Mer om pensioner i andra länder

Det finns betydliga skillnader mellan pensionssystemen i olika länder. Hur man gör för att ansöka om pension varierar också. Här nedan får du närmare information som du behöver när du ska söka pension från ett annat land. Ta kontakt med Pensionsskyddscentralen vid behov.

I frågor om beskattning av utländsk pension får du råd hos Skatteförvaltningen. Närmare information om dina rättigheter i EU-länderna får du hos Europeiska kommissionen.

I Australien består pensionssystemet av bosättnings- och sysselsättningsbaserade pensioner. Enligt överenskommelsen om social trygghet mellan Finland och Australien betalas endast bosättningsbaserad ålderspension till Finland. Pensionsanstalten i Australien heter Centrelink International Services.

Pensionsuppskattning

Det är inte möjligt att få en förhandsuppskattning av den bosättningsbaserade ålderspensionen i Australien, eftersom pensionen är bosättningsbaserad och dess belopp påverkas av pensionstagarens egna och makens inkomster och förmögenhet.

Så här ansöker du om pension

När du ansöker om pension från Australien ska du utöver den finländska pensionsansökningsblanketten fylla i en separat ansökningsblankett enligt överenskommelsen om social trygghet och en bilaga till den med en redogörelse för inkomster och förmögenhet. Du får blanketten från Pensionsskyddscentralen, men för att påskynda behandlingen av ansökan kan du också själv skriva ut blanketten på den här webbplatsen under rubriken Blanketter.  Sänd blanketterna till Pensionsskyddscentralen, som sänder dem vidare tillsammans med behövliga bilagor till Australien.

Gå till sidan Blanketter

Ålderspension

Pensionsåldern för bosättningsbaserad ålderspension (Age Pension) i Australien stiger från 65 år till 67 år från och med 1.7.2017. Den höjs stegvis så att den är 67 år i juli 2023. Det är inte möjligt att ta ut ålderspensionen i förtid.

Ålderspensionen är inkomst- och förmögenhetsprövad. Pensionens storlek påverkas av den tid pensionstagaren bott i Australien och av pensionstagarens och makens (sambons, registrerade partnerns) inkomster och förmögenhet. Fyll omsorgsfullt i bilageblanketten om inkomster och förmögenhet, eftersom pensionen inte kan beviljas, om inkomsterna eller förmögenheten överskrider en viss gräns.

Man behöver inte sluta arbeta för att beviljas ålderspension. Arbetsinkomsterna beaktas emellertid när man söker pension och de kan påverka pensionens belopp eller utgöra hinder för att pensionen betalas.

Pensionsansökan kan lämnas in tidigast 13 veckor innan sökanden uppnår pensionsåldern. Pensionsansökningar som lämnats in tidigare avslås. Pensionen kan beviljas tidigast från den dag då ansökan blivit anhängig eller den dag då sökanden uppnår pensionsåldern.

Den sysselsättningsbaserade lagstadgade tilläggspensionen (Superannuation guarantee) kan börja utbetalas i åldern 55-60 år, beroende på födelsetiden.  Du måste själv ta reda på om du har rätt till tilläggspension från Australien. Närmare upplysningar om den sysselsättningsbaserade tilläggspensionen ges av skattemyndigheten i Australien, Australian Taxation Office.

Närmare information om pensionsåldrar

Age Pension (Australian Government – Department of Human Services)

Utbetalning av pensionen

Pensionsbeloppet uppges per två veckor på beslutet om pension.  Pensionen betalas in på konto i Finland med fyra veckors mellanrum.

Kontaktuppgifter

Bosättningsbaserad ålderspension

Centrelink International Services

Services Australia
International Services
PO Box 7809
CANBERRA BC ACT 2610
AUSTRALIA
Tfn +61 3 6222 3455
www.centrelink.gov.au

Sysselsättningsbaserad lagstadgad tilläggpension (Superannuation)

Australian Taxation Office
GPO Box 9845
SYDENY NSW 2001
AUSTRALIA
Tfn +61 2 6216 1111
www.ato.gov.au

Pensionsskyddet i Belgien grundar sig i första hand på arbete. Den pensionsanstalt som sköter de lagstadgade pensionerna är Service fédéral des Pensions (SFP). Det är allmänt att arbetsgivare eller branscher har egna tilläggspensionssystem. De som har varit anställda av EU i Belgien är i allmänhet försäkrade i EU:s eget pensionssystem.

Så här ber du om en pensionsuppskattning

En förhandsuppskattning om din pension kan du i regel få från det år du fyller 57 år. Du kan be om en förhandsuppskattning via en elektronisk kontaktblankett eller per post med en blankett som är avsedd för förfrågan om förhandsuppskattning.

Elektronisk kontaktblankett, på franska

Blankett för förfrågan om förhandsuppskattning av ålderspensionen, på franska

Ålderspension

Den allmänna pensionsåldern för ålderspension i Belgien är 65 år. Pensionsåldern kommer att höjas stegvis till 67 års ålder, på så sätt att pensionsåldern är 66 år under tiden 1.2.2025–1.1.2030 och 67 år från och med 1.2.2030.  Ålderspensionen (pension de retraite/ouderdomspensioen) kan man också ta ut i förtid under vissa förutsättningar. Man kan ansöka om ålderspension tidigast ett år före den tidpunkt då pensionen önskas börja.

Under vissa förutsättningar är det möjligt att arbeta vid sidan av ålderspension. Arbetet ska alltid meddelas till den belgiska pensionsanstalten. Närmare uppgifter om förutsättningarna finns på den belgiska pensionsanstaltens webbplats.

Sjukpension ändras inte automatiskt till ålderspension, utan man måste ansöka om pension på nytt inför pensionsåldern.

Sjukpension

För att sjukpension (pension d’invalidité/invaliditeitspensioen) ska beviljas måste sökandens arbetsförmåga vara nedsatt med minst 2/3 och även vissa andra villkor måste uppfyllas. Sjukpensionen beviljas tills vidare, men pensionstagarens arbetsförmåga och omständigheter kontrolleras regelbundet.

Den som ansöker om sjukpension ska på sin ansökan uppge i vilken försäkringsanstalt (Mutualité) han eller hon varit försäkrad medan han eller hon har arbetat i Belgien.

Familjepension

Efterlevandepension (pension de survie/overlevingspensioen) kan beviljas änkor och änklingar under förutsättningen att sökanden har fyllt en viss ålder och äktenskapet har varat minst ett år. Åldersgränsen som är kravet för att få familjepension har höjts årligen och åldersgränsen är 49 år och 6 månader år 2024. Från och med år 2025 kommer åldersgränsen att vara 50 år. Det är möjligt att avvika från kriterierna i vissa fall, t.ex. om makarna har eller har haft gemensamma barn.

Enligt det belgiska pensionssystemet för löntagare betalas ingen familjepension till barn. Ett barn som har förlorat en förälder kan få en familjeförmån. Närmare upplysningar om familjeförmåner till barn ges av FPA.

Utbetalning av pensionen

Pensionen från Belgien betalas månatligen in på konto.

Efter ett beviljande pensionsbeslut får pensionstagaren i allmänhet frågeformulär från pensionsanstalten i Belgien, som ska fyllas i och returneras innan pensionsutbetalningen kan börja. Det är viktigt att svara på förfrågningarna och fylla i blanketterna omsorgsfullt för att få pensionen utbetald.

Beskattning

På pension från Belgien kan det tas ut skatt, socialförsäkringsavgift och en särskild solidaritetsavgift i Belgien. Pensionstagare som bor i ett annat EU-land borde automatiskt bli befriad från att betala socialförsäkrings- och solidaritetsavgifter, om de omfattas av sjukförsäkringen i sitt bosättningsland.

Levnadsintyg

Pensionsanstalten i Belgien skickar regelbundet levnadsintyg till pensionstagaren för att fyllas i. Levnadsintyget måste fyllas i och returneras för att pensionsutbetalningen ska fortgå.

Kontaktuppgifter

Ålders- och familjepensioner

Service fédéral des Pensions
Tour du Midi
Esplanade de l’Europe 1
1060 Bruxelles
BELGIQUE
Tfn +32 78 15 1765
www.sfpd.fgov.be/

Sjukpensioner

Institute national d’assurance maladie-invalidité INAMI
Avenue Galilée 5/1
BE-1210 Bruxelles
BELGIQUE
Tfn +32 2 524 97 97
www.inami.fgov.be

 

Arbetspensionssystemet i Bulgarien består av en förvärvspension och en fondpension. Fondpensionen är obligatorisk för dem som är födda efter 1.1.1960. Vissa yrkesgrupper har obligatoriska yrkesbaserade tilläggspensionssystem, som gör det möjligt att gå i pension före den allmänna pensionsåldern.

Bilagor till pensionsansökan

Till pensionsansökan ska fogas arbetsbok från Bulgarien eller motsvarande dokument. Dokumenten behöver inte vara i original, men kopiorna ska vara bestyrkta. Närmare anvisningar om bestyrkning av dokument finns under rubriken Så här söker du utländsk pension.

Länk till sidan Så här söker du utländsk pension

Ålderspension

I Bulgarien varierar pensionsåldern och på den inverkar kön och försäkringsperiodernas antal. Den personliga pensionsåldern klarnar ofta först när pension ansöks om, men riktningen är uppåt.

Personer som inte uppfyller kravet på försäkringstid för arbetspensionen kan ansöka om en inkomstprövad ålderspension enligt minimipensionssystemet. Enligt minipensionssystemet kan ålderspension betalas fr.o.m. 70 års ålder.

Sjukpension

Sjukpension kan beviljas om sökanden har förlorat minst 50 % av sin arbetsförmåga.  Pensionens belopp beror på graden av arbetsoförmåga. Det finns tre olika grader.

Familjepension

Familjepension kan beviljas den efterlevande maken, barn och i vissa fall också föräldrarna.

Den efterlevande maken kan få familjepension, om det återstår mindre än fem år tills den efterlevande maken själv uppnår pensionsåldern. Om den efterlevande maken är arbetsoförmögen betalas familjepensionen oberoende av ålder.

Barnpension betalas tills barnet fyller 18 år. Studerande barn kan få pension tills de fyller 26 år. Om barnet är arbetsoförmöget kan pension betalas utan åldersgräns.

Utbetalning av pensionen

Pensionerna betalas i regel månatligen in på konto.

Beskattning

Lagstadgade pensioner är skattefria i Bulgarien.

