Flexibelt med partiell ålderspension

Partiell förtida ålderspension ger dig en möjlighet att börja ta ut en del av din intjänade arbetspension innan du helt går i pension. Endast arbetspension betalas som partiell ålderspension, dvs. folkpension kan man inte ta ut på det sättet.

Du kan få partiell ålderspension om du är född år 1963 eller tidigare och har fyllt 61 år. Åldersgränsen höjs till 62 år för dem som är födda 1964, och vidare steg för steg för dem som är födda senare. Ta reda på din egen åldersgräns med pensionsåldersräknaren du hittar på ingångssidan på Arbetspension.fi. Den partiella ålderspensionen betalas tills du börjar ta ut hel ålderspension.

Med partiell ålderspension kan du fritt arbeta medan du får pension. Du kan arbeta så mycket du vill eller helt sluta arbeta. Om du är företagare och fortsätter med företagsverksamheten medan du får partiell ålderspension, ska din FöPL-försäkring vara i kraft.

När du börjar ta ut partiell ålderspension kan du välja om du tar ut 25 eller 50 procent av din intjänade pension. Om du tar ut partiell ålderspension i förtid minskar din framtida pension permanent.

Ska du söka partiell ålderspension? Läs anvisningarna om hur man söker och gör en ansökan

Prova räknaren med vilken du kan göra uppskattningar på ett allmänt plan. Du får närmare information från din arbetspensionsanstalts e-tjänst och via den kan du vid behov be om hjälp för att se vad som passar bäst i din livssituation.

Anvisningarna fortsätter efter räknaren.

Beräkna hurdan partiell ålderspension du kan få

Räknaren beräknar också hur partiell ålderspension påverkar den ålderspension du får senare.

 

Födelseår

Välj ditt födelseår. Det behövs för att beräkna pensionens belopp. Enligt födelseåret bestäms den ålder då du kan ta ut partiell ålderspension, den lägsta åldern för full ålderspension och livslängdskoefficienten.

Välj ditt födelseår
 

Födelsemånad

Välj din födelsemånad.

Välj din födelsemånad
 

Lön eller arbetsinkomst/mån (brutto) före partiell ålderspension

Ange din nuvarande årslön eller årsarbetsinkomst beräknad per månad i genomsnitt eller en uppskattning av hur de kommer att vara i framtiden i hela tal, t.ex. 2500.

Uppge lönen i hela tal, t.ex. 2500
 

Intjänad pension från ditt
arbetspensionsutdrag

I ditt arbetspensionsutdrag (www.tyoelake.fi/sv/arbetspensionsutdraget/) hittar du det sammanlagda beloppet av din intjänade pension. Mata in det här i hela tal, t.ex. 800. Den intjänade pensionen antas vara den pension som du tjänat in före slutet av föregående månad och som redan har justerats med livslängdskoefficienten. Mata in den intjänade pensionen utan eventuell uppskovsförhöjning.

Ange den intjänade pensionen i heltal, t.ex. 2500
 

Som partiell ålderspension vill jag ta ut

Välj om du tar ut 25 eller 50 procent av din intjänade pension.

 

Lön eller arbetsinkomst/mån (brutto) under tiden med partiell ålderspension

Ange här en uppskattning av din årliga lön eller arbetsinkomst i genomsnitt per månad under tiden med partiell ålderspension. Ange summan i hela tal, t.ex. 1500.

Uppge lönen i hela tal, t.ex. 2500
 

Välj framtida inkomstutveckling

Utveckling enligt prognosen betyder att inkomsterna i räknaren ändras enligt lönekoefficientens uppskattade årliga utveckling ända till pensioneringen. Inkomsterna justeras också med lönekoefficienten till pensioneringsårets nivå när pensionen beräknas.

Om inkomsterna hålls på nuvarande nivå betyder att inkomsterna eller lönekoefficienten som används för indexjusteringen inte ändras. I räknaren följer lönekoefficientens utveckling Pensionsskyddscentralens prognos.

