Pensionens storlek och pensionsförsäkringsavgifterna

Arbetspensionen räknas ut av alla de inkomster som du tjänat in under din tid i arbetslivet som arbetstagare och företagare. Som företagare tjänar du in pension till din FöPL-försäkring utifrån den årliga arbetsinkomsten. Pensionen tillväxer med 1,5 procent om året.

Företagare pension arbetsinkomsten

Det finns ett undantag under en övergångstid som pågår från början av år 2017 till slutet av år 2025. Då tjänar en person i åldern 53–62 år in pension med 1,7 procent om året.

Utöver arbetsinkomsterna tjänas arbetspension in för studier som leder till examen, för vissa sociala förmåner samt för ledighet för vård av barn under tre år.

Exempel på pensionstillväxt

Din arbetsinkomst som företagare är 28 000 euro. Du tjänar årligen in pension med 28 000 euro x 1,5 % /12 = 35 euro i månaden.

Om du arbetar med den här arbetsinkomsten som företagare i till exempel 10 år, tjänar du i så fall in en månadspension på 350 euro.

Beloppet av pensionen du tjänat in som företagare bestäms alltså utgående från de totala arbetsinkomsterna under hela företagarbanan. Din fastställda arbetsinkomst är grund, men i den totala arbetsinkomsten beaktas eventuella tillskottsavgifter och nedsatta avgifter.

Det är viktigt att FöPL-arbetsinkomsten hela tiden är på rätt nivå. Pensionen blir inte nämnvärt bättre av att arbetsinkomsten höjs betydligt under de sista åren som företagare.

Försäkringsavgifter

Ju mer du betalar i FöPL-försäkringsavgifter, desto större pension får du.

Avgiften tas ut enligt den arbetsinkomst som fastställts i försäkringen. För personer som är yngre än 53 år och äldre än 62 år är FöPL-avgiften 24,10 % och i åldern 53–62 är den 25,60 % av den fastställda arbetsinkomsten år 2019.

Yngre än 53 år
och minst 63 år
53-62 år
24,10 % 25,60 %

Försäkringsavgiften är helt avdragsgill i beskattningen. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer FöPL-avgiften årligen.

Exempel på företagarens försäkringsavgift och den ålderspension som fås från den

Företagarens fastställda arbetsinkomst är 28 000 euro. Om du är en företagare som inte fyllt 53 år betalar du FöPL-avgift på 24,10 % år 2019.

28 000 x 24,10 / 100 = 6 748 euro (ca 562 euro i månaden)

Din pensionstillväxt för arbetsinkomsten är
28 000 euro x 1,5 % /12 = 35 euro i månaden.

Du är född år 1967, så din lägsta pensionsålder är 65 år och 4 månader. Enligt Statistikcentralens nuvarande förväntade livslängd hinner din åldersklass vara pensionerad i 22 år och 2 månader.  Med detta antagande får man för en försäkringsavgift på 6 748 euro en ålderspension som totalt är 9 310 euro (35 euro x 266 månader).

I exemplet har vi inte beaktat förändringar i penningvärdet. Enligt pensionslagarna justeras den intjänade pensionen med lönekoefficienten tills personen går i pension och efter det med arbetspensionsindex.

Nya företagare får rabatt på avgiften

Första gången du startar företagarverksamhet får du 22 procents rabatt på FöPL-avgiften i fyra års tid (48 mån). Om din företagarverksamhet ändå upphör tidigare, kan du använda den resterande tiden för en annan företagarperiod.

Företagarens arbetsinkomst är flexibel

Du kan förbättra din framtida pension med hjälp av flexibla avgifter. Det innebär att du under år som det går ekonomiskt bra tillfälligt kan betala 10–100 procent mer i lagstadgad FöPL-avgift. För en tid som du betalar lägre försäkringsavgift är pensionsintjäningen på motsvarande sätt mindre.

Du kan betala tillskottsavgift varje år, men gränserna är striktare för den nedsatta avgiften. Flexibiliteten ska meddelas till den egna arbetspensionsanstalten och den gäller alltid ett kalenderår åt gången. Flexibiliteten ändrar inte på din fastställda arbetsinkomst. Den inverkar inte heller på förmåner som beviljas av FPA.

Exempel på hur flexibiliteten kan användas

Företagarens fastställda arbetsinkomst är 28 000 euro/år.

Om FöPL-försäkringsavgiftsprocenten är 24,10 är arbetspensionsförsäkringsavgiften för den fastställda arbetsinkomsten 6 748 euro.

Företagaren beslutar att betala tillskottsarbetspensionsförsäkringsavgift på 2 500 euro, vilket innebär att den totala arbetsinkomsten för kalenderåret blir (6 748 + 2 500) / 0,241 = 38 373 euro.

Om företagaren däremot beslutar att betala 520 euro mindre i arbetspensionsförsäkringsavgift, dvs. lite över 10 procent, blir den totala arbetsinkomsten för detta kalenderår (6 748 – 520) / 0,241 = 25 842 euro.