Levnadsintyg

Pensionsanstalten i Bulgarien kräver regelbundet att pensionstagaren sänder in ett levnadsintyg som bestyrkts av en myndighet (t.ex. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller FPA) med stämpel och underskrift (декларация за продължаване получаването на пенсия от република българия ).

Pensionsanstalten i Bulgarien kräver ett levnadsintyg

 • fyra gånger om året, om pensionstagaren bor i Finland och pensionen betalas månatligen in på ett konto utanför Bulgarien
 • en gång om året, om pensionstagaren bor i Finland och pensionen betalas månatligen in på ett bulgariskt konto
 • en gång om året, om pensionstagaren bor i Finland och pensionen betalas en gång om året in på ett finskt konto.

Pensionsanstalten i Bulgarien skickar endast en kopia av levnadsintyget till pensionstagaren. Efter det ska pensionstagaren själv se till att ta tillräckligt många kopior av levnadsintyget åt sig själv eller skriva ut det på den bulgariska pensionsanstaltens webbplats. Man kan också be att få flera levnadsintyg från pensionsanstalten i Bulgarien.

Om man inte sänder ett levnadsintyg till Bulgarien leder det till att utbetalningen av pensionen avbryts.

Pensionsutbetalningen fortsätter från den dagen den avbrutits när pensionsanstalten har tagit emot ett bestyrkt levnadsintyg.

Kontaktuppgifter

National Social Security Institute
Directorate for European Integration and International Treaties
62-64 ”Alexander Stambolijsky” bld.
Sofia 1303
BULGARIA
Tfn +359 2902 0506
Fax +359 2926 1440
www.noi.bg

I Chile består pensionssystemet av det s.k. gamla och det s.k. nya systemet. Det nya systemet trädde i kraft 1.1.1983. De som omfattas av det gamla systemet har haft möjlighet att byta till det nya systemet, om de önskat. Pensionsanstalten i Chile är Superintendencia de Pensiones

Så här ansöker du om pension

När du ska ansöka om pension från Chile ska du utöver pensionsansökan om finländsk pension fylla i en separat blankett för pensionsansökan enligt överenskommelsen om social trygghet mellan Finland och Chile. Du får blanketten från Pensionsskyddscentralen, men kan för att påskynda behandlingen av ansökan också själv skriva ut blanketten på den här webbplatsen under rubriken Blanketter.  Sänd blanketten till Pensionsskyddscentralen, som sänder den vidare tillsammans med behövliga bilagor till Chile.

Länk till sidan Blanketter 

Ålderspension

Den lagstadgade pensionsåldern är 65 år för män och 60 år för kvinnor. Under vissa förutsättningar kan man ta ut pensionen i förtid

Sjukpension

Sjukpension kan beviljas som full pension eller som partiell pension. Full sjukpension beviljas om sökandens arbetsförmåga är nedsatt med minst 2/3. Partiell sjukpension beviljas, om sökandens arbetsförmåga är nedsatt med mer än hälften, men mindre än två tredjedelar.

Familjepension

Efterlevandepension kan beviljas till en efterlevande make som har varit gift med förmånslåtaren minst 6 månader eller minst 3 år, om den försäkrade var pensionerad. Dessa begränsningar finns inte om den efterlevande vid tidpunkten för dödsfallet var gravid eller det gifta paret hade gemensamma barn.

Familjepension kan också betalas till förmånslåtarens föräldrar, om förmånslåtaren ansvarade för deras försörjning och det inte finns andra förmånstagare.

Barnpension betalas till förmånslåtarens barn under 18 år, studerande barn under 24 år och arbetsoförmögna barn utan åldersgräns.

Kontaktuppgifter

Superintendencia de Pensiones
Teatinos 313
Santiago – CHILE
Tfn +56 2 2595 0710, (mån-fre kl. 14.00-23.00 finsk tid / kl. 9.00-18.00 chilensk tid)
www.spensiones.cl

I Cypern består pensionsskyddet av en arbetspension och en minimipension. Arbetspensionssystemet omfattar löntagare och företagare i åldern 16–65 år.

Ålderspension

Den allmänna pensionsåldern är 65 år. Under vissa förutsättningar kan man få ålderspension (Σύνταξη γήρατος) redan vid 63 års ålder. Det är möjligt att skjuta upp arbetspensionen till 68 års ålder. Då höjs pensionen med 0,5 % för varje månad med vilken pensionen senareläggs.

Sjukpension

Sjukpension (Σύνταξη ανικανότητας) kan beviljas personer som varaktigt är oförmögna att förtjäna mer än 1/3 av sin normala inkomst. Personer i åldern 60–63 år kan beviljas sjukpension på lättare grunder.

Pensionsanstalten i Cypern kan be sjukpensionstagaren lämna in ett nytt läkarintyg med 2–3 års mellanrum.

Familjepension

Familjepension (Σύνταξη χηρείας και επίδομα ορφανίας) kan betalas till både den efterlevande maken och barnen. Barnpension betalas tills barnet är vuxet eller permanent om barnet inte kan ta hand om sig själv.

Utbetalning av pensionen

Pensionsanstalten i Cypern betalar ut pension 13 gånger om året. Cypern kan ta ut skatt på pension som betalas till utlandet.

Kontaktuppgifter

The Social Insurance Services of the Ministry of Labour and Social Insurance
7, Lord Byron Avenue
CY – 1465 NICOSIA
CYPRUS
Tfn +357 22 491 638
Fax +357 22 672 984
www.mlsi.gov.cy 

Den lagstadgade pensionen i Danmark grundar sig både på ett bosättningsbaserat folkpensionssystem och på ATP-arbetspensionssystemet. För folkpensioner som betalas till utlandet ansvarar Udbetaling Danmark International Pension og Social Sikring och för arbetspensionen (ATP-systemet) ansvarar ATP Livslang Pension. Folkpensionen är en viktig del av den totala pensionen och den har en hög nivå. Pensionerna enligt ATP-systemet utgör en liten del av den totala pensionen.

Folkpensionssystemet omfattar ålders-, familje- och sjukpension. ATP-systemet omfattar endast ålders- och familjepension. En del av arbetspensionen kan också bestå av andra arbetsmarknadsbaserade tilläggspensioner, som numera omfattar 80 % av löntagarna.

Pensionsanstalten i Danmark skickar ofta tilläggsförfrågningar till pensionssökandena. Det är viktigt att besvara dem inom utsatt tid för att pensionen ska kunna beviljas.

Ålderspension

Pensionsåldern enligt folkpensionssystemet höjs steg för steg. Pensionsåldern för dem födda 1.7.1955– 31.12.1962 är 67 år, pensionsåldern för dem födda 1.1.1963–31.12.1966 är 68 år och pensionsåldern för dem födda 1.1.1967 och därefter är 69 år. Pensionsåldern för dem födda senare kommer eventuellt att höjas i enlighet med den förväntade livslängden.

Man kan be att ålderspensionen (folkepension) skjuts upp. Då utökas den med en uppskovsförhöjning. Pensionsåldern inom ATP-systemet följer ändringarna inom folkpensionssystemet.

Sjukpension, som endast beviljas enligt folkpensionssystemet, ändras automatiskt till ålderspension (folkepension) när pensionstagaren uppnår pensionsåldern. Om sjukpensionstagaren också har arbetat i Danmark, ska hen söka ålderspension från ATP-systemet separat.

Sjukpension

Sjukpension (førtidspension) kan i Danmark endast beviljas från folkpensionsystemet. Förmånen kan beviljas till personer som är äldre än 40 år och är permanent arbetsoförmögna till allt arbete och arbetsförmågan kan inte förbättras med rehabilitering eller vård. Till personer yngre än 40 år kan förmånen endast beviljas i undantagsfall.

Om det är högst 6 år till pensionsåldern, kan sjukpensionen beviljas på lindrigare grunder. Vid ansökan om sjukpension undersöker Udbetalning Danmark om det finns möjlighet till Seniorpension (ny pensionsform från och med 1.1.2020)

Familjepension

I Danmark beviljas familjepension enligt olika pensionssystem på olika grunder.

Från folkpensionssystemet beviljas ingen egentlig efterlevandepension, men förmånslåtarens pension betalas till den efterlevande maken för tre månader om båda makarna eller samborna får dansk pension.

Barnpension betalas inte enligt folkpensionssystemet. Kommunerna kan dock bevilja familjeförmåner till barn. Närmare upplysningar om familjeförmåner till barn i Danmark ges av FPA:s ansvarsenhet för familjeförmåner.

Enligt ATP-systemet kan familjepension betalas till den efterlevande maken och barn som en jämnstor engångsbetalning. Under vissa förutsättningar kan också en efterlevande sambo beviljas familjepension.

Utbetalning av pensionen

Pension från Danmark betalas den sista bankdagen i varje månad. ATP-pensionen  betalas som en engångsersättning, om pensionen är liten.

Levnadsintyg

Pensionsanstalten i Danmark kontrollerar pensionstagarnas personuppgifter en gång om året genom att sända dem en förfrågan om levnad och civilstånd. Det är viktigt att besvara förfrågningarna inom utsatt tid för att pensionsutbetalningen inte ska avbrytas.

Beskattning

Danmark beskattar alla pensioner. Pensionsanstalten får sökandens skattekort och skatteprocent direkt från skattemyndigheten i Danmark (SKAT). För ATP som engångsersättning tas 40 % skatt ut.

Kontaktuppgifter

Folkpensionssystemet

Udbetaling Danmark, International Pension Og Social Sikring
​Kongens Vænge 8
DK 3400 Hillerød
DANMARK
Tfn +45 7012 8061
www.borger.dk

Lagstadgat arbetspensionssystem

ATP
Kongens Vænge 8
DK 3400 Hillerød
DANMARK
Tfn +45 70 12 80 00
Kontaktformulär: www.borger.dk/Sider/ATP-kontakt.aspx
www.atp.dk

Övrigt

Information om danska pensioner på engelska
www.lifeindenmark.dk 

Det lagstadgade pensionssystemet i Estland består av bosättningsbaserad folkpension och inkomstbaserad arbetspension. Pensionsanstalterna  heter Sotsiaalkindlustusamet och Eesti Töötukassa.

Arbetspensionen är indelad i en inkomstpension och en fondpension. Fondpensionssystemet blev frivilligt år 2021. Före det var det obligatoriskt att ansluta sig till fondpensionssystemet för dem födda efter 1.1.1983. De födda 1942-1982 hade möjlighet att ansluta sig till fondpensionssystemet frivilligt.