Du kan läsa mer om antagandena i räknaren nedan under rubriken Om räknaren.

Din lägsta pensionsålder- Uppskattad pension/månad - €/mån
Din målsatta pensionsålder - Uppskattad pension/månad - €/mån

Din partiella ålderspension uppskattningsvis

Pensionens belopp anges enligt det innevarande årets prisnivå.

Lägsta åldersgräns för partiell ålderspension 

Lägsta åldersgräns för partiell ålderspension

Den lägsta åldersgränsen för partiell ålderspension anger den tidigaste möjliga tidpunkt då du kan börja ta ut partiell ålderspension. Pensionsåldern är en uppskattning, om du är född år 1965 eller senare.

- år och - månader

Testa hur uppskattningen påverkas av i vilken ålder den partiella ålderspensionen börjar.

Tidpunkt då den partiella ålderspensionen börjar: -


Partiell ålderspension

- €/mån

Den partiella ålderspension börjar - månader före din lägsta pensionsålder, och därför är förtidsminskningen - %. Den partiella ålderspension börjar - månader efter din lägsta pensionsålder, och därför är uppskovsförhöjningen - %.

Förtidsminskningen minskar din partiella ålderspension - €/mån. Uppskovsförhöjningen ökar din partiella ålderspension med - €/mån.  

Förtidsminskningen minskar din partiella ålderspension

Partiell ålderspension förtidsminskas med 0,4 procent för varje månad som återstår till den lägsta pensionsåldern, när den partiella pensionen börjar.

Om partiell ålderspension börjar vid den lägsta pensionsåldern, görs det ingen förtidsminskning. Om partiell ålderspension börjar efter den lägsta pensionsåldern, uppskovsförhöjs den med 0,4 procent för varje månad med vilken den senarelagts från den lägsta pensionsåldern. Uppskovsförhöjning tillkommer inte för sådan tid då personen samtidigt har fått en arbetslöshetsförmån.

Din partiella ålderspension har justerats med livslängdskoefficienten. 

Din partiella ålderspension har justerats med livslängdskoefficienten

Den partiella ålderspensionen har justerats med den livslängdskoefficienten enligt födelseåret.

Eftersom livlängdskoefficienten för en åldersgrupp fastställs för det år då åldersgruppen fyller 62, tillämpas på dem som tar ut partiell ålderspension vid 61 års ålder den livslängdskoefficient som fastställs för den åldersgrupp som fyller 62 det år då den partiella pensionen börjar.


Beloppet på följande års indexjusterade pension

Partiell ålderspension

- €/mån

Beloppet på nästa års pension har justerats med prognosen av den nominella utvecklingen av arbetspensionsindex.


Ålderspensionen efter partiell ålderspension

Pensionens belopp anges enligt det innevarande årets prisnivå.

Din lägsta pensionsålder 

Din lägsta pensionsålder

Din lägsta pensionsålder är den då du tidigast kan gå i ålderspension. Pensionsåldrarna är uppskattningar fr.o.m. dem som är födda år 1965.

- år och - månader

Testa hur din uppskattade pension påverkas av i vilken ålder du går i pension.

Tidpunkten för pensioneringen: -

Arbetspension 

Arbetspension

Arbetspensionen består av den partiella ålderspensionen, den pensionsdel som inte ännu tagits ut och den pension som tjänats in under tiden med partiell ålderspension.

-€/mån
Förtidsminskningen av den partiella ålderspensionen minskar din ålderspension med - €/mån.
Uppskovsförhöjningen av den partiella ålderspensionen ökar din pension med - €/mån.
 

Förtidsminskningen av den partiella ålderspensionen minskar din ålderspension med

Förtidsminskning eller uppskovsförhöjning av partiell ålderspension består också i den egentliga ålderspensionen.