Den pensionsgrundande arbetsinkomsten erhålls alltså genom att dividera det sammanlagda beloppet av de inbetalda avgifterna med en hundradedel av avgiftsprocenten.

Räntefaktorn medför att utfallet i obetydlig mån är beroende av vilken tid på året tillskottsavgiften har betalats. En tillskottsavgift som betalats i början av året ger en större total arbetsinkomst än en lika stor tillskottsavgift som betalas i slutet av året.

Om du behöver höja din arbetsinkomst permanent ska du kontakta din arbetspensionsanstalt för att justera den till rätt nivå.

Beräkna din pension!

Med pensionsräknaren får du en uppskattning av hur stor din pension kommer att bli.

Select the year in which you were born
Select the month in which you were born
Enter your wage (whole number, for example 2500)
Retirement age ?

Din lägsta pensionsålder är den då du tidigast kan gå i ålderspension. Pensionsåldrarna är uppskattningar fr.o.m. dem som är födda år 1965.

- Pension estimate/month - €/month
Your target retirement age ?

Livslängden ökar och därför har man infört en livslängdskoefficient som minskar månadspensionen. Den målsatta pensionsåldern visar hur länge du ska vänta med att gå i pension för att få din pension till fullt belopp.

- Pension estimate/month - €/month
Your estimated pension €/month ?

Pensionens belopp anges enligt prisnivån för år 2019.Retirement age ?

Din lägsta pensionsålder är den då du tidigast kan gå i ålderspension. Pensionsåldrarna är uppskattningar fr.o.m. dem som är födda år 1965.

- years and - months

Chosen retirement age

Testa hur den uppskattade pensionen påverkas av vid vilken ålder du går i pension.

Retirement year: -
Earnings-related pension
- €/month

Your earnings-related pension has been adjusted with the life expectancy coefficient - ?

Arbetspensionen har justerats med livslängdskoefficienten enligt födelseåret. Genom livslängdskoefficienten anpassas pensionen till den förväntade förändringen av medellivslängden.

Your pre-retirement salary ?

I räknaren ökar din egen lön varje år enligt lönekoefficienten, om du har valt alternativet med en stigande allmän inkomstnivå. Lönen har omräknats till det innevarande årets prisnivå.

- €/month
Your pension relative to your pre-retirement salary
- %
Om räknaren

Den här räknaren beräknar ålderspensionens belopp. Räknaren beräknar inte partiell ålderspension eller invalid- eller arbetslivspension.  Räknaren beräknar arbetspensionens belopp och dessutom beloppet av eventuell folkpension och garantipension för dem som i år fyller minst 55 år.  De som är födda åren 1950-2001 kan uppskatta sin pension med hjälp av räknaren.  

Räknaren beräknar pensionen utgående från den lön som du anger och enligt den lagstiftning som gäller år 2019. Det exaktaste möjliga resultatet får du om du anger hur mycket arbetspension du har tjänat in i slutet av 2018. Uppgiften hittar du i ditt arbetspensionsutdrag. Din slutliga pension kan uträknas först när du går i pension.  

Löntagare tjänar in arbetspension från 17 års ålder och företagare från 18 års ålder. Räknaren beräknar den intjänade pensionen från 17 års ålder. Den beräknas utifrån antagandet att du går i pension tidigast vid den lägsta pensionsåldern för din åldersklass. Den högsta möjliga pensioneringsåldern i räknaren är 70 år.  

Beloppet av den intjänade pensionen, som du själv anger i räknaren, antas vara ett belopp som redan har justerats med livslängdskoefficienten och som inte innehåller eventuell uppskovsförhöjning. Den intjänade pensionen kan innehålla uppskovsförhöjning, om du redan har uppnått din pensionsålder.  

Antagandena om inkomstutvecklingen och livslängdsökningen  

Räknaren beaktar den allmänna inkomstutvecklingen i Finland, dvs. förändringen av löntagarnas medelinkomst. Den allmänna inkomstnivån påverkar pensionens belopp genom lönekoefficienten. Lönekoefficienten, med vilken pensionen justeras till nivån under det år då pensionen börjar, beräknas utgående från den allmänna inkomstutvecklingen och prisutvecklingen.  

I räknaren kan man välja mellan två alternativ i fråga om den allmänna inkomstnivåns framtida utveckling. Alternativet med oförändrad allmän inkomstnivå och prisnivå motsvarar beräkningsantagandena för den uppskattade pensionen i arbetspensionsutdraget. Alternativet med en stigande inkomstnivå motsvarar basalternativet i Pensionsskyddscentralens långsiktiga prognos. I den ökar inkomstnivån reellt med 1,5 procent om året på lång sikt. Konjunkturutsikterna för de närmaste åren har beaktats i större utsträckning i prognosen.  