Rätt till folkpension (Rahvapension) har endast de som inte får annan pension.

Så här ber du om en pensionsuppskattning

Du kan be om en förhandsuppskattning av din intjänade pension från pensionsanstalten i Estland. För förhandsuppskattningen behövs kopior av arbetsbok (tööraamat) eller arbetsintyg.

Det går också att se sina egna pensionsuppgifter på webbtjänsten eesti.ee. För att logga in krävs identifiering med ett av de i Estland använda sätten, ID-card, Mobile-ID eller Smart-ID.

www.eesti.ee

Bilagor till pensionsansökan

Om du har arbetat i Estland före år 1999 behöver den estniska pensionsanstalten Sotsiaalkindlustusamet vid handläggningen av ansökan din estniska arbetsbok (tööraamat) eller motsvarande arbetsintyg. Dokumenten behöver inte vara i original, kopior räcker.

Länk till sidan Så här söker du utländsk pension

Ålderspension

Den allmänna pensionsåldern i Estland höjs steg för steg till 65 år fram till år 2026. Pensionsåldern är beroende av födelseåret. T.ex. för personer födda år 1958 är pensionsåldern 64 år och 3 månader och för personer födda år 1959 är den 64 år och 6 månader. Åldersklassen född år 1961 är den första åldersklass vars pensionsålder är 65 år.

Ålderspensionsåldern kan kontrolleras från den estniska pensionsanstalten Sotsiaalkindlustusamets webbplats, där det finns en pensionsålderstabell eller genom att fråga direkt från Estland.

Pensionsålder – Sotsiaalkindlustusamets webbplats

Man kan ta ut ålderspensionen i förtid. Då görs det en förtidsminskning av pensionen. Minskningen är bestående. Om man får förtida ålderspension får man inte arbeta. Under vissa förutsättningar kan ålderspension beviljas från en tidigare tidpunkt utan att pensionen förtidsminskas.

Det är också möjligt att skjuta upp ålderspensionen. Då utökas pensionen med en uppskovsförhöjning. Man har rätt till uppskovsförhöjningen endast om man inte redan får pension från något annat land.

En ny flexibel ålderspension ersätter den förtida och uppskjutna ålderspensionen stegvis fr.o.m. 1.1.2021. Mellan åren 2021-2025 är det möjligt att ansöka om antingen förtida ålderspension enligt det gamla systemet eller en ny flexibel ålderspension. Den tidigare formen av uppskjuten ålderspension kan sökas endast av de som uppnått sin pensionsålder senast 31.12.2020.

Det är möjligt att ta ut flexibel ålderspension som förtida högst fem år före pensionsåldern uppnås. Försäkringstiden som krävs är desto längre ju tidigare man vill ta ut pensionen. På den förtida pensionen görs en förtidsminskning. Man får arbeta vid sidan av pensionen.

Storleken på den flexibla pensionens belopp beror på hur sent man tar ut den, senare uttag ger större pension.

Fr.o.m. 1.1.2021 är det också möjligt att ta ut bara hälften av ålderspensionen eller avbryta pensionsutbetalningen helt och få den pension som avbrutits till ett större belopp senare.

Ålderspensionen kan börja tidigast den dagen då pensionsansökan har lämnats in.

Sotsiaalkindlustusamet ansvarar för handläggningen av ålderspensionsansökningar.

Sjukpension (förmån vid arbetsoförmåga)

Sjukpensionen har 1.7.2016 ersatts av en arbetsförhetsförmån (töövõimetoetuse).

Ansökningarna handläggs av Eesti Töötukassa. Arbetsförhetsförmånen beviljas på medicinska grunder, om sökandens arbetsförmåga är nedsatt enligt estnisk lag. Arbetsförhetsförmånen beviljas på viss tid.

Det är möjligt att arbeta medan man får förmånen, men inkomsterna kan påverka förmånens belopp.

Sedan 1.1.2017 handläggs ansökningar om fortsatt sjukpension enligt den nya lagen som ansökningar om arbetsförhetsförmån på Eesti Töötukassa.

Familjepension

Familjepension kan beviljas barn och under vissa förutsättningar också den efterlevande maken. Även föräldern eller vårdnadshavaren till förmånslåtarens barn kan ha rätt till familjepension under vissa förutsättningar.

Barnpension kan betalas tills barnet fyller 18 år. Studerande barn kan få pension till 24 års ålder. Studier på alla utbildningsnivåer beaktas. Som bevis på studier duger en bestyrkt kopia av ett studieintyg, som sänds till Sotsiaalkindlustusamet.

Utbetalning av pensionen

Pensionen betalas månatligen in på konto. På anhållan kan den pension som Sotsiaalkindlustusamet betalar också betalas ut halvårs- eller kvartalsvis.

Beloppet av arbetsförhetsförmånen, som betalas av Töötukassa, varierar månatligen, eftersom dess belopp anges på dagsnivå och betalas ut enligt antalet dagar i månaden.

Beskattning

På pension från Sotsiaalkindlustusamet som betalas till Finland tar Estland ut 20 % i skatt. Skatten tas ut av personer som är stadigvarande bosatta utomlands (som inte omfattas av socialförsäkringen i Estland). Ingen skatt tas ut på förmåner från Eesti Töötukassa.

Levnadsintyg

De som får pension från Sotsiaalkindlustusamet och som är bosatta utomlands ska årligen sända en ifylld personuppgiftsblankett till Sotsiaalkindlustusamet. Blanketten kallas också levnadsintyg (Elusoleku tõend). Den går att skriva ut på Sotsiaalkindlustusamets webbplats. Eesti Töötukassa kräver inget levnadsintyg.

Levnadsintyget ska bestyrkas av en myndighet (Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller FPA) med stämpel och underskrift och det ska sändas till Sotsiaalkindlustusamet före utgången av februari.

Levnadsintyg

Om levnadsintyget inte lämnas in inom utsatt tid, avbryts pensionsutbetalningen 1.4.

Kontaktuppgifter

Information om den intjänade pensionen:
Räknare på Eesti.ee
(kräver identifiering)

Pensionsanstalt

Sotsiaalkindlustusamet
Paldiski mnt 80
EE-15092 Tallinn
Estonia
Tfn + 372 612 1360
Fax + 372 6408–155
E-post info@sotsiaalkindlustusamet.ee
www.sotsiaalkindlustusamet.ee 

Eesti Töötukassa
Lasnamäe 2, 11412 Tallinn
EESTI VABARIIK
Tfn + 372 669 6513
E-post info@tootukassa.ee
www.tootukassa.ee/

Information om fondpensionen

Pensionikeskus
www.pensionikeskus.ee

Pensionsskyddet i Frankrike grundar sig i första hand på arbete. Pensionssystemet består av flera parallella grundpensionssystem och obligatoriska tilläggspensionssystem. Frankrike har inget bosättningsbaserat pensionsskydd.

Tilläggspensioner

De lagstadgade tilläggspensionerna i Frankrike omfattas av EU-förordningarna om social trygghet. Pensionsskyddscentralen (PSC) förmedlar pensionsansökningarna också i fråga om tilläggspension till Frankrike. Enligt tilläggspensionssystemen beviljas endast ålders- och familjepensioner.

Tilläggspensioner inom den privata sektorn administreras av ARRCO och AGIRC, som har en stor grupp underordnade pensionsanstalter. Övriga tilläggspensionsanstalter är bl.a. IRCANTEC för den offentliga sektorn och CRPN för flygpersonal.

Så här ber du om en pensionsuppskattning

Du kan be om en förhandsuppskattning av den intjänade pensionen skriftligt, i första hand från den lokalkassa där du varit försäkrad senast du arbetade i Frankrike. Om du inte vet i vilken lokalkassa du senast var försäkrad i Frankrike, kan du sända en begäran om uppskattning till Carsat Pays de la Loire, därifrån den sänds vidare till rätt kassa.

Tilläggsuppgifter till pensionsansökan

I samband med pensionsansökan kan den franska pensionsanstalten be dig om ett ämbetsbetyg av vilket dina föräldrars namn ska framgå. Ofta ber den också om bankens bekräftelse på dina kontouppgifter, ”relevé d’indentité bancaire” (RIB).

Ålderspension

Den lägsta lagstadgade pensionsåldern i Frankrike är 62 år. Den lägsta pensionsåldern stiger stegvis för dem födda efter 1.9.1961 till 64 år från och med 1.9.2023. Man kan få pensionen till fullt belopp från och med lägsta pensionsåldern om försäkringstiden, dvs. tiden i arbete, räcker till. Om åren i arbete är för få kan en förtidsminskning göras på pensionen. Full pension får man vid 65 års ålder oberoende av hur många år man arbetat. Den här åldern stiger stegvis från 65 år till 67 år. Närmare information ges av den franska pensionsanstalten CARSAT Pays de la Loire.

Efter sjukpension ska man ansöka om ålderspension (pension / retraite de vieillesse) med en ny ansökan när man uppnår den lägsta pensionsåldern för sin åldersklass. Ålderspension som beviljas utifrån arbetsoförmåga beviljas till fullt belopp utan förtidsminskning.

Sjukpension

Sjukpension (pension / retraite d’invalidité) kan beviljas om sökanden har förlorat minst 2/3 av sin arbetsförmåga.

Familjepension

Efterlevandepension (pension / retraite de réversion) kan beviljas en make eller tidigare make som fyllt 55 år. Registrerat partnerskap jämställs med äktenskap. En efterlevande make som inte fyllt 55 år kan beviljas en tidsbestämd efterlevandeförmån för två år (allocation veuvage). Till en efterlevande make som fyllt 50 år kan efterlevandeförmånen (allocation veuvage) betalas tills rätten till efterlevandepension inträder vid 55 års ålder.

Den efterlevande makens egna inkomster påverkar efterlevandepensionens belopp.

I Frankrike betalas inte barnpensioner förutom till helt föräldralösa barn. Närmare upplysningar om familjeförmåner till barn i Frankrike ges av FPA.

Utbetalning av pensionen

Pensionerna betalas på konto en gång i månaden (i regel 9-13 dagen).

Om du får sjukpension ska du regelbundet fylla i en inkomstförfrågan som pensionsanstalten i Frankrike skickar. Det kan hända att du också måste svara på andra förfrågningar om dina omständigheter.