Uppskovsförhöjningen av ålderspensionen ökar din pension med - €/mån.  

Uppskovsförhöjningen av ålderspensionen ökar din pension med

Förtidsminskning eller uppskovsförhöjning av partiell ålderspension består också i den egentliga ålderspensionen.

Din arbetspension har multiplicerats med livslängdskoefficienten -.

Ålderspensionen, om du inte tar ut partiell ålderspension 

Ålderspensionen, om du inte tar ut partiell ålderspension

Du kan jämföra hur stor din ålderspension blir om du tar ut partiell ålderspension med hur stor den blir om du inte gör det utan arbetar med samma inkomst som förut tills du börjar få ålderspension. Ålderspensionen beräknas enligt den pensioneringsålder som du har valt tidigare i räknaren.

Arbetspension

-€/mån

Den här räknaren ger en beräkning av hur stor den partiella ålderspensionen blir och hur stor ålderspensionen efter den partiella ålderspensionen blir. För jämförelsens skull beräknar räknaren också hur stor ålderspensionen blir om man inte tar ut partiell ålderspension.

Räknaren beräknar arbetspensionens belopp och dessutom beloppet av eventuell folkpension och garantipension för dem som i år fyller minst 55 år. De som är födda åren 1958–2006 kan uppskatta sin pension med hjälp av räknaren.

Räknaren beräknar pensionen utgående från den lön som du anger och enligt den lagstiftning som gäller år 2024. Det exaktaste möjliga resultatet får du om du anger det belopp om intjänad pension som finns på arbetspensionsutdraget. Din slutliga pension kan uträknas först när du går i pension.

Löntagare tjänar in arbetspension från 17 års ålder och företagare från 18 års ålder. Räknaren beräknar den intjänade pensionen från 17 års ålder. Partiell ålderspension kan börja tidigast vid den åldersgräns för partiell ålderspension som fastställts för åldersgruppen och full ålderspension först vid åldersgruppens lägsta pensionsålder. Den högsta möjliga pensioneringsåldern i räknaren är 70 år.

Beloppet av den intjänade pensionen, som du själv anger i räknaren, antas vara ett belopp som redan har justerats med livslängdskoefficienten och som inte innehåller eventuell uppskovsförhöjning. Den intjänade pensionen kan innehålla uppskovsförhöjning, om du redan har uppnått din pensionsålder.

Om du kan gå börja ta ut partiell ålderspension pension under det innevarande året, kan du beräkna både den begynnande pensionen och nästa års indexjusterade pension. Hur stor den indexjusterade pensionen blir nästa år ser du när du väljer ”Uppskattning av indexets inverkan (nominell prisnivå)” och har valt tidpunkten för pensioneringen så att den inträffar i år. Genom att ändra pensioneringsåldern kan du jämföra nästa års indexjusterade pension med en situation där du går i pension följande år. Det indexjusterade beloppet av partiell ålderspension visas inte om ålderspensionen börjar under innevarande år eller i januari följande år, eftersom partiell ålderspension i så fall inte längre betalas följande år.

Antagandena om inkomstutvecklingen, prisutvecklingen och livslängdsökningen

I räknaren kan man välja mellan två alternativ i fråga om den allmänna inkomstnivåns framtida utveckling. Alternativet med oförändrad allmän inkomstnivå motsvarar beräkningsantagandena för den uppskattade pensionen i arbetspensionsutdraget. Alternativet med en inkomstnivå som stiger enligt prognosen motsvarar basalternativet i Pensionsskyddscentralens långsiktiga kalkyl.

Om pensionen kan börja under det innevarande året och man vill studera indexeffekten kan man också välja att ange pensionens belopp enligt nominell nivå som alternativ till prisnivån under det innevarande året. Den förutspådda utvecklingen i alternativet med nominell prisnivån motsvarar basalternativet i Pensionsskyddscentralens långsiktiga kalkyl.

