Flexibelt med partiell ålderspension

Partiell ålderspension är ett flexibelt pensionsslag. Du kan ta ut partiell ålderspension tidigast vid 61 års ålder. Men med partiell ålderspension kan du också skjuta upp pensionen. Alternativen är flera och du kan välja vad som passar dig bäst. När du gör ditt val kan du fråga om hjälp och beräkningar från din arbetspensionsanstalt.

Med partiell ålderspension kan du fritt arbeta. Det finns varken begränsningar för eller krav på förvärvsarbete.

Du kan inte få partiell ålderspension, om du redan får någon annan arbetspension för ditt eget arbete i Finland, om du får avträdelsestöd eller om du har invalidpension som lämnats vilande på grund av förvärvsarbete.

Tidigt uttag minskar pensionen för gott

Om du tar ut partiell ålderspension, kan du välja om du tar ut 25 eller 50 procent av din intjänade pension.

Den del av pensionen som betalas ut minskas permanent med 0,4 procent för varje månad före den egentliga pensionsåldern. Pensionen minskas resten av livet, så det är skäl att överväga valet noga.

Om du tar ut 25 procent av pensionen, kan du senare  höja andelen till 50 procent. Om du börjar med att ta ut 50 procent, kan du inte senare sänka uttagsandelen till 25 procent.

Innan du ansöker om partiell ålderspension, är det bra om du först kontaktar din arbetspensionsanstalt för att ta reda på hur stor pensionen blir och sedan kontaktar skattemyndigheterna för att ta reda på hur pensionen och förvärvsinkomsterna beskattas.

Om du arbetar medan du får partiell förtida ålderspension tjänar du in ny pension.

Exempel på partiell förtida ålderspension vid 61 års ålder 

Du är född 15.6.1958 och din lägsta pensionsålder är 64 år, som du uppnår 15.6.2022. Du börjar ta ut partiell ålderspension 1.7.2019 när du har fyllt 61 år.

Tidsperioden 1.7.2019–30.6.2022 är 36 månader, vilket innebär att förtidsminskningen räknas för 36 månader, dvs. 36 x 0,4 % = 14,4 %.

I slutet av året innan pensionen börjar är din intjänade pension 1 500 euro/mån. Du tar ut 50 % av den:

Din partiella förtida ålderspension: 1 500 euro – (1 500 euro x 50 %) – (750 euro x 14,4 %) = 642 euro/mån.

Du arbetar vid sidan din partiella ålderspension med en månadslön på 2000 euro till och med din lägsta pensionsålder. För detta tjänar du in ny arbetspension med 1,7 procent till och med 63 års ålder och därefter med 1,5 procent: (2000 euro x 24 mån x 1,7 % / 12 mån) + (2000 euro x 12 mån x 1,5 % / 12 mån) = 98 euro/mån.

Om du börjar ta ut resten av pensionen vid din lägsta pensionsålder, är din slutliga pension  642 euro + 750 euro + 98 euro = 1490 euro/mån.

I exemplen beaktas inte indexjusteringar eller livslängdskoefficientens inverkan.

När du uppnår din åldersklass lägsta pensionsålder, kan du gå helt och hållet i ålderspension. Då ska du säga upp dig från ditt arbete. Din fulla ålderspension består då av den pension som du tidigare tagit ut i förtid och av resten av den pension du tjänat in.

Partiell ålderspension efter den lägsta pensionsåldern

Om du börjar ta ut partiell ålderspension först efter att ha uppnått din lägsta pensionsålder, höjs den del av pensionen som du tar ut med en uppskovsförhöjning på 0,4 procent för varje månad med vilken du har senarelagt pensionen.

Du kan också skjuta upp den slutliga delen av din ålderspension till efter din lägsta pensionsålder, även om du lyft partiell förtida ålderspension. Om du skjuter upp din slutliga ålderspension räknas en uppskovsförhöjning på den pension som inte tagits ut i förtid. Uppskovsförhöjningen är 0,4 procent för varje månad som pensionen skjuts upp .

Om du blir arbetslös eller sjuk

Partiell ålderspension är inget hinder för arbetslöshetsdagpenning och minskar inte heller dagpenningens belopp. Den inkomstrelaterade dagpenningen bestäms på normalt sätt enligt den arbetsinkomst du har haft före arbetslösheten. Arbetsmarknadsstödet kan påverkas av partiell ålderspension, som betraktas som inkomst vid behovsprövningen.

Uppskovsförhöjning till ålderspensionen räknas inte under sådan tid då man får arbetslöshetsdagpenning.

Kontakta FPA för att ta reda på hur sjukdagpenningen bestäms om du blir sjuk medan du får partiell förtida ålderspension och du ansöker om sjukdagpenning eller du ansöker om partiell ålderspension medan du får sjukdagpenning.

Åldersgränsen kommer att ändras

Om du är född år 1964 kan du få partiell ålderspension vid 62 års ålder. Om du är född senare än 1964, kan du ta ut partiell ålderspension tidigast tre år före din lägsta pensionsålder.

Deltidspensioner betalas fortfarande

Partiell ålderspension infördes i stället för deltidspension vid pensionsreformen år 2017. Löpande deltidspensioner ändras inte, om deltidspensionären fortsättningsvis deltidsarbetar såsom överenskommet. Deltidspensioner kan utbetalas ännu år 2023.

Om du får deltidspension och blir permitterad, ska du genast meddela det till arbetspensionsanstalten.