Levnadsintyg

Pensionsanstalterna i Frankrike sänder pensionstagaren en gång om året ett levnadsintyg som en myndighet (t.ex. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller FPA) ska bekräfta med stämpel och underskrift samt pensionstagaren själv ska underteckna. Levnadsintyget måste sändas in för att pensionsutbetalningen ska fortgå.

Kontaktuppgifter

Ålders-, och familjepensioner

CARSAT Pays de la Loire
2 place de Bretagne
44932 Nantes Cedex 9
FRANCE
Tfn +33 97 11 03 960
www.carsat-pl.fr

Sjukpensioner (till personer under 62 år)

Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France
17-19 avenue de Flandre
75954 Paris Cedex 19
FRANCE
Tfn +33 1 40 05 32 64
Fax +33 1 40 34 24 41
www.cramif.fr

Tilläggspensioner

ARRCO/AGIRC
16-18, rue Jules César
75592 Paris Cedex 12
FRANCE
Tfn +33 1 71 72 12 00
www.arrco.fr

 

Pensionssystemet i USA består av ett lagstadgat arbetspensionssystem, Old Age, Survivors and Disability Program (OASDI). De lagstadgade arbetspensionerna sköts av pensionsanstalten Social Security Administration (SSA), som finns i Baltimore.

USA har inget bosättningsbaserat folkpensionssystem. Mer än hälften av de anställda inom den privata sektorn har en tilläggspensionsförsäkring som arbetsgivaren ordnat med. Du måste själv ta reda på om du har rätt till tilläggspension från USA.

Pensionsuppskattning

Du får en uppskattning av din framtida pension genom pensionsanstalten SSA:s webbtjänst.

www.ssa.gov

Så här ansöker du om pension

När du ska ansöka om pension från USA ska du utöver ansökningsblanketten om pension från Finland fylla i en separat blankett för pensionsansökan enligt överenskommelsen om social trygghet mellan Finland och USA. Du får blanketten från Pensionsskyddscentralen men du kan också själv skriva ut blanketten på den här webbplatsen under rubriken Blanketter.

Länk till sidan Blanketter

Lämna in blanketten på Pensionsskyddscentralen, som skickar den med behövliga bilagor till USA:s ambassad i Norge. Ambassaden sänder dig de egentliga pensionsansökningsblanketterna att fyllas i. Pensionsavgörandet träffas i Baltimore i USA.

Ålderspension

Pensionsåldern höjs stegvis så att den är 67 år 2027. Pensionsåldern beror på födelseåret och är t.ex. 66 år för dem som är födda åren 1943–1954, 66 år 2 månader för dem födda år 1955, och 66 år 4 månader för dem födda år 1956. Åldersklassen född år 1960 är den första åldersklass vars pensionsålder är 67 år.

Man kan kontrollera sin egen pensionsålder i en tabell som finns på SSA:s webbplats. Pensionsåldern för dem som är födda 1 januari fastställs enligt föregående år.

Pensionsålderstabell – SSA Retirement Planner

Man kan ta ut ålderspensionen i förtid, i 62 års ålder. Då görs det en förtidsminskning av pensionen.  Man kan skjuta upp pensioneringen högst till 70 års ålder. Då utökas pensionen med en uppskovsförhöjning.

Ålderspensionen är inkomstprövad ända till 70 års ålder.  Vid inkomstprövningen beaktas arbetsinkomster.

Till en make som inte har rätt till egen ålderspension, betalas makepension vid den normala pensionsåldern. Oavkortad pension kan betalas till en pensionerad arbetstagares make, oberoende av ålder, om maken sköter ett barn som är yngre än 16 år eller handikappat. Makepension kan också betalas till en tidigare make, om äktenskapet fortgick minst 10 år.

Efter sjukpension behöver man inte ansöka separat om ålderspension, utan sjukpensionen ändras automatiskt till ålderspension, när pensionstagaren uppnår pensionsåldern.

Sjukpension

Sjukpension betalas på grund av total arbetsoförmåga till personer som på medicinska grunder inte är förmögna till något arbete som ger en tillräcklig försörjning.  Arbetsoförmågan ska fortgå minst ett år. Arbetsoförmågan kontrolleras regelbundet.

Familjepension

Familjepension kan betalas till änkor och änklingar som fyllt 60 år eller som fyllt 50 år och är arbetsoförmögna. Förmånslåtarens barn, föräldrar och tidigare make kan under vissa förutsättningar också ha rätt till familjepension.

Begravningsbidrag betalas till den efterlevande maken som en engångsbetalning. Om de inte finns någon efterlevande make, kan begravningsbidraget betalas till ett barn som har rätt till familjepension.

Broschyr om familjeförmåner i USA

Utbetalning av pensionen

Pensionerna betalas till Finland med check eller in på konto på ett penninginstitut i USA eller Finland.

Financial Management Service – institut som ansvarar för utbetalning av pensioner 

Kontaktuppgifter

Social Security Administration

Social Security Administration
Division of International Operations
P.O. Box 17769
Baltimore, MD 21235
USA
www.ssa.gov/ 

USA:s ambassad i Norge

Federal Benefits Unit
United States Embassy
PO Box 4075 AMB
0244 Oslo, NORWAY
Växel + 472-130-8540
Tfn +472 1 30 85 58 (federal benefits)
https://no.usembassy.gov/

 

Det lagstadgade pensionsskyddet i Grekland grundar sig i första hand på arbete. De flesta löntagare omfattas av den allmänna socialförsäkringen för löntagare. Den sköts av socialförsäkringsanstalten eEFKA. Vissa yrkesgrupper, såsom lantbruksföretagare och sjöfarare har egna lagstadgade socialförsäkringssystem. Grekland har inget bosättningsbaserat pensionsskydd.

Bilagor till pensionsansökan

Om du har arbetat som anställd eller företagare i Grekland före år 2002, ber den grekiska pensionsanstalten eEFKA om alla dina försäkringsbrev från IKA-ETAM eller någon annan försäkringskassa i original för att kunna behandla ditt pensionsärende. Pensionsskyddscentralen skickar inte försäkringsbreven i original till Grekland. Om du vill kan du själv skicka originalhandlingarna i ett rekommenderat brev, men ta kopior av alla papper för säkerhets skull.

Om du inte har grekiska försäkringsdokument, uppge följande så detaljerat som möjligt på bilaga U till pensionsansökan:

 • arbetsgivarens/arbetsgivarnas namn, bransch, gatuadress och ort i Grekland
 • yrke/arbetsuppgift och tiden i arbetet
 • det system där du var försäkrad i Grekland (IKA, OAEE/TEVE, NAT, OGA osv.)
 • försäkringsnumret inom systemet (t.ex. A.M., A.M.Σ, Φ eller O.Γ.A.) kan också vara till hjälp vill behandlingen av din pensionsansökan
 • grekiskt skattenummer (AΦΜ).

Utan originalhandlingar kan Grekland avslå din ansökan, även om du lämnar exakta uppgifter om ditt arbete i Grekland.

Ålderspension

I regel är åldersgränsen för ålderspension (Σύνταξη γήρατος) 67 år för både män och kvinnor. Under vissa förutsättningar kan det också vara möjligt att få pension vid en lägre ålder. Närmare upplysningar om en lägre pensionsålder kan du begära direkt från eEFKA.

Arbetet ska ha upphört för att Grekland ska kunna bevilja ålderspension. Om man arbetar samtidigt som man får pension, minskar pensionen med 40 %, om arbetet har börjat 13.5.2016 eller senare. Minskningen gäller både folkpension och ålderspension och arbete som både anställd och som företagare. Också pensionstagare som bor i Finland ska alltid innan de börjar arbeta meddela det till eEFKA och tilläggspensionsanstalten ETEAEP.

Om pensionstagaren försummar anmälningsplikten debiteras pensionstagaren den summa som skulle ha dragits av pensionen för arbete vid sidan av pensionen höjd med en årlig ränta på 4,65 %.

På grund av långa handläggningstider rekommenderar eEFKA att man lämnar in ansökan om ålderspension 2 år före den tidpunkt då man önskar att ålderspensionen ska börja.

Sjukpension

Sjukpension (Σύνταξη αναπηρίας) kan beviljas, om din arbetsförmåga har blivit nedsatt med minst 50 % i det arbete som du vanligtvis har utfört.

Det är möjligt att arbeta vid sidan av sjukpension, om inkomsterna understiger vissa gränser. Om arbetet har börjat 13.5.2016 eller senare minskar pensionen i så fall med 40 %. Meddela alltid eEFKA och tilläggspensionsanstalten ETEAEP innan du börjar arbeta.

Sjukpension som beviljats tills vidare betalas livet ut, om förutsättningarna för den fortfarande finns.

Familjepension

Familjepension (Σύνταξη χηρείας) kan i regel betalas till den efterlevande maken och barn under 18 år. Om barnet studerar på heltid, kan familjepension betalas tills barnet fyller 24 år. Även föräldrar eller barnbarn kan ha rätt till familjepension, om de var ekonomiskt beroende av förmånslåtaren.

Utbetalning av pensionen

eEFKA betalar ut pensionen månatligen. För att din pension ska utbetalas från Grekland, ska du ha ett AFM-skattenummer och försäkringsnumret (socialskyddsbeteckningen) AMKA.

Levnadsintyg

När eEFKA beviljar pensionen skickar den också ett levnadsintyg till dig att fylla i. Levnadsintyget ska fyllas i på Greklands ambassad i Finland årligen och det ska skickas till Grekland i regel i oktober-december. Om levnadsintyget inte skickas till eEFKA, avbryts pensionsutbetalningen.

eEFKA skickar endast en kopia av levnadsintyget till dig. Efter det ska du själv se till att du har behövligt antal kopior för de kommande åren. Vid behov kan du också få ett levnadsintyg från PSC.

Kontaktuppgifter

Electronic National Social Security Fund-Directorate General for International Cooperation
Patision 30
10677 Athina
GREECE

www.efka.gov.gr

 

Överenskommelsen om social trygghet mellan Indien och Finland trädde i kraft 1.8.2014. Pensionsanstalten i Indien heter Employees’ Provident Fund Organization, EPFO.