Enligt prognosen ökar den allmänna inkomstnivån på längre sikt reellt med 1,2 procent per år och konsumentprisindex med 2,0 procent per år. Konjunkturutsikterna för de närmaste åren har beaktats noggrannare i prognosen. Lönekoefficienten, med vilken pensionen justeras till nivån under det år då pensionen börjar, beräknas utgående från den allmänna inkomstutvecklingen och prisutvecklingen. På lång sikt är den reella utvecklingen ca 1,0 % per år.

Räknaren antar att personens egna inkomster årligen ökar enligt lönekoefficienten. De egna inkomsterna ökar alltså lite mindre än löntagarnas inkomstnivå i snitt, eftersom lönekoefficienten beaktar 80 % av den allmänna inkomstökningen.

Pensionens belopp anges som standardval enligt dagens prisnivå i räknaren. I eurobeloppet syns alltså hur pensionens köpkraft påverkas av justeringen med lönekoefficienten och ökningen av den egna inkomstnivån. De som uppnår pensionsåldern senast under det innevarande året kan göra en pensionsberäkning också utgående från den nominella prisnivån. Då är den förutspådda prisutvecklingens inverkan medräknad i resultatet.

Livslängdsökningen som påverkar prognoserna om pensionsålder och livslängdskoefficient bygger på Statistikcentralens befolkningsprognos.

De antaganden om livslängdskoefficienten, pensionsåldern och den allmänna inkomst- och prisutvecklingen finns i en excel-tabell.

Åldersgräns för partiell ålderspension

För dem som är födda före 1964 är åldersgränsen för partiell ålderspension 61 år. För dem som är födda år 1964 är åldersgränsen 62 år. För dem som är födda 1965 eller senare knyts åldersgränsen till den förväntade livslängden. Åldersgränsen i räknaren bygger på den gällande prognosen om livslängdsökningen. Prognosen grundar sig på Statistikcentralens befolkningsprognos för år 2021 och den har uppdaterats på Pensionsskyddscentralen. Olika årskullars pensionsåldrar finns på webbplatsen Arbetspensionslagstiftningen.

Lägsta ålder för ålderspension

Varje födelseårskull har en egen lägsta pensionsålder. Den lägsta pensionsåldern som räknaren visar för dem som är födda år 1965 eller senare grundar sig på den gällande prognosen om livslängdsökningen.

Intjäningen av arbetspension och den övre åldersgränsen för försäkringen

Man tjänar in arbetspension med 1,5 % av årsarbetsinkomsten. Under åren 2017−2025 tjänar emellertid de som då är i åldern 53−62 år in pension med 1,7 % av sin årsarbetsinkomst. Om pensionen börjar efter det att personen har uppnått sin lägsta pensionsålder, utökas pensionen med en uppskovsförhöjning som är 0,4 % per månad. Om man arbetar samtidigt som man får partiell ålderspension tjänar man på motsvarande sätt in pension för arbetet.

Den övre åldersgränsen för intjäning av pension och pensionsförsäkringen höjs från 68 år så att den för personer födda 1958−1961 är 69 år och för personer födda år 1962 eller senare 70 år.

Hur partiell ålderspension beräknas

Grunden för partiell ålderspension är den arbetspension som personen tjänat in före utgången av året innan den partiella ålderspensionen börjar. Den partiella ålderspensionen är 25 eller 50 procent av den intjänade pensionen, beroende på vad personen själv väljer. Den partiella ålderspensionen minskar genom förtidsminskningen, som är 0,4 procent för varje månad som återstår från den partiella ålderspensionens begynnelse tills personen uppnår sin lägsta pensionsålder.

Livslängdskoefficienten

Den intjänade arbetspensionen justeras med livslängdskoefficienten, som är beroende av pensionstagarens födelseår. Livslängdskoefficienten fastställs det år då årskullen fyller 62 år. Om man tar ut partiell ålderspension vid 61 års ålder, används den livslängdskoefficient som fastställts för det år då den partiella ålderspensionen börjar.