Den egna inkomstutveckling har knutits till valet av allmän inkomstutveckling. Räknaren antar att personens egna inkomster årligen ökar enligt lönekoefficienten. De egna inkomsterna ökar alltså lite mindre än löntagarnas inkomstnivå i snitt, eftersom lönekoefficienten beaktar 80 % av den allmänna inkomstökningen.  

Pensionens belopp anges enligt dagens prisnivå i räknaren. I eurobeloppet syns alltså vilken inverkan justeringen med lönekoefficienten och ökningen av den egna inkomstnivån har på pensionens köpkraft.  

Livslängdsökningen som påverkar prognoserna om pensionsålder och livslängdskoefficient bygger på Statistikcentralens befolkningsprognos.  

Antagandena om livslängdskoefficienten, pensionsåldern och den allmänna inkomst- och prisutvecklingen finns i en Excel-tabell.

Om termer och begrepp

Lägsta ålder för ålderspension
Varje födelseårskull har en egen lägsta pensionsålder. Den lägsta pensionsåldern som räknaren visar för dem som är födda år 1965 eller senare grundar sig på den gällande livslängdsprognosen. Prognosen bygger på Statistikcentralens befolkningsprognos från år 2018. Pensionsåldrarna för olika åldersklasser finns på webbplatsen Arbetspensionslagstiftningen.  

Intjäningen av arbetspension och den övre åldersgränsen för försäkringen
Man tjänar in arbetspension med 1,5 % av årsarbetsinkomsten. Under åren 2017–2025 tjänar emellertid de som då är i åldern 5362 år in pension med 1,7 % av sin årsarbetsinkomst. Om pensionen börjar efter det att personen har uppnått sin lägsta pensionsålder, utökas pensionen med en uppskovsförhöjning som är 0,4 % per månad.  

Den övre åldersgränsen för intjäning av pension och pensionsförsäkringen höjs från 68 år så att den för personer födda 1958–1961 är 69 år och för personer födda år 1962 eller senare 70 år.  

Livslängdskoefficienten
Den intjänade arbetspensionen justeras med livslängdskoefficienten, som är beroende av pensionstagarens födelseår. Livslängdskoefficienten fastställs det år då årskullen fyller 62 år. Livslängdskoefficienten för yngre åldersklasser är en prognos. Prognoserna bygger på Statistikcentralens befolkningsprognos från år 2018. Livslängdskoefficienterna för olika åldersklasser finns på webbplatsen Arbetspensionslagstiftningen.  

Lönekoefficient
När beloppet av en ny pension räknas ut, justeras de löner och arbetsinkomster som den försäkrade förtjänat under sin tid i arbetslivet med lönekoefficienten till nivån för det år då pensionen börjar. Lönekoefficienten säkerställer att den i arbetslivet intjänade pensionen behåller sitt värde. I lönekoefficienten beaktas 80 procent av förtjänstnivåindexets förändring och 20 procent av konsumentprisindexets förändring.  

FPA-pension
Om personen inte har tjänat in någon arbetspension eller om arbetspensionen är liten, kan personen få folkpension och garantipension från FPA. Varje euro i arbetspension minskar folkpensionens fulla belopp med 50 cent, tills det inte återstår någon folkpension att betala. Folkpensionens belopp är beroende av om pensionstagaren bor med en make eller sambo eller är ensamboende. Garantipension betalas, om den totala pensionen annars blir mindre än garantipensionens fulla belopp.  Räknaren beaktar inte andra pensioner som påverkar folkpensionens eller garantipensionens belopp utom arbetspensionen.  

Alla delar av arbetspensionen minskar emellertid inte folkpensionen. Uppskovsförhöjningen som tillkommer efter den lägsta pensionsåldern i räknaren minskar inte folkpensionen, men i övrigt beaktar räknaren hela arbetspensionen som en förmån som minskar folkpensionen.  

Inom folkpensionssystemet är åldersgränsen för ålderspension 65 år. Med början från dem som är födda år 1965 kommer åldersgränsen för ålderspension att förändras enligt den förväntade livslängden, på motsvarande sätt som inom arbetspensionssystemet. Om pensioneringsåldern är lägre än pensionsåldern för FPA-pensionen, beräknar räknaren en förtidsminskning av folkpensionen och garantipensionen (0,4 % per månad). Räknaren beräknar också en uppskovsförhöjning, om pensioneringsåldern är högre än FPA-pensionsåldern. Uppskovsförhöjningen är 0,6 % per månad för dem som är födda före år 1962 och 0,4 % per månad för dem som är födda år 1962 eller senare.  

Räknaren beräknar FPA-pensionen med antagandet att personen har bott i Finland tillräckligt länge för att få full folkpension (80 procent av tiden mellan 16 års ålder och den tidpunkt då pensionen börjar).  

Folkpensionen och garantipensionen antas utvecklas i framtiden enligt prisindexet. Reellt hålls FPA-pensionen alltså på dagens nivå i räknaren.  

Läs mer om folkpension och garantipension: www.fpa.fi