Flexibelt med partiell ålderspension

Partiell ålderspension är ett flexibelt pensionsslag. Du kan ta ut partiell ålderspension tidigast vid 61 års ålder. Men med partiell ålderspension kan du också skjuta upp pensionen. Arbetet begränsas inte men är inte heller ett krav. Alternativen är flera och du kan välja vad som passar dig bäst. Den partiella ålderspensionen fortsätter tills du går i pension med ålderspension.

När du börjar ta ut partiell ålderspension kan du välja om du tar ut 25 eller 50 procent av din intjänade pension. Om du tar ut partiell ålderspension i förtid minskar din framtida pension permanent.

Prova räknaren med vilken du kag göra uppskattningar på ett allmänt plan. Du får närmare information från din arbetspensionsanstalts e-tjänst och via den kan du vid behov be om hjälp och beräkningar på olika alternativ. Anvisningarna fortsätter efter räknaren.

Beräkna hurdan partiell ålderspension du kan få

Räknaren beräknar också hur partiell ålderspension påverkar den ålderspension du får senare

Födelseår

Välj ditt födelseår. Det behövs för att beräkna pensionens belopp. Enligt födelseåret bestäms den ålder då du kan ta ut partiell ålderspension, den lägsta åldern för full ålderspension och livslängdskoefficienten.
Välj ditt födelseår

Födelsemånad

Välj din födelsemånad.
Välj din födelsemånad

Lön eller arbetsinkomst/mån (brutto) före partiell ålderspension

Ange din nuvarande årslön eller årsarbetsinkomst beräknad per månad i genomsnitt eller en uppskattning av hur de kommer att vara i framtiden i hela tal, t.ex. 2500.

Uppge lönen i hela tal, t.ex. 2500

Intjänad pension från ditt arbetspensionsutdrag

I ditt arbetspensionsutdrag (www.tyoelake.fi/sv/arbetspensionsutdraget/) hittar du det sammanlagda beloppet av din intjänade pension. Mata in det här i hela tal, t.ex. 800. Den intjänade pensionen antas vara den pension som du tjänat in före utgången av år 2020 och som redan har justerats med livslängdskoefficienten. Mata in den intjänade pensionen utan eventuell uppskovsförhöjning.

Ange den intjänade pensionen i heltal, t.ex. 2500

Som partiell ålderspension vill jag ta ut

Välj om du tar ut 25 eller 50 procent av din intjänade pension.

Lön eller arbetsinkomst/mån (brutto) under tiden med partiell ålderspension

Ange här en uppskattning av din årliga lön eller arbetsinkomst i genomsnitt per månad under tiden med partiell ålderspension. Ange summan i hela tal, t.ex. 1500.

Uppge lönen i hela tal, t.ex. 2500

Välj framtida inkomstutveckling

Utveckling enligt prognosen betyder att inkomsterna i räknaren ändras enligt lönekoefficientens uppskattade årliga utveckling ända till pensioneringen. Inkomsterna justeras också med lönekoefficienten till pensioneringsårets nivå när pensionen beräknas.

Om inkomsterna hålls på nuvarande nivå betyder att inkomsterna eller lönekoefficienten som används för indexjusteringen inte ändras. I räknaren följer lönekoefficientens utveckling Pensionsskyddscentralens prognos.

Du kan läsa mer om antagandena i räknaren nedan under rubriken Om räknaren.

Din lägsta pensionsålder - Uppskattad pension/månad - €/mån
Din målsatta pensionsålder - Uppskattad pension/månad - €/mån
Din partiella ålderspension uppskattningsvis

Pensionens belopp anges enligt det innevarande årets prisnivå.Lägsta åldersgräns för partiell ålderspension

Lägsta åldersgräns för partiell ålderspension

Den lägsta åldersgränsen för partiell ålderspension anger den tidigaste möjliga tidpunkt då du kan börja ta ut partiell ålderspension. Pensionsåldern är en uppskattning, om du är född år 1965 eller senare.