Livslängdskoefficienten för yngre åldersklasser är en prognos. Prognoserna bygger på Statistikcentralens befolkningsprognos från år 2021. Olika årskullars livslängdskoefficienter finns på webbplatsen Arbetspensionslagstiftningen.

Lönekoefficient

När beloppet av en ny pension räknas ut, justeras de löner och arbetsinkomster som den försäkrade förtjänat under sin tid i arbetslivet med lönekoefficienten till nivån för det år då pensionen börjar. Lönekoefficienten säkerställer att den i arbetslivet intjänade pensionen behåller sitt värde. I lönekoefficienten beaktas 80 procent av förtjänstnivåindexets förändring och 20 procent av konsumentprisindexets förändring.

FPA-pension

Om man inte har tjänat in någon arbetspension eller om arbetspensionen är liten, kan man få folkpension och garantipension från FPA. Den som endast får partiell ållderspension kan inte få FPA-pension. Därför beräknas FPA-pensionen i räknaren endast som en del av ålderspensionen. Varje euro i arbetspension minskar folkpensionens fulla belopp med 50 cent, tills det inte återstår någon folkpension att betala. Folkpensionens belopp är beroende av om pensionstagaren bor med en make eller sambo eller är ensamboende.

Garantipension betalas, om den totala pensionen annars blir mindre än garantipensionens fulla belopp. Räknaren beaktar inte andra pensioner som påverkar folkpensionens eller garantipensionens belopp utom arbetspensionen.

Den andel som motsvarar förtidsminskningen p.g.a. den partiella ålderspensionen läggs till arbetspensionens belopp, när folkpensionen beräknas. Folkpensionen kompenserar alltså inte förtidsminskningen av arbetspensionen. Däremot beaktas uppskovsförhöjning av arbetspensionen inte vid beräkning av folkpensionen, vilket innebär att folkpensionen inte minskar till följd av uppskovsförhöjning av arbetspensionen.

I övrigt beaktar räknaren hela arbetspensionens minskande effekt på folkpensionen. Vid beräkning av garantipensionen beaktas arbetspensionen till det belopp som betalas ut.

Inom folkpensionssystemet är åldersgränsen för ålderspension 65 år. Med början från dem som är födda år 1965 kommer åldersgränsen för ålderspension att förändras enligt den förväntade livslängden, på motsvarande sätt som inom arbetspensionssystemet. Om pensioneringsåldern är lägre än pensionsåldern för FPA-pensionen, beräknar räknaren en förtidsminskning av folkpensionen och garantipensionen (0,4 % per månad). Räknaren beräknar också en uppskovsförhöjning, om pensioneringsåldern är högre än FPA-pensionsåldern. Uppskovsförhöjningen är 0,6 % per månad för dem som är födda före år 1962 och 0,4 % per månad för dem som är födda år 1962 eller senare.

Räknaren beräknar FPA-pensionen med antagandet att personen har bott i Finland tillräckligt länge för att få full folkpension (80 procent av tiden mellan 16 års ålder och den tidpunkt då pensionen börjar).

Folkpensionen och garantipensionen antas utvecklas i framtiden enligt prisindexet. Reellt hålls FPA-pensionen alltså på dagens nivå i räknaren.

Läs mer om folkpension och garantipension www.fpa.fi

Om du kan gå börja ta ut partiell ålderspension pension under det innevarande året, kan du beräkna både den begynnande pensionen och nästa års indexjusterade pension. Indexen för nästa år är prognoser och uppgifterna preciseras på hösten. Det indexjusterade beloppet av partiell ålderspension visas inte om ålderspensionen börjar under innevarande år eller i januari följande år, eftersom partiell ålderspension i så fall inte längre betalas följande år. 

Du kan till exempel jämföra en pension som inleds i december med en som inleds i januari. Välj nominell prisnivå i alla räknefunktioner så att de ska vara jämförbara.