Enligt överenskommelsen om social trygghet kan man ansöka om pension från följande indiska pensionssystem:

 • Employees’ Provident Fund, som är en sparfond, där försäkringsavgifterna och räntan på dem finns på den försäkrades konto. Kapitalet betalas i allmänhet ut som en engångsbetalning.
 • Employees’ Pension Scheme 1995, därifrån pensionen betalas månatligen. Från detta system är det under vissa förutsättningar också möjligt att ansöka om återbetalning av försäkringsavgifterna som en engångsbetalning.
 • Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme, därifrån det betalas en engångsersättning efter förmånslåtarens död.

Det finns vissa kriterier i fråga om t.ex. yrkesområde och företagets storlek för att man ska omfattas av en pensionsförsäkring. Alla som har arbetat i Indien har alltså inte nödvändigtvis omfattats av ett pensionssystem.

Så här tar du ut pengarna från en sparfond

Du kan ta ut pengarna ur sparfonden Employees’ Provident Fund genast när du har slutat arbeta i Indien. Ur pensionssystemet Employees’ Pension Scheme 1995 kan du ansöka om återbetalning av försäkringsavgifterna eller om pension. Om du har arbetat i Indien en kortare tid än tio år, kan du ansöka om återbetalning av försäkringsavgifterna genast när du har slutat arbeta i Indien.

Om den försäkrade avlider, kan man under vissa villkor ansöka om pengarna ur sparfonden Employees’ Provident Fund och återbetalning av försäkringsavgifterna ur Employees’ Pension Scheme 1995.

Så här ansöker du om pension

När du ansöker om pension från Indien ska du fylla i en separat pensionsansökan enligt överenskommelsen om social trygghet. För att påskynda behandlingen av ansökan kan du också skriva ut blanketten själv under rubriken Blanketter på den här webbplatsen.  Sänd blanketten till Pensionsskyddscentralen, som sänder den med behövliga bilagor till Indien.

Länk till sidan Blanketter

Ålderspension

Pensionsåldern enligt Employees’ Pension Scheme 1995 (EPS) är 58 år. Pensionen beviljas alltid från pensionsåldern, även om man ansöker om den senare, till exempel vid 63 års ålder. Du kan ansöka om återbetalning av försäkringsavgifterna redan före 58 års ålder, om din försäkringstid i Indien är kortare än 10 år.

Sjukpension

En förutsättning för att få sjukpension enligt Employees’ Pension Scheme är bestående full arbetsoförmåga.

Familjepension

Enligt Employees’ Pension Scheme betalas familjepension till den efterlevande maken och barn. Om förmånslåtaren inte hade barn eller make, kan familjepension betalas till en namngiven förmånstagare. Även förmånslåtarens föräldrar kan ha rätt till familjepension, om det inte finns någon namngiven förmånstagare.

Enligt Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme betalas en engångsersättning till den försäkrades familj, om den försäkrade avlider före pensionsåldern.

Kontaktuppgifter

Employees’ Provident Fund Organization (EPFO)
Head Office
14, Bhikaji Cama Place
New Delhi -110066, INDIA
Tfn + 91 11 261 726 68 (klo 9.15 – 17.45)
Fax+ 91 11 261 055 49
www.epfindia.gov.in

Irland har ett sysselsättningsbaserat system med jämnstora pensioner, Pay-Related Social Insurance System (PRSI). PSRI-pensionerna är bundna till försäkringstidens längd, inte inkomsterna. PRSI-pensionerna omfattar löntagare och företagare.  Arbetsgivarnas egna och övriga privata tilläggspensioner utgör en viktig del av ålderspensionsskyddet.

Så här ber du om en pensionsuppskattning

På den irländska pensionsanstaltens webbplats finns blanketter på vilka du kan skicka en förfrågan om ålderspensioner i Irland.

Blankett för förfrågningar om State Pension (Contributory)

Ålderspension

Pensionsåldern är 66 år. I ålderspensionen finns ingen möjlighet till att ta ut den tidigare.

Efter sjukpension behöver man inte ansöka om ålderspension separat, utan sjukpensionen ändras automatiskt till ålderspension när pensionstagaren fyller 66 år.

Sjukpension

Sjukpension betalas till arbetsoförmögna arbetstagare, när det har betalats dagpenning för sjukdomstid i 12 månader. Dessutom ska arbetsoförmågan bestå åtminstone 12 månader. Under vissa förutsättningar kan sjukpension beviljas direkt utan kriteriet om sjukdomstid.

Den som får sjukpension kan inte förvärvsarbeta utan ett skriftligt undantagslov av Department of Social Protection.

Familjepension

Efterlevandepension betalas till den efterlevande maken eller tidigare maken oberoende av ålder. Om den efterlevande maken gifter om sig eller lever i ett äktenskapsliknande förhållande finns det ingen rätt till efterlevandepension. En efterlevande make som redan får egen pension från Irland ska välja mellan sin egen pension och efterlevandepensionen.

Irland har inte barnpensioner. Till barn som förlorat en förälder kan det betalas en familjeförmån. Närmare upplysningar om familjeförmåner för barn i Irland ges av FPA.

Personbeteckningen

I Irland motsvaras den finska personbeteckningen av Personal Public Service Number (PPS Number). Det består av 7 siffor, en bokstav och eventuellt en extra bokstav. Tidigare användes också Revenue and Social Insurance Number (RSI No), PAYE Number och Social Welfare Insurance Number.

Läs mer om  PPS-personbeteckningen i Irland

Kontaktuppgifter

Ålders- och familjepensioner

Contributory Pension Section
Social Welfare Services
College Road
F91 T384 Sligo
IRELAND
Tfn+ 353 71 9157100
www.welfare.ie

Sjukpensioner

Disability Allowance Section
Social Welfare Services
Government Buildings
Goverment Buildings
Ballinalee Road
N39 E4EO Longford
IRELAND
Tfn + 353 43 334 0000

Övrigt
Sökande av ändring

Det lagstadgade pensionssystemet i Island består av bosättningsbaserad folkpension (lífeyrir almannatrygginga) och ett tilläggspensionssystem som omfattar alla arbetstagare och företagare (lögbundnir lífeyrissjóðir). Enligt båda systemen betalas ålders-, sjuk- och familjepensioner. Pensionsförsäkringssystemet i Island administreras av statens socialförsäkringsmyndighet Tryggingastofnun Ríkisins. Det obligatoriska tilläggspensionsskyddet sköts av pensionskassor.

Så här ber du om en pensionsuppskattning

Du kan be om en förhandsuppskattning av ålderspensionen skriftligt från Tryggingastofnun Ríkisins. Se närmare anvisningar på den här webbplatsen under rubriken Så här söker du utländsk pension.

Länk till sidan Så här söker du utländsk pension

Ålderspension

Åldersgränsen för ålderspension (Ellilífeyrir) enligt folkpensionssystemet är 67 år. Pensionsåldern stiger från och med år 2017 stegvis under 24 års tid till 70 år.

Man kan ta ut ålderspensionen i förtid vid 65 års ålder, men då förtidsminskas pensionen permanent. Förtidsminskningen är 0,5 % för varje månad med vilken pensionen tidigareläggs.

Man kan vänta med att ansöka om pension till 80 års ålder. Då ökar förmånen med 0,5 % för varje månad med vilken pensionen senareläggs. Höjningen kan vara högst 30 %.

Arbetspensionen består av fonderade tilläggspensioner. Pensionsåldern varierar mellan 65 och 70 år beroende på vilken kassa som administrerar fonden.

Efter sjukpension behöver man inte ansöka om ålderspension separat, utan sjukpensionen ändras automatiskt till ålderspension när pensionstagaren uppnår pensionsåldern.

Sjukpension

En förutsättning för att få bosättningsbaserad sjukpension (Örorkulífeyrir) är att arbetsförmågan är varaktigt nedsatt med minst 75 procent.

Enligt tilläggspensionssystemen för arbetstagare och företagare beviljas pensionen, om arbetsförmågan är nedsatt med minst hälften.

Familjepension

Enligt det bosättningsbaserade folkpensionssystemet betalas familjepension endast som barnpension (barnalífeyrir). Barnpensionen är avsedd för barn under 18 år och studerande eller yrkespraktiserande barn under 20 år.

Ur arbetspensionssystemet kan man under vissa förutsättningar få efterlevandepension (ekkjulífeyrir, makalífeyrir) och barnpension. Efterlevandepension kan betalas till den efterlevande maken, sambon eller registrerade partnern. I vissa fall kan också förmånslåtarens vårdnadshavare få pension. Tidigare makar har inte rätt till efterlevandepension.  Barnpension kan betalas till barn under 18 år.

Utbetalning av pensionen

Pension från Island betalas in på konto månatligen i början av varje månad.

Beskattning

Pension beskattas enligt den allmänna inkomstskattesatsen.

Kontaktuppgifter

Tryggingastofnun Ríkisins
International Afdelning
Laugavegur 114-116
IS-105 Reykjavík
ISLAND
Tfn +354 560 4460
Fax +354 562 4535
www.tr.is

Övrigt

De isländska pensionskassornas förening

Skattemyndigheten i Island

Obs! Posttrafiken till Israel är avbruten för tillfället. Postgången inverkar på pensionsansökningar till och från Israel. Pensionsansökningar, begäran om tilläggsuppgifter, svar och pensionsbeslut rör sig för närvarande inte mellan länderna. Läs mer i nyheten på Postens webbplats.

Det lagstadgade pensionsskyddet i Israel består av ett bosättningsbaserat folkpensionssystem och ett sysselsättningsbaserat arbetspensionssystem. Överenskommelsen om social trygghet mellan Israel och Finland gäller endast folkpensionssystemet. Pensionen grundar sig på försäkringsavgifter som betalats in under bosättningstiden i Israel.

För att få pensionsrätt måste man ha sammanlagt 12 år försäkringstid. Av denna försäkringstid ska minst 12 månader bestå av oavbruten försäkringstid i Israel. Vid behov kan försäkringstiden kompletteras med försäkringstid i Finland.

Pensionsärenden sköts i Israel av försäkringsmyndigheten The National Insurance Institute of Israel.

Så här ansöker du om folkpension

Via Pensionsskyddscentralen kan du endast ansöka om pension enligt folkpensionssystemet. När du ska ansöka om pension från Israel ska du utöver den finländska pensionsansökningsblanketten fylla i en separat blankett för pensionsansökan enligt överenskommelsen om social trygghet mellan Finland och Israel. Du får blanketten från Pensionsskyddscentralen, men du kan också själv skriva ut blanketten på den här webbplatsen under rubriken Blanketter. Sänd blanketten till Pensionsskyddscentralen, som sänder den vidare tillsammans med behövliga bilagor till Israel.