- år och - månader

Välj i vilken ålder du vill börja ta ut partiell ålderspension

Testa hur uppskattningen påverkas av i vilken ålder den partiella ålderspensionen börjar.

Tidpunkt då den partiella ålderspensionen börjar: -
Partiell ålderspension
- €/mån
Den partiella ålderspension börjar - månader före din lägsta pensionsålder, och därför är förtidsminskningen - %.
Den partiella ålderspension börjar - månader efter din lägsta pensionsålder, och därför är uppskovsförhöjningen - %.
Förtidsminskningen minskar din partiella ålderspension - €/mån.
Uppskovsförhöjningen ökar din partiella ålderspension med - €/mån.

Förtidsminskningen minskar din partiella ålderspension

Partiell ålderspension förtidsminskas med 0,4 procent för varje månad som återstår till den lägsta pensionsåldern, när den partiella pensionen börjar.

Om partiell ålderspension börjar vid den lägsta pensionsåldern, görs det ingen förtidsminskning. Om partiell ålderspension börjar efter den lägsta pensionsåldern, uppskovsförhöjs den med 0,4 procent för varje månad med vilken den senarelagts från den lägsta pensionsåldern. Uppskovsförhöjning tillkommer inte för sådan tid då personen samtidigt har fått en arbetslöshetsförmån.

Din partiella ålderspension har justerats med livslängdskoefficienten.

Din partiella ålderspension har justerats med livslängdskoefficienten

Den partiella ålderspensionen har justerats med den livslängdskoefficienten enligt födelseåret.

Eftersom livlängdskoefficienten för en åldersgrupp fastställs för det år då åldersgruppen fyller 62, tillämpas på dem som tar ut partiell ålderspension vid 61 års ålder den livslängdskoefficient som fastställs för den åldersgrupp som fyller 62 det år då den partiella pensionen börjar.

Ålderspensionen efter partiell ålderspension

Pensionens belopp anges enligt det innevarande årets prisnivå.Din lägsta pensionsålder

Din lägsta pensionsålder

Din lägsta pensionsålder är den då du tidigast kan gå i ålderspension. Pensionsåldrarna är uppskattningar fr.o.m. dem som är födda år 1965.

- år och - månader

Vald pensioneringsålder

Testa hur din uppskattade pension påverkas av i vilken ålder du går i pension

Tidpunkten för pensioneringen: -
Arbetspension

Arbetspension

Arbetspensionen består av den partiella ålderspensionen, den pensionsdel som inte ännu tagits ut och den pension som tjänats in under tiden med partiell ålderspension.

- €/mån

Förtidsminskningen av den partiella ålderspensionen minskar din ålderspension med - €/mån.
Uppskovsförhöjningen av den partiella ålderspensionen ökar din pension med - €/mån.

Förtidsminskningen av den partiella ålderspensionen minskar din ålderspension med

Förtidsminskning eller uppskovsförhöjning av partiell ålderspension består också i den egentliga ålderspensionen.

Uppskovsförhöjningen av ålderspensionen ökar din pension med - €/mån.

Uppskovsförhöjningen av ålderspensionen ökar din pension med

Förtidsminskning eller uppskovsförhöjning av partiell ålderspension består också i den egentliga ålderspensionen.

Din arbetspension har multiplicerats med livslängdskoefficienten -.

Din arbetspension har multiplicerats med livslängdskoefficienten

Arbetspensionen har justerats med livslängdskoefficienten enligt födelseåret. Med livslängdskoefficienten anpassas pensionen till den förväntade förändringen av medellivslängden.

Om den partiella ålderspensionen har börjat vid 61 års ålder, har livslängdskoefficienten för den åldersgrupp som fyller 62 under pensionens begynnelseår använts på den. Den partiella ålderspensionens livslängdskoefficient skiljer sig från den som resten av ålderspensionen justeras med.