  1. Räkna hur stor en pension som inleds i december 2024 är och hur stor den därpå följande indexjusterade pensionen i januari 2025 blir.
  2. Räkna hur stor en pension som börjar år 2025 blir genom att flytta välja en senare pensioneringsålder i räknaren.
  3. Jämför resultaten med varandra.

Vem kan inte få partiell ålderspension?

Man kan inte få partiell ålderspension, om man redan får någon annan finländsk arbetspension på grund av eget arbete, avträdelsestöd eller invalidpension, som är vilande på grund av arbete.

Tidigt uttag minskar pensionen för gott

Den del av pensionen som du tar ut (25- eller 50-procentsandelen) minskar permanent med 0,4 procent för varje månad som återstår tills du uppnår din egentliga pensionsålder. Tänk noga efter, pensionen kommer alltså att vara mindre livet ut.

Om du tar ut 50 procent av pensionen som partiell förtida pension, minskar din framtida pension med dubbelt så mycket som om du tar ut 25 procent, eftersom förtidsminskningen gäller en större del av pensionen vid 50 procents uttag. Om du tar ut 25 procent av din pension, kan du senare höja andelen till 50 procent. Ändringen kan inte göras andra vägen.

Om du t.ex. har tjänat in en arbetspension på 2000 euro och börjar ta ut 50 procent av pensionen tre år före din lägsta pensionsåldern, minskar din pension permanent med 144 euro. Kontakta först din arbetspensionsanstalt för att få reda på hur stor din pension exakt blir. Kontakta sedan skattemyndigheterna för att få reda på hur pensionen och lönen beskattas innan du ansöker om partiell ålderspension.

Om du arbetar samtidigt som du får partiell ålderspension, tjänar du in ny pension för arbetet på normalt sätt. Läs mer om pensionens storlek

När du uppnår den lägsta pensionsåldern för din åldersgrupp, kan du ta ut hela ålderspensionen. Då måste du säga upp dig från ditt arbete . Ålderspensionen består då av den pension som du börjat ta ut i förtid och resten av din intjänade pension.

Om du har fått partiell ålderspension som har förtidsminskats och du har rätt till folkpension, beaktas förtidsminskningen som inkomst när folkpensionens andel beräknas. Det sker antingen när du går i ålderspension eller beviljas sjukpension. Folkpensionen kompenserar alltså inte förtidsminskningen av partiell ålderspension som man tagit ut före pensionsåldern.

Partiell pension efter uppnådd pensionsålder

Det finns ingen övre åldersgräns för beviljande och utbetalning av partiell ålderspension. Partiell ålderspension ändras inte till ålderspension utan ansökan.

Om du börjar ta ut partiell ålderspension först efter att du har uppnått din lägsta pensionsålder, höjs den pensionsdel som betalas ut med en uppskovsförhöjning på 0,4 procent för varje månad med vilken du skjutit upp pensionen.

Du behöver inte börja ta ut hela ålderspensionen när du uppnår din lägsta pensionsålder även om du har tagit ut partiell förtida ålderspension. Om du inte genast då tar ut hela ålderspensionen, höjs den del av ålderspensionen som du inte ännu har tagit ut med uppskovsförhöjningen, som är 0,4 procent för varje månad med vilken pensionen skjuts upp.

Arbetslöshet och partiell ålderspension

Partiell ålderspension är inget hinder för att få arbetslöshetsförmåner och inverkar inte heller på beloppet av den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningen eller grunddagpenningen. Arbetslöshetsdagpenningen bestäms på normalt sätt på basis av arbetet före arbetslösheten.

Arbetsmarknadsstödet kan påverkas av partiell ålderspension. Om du får arbetsmarknadsstöd och funderar på att ansöka om partiell ålderspension kan du kontakta Folkpensionsanstalten för att kontrollera om den partiella ålderspensionen inverkar på arbetsmarknadsstödets belopp.

