Försäkringen övervakas av Pensionsskyddscentralen

Arbetstagaren har en lagstadgad rätt till arbetspension. Pensionsskyddscentralens rådgivning och övervakning säkerställer att arbetsgivarna ordnar med pensionsförsäkring för sina anställda.

Om allt inte går som det ska, kan övervakningen leda till att pensionsskyddet ordnas på arbetsgivarens bekostnad. Om arbetsgivaren försummar sin försäkringsskyldighet, uppmanar Pensionsskyddscentralen arbetsgivaren att rätta till försummelsen.

Om arbetsgivaren inte följer uppmaningen, tecknar Pensionsskyddscentralen en försäkring hos ett arbetspensionsförsäkringsbolag för arbetstagaren på arbetsgivarens bekostnad. Om det är fråga om en tillfällig arbetsgivare, lämnar Pensionsskyddscentralen arbetsgivarens försäkringsuppgifter till ett arbetspensionsförsäkringsbolag. Försäkringsavgiften för den tid då företagaren försummat försäkringsskyldigheten kan höjas t.o.m. till det dubbla.

Också företagare, vilkas arbete uppfyller kriterierna för att omfattas av lagen om pension för företagare (FöPL), får en uppmaning av Pensionsskyddscentralen, om företagaren inte har tecknat en lagstadgad försäkring för sig själv. Om företagaren trots det inte tecknar en försäkring, gör Pensionsskyddscentralen det åt företagaren på företagarens bekostnad.

Pensionsskyddscentralen utövar övervakning i samarbete med olika myndigheter.

På arbetspensionsutdraget sammanställs registeruppgifterna

Arbetstagare inom den privata sektorn får ett arbetspensionsutdrag per post vart tredje år.  På utdraget finns registeruppgifterna av mottagarens pensionsgrundande inkomster. Det går också att kontrollera utdraget på nätet.

Läs ditt utdrag