgiften

Första gången du startar företagarverksamhet får du 22 procents rabatt på FöPL-avgiften i fyra års tid (48 mån). Om din företagarverksamhet ändå upphör tidigare, kan du använda den resterande tiden för en annan företagarperiod.

Företagarens arbetsinkomst är flexibel

Du kan förbättra din framtida pension med hjälp av flexibla avgifter. Det innebär att du under år som det går ekonomiskt bra tillfälligt kan betala 10–100 procent mer i lagstadgad FöPL-avgift. För en tid som du betalar lägre försäkringsavgift är pensionsintjäningen på motsvarande sätt mindre.

Du kan betala tillskottsavgift varje år, men gränserna är striktare för den nedsatta avgiften. Flexibiliteten ska meddelas till den egna arbetspensionsanstalten och den gäller alltid ett kalenderår åt gången. Flexibiliteten ändrar inte på din fastställda arbetsinkomst. Den inverkar inte heller på förmåner som beviljas av FPA.

Exempel på hur flexibiliteten kan användas

Företagarens fastställda arbetsinkomst är 28 000 euro/år.

Om FöPL-försäkringsavgiftsprocenten är 24,10 är arbetspensionsförsäkringsavgiften för den fastställda arbetsinkomsten 6 748 euro.

Företagaren beslutar att betala tillskottsarbetspensionsförsäkringsavgift på 2 500 euro, vilket innebär att den totala arbetsinkomsten för kalenderåret blir (6 748 + 2 500) / 0,241 = 38 373 euro.

Om företagaren däremot beslutar att betala 520 euro mindre i arbetspensionsförsäkringsavgift, dvs. lite över 10 procent, blir den totala arbetsinkomsten för detta kalenderår (6 748 – 520) / 0,241 = 25 842 euro.

Den pensionsgrundande arbetsinkomsten erhålls alltså genom att dividera det sammanlagda beloppet av de inbetalda avgifterna med en hundradedel av avgiftsprocenten.

Räntefaktorn medför att utfallet i obetydlig mån är beroende av vilken tid på året tillskottsavgiften har betalats. En tillskottsavgift som betalats i början av året ger en större total arbetsinkomst än en lika stor tillskottsavgift som betalas i slutet av året.

Om du behöver höja din arbetsinkomst permanent ska du kontakta din arbetspensionsanstalt för att justera den till rätt nivå.

Beräkna din pension!

Med pensionsräknaren får du en uppskattning av hur stor din pension kommer att bli.

Enter the salary as an integer, for example. 2500.
Retirement age ?

Din lägsta pensionsålder är den då du tidigast kan gå i ålderspension.

- Pension estimate/month - €/month
Your target retirement age ?

Livslängden ökar och därför har man infört en livslängdskoefficient som minskar pensionen. Den målsatta pensionsåldern visar hur länge du ska vänta med att gå i pension för att få din pension till fullt belopp.

- Pension estimate/month - €/month

Testa hur den uppskattade pensionen påverkas av vid vilken ålder du går i pension.

Chosen retirement age

The selected retirement age is 63 years and 0 months Estimate of your pension - €/month
Om räknaren

Den här räknaren beräknar endast arbetspensionens belopp. Den som får bara en liten arbetspension kan också få folkpension. Räknaren beräknar inte partiell ålderspension eller invalid- eller arbetslivspension.

Räknaren beräknar pensionen utifrån de löneuppgifter som du matar in och enligt den lagstiftning som gäller år 2019. Resultatet blir så exakt som möjligt, om du matar in uppgiften om hur mycket pension du har tjänat in före utgången av år 2018 i räknaren.  Uppgiften finns på ditt arbetspensionsutdrag.

Din framtida pension påverkas mycket av hur dina arbetsinkomster utvecklas och hur den allmänna inkomst- och prisnivån utvecklas.  Räknaren utgår däremot från att arbetsinkomsterna hålls oförändrade under hela den tid som beräkningen avser. Detsamma gäller den allmänna inkomst- och prisnivån.

Din slutliga pension kan räknas ut först när du ska gå i pension. Då påverkas pensionens storlek av den allmänna inkomst- och prisnivån genom lönekoefficienten. Med lönekoefficienten justeras den pensionsgrundande arbetsinkomsten till nivån för det år då du ska gå i pension.

Löntagare tjänar in pension från 17 års ålder och företagare från 18 års ålder. Räknaren beräknar den intjänade pensionen från 17 års ålder. Den utgår också från antagandet att du går i pension tidigast i den lägsta pensionsåldern för din årskull. Räknaren kan beräkna intjänad pension för personer som är födda år 1949 eller senare. Pensionstillväxten kan beräknas till 70 års ålder.

Räknaren beräknar pensionen utifrån antagandet att den pension som matats in i räknaren har justerats med livslängdskoefficienten och att den inte innehåller eventuell uppskovsförhöjning.

Den målsatta pensionsåldern har beräknats ända till den åldersklass som är född år 1987. Den målsatta pensionsåldern för dem som är yngre än så skulle överstiga den lagstadgade övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten.

Prognoserna om pensionsålder och livslängdskoefficient bygger på medellivslängdens utveckling enligt Statistikcentralens befolkningsprognos.

Om termer och begrepp

Lägsta pensionsålder
Varje födelseårskull har en egen lägsta pensionsålder. Den lägsta pensionsåldern för dem som är födda år 1965 grundar sig på den gällande livslängdsprognosen. Prognosen bygger på Statistikcentralens befolkningsprognos från år 2018. På webbplatsen Arbetspensionslagstiftningen hittar du pensionsåldrarna för olika födelseårskullar.

Målsatt pensionsålder
Med målsatt pensionsålder avses den ålder då uppskovsförhöjningen som läggs till outtagen pension efter den lägsta pensionsåldern är lika stor som den minskning av den månatliga pensionen som livslängdskoefficienten medför. Den målsatta pensionsåldern fastställs det år då årskullen fyller 62 år. För yngre åldersgrupper anges en uppskattning.

Intjäning av pension och övre åldersgräns för försäkring
Från början av år 2017 tjänar man in pension enligt 1,5 % av årsarbetsinkomsten. Åren 2017-2025 tjänar de som då är i åldern 53 till 62 år ändå in pension enligt 1,7 % av årsarbetsinkomsten. Om pensionen börjar först efter det att personen har uppnått sin lägsta pensionsålder, räknas det en uppskovsförhöjning till pensionen. Uppskovsförhöjningen är 0,4 % per varje månad med vilken pensionen skjuts upp.

Den övre åldersgränsen för intjäning av pension och pensionsförsäkringen höjs från 68 år så att den för dem som är födda åren 1958-1961 är 69 år och för dem som är födda år 1962 eller senare 70 år.

Livslängdskoefficient
Den intjänade pensionen justeras med livslängdskoefficienten, som bestäms enligt pensionstagarens födelseår. Livslängdskoefficienten fastställs det år då årskullen fyller 62 år. För yngre åldersgrupper anges en uppskattning. Prognosen bygger på Statistikcentralens befolkningsprognos från år 2015, som har uppdaterats på Pensionsskyddscentralen. På webbplatsen Arbetspensionslagstiftningen hittar du livslängdskoefficienterna för olika födelseårskullar.