Vid sjukdom

Fråga Folkpensionsanstalten hur en eventuell sjukdagpenning fastställs om du insjuknar medan du får partiell ålderspension eller om du ansöker om partiell ålderspension medan du får sjukdagpenning.

Åldersgränserna kommer att ändras

För dem som är födda år 1964 är åldersgränsen för förtida ålderspension 62 år. De som är födda senare möjlighet att börja ta ut partiell förtida ålderspension tidigast tre år före sin lägsta pensionsålder.

Beskattningen när man får partiell ålderspension

Partiell ålderspension är pensionsinkomst som beskattas genom förvärvsinkomstbeskattningen. För partiell ålderspension beviljas ett pensionsinkomstavdrag vid beskattningen.

Om arbetsinkomsten minskar när man börjar ta ut partiell ålderspension, blir också skatte- och avgiftsprocenten ofta lägre. På motsvarande sätt skärps beskattningen, om man har samma lönenivå som förut och dessutom tar ut partiell ålderspension.

Om man tar ut partiell ålderspension och fortsätter att arbeta betalar man skatt och avgifter för lönen. Skatte och avgiftsprocenten år i regel lägre på kombinerad pensions- och löneinkomst än på samma totalinkomst som enbart består av lön eller pension.

Du får närmare information om beskattningen från Skatteförvaltningen.

Tabellen nedan visas nettoinkomsterna och skatte- och avgiftsprocenten för personer som får partiell ålderspension år 2023 enligt olika löne- och pensionsnivåer. I tabellens sista kolumn visas vilken skatte- och avgiftsprocenten för bara lönen skulle vara, utan partiell ålderspension.

Personen antas vara 62 år gammal. Avdrag som görs på tjänstens vägnar och den genomsnittliga kommunalskatten (7,46 %) har beaktats. Kyrkoskatten har inte beaktats.

Partiell ålderspensionLön under tiden med partiell ålderspensionBruttoinkomst sammanlagtNettoinkomstSkatte- och avgiftsprocentenSkatte- och avgiftsprocenten för lön utan partiell ålderspension
400040040000
4005009008535,29,4
40010001400130179,4
400150019001730910,9
40020002400205514,416
40030003400261423,123,6
600060060000
600500110010534,39,4
6001000160014966,59,4
60015002100188810,110,9
60020002600219315,716
60030003600271924,523,6
800080080000
800500130012513,89,4
8001000180016786,89,4
80015002300202611,910,9
80020002800231317,416
80030003800282225,723,6
100001000100000
1000500150014384,29,4
10001000200018089,69,4
100015002500216213,510,9
100020003000243518,816
100030004000292526,923,6
12000120011722,30
1200500170015558,59,4
120010002200194311,79,4
120015002700228515,410,9
120020003200256419,916
120030004200302727,923,6
14000140012907,80
14005001900167411,99,4
140010002400207813,49,4
140015002900240317,110,9
140020003400267221,416
140030004400312928,923,6
1600016001408120
16005002100180813,99,4
160010002600220515,29,4
160015003100253218,310,9
160020003600277422,916
160030004600323129,823,6

Du behöver inte meddela din arbetsgivare om att du börjar ta ut partiell ålderspension.

Om du vill ändra din arbetstid ska du komma överens om det med din arbetsgivare. En eventuell ändring av arbetstiden eller andra arbetsarrangemang behöver inte meddelas till pensionsanstalten eftersom de inte inverkar på beviljandet av pensionen. Om du slutar arbeta helt och hållet ska du säga upp dig på normalt sätt.

Om du som företagare ändrar din arbetsinsats i samband med den partiella ålderspensionen ska du meddela om det till arbetspensionsförsäkringsbolaget.

Deltidspensionen ersattes av partiell förtida ålderspension vid pensionsreformen år 2017. De sista deltidspensionerna upphörde år 2023.