Arbetspensionen

Sedan år 2008 har Israel ett lagstadgat arbetspensionssystem. Om du har omfattats av det och vill ansöka om arbetspension därifrån, måste du själv ta reda på din rätt till pension direkt hos pensionskassan eller -anstalten i fråga.

Före år 2008 grundade arbetspensionen sig på arbetsmarknadsavtal och pensionerna betalades av pensionskassor som administrerades av fackföreningarnas förbund (Histadrut). Information finns på hebreiska på www.hahistadrut.org.il.

Ålderspension

Pensionsåldern är 70 år. Kvinnor födda före 1.5.1950 har haft en lägre pensionsålder. Närmare information och exakta pensionsåldrar finns på The National Insurance Institute of Israels webbplats .

Man kan också ta ut ålderspensionen i förtid under vissa förutsättningar, men evetuella arbetsinkomster inverkar på dess belopp. Förtida ålderspension kan beviljas män vid 67 års ålder. Kvinnornas pensionsålder höjs stegvis från 62 års ålder till 65 års ålder. Höjningen gäller kvinnor födda 1.1.1960 och senare. En noggrannare pensionsålder finns på The National Insurance Institute of Israels webbplats.

Länk till Israels pensionsålderstabell för kvinnor

Sjukpension

Förutsättningar för sjukpension är att sökanden blir arbetsoförmögen i Israel och har bott där minst 12 månader när han eller hon blir arbetsoförmögen.

Familjepension

Enligt folkpensionssystemet kan familjepension betalas till den efterlevande maken eller barn under 18 år. Under vissa förutsättningar kan också en sambo få familjepension.

Familjepension kan också betalas till förmånslåtarens barnbarn, om barnbarnet har varit ekonomiskt beroende av förmånslåtaren. För barn som studerar eller tjänstgör inom försvarsmakten gäller högre åldersgränser.

Kontaktuppgifter

The National Insurance Institute of Israel
Dr. G. LOTAN Sq.13, Weizman Avenue
P.O. Box 90009
Jerusalem 91909
ISRAEL
Tfn + (972-2) 670 92 11
Fax + (972-2) 651 40 02
www.btl.gov.il

Övrigt

Om pensionernas storlek i Israel
Pensionsåldern för kvinnor i Israel, tabell

I Italien är pensionsskyddet i första hand baserat på arbete. De flesta löntagare och enskilda yrkesutövare omfattas av det allmänna socialförsäkringssystemet, som sköts av det nationella socialförsäkringsinstitutet Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

Så här ber du om en pensionsuppskattning

Skicka begäran om anställningsutdrag eller eventuell förhandsuppskattning av pension i första hand till INPS-byrån i det landskap där du senast har arbetat i Italien. Om du inte känner till rätt byrå, kan du skicka din begäran till INPS:s lokalbyrå i Toscana.

INPS-Direzione regionale Toscana
Via del Proconsolo, 10
50122 IT-Firenze
Italia

Se närmare anvisningar under rubriken Så här söker du utländsk pension på den här webbplatsen.

Länk till sidan Så här söker du utländsk pension

Bilagor till pensionsansökan

Fyll i bilaga U till pensionsansökan och lämna där så detaljerade uppgifter som möjligt om ditt arbete i Italien och ditt italienska skattenummer (codice fiscale).

Ålderspension

Åldersgränsen för ålderspension (pensione di vecchiaia) har höjts från och med 1.1.2012. Pensionsåldern justeras enligt förändringen av den förväntade livslängden med tre års mellanrum ända fram till år 2019. Därefter görs justeringen med två års mellanrum. Pensionsåldern är 67 år åren 2019–2026.

Italienskt invaliditetsbidrag (assegno di invalidità) ändras automatiskt till ålderspension, om kriterierna för ålderspension uppfylls. Italiensk sjukpension (pensione di inabilità) ändras inte till ålderspension, utan den fortsätter att betalas som sjukpension också efter pensionsåldern.

Sjukpension

I Italien kan sjukpension (pensione di invalidità) under vissa förutsättningar beviljas arbetstagare och företagare i åldern 18–67 år.

Om en arbetstagare har varaktigt förlorat mer än 1/3 av sin arbetsförmåga till arbete som motsvarar hans eller hennes utbildning och färdigheter, kan han eller hon få invaliditetsbidrag (assegno ordinario di invalidità). Bidraget beviljas först tidsbegränsat för tre år i sänder. Efter den tredje treårsperioden ändras bidraget till varaktig pension, om de övriga kriterierna för pension fortfarande uppfylls.

Om arbetsoförmågan är fullständig och bestående och arbetstagaren inte längre anses klara av något arbete, beviljas sjukpension.

Familjepension

I Italien kan familjepension (pensione ai superstiti) beviljas änkor och änklingar och barn under 18 år. Om barnet studerar på heltid vid universitet, kan familjepension betalas tills barnet fyller 26 år.

Även en tidigare make eller annan nära anhörig kan under vissa förutsättningar beviljas familjepension.

Utbetalning av pensionen

I Italien betalas pensionerna månatligen in på konto, i regel den första bankdagen i månaden. Från och med 1.2.2012 har italienska pensioner utbetalats till kunderna genom den brittiska Citibank. Närmare upplysningar om utbetalningen finns på Citibanks webbplats (på engelska).

Länk till Citibanks webbplats (på engelska)

Levnadsintyg

Citibank, som betalar ut pensionerna, skickar pensionstagaren årligen ett levnadsintyg, som ska undertecknas och stämplas av en myndighet (t.ex. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller FPA). Levnadsintyget och begärda bilagor ska återsändas till Citibank inom utsatt tid. Om intyget inte återsänds inom utsatt tid till Citibank avbryts pensionsutbetalningen.

Intervallkontroller

Pensionsanstalten i Italien kan tidvis kontrollera pensionstagarens inkomster och andra förmåner. Man måste svara på förfrågningarna för att pensionsutbetalningen ska fortgå.

Kontaktuppgifter

INPS-Direzione regionale Toscana
Via del Proconsolo, 10
50122 IT-Firenze
ITALIA
Tfn +39-6164164
www.inps.it

Övrigt

Citibank – Utbetalning av pension från Italien

Överenskommelsen om social trygghet mellan Finland och Japan trädde i kraft den 1 februari 2022. Pension från Japan kan börja tidigast den dag då avtalet trädde i kraft.

Det lagstadgade pensionsskyddet i Japan består av folkpensionssystemet (”kokumin-nenkin”) och löntagarnas arbetspensionssystem (”kousei-nenkin”). Arbetspensionssystemet är uppdelat i den privata sektorns allmänna system och i ett system för den offentliga sektorns arbetstagare (Mutual Aid Association). Ålders-, sjuk- och familjepensioner betalas enligt båda systemen.

Pensionsanstalten i Japan heter Japan Pension Service.

Så här ansöker du om pension

Ansök om ålderspension från Japan tidigast en (1) dag före pensionsåldern uppnås. Om ålderspension ansöks om för tidigt returnerar Japan Pension Service ansökan och meddelar den tidpunkt som ålderspension tidigast kan ansökas om.

När du ansöker om pension från Japan ska du utöver den finländska pensionsansökan även fylla i en separat pensionsansökan enligt överenskommelsen om social trygghet. Du får ansökan från Pensionsskyddscentralen, men du kan också själv skriva ut den. Blanketten finns på den här webbplatsen under punkten Blanketter. Sänd ansökan till Pensionsskyddscentralen, som sänder den med behövliga bilagor till Japan.

Blanketter

Ålderspension

Pensionsåldern i Japan är 65 år. Man kan också ta ut ålderspensionen i förtid. Då görs det en förtidsminskning av pensionen. Minskningen är bestående. Förtida ålderspension kan sökas tidigast vid 60 års ålder. Man kan också skjuta upp ålderspensionen till 70 års ålder, och får den då med en uppskovsförhöjning.

Man har rätt till ålderspension om arbetsårens antal är minst 10. Även arbete utfört i Finland kan räknas med i kravet på 10 år.

Om du får förtida ålderspension eller sjukpension från Japan, ska du ansöka om ålderspension vid 65 års ålder. Japan Pension Service tar kontakt med dig när det blir aktuellt att ansöka om ålderspension.

Sjukpension

Rätt till sjukpension har under vissa förutsättningar de som är permanent arbetsoförmögna och de vars grad av arbetsoförmåga är av första eller andra graden. Sjukpensionens belopp beror på graden av arbetsoförmåga. Japan Pension Service är alltid i direkt kontakt med den som ansöker om sjukpension och ber om tilläggsutredningar om arbetsoförmågan.
Arbetspensionssystemets sjukpension kan beviljas också utifrån en lindrigare arbetsoförmåga.

Familjepension

Familjepensionen från folkpensionssystemet kan beviljas till barn som är yngre än 18 år eller arbetsoförmögna barn under 20 års ålder. Familjepension betalas till änkor som försörjer förmånslåtarens barn. Änkan ska ha varit ekonomiskt beroende av förmånslåtaren.
Arbetspensionssystemets familjepension kan betalas även till andra mottagare. Från arbetspensionssystemet kan man betala familjepension enligt företrädesordningen änka, förmånslåtarens barn eller barnbarn, änkling, föräldrar eller mor- eller farföräldrar, som är ekonomiskt beroende av förmånslåtaren. Med barn avses här barn under 18 års ålder eller arbetsoförmöget barn under 20 år.

Utbetalning av pensionen

Pensioner från Japan betalas 6 gånger om året till ett bankkonto.

Pensionerna indexjusteras årligen i april.

Levnadsintyg

Japan skickar pensionstagarna levnadsintyg en gång om året. Levnadsintyget skickas till pensionstagaren månaden före födelsemånaden. För att pensionen ska kunna fortsätta utbetalas måste levnadsintyget returneras.

Kontaktinformation

Japan Pension Service JPS
3-5-24, Takaido-nishi, Suginami-ku,
Tokyo, 168-8505 Japan

Tfn: +81-3-6700–1165 (utrikessamtalsavgift)
Fax: +81-3-6892-0760
https://www.nenkin.go.jp/international/index.html 

I Kanada består pensionsskyddet av ett arbetspensionssystem (Canada Pension Plan) och ett folkpensionssystem (Old Age Security). Enligt folkpensionssystemet betalas endast folkpension. Pensionsanstalten i Kanada heter Service Canada.