Ålderspensionen, om du inte tar ut partiell ålderspension

Ålderspensionen, om du inte tar ut partiell ålderspension

Du kan jämföra hur stor din ålderspension blir om du tar ut partiell ålderspension med hur stor den blir om du inte gör det utan arbetar med samma inkomst som förut tills du börjar få ålderspension. Ålderspensionen beräknas enligt den pensioneringsålder som du har valt tidigare i räknaren.


Arbetspension
- €/mån

Den här räknaren ger en beräkning av hur stor den partiella ålderspensionen blir och hur stor ålderspensionen efter den partiella ålderspensionen blir. För jämförelsens skull beräknar räknaren också hur stor ålderspensionen blir om man inte tar ut partiell ålderspension.

Räknaren beräknar arbetspensionens belopp och dessutom beloppet av eventuell folkpension och garantipension för dem som i år fyller minst 55 år. De som är födda åren 1955–2003 kan uppskatta sin pension med hjälp av räknaren.

Räknaren beräknar pensionen utgående från den lön som du anger och enligt den lagstiftning som gäller år 2021. Det exaktaste möjliga resultatet får du om du anger hur mycket arbetspension du har tjänat in i slutet av 2020. Uppgiften hittar du i ditt arbetspensionsutdrag. Din slutliga pension kan uträknas först när du går i pension.

Löntagare tjänar in arbetspension från 17 års ålder och företagare från 18 års ålder. Räknaren beräknar den intjänade pensionen från 17 års ålder. Partiell ålderspension kan börja tidigast vid den åldersgräns för partiell ålderspension som fastställts för åldersgruppen och full ålderspension först vid åldersgruppens lägsta pensionsålder. Den högsta möjliga pensioneringsåldern i räknaren är 70 år.

Beloppet av den intjänade pensionen, som du själv anger i räknaren, antas vara ett belopp som redan har justerats med livslängdskoefficienten och som inte innehåller eventuell uppskovsförhöjning. Den intjänade pensionen kan innehålla uppskovsförhöjning, om du redan har uppnått din pensionsålder.

Antagandena om inkomstutvecklingen och livslängdsökningen

I räknaren kan man välja mellan två alternativ i fråga om den allmänna inkomstnivåns framtida utveckling. Alternativet med oförändrad allmän inkomstnivå och prisnivå motsvarar beräkningsantagandena för den uppskattade pensionen i arbetspensionsutdraget. Alternativet med en stigande inkomstnivå motsvarar basalternativet i Pensionsskyddscentralens långsiktiga prognos.

I den ökar inkomstnivån reellt med 1,5 procent om året på lång sikt. Konjunkturutsikterna för de närmaste åren har beaktats i större utsträckning i prognosen. Lönekoefficienten, med vilken pensionen justeras till nivån under det år då pensionen börjar, beräknas utgående från den allmänna inkomstutvecklingen och prisutvecklingen. På lång sikt är den reella utvecklingen ca 1,2 % per år.

Räknaren antar att personens egna inkomster årligen ökar enligt lönekoefficienten. De egna inkomsterna ökar alltså lite mindre än löntagarnas inkomstnivå i snitt, eftersom lönekoefficienten beaktar 80 % av den allmänna inkomstökningen.

Pensionens belopp anges enligt dagens prisnivå i räknaren. I eurobeloppet syns alltså hur pensionens köpkraft påverkas av justeringen med lönekoefficienten och ökningen av den egna inkomstnivån.

Livslängdsökningen som påverkar prognoserna om pensionsålder och livslängdskoefficient bygger på Statistikcentralens befolkningsprognos.

De antaganden om livslängdskoefficienten, pensionsåldern och den allmänna inkomst- och prisutvecklingen finns i en excel-tabell.

Åldersgräns för partiell ålderspension

För dem som är födda före 1964 är åldersgränsen för partiell ålderspension 61 år. För dem som är födda år 1964 är åldersgränsen 62 år. För dem som är födda 1965 eller senare knyts åldersgränsen till den förväntade livslängden. Åldersgränsen i räknaren bygger på den gällande prognosen om livslängdsökningen. Prognosen bygger på Statistikcentralens befolkningsprognos från år 2019. Olika årskullars pensionsåldrar finns på webbplatsen Arbetspensionslagstiftningen.

Lägsta ålder för ålderspension

Varje födelseårskull har en egen lägsta pensionsålder. Den lägsta pensionsåldern som räknaren visar för dem som är födda år 1965 eller senare grundar sig på den gällande prognosen om livslängdsökningen.

Intjäningen av arbetspension och den övre åldersgränsen för försäkringen

Man tjänar in arbetspension med 1,5 % av årsarbetsinkomsten. Under åren 2017−2025 tjänar emellertid de som då är i åldern 53−62 år in pension med 1,7 % av sin årsarbetsinkomst. Om pensionen börjar efter det att personen har uppnått sin lägsta pensionsålder, utökas pensionen med en uppskovsförhöjning som är 0,4 % per månad. Om man arbetar samtidigt som man får partiell ålderspension tjänar man på motsvarande sätt in pension för arbetet.

Den övre åldersgränsen för intjäning av pension och pensionsförsäkringen höjs från 68 år så att den för personer födda 1958−1961 är 69 år och för personer födda år 1962 eller senare 70 år.

Hur partiell ålderspension beräknas

Grunden för partiell ålderspension är den arbetspension som personen tjänat in före utgången av året innan den partiella ålderspensionen börjar. Den partiella ålderspensionen är 25 eller 50 procent av den intjänade pensionen, beroende på vad personen själv väljer. Den partiella ålderspensionen minskar genom förtidsminskningen, som är 0,4 procent för varje månad som återstår från den partiella ålderspensionens begynnelse tills personen uppnår sin lägsta pensionsålder.

Livslängdskoefficienten

Den intjänade arbetspensionen justeras med livslängdskoefficienten, som är beroende av pensionstagarens födelseår. Livslängdskoefficienten fastställs det år då årskullen fyller 62 år. Om man tar ut partiell ålderspension vid 61 års ålder, används den livslängdskoefficient som fastställts för det år då den partiella ålderspensionen börjar.

Livslängdskoefficienten för yngre åldersklasser är en prognos. Prognoserna bygger på Statistikcentralens befolkningsprognos från år 2019. Olika årskullars livslängdskoefficienter finns på webbplatsen Arbetspensionslagstiftningen.

Lönekoefficient

När beloppet av en ny pension räknas ut, justeras de löner och arbetsinkomster som den försäkrade förtjänat under sin tid i arbetslivet med lönekoefficienten till nivån för det år då pensionen börjar. Lönekoefficienten säkerställer att den i arbetslivet intjänade pensionen behåller sitt värde. I lönekoefficienten beaktas 80 procent av förtjänstnivåindexets förändring och 20 procent av konsumentprisindexets förändring.

FPA-pension

Om man inte har tjänat in någon arbetspension eller om arbetspensionen är liten, kan man få folkpension och garantipension från FPA. Den som endast får partiell ållderspension kan inte få FPA-pension. Därför beräknas FPA-pensionen i räknaren endast som en del av ålderspensionen. Varje euro i arbetspension minskar folkpensionens fulla belopp med 50 cent, tills det inte återstår någon folkpension att betala. Folkpensionens belopp är beroende av om pensionstagaren bor med en make eller sambo eller är ensamboende.

Garantipension betalas, om den totala pensionen annars blir mindre än garantipensionens fulla belopp. Räknaren beaktar inte andra pensioner som påverkar folkpensionens eller garantipensionens belopp utom arbetspensionen.

Den andel som motsvarar förtidsminskningen p.g.a. den partiella ålderspensionen läggs till arbetspensionens belopp, när folkpensionen beräknas. Folkpensionen kompenserar alltså inte förtidsminskningen av arbetspensionen. Däremot beaktas uppskovsförhöjning av arbetspensionen inte vid beräkning av folkpensionen, vilket innebär att folkpensionen inte minskar till följd av uppskovsförhöjning av arbetspensionen.

I övrigt beaktar räknaren hela arbetspensionens minskande effekt på folkpensionen. Vid beräkning av garantipensionen beaktas arbetspensionen till det belopp som betalas ut.

Inom folkpensionssystemet är åldersgränsen för ålderspension 65 år. Med början från dem som är födda år 1965 kommer åldersgränsen för ålderspension att förändras enligt den förväntade livslängden, på motsvarande sätt som inom arbetspensionssystemet. Om pensioneringsåldern är lägre än pensionsåldern för FPA-pensionen, beräknar räknaren en förtidsminskning av folkpensionen och garantipensionen (0,4 % per månad). Räknaren beräknar också en uppskovsförhöjning, om pensioneringsåldern är högre än FPA-pensionsåldern. Uppskovsförhöjningen är 0,6 % per månad för dem som är födda före år 1962 och 0,4 % per månad för dem som är födda år 1962 eller senare.

Räknaren beräknar FPA-pensionen med antagandet att personen har bott i Finland tillräckligt länge för att få full folkpension (80 procent av tiden mellan 16 års ålder och den tidpunkt då pensionen börjar).

Folkpensionen och garantipensionen antas utvecklas i framtiden enligt prisindexet. Reellt hålls FPA-pensionen alltså på dagens nivå i räknaren.

Läs mer om folkpension och garantipension www.fpa.fi

Vem kan inte få partiell ålderspension?

Man kan inte få partiell ålderspension, om man redan får någon annan finländsk arbetspension på grund av eget arbete, avträdelsestöd eller invalidpension, som är vilande på grund av arbete.

Tidigt uttag minskar pensionen för gott

Den del av pensionen som betalas ut minskar permanent med 0,4 procent för varje månad som återstår tills pensionstagaren uppnår sin egentliga pensionsålder. Tänk noga efter, pensionen kommer alltså att vara mindre livet ut.

Om du tar ut 25 procent av din pension, kan du senare höja andelen till 50 procent. Ändringen kan inte göras andra vägen.

Kontakta först din arbetspensionsanstalt för att få reda på hur stor din pension exakt blir. Kontakta sedan skattemyndigheterna för att få reda på hur pensionen och lönen beskattas innan du ansöker om partiell ålderspension.

Om du arbetar samtidigt som du får partiell ålderspension, tjänar du in ny pension för arbetet.

När du uppnår den lägsta pensionsåldern för din åldersgrupp, kan du ta ut hela ålderspensionen. Då måste du säga upp dig från ditt arbete . Ålderspensionen består då av den pension som du börjat ta ut i förtid och resten av din intjänade pension.

Partiell pension efter uppnådd pensionsålder

Om du börjar ta ut partiell ålderspension först efter att du har uppnått din lägsta pensionsålder, höjs den pensionsdel som betalas ut med en uppskovsförhöjning på 0,4 procent för varje månad med vilken du skjutit upp pensionen.

Du behöver inte börja ta ut hela ålderspensionen när du uppnår din lägsta pensionsålder även om du har tagit ut partiell förtida ålderspension. Om du inte genast då tar ut hela ålderspensionen, höjs den del av ålderspensionen som du inte ännu har tagit ut med uppskovsförhöjningen, som är 0,4 procent för varje månad med vilken pensionen skjuts upp.

Arbetslöshet och partiell ålderspension

Partiell ålderspension är inget hinder för att få arbetslöshetsförmåner och dras inte heller av från arbetslöshetsdagpenningens eller arbetsmarknadsstödets belopp. Arbetslöshetsdagpenningen bestäms på normalt sätt på basis av arbetet före arbetslösheten.

Arbetsmarknadsstödet kan påverkas av partiell ålderspension i de rätt sällsynta fall där arbetsmarknadsstöd betalas enligt behovsprövning. I dessa fall är den intjänade arbetspensionen och partiella ålderspensionen mycket liten, och det lönar sig inte att ta ut partiell ålderspension.

Man får inte uppskovsförhöjning för de månader som man får arbetslöshetsdagpenning.

Vid sjukdom

Fråga Folkpensionsanstalten hur en eventuell sjukdagpenning fastställs om du insjuknar medan du får partiell ålderspension eller om du ansöker om partiell ålderspension medan du får sjukdagpenning.

Åldersgränserna kommer att ändras

För dem som är födda år 1964 är åldersgränsen för förtida ålderspension 62 år. De som är födda senare möjlighet att börja ta ut partiell förtida ålderspension tidigast tre år före sin lägsta pensionsålder.

Beskattningen när man får partiell ålderspension

Partiell ålderspension är pensionsinkomst som beskattas genom förvärvsinkomstbeskattningen. För partiell ålderspension beviljas ett pensionsinkomstavdrag vid beskattningen.

Om arbetsinkomsten minskar när man börjar ta ut partiell ålderspension, blir också skatte- och avgiftsprocenten ofta lägre. På motsvarande sätt skärps beskattningen, om man har samma lönenivå som förut och dessutom tar ut partiell ålderspension.

Om man tar ut partiell ålderspension och fortsätter att arbeta betalar man skatt och avgifter för lönen. Skatte och avgiftsprocenten år i regel lägre på kombinerad pensions- och löneinkomst än på samma totalinkomst som enbart består av lön eller pension.

Du får närmare information om beskattningen från Skatteförvaltningen.

Ttabellen nedan visas nettoinkomsterna och skatte- och avgiftsprocenten för personer som får partiell ålderspension år 2021 enligt olika löne- och pensionsnivåer. I tabellens sista kolumn visas vilken skatte- och avgiftsprocenten för bara lönen skulle vara, utan partiell ålderspension.

Personen antas vara i åldern 53–62 år. Avdrag som görs på tjänstens vägnar och den genomsnittliga kommunalskatten (20,02 %) har beaktats. Kyrkoskatten har inte beaktats.

Partiell ålderspensionPension som intjänats före den partiella ålderspensionenBruttoinkomst sammanlagtNettoinkomstSkatte- och avgiftsprocentenSkatte- och avgiftsprocenten för lön utan partiell ålderspension
400040040000
4005009008505,610,1
4001000140012957,510,1
40015001900165712,812,7
4002000240019192018,9
4003000340024472826,4
600060060000
600500110010504,610,1
6001000160014767,810,1
60015002100178115,212,7
6002000260020542118,9
60030003600256328,826,4
800080080000
80050013001235510,1
80010001800159511,410,1
80015002300189717,512,7
80020002800219321,718,9
80030003800268029,526,4
10000100099010
1000500150013539,810,1
100010002000171714,210,1
100015002500202219,112,7
100020003000230323,218,9
100030004000279630,126,4
12000120011117,40
12005001700146913,610,1
120010002200183516,610,1
12001500270021602012,7
120020003200240624,818,9
120030004200291330,726,4
140001400122912,20
14005001900158716,510,1
140010002400194618,910,1
140015002900228121,312,7
140020003400250926,218,9
140030004400302231,326,4
160001600134715,80
16005002100170818,710,1
160010002600208419,810,1
160015003100238423,112,7
160020003600262327,118,9
160030004600313131,926,4

Deltidspensioner kan fortfarande betalas ut

Deltidspensionen ersattes av partiell förtida ålderspension vid pensionsreformen år 2017. Löpande deltidspensioner ändras inte, om deltidspensionären fortsätter med deltidsarbetet enligt avtalet. Deltidspensioner kan betalas ännu år 2023.

Om du blir permitterad medan du får deltidspension, är det bäst att du genast meddelar det till arbetspensionsanstalten.