Finland har en separat överenskommelse om social trygghet med provinsen Quebec. Den gäller arbetspensioner. Pensionslagstiftningen i Quebec är huvudsakligen densamma som i hela Kanada. Arbetspensionssystemet i Quebec heter Québec Pension Plan. Arbetspensionsärendena sköts av pensionsanstalten Régie des rentes du Québec.

Om du har omfattats av arbetspensionssystemen i både Kanada och Quebec, betalas din arbetspension av det system som du senast har tillhört. Folkpensionen betalas ur Kanadas system

I Kanada finns också tilläggspensioner för dem som arbetar hos vissa arbetsgivare eller inom vissa branscher eller tillhör vissa fackförbund. Du måste själv ta reda på om du har rätt till tilläggspension från Kanada.

Så här ber du om en pensionsuppskattning

Du kan skriftligt be om en uppskattning av din framtida pension från Service Canada eller beställa den direkt på Service Canadas webbplats. Se närmare anvisningar under rubriken Så här söker du utländsk pension på den här webbplatsen.

Länk till sidan Så här söker du utländsk pension

Så här ansöker du om pension

När du ska ansöka om pension från Kanada eller Quebec ska du fylla i en separat blankett för pensionsansökan enligt överenskommelsen om social trygghet. För att påskynda behandlingen av ansökan kan du också själv skriva ut blanketten på den här webbplatsen under rubriken Blanketter.  Sänd blanketten till Pensionsskyddscentralen, som sänder den vidare tillsammans med behövliga bilagor till Kanada/Quebec.

Länk till sidan Blanketter

Ålderspension

Pensionsåldern inom arbetspensionssystemet är 65 år, men man kan välja när man går i pension mellan 60 och 70 års ålder.

Om man tar ut pensionen i förtid, i 60–64 års ålder, görs det en förtidsminskning av pensionen. Om man skjuter upp pensioneringen till 65–70 års ålder, utökas pensionen med en uppskovsförhöjning. Man kan också ta ut ålderspensionen först efter 70 års ålder, men då höjs den inte ytterligare. I Quebecs pensionssystem har den högsta åldern för uppskovsförhöjning höjts från 70 år till 72 års ålder från och med år 2024. Arbetspension som tillvuxit under tiden i ett samboförhållande eller äktenskap kan under vissa förutsättningar delas jämnt mellan makarna

Pensionsåldern för folkpension är 65 år. Det finns ingen möjlighet att ta ut pensionen i förtid.

Om du får sjukpension enligt arbetspensionssystemet i Kanada, ändras den automatiskt till ålderspension. Samtidigt kontrolleras om du har rätt till folkpension.

Sjukpension

Sjukpension kan beviljas enligt arbetspensionssystemet, om sökanden är yngre än 65 år. Dessutom ska arbetsoförmågan vara långvarig och allvarlig. Arbetsoförmågan bedöms regelbundet på nytt.

Familjepension

Makar och sambor, också av samma kön, har rätt till efterlevandepension. En förutsättning är att maken har bott tillsammans med förmånslåtaren i minst ett år. Vid boskillnad kan maken under vissa förutsättningar fortfarande ha rätt till efterlevandepension.

Arbetspensionssystemet betalar barnpension till barn under 18 år och heltidsstuderande barn under 25 år som förmånslåtaren försörjde. Förmånslåtarens adoptivbarn har också rätt till barnpension.

I Kanada kan det också betalas begravningsbidrag. Det betalas som en engångsbetalning till förmånslåtarens dödsbo. Om det inte finns något dödsbo, betalas bidraget till den person som ansvarar för begravningskostnaderna, maken eller sambon eller en släkting i ovan nämnda ordning.

Utbetalning av pensionen

Pensionerna från Kanada betalas månatligen in på bankkonto. För att få pensionen inbetald på konto ska du fylla i en separat blankett eller ringa till Kanada för att be om det. Du kan skriva ut blanketten på Service Canadas webbplats eller be att få den från PSC.

I stället för månatlig utbetalning kan pensionen från Kanada betalas ut en, två eller fyra gånger om året.  Om du önskar förlänga tiden mellan utbetalningarna ska du begära det skriftligt hos Service Canada.

Begäran om att pension från Kanada betalas in på konto
Begäran om att pension från Quebec betalas in på konto

Beskattning

Kanada beskattar pensioner som betalas till utlandet.

Kontaktuppgifter

Arbets- och folkpension i Kanada

International Operations – Service Canada
P.O. Box 2710, Station Main
Edmonton, Alberta T5J 2G4
CANADA
Fax: +1-613-952-8901
www.servicecanada.gc.ca

Arbetspension i Quebec

Bureau des ententes de sécurité sociale
Régie des rentes du Quebec
1055, boulevard René-Lévesque Est, 9 étage
Montreal (Quebec) H2L 4S5
CANADA
www.rrq.gouv.qc.ca 

 

Överenskommelsen om social trygghet mellan Kina och Finland trädde i kraft 1.2.2017.

För pensionssökande som bor i Finland gäller överenskommelsen endast ålderspension från Kina. Med stöd av överenskommelsen kan personer som bor i Finland få pension från Kina, men den sökande ska själv ansöka om pensionen. Om du ska ansöka om pension från Kina ska du själv veta vilket system du har tillhört och var du ska ansöka om pensionen.  I Kina sköts pensionsärenden av Social Insurance Administration, som ger närmare information om hur man ansöker om pension.

Pensionssystemet i Kina

Kina har egna pensionssystem för dem som bor i städer och på landsbygden. Systemen varierar också mellan olika områden i landet och olika städer. Det lagstadgade arbetspensionssystemet består av förmånsbaserade grundpensioner (Basic pension insurance) samt avgiftsbelagda individuella pensionskonton (Mandatory individual account).

Ålderspension

Inom grundpensionssystemet och i de individuella pensionskontona är pensionsålder för män 60 år. Kvinnornas pensionsålder varierar.

För att få pension från Kina måste du ha uppnått pensionsålder och dessutom ha minst 15 års försäkringstid i Kina. Om du har mindre än 15 år försäkringstid i Kina när du uppnår pensionsåldern, får du den summa som samlats in på ditt individuella konto (Mandatory individual account) som engångsbetalning.

Kontaktuppgifter

Social Insurance Administration
Ministry of Human Resources and Social Security
Huangcheng International Center, No. 138 Andingmenwaidajie
Dongcheng District
Beijing 100011
The People’s Republic of China

Tfn +86 10 8994 6771, +86 10 8994 6777
Fax +86 10 8994 6670
http://english.gov.cn/

Pensionssystemet i Kroatien baserar sig på arbete. Pensionssystemet ger trygghet för ålderdomen och vid dödsfall och arbetsoförmåga. Från och med år 2019 samlas försäkringstid också för vård av barn, 6 månader per barn.

Så här ber du om en pensionsuppskattning

Du kan be om en förhandsuppskattning av din ålderspension direkt hos pensionsanstalten i Kroatien.

Bilagor till pensionsansökan

Som bilaga till pensionsansökan behövs antingen arbetsboken (radna knjižica) eller motsvarande arbetsintyg. Dokumenten behöver inte vara i original, men kopiorna ska vara bestyrkta. Närmare anvisningar om bestyrkning av dokument hittar du under rubriken Så här söker du utländsk pension.

Gå till sidan Så här söker du utländsk pension

Ålderspension

I Kroatien är pensionsåldern för män 65 år. Pensionsåldern för kvinnor höjs successivt med 3 månader per år så att den år 2030 är 65 år.

Det är möjligt att ta ut ålderspensionen vid 60 års ålder utan att den förtidsminskas om man har en lång försäkringstid. Kravet på försäkringstid är 41 år. För att kunna få pension  ska heltidsanställningen upphöra. Det är möjligt att vid sidan av ålderspension arbeta deltid (under 50 % av arbetstiden).

Det är möjligt att ta ut förtida ålderspension vid 60 års ålder, och den förtidsminskas då. Kravet på försäkringstid är 35 år.

Närmare information om pensionsåldern får du från pensionsanstalten i Kroatien eller Pensionsskyddscentralen.

Sjukpension ändras inte automatiskt till ålderspension. Man ska göra en ny ansökan om ålderspension när man uppnår pensionsåldern.

Sjukpension

Sjukpension kan beviljas personer under 65 års ålder, om deras arbetsförmåga är varaktigt nedsatt. Pensionen kan också beviljas som partiell sjukpension.

Familjepension

Efterlevandepension kan betalas till en efterlevande make som har fyllt 50 år eller en efterlevande make som är under 50 år och är arbetsoförmögen eller sköter barn som har rätt till barnpension. En änka kan få efterlevandepension från 50 års ålder, om hon har blivit änka vid 45–49 års ålder.

Barnpension kan betalas till barn under 15 år, arbetslösa barn under 18 år, studerande barn under 26 år och förmånslåtarens arbetsoförmögna barn utan åldersgräns.

Kontaktuppgifter

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE (HZMO)
A. Mihanovica 3
HR-10000 Zagreb
CROATIA
Tfn + (385-1) 4595 500
Fax + (385-1) 4595 063
www.mirovinsko.hr

Pensionsskyddet i Lettland grundar sig huvudsakligen på arbete. Löntagare och företagare omfattas av det lagstadgade pensionssystemet. Bara några procent av löntagarna omfattas av frivilligt tilläggspensionsskydd.

Så här ber du om en pensionsuppskattning

Du kan be om en förhandsuppskattning av din intjänade pension direkt från pensionsanstalten i Lettland. För att kalkylera uppskattningen behöver den lettiska pensionsanstalten din arbetsbok eller motsvarande bestyrkta dokument över ditt arbete där före år 1996. Närmare anvisningar finns under rubriken  Så här söker du utländsk pension.

Bilagor till pensionsansökan

Till pensionsansökan ska fogas arbetsbok från Lettland eller motsvarande dokument över arbetet. Dokumenten behöver inte vara i original, men kopiorna ska vara bestyrkta. Närmare anvisningar finns under rubriken Så här ansöker du om pension från utlandet.

Gå till sidan Så här ansöker du om pension från utlandet

Ålderspension

Pensionsåldern höjs årligen med 3 månader så att den år 2025 är 65 år. Ålderspension kan också beviljas vid en lägre ålder beroende på arbetsförhållandena eller yrket.

En ansökan om ålderspension från Lettland kan lämnas in tidigast en månad före den lagstadgade pensionsåldern. Om ansökan lämnas in tidigare, blir den automatiskt avslagen.

Efter sjukpension ska man ansöka om ålderspension med en ny ansökan när man uppnår pensionsåldern.

Sjukpension

I Lettland är det möjligt att få sjukpension under vissa förutsättningar. Pensionens belopp beror på graden av arbetsoförmåga. Det finns tre olika grader.

Familjepension

Familjepension kan beviljas barn och under vissa förutsättningar också den efterlevande maken. Barnpension betalas till barn under 18 år och studerande barn under 24 år. Barnpension kan också beviljas någon annan familjemedlem under 18 år som förmånslåtaren försörjde, om familjemedlemmens föräldrar är arbetsoförmögna.

Utbetalning av pensionen

Pensionsanstalten i Lettland betalar in pensionen till ditt konto i Finland. Om pensionens belopp överstiger ett visst belopp som ändras årligen, beskattas pensionen i Lettland.

Levnadsintyg

Pensionstagaren ska sända ett levnadsintyg till pensionsanstalten i Lettland årligen under tiden 1.10–15.12.

Levnadsintyget ska bekräftas av en myndighet (Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller FPA) med underskrift och stämpel. Om man inte sänder in ett levnadsintyg inom den utsatta tiden  leder det till att utbetalningen av pensionen avbryts. Pensionsutbetalningen fortsätter retroaktivt från dagen för avbrytandet när pensionsanstalten i Lettland har tagit emot det bekräftade levnadsintyget.

Kontaktuppgifter

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
LATVIA
Tfn +371 6450 7020
Fax +371 6702 7808
www.vsaa.gov.lv

Pensionsskyddet i Liechtenstein grundar sig huvudsakligen på arbete. Den lagstadgade försäkringen omfattar alla som bor eller arbetar i landet.

Ålderspension

Pensionsåldern i Liechtenstein är 65 år. Pensionsåldern för dem som är födda före år 1958 är 64 år. Ålderspensionen kan också beviljas i förtid, tidigast vid 60 års ålder. Då förtidsminskas pensionen.

Det är möjligt att skjuta upp pensionen med minst ett och högst sex år till 70 års ålder. Inom dessa tidsgränser kan pensionen skjutas upp fritt. Man ska ansöka om att ålderspensionen uppskjuts inom ett år från att man har uppnått pensionsåldern.

Sjukpension

För att sjukpension ska kunna beviljas ska arbetsoförmågan fortgå minst ett år. Under det första året ska arbetsförmågan vara nedsatt med 40 % i genomsnitt.

Familjepension

Rätt till familjepension har den efterlevande maken, förmånslåtarens tidigare make som förmånslåtaren försörjde, och barnen.

Efterlevandepension betalas till efterlevande makar som fyllt 45 år. Barnpension betalas tills barnet fyller 18 år, till studerande barn tills de fyller 25 år.

Utbetalning av pensionen

Pensionen betalas 13 gånger om året. I december betalas en julpeng utöver pensionen.

Levnadsintyg

Pensionsanstalten i Liechtenstein kräver att pensionstagaren en gång om året sänder in ett levnadsintyg som en myndighet (t.ex. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller FPA) har bestyrkt med underskrift och stämpel. Levnadsintyget måste sändas in för att pensionsutbetalningen ska fortgå.

Kontaktuppgifter

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenversicherung
AHV-IV-FAK
Gerberweg 2
9490 VADUZ
LIECHTENSTEIN
Tfn +423/238 16 16
Fax +423/238 16 00
www.ahv.li

Pensionssystemet i Litauen grundar sig huvudsakligen på arbete. Det lagstadgade arbetspensionssystemet omfattar löntagare och företagare.

Litauens pensionssystem reformerades 1.1.2004. Då blev det möjligt att placera en del av den lagstadgade pensionsförsäkringsavgiften på individuella pensionskonton.

Så här ber du om en pensionsuppskattning

Du kan be om en förhandsuppskattning av din intjänade pension direkt från pensionsanstalten i Litauen. För kalkyleringen behöver den litauiska pensionsanstalten din arbetsbok eller motsvarande bestyrkta dokument. Se närmare anvisningar under rubriken Så här söker du utländsk pension på den här webbplatsen.

Bilagor till pensionsansökan

Till pensionsansökan ska fogas arbetsbok från Litauen eller motsvarande arbetsintyg. Dokumenten behöver inte vara i original, men kopiorna ska vara bestyrkta. Se närmare anvisningar om bestyrkning av dokument under rubriken Så här söker du utländsk pension.

Gå till sidan Så här söker du utländsk pension

Ålderspension

Pensionsåldern höjs fram till år 2026 steg för steg till 65 år, 4 mån/år för kvinnor och 2 mån/år för män

Det är möjligt att ta ut ålderspensionen i förtid under vissa förutsättningar. Då förtidsminskas pensionen. Minskningen är bestående.

Man kan ansöka om ålderspension från Litauen tidigast 3 månader före den lagstadgade pensionsåldern. Om ansökan lämnas in tidigare, blir den automatiskt avslagen. Om sökanden redan har uppnått den lagstadgade pensionsåldern i Litauen kan ansökan lämnas in när som helst efter det.

Sjukpension

Sjukpension kan betalas antingen som full eller som partiell beroende på graden av arbetsoförmåga.

Familjepension

Det är möjligt att få efterlevandepension från Litauen under vissa förutsättningar. Barnpension kan beviljas barn under 18 år och studerande barn under 25 år.

Utbetalning av pensionen

Den litauiska pensionsanstalten betalar pensionen in på ditt konto en gång i månaden.  Om du vill att din pension ska betalas ut mera sällan än en gång i månaden, ska du fylla i en blankett för begäran om detta. Blanketten finns på den litauiska pensionsanstaltens webbplats.

Om du bor i Finland kan du be att pensionen från Litauen betalas med 3, 6 eller 12 månaders mellanrum, om pensionen betalas in på ett finländskt bankkonto.

Beskattning

Lagstadgade pensionsförmåner är skattefria, men pensionsförmåner enligt fondpensionen är underkastade inkomstskatt.

Levnadsintyg

Som pensionstagare ska du sända ett levnadsintyg till pensionsanstalten i Litauen årligen under tiden 1.10–31.12. Levnadsintyget ska vara daterat 1.10 eller senare. Som levnadsintyg duger en kopia av passet eller körkortet som stämplats och undertecknats av en myndighet (t.ex. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller FPA). Om man inte sänder ett levnadsintyg inom den utsatta tiden till pensionsanstalten i Litauen leder det till att utbetalningen av pensionen avbryts.

Kontaktuppgifter

State Social Insurance Fund Board Vilniaus Division
(Vilniaus Skyrius)
Laisvės pr. 28
LT-04540 Vilnius
LIETUVA
Tfn +370 5 250 0883
Epost: vilnius@sodra.lt
www.sodra.lt

Pensionssystemet i Luxemburg grundar sig på arbete. Det finns ingen bosättningsbaserad minimipension. Arbetsgivarna kan ordna med tilläggspensionsskydd, men det är ganska ovanligt.

Så här ber du om en pensionsuppskattning

Du kan begära ett utdrag över din försäkringshistoria i förväg från pensionsanstalten i Luxemburg. Se närmare anvisningar under rubriken Pensionsuppskattning från utlandet på den här webbplatsen.

Länk till sidan Så här söker du utländsk pension

Ålderspension

Den allmänna pensionsåldern i Luxemburg är 65 år. Det är också möjligt att ta ut ålderspensionen i förtid under vissa förutsättningar, antingen vid 57 eller vid 60 års ålder.

Man kan arbeta utan begränsningar när man får ålderspension. Om man får förtida ålderspension, kan man arbeta begränsat. Små förvärvsinkomster förhindrar inte utbetalningen av pension, men minskar pensionens belopp.

Efter sjukpension behöver man inte ansöka separat om ålderspension, utan sjukpensionen ändras automatiskt till ålderspension när pensionstagaren fyller 65 år.

Sjukpension

Sjukpension kan betalas som partiell eller full pension. Den kan beviljas på viss tid eller tills vidare.  Man kan arbeta litet medan man får sjukpension. Små förvärvsinkomster förhindrar inte utbetalningen av pension, men minskar pensionens belopp.

Personer som är yngre än 50 år och söker eller får sjukpension ska delta i rehabilitering, om sådan erbjuds.

Familjepension

Familjepension kan beviljas änkor och änklingar och barn samt under vissa förutsättningar en tidigare make eller nära anhörig. Den efterlevande makens egna inkomster minskar efterlevandepensionens belopp. Sambor har inte rätt till familjepension.

Barnpension betalas till barn under 18 år och till heltidsstuderande barn under 27 år.

Utbetalning av pensionen

Pension från Luxemburg betalas till bankkontot på förhand alltid i slutet av den föregående månaden.

Levnadsintyg

Pensionsanstalten i Luxemburg skickar levnadsintyget till pensionstagaren årligen under födelsemånaden. Intyget ska undertecknas av en myndighet och det ska sändas tillbaka till Luxemburg i original.

Kontaktuppgifter

Caisse Nationale d’Assurance Pension (CNAP)
L-2096 LUXEMBOURG
Tfn +352 224141 1
www.cnap.lu

Det lagstadgade pensionsskyddet i Malta delas upp i arbetspension som grundar sig på försäkringsavgifter och på inkomstprövad ålders- och sjukpension.  Arbetspensionssystemet omfattar löntagare och företagare.

Ålderspension

Åldersgränsen för ålderspension (retirement pension) är 62 år för dem som är födda åren 1952–1955. Pensionsåldern höjs steg för steg till 65 år så att den är 65 för dem som är födda 1.1.1962 eller senare. Pensionen kan under vissa villkor också fås som förtida.

Sjukpension ändras inte automatiskt till ålderspension. Man ska göra en ny ansökan om ålderspension när man uppnår pensionsåldern.

Sjukpension

Sjukpension (invalidity pension) kan under vissa förutsättningar beviljas personer som bedöms vara oförmögna till heltidsarbete eller regelbundet deltidsarbete.

Familjepension

Efterlevandepension (widow’s pension) kan under vissa förutsättningar betalas till den efterlevande maken eller sambon eller en tidigare make.

FPA kan ge närmare upplysningar om familjeförmåner för barn på Malta.

Utbetalning av pensionen

Pensioner från Malta betalas in på bankkonto 13 gånger om året. Pensionstagaren kan också ha rätt till ett vecko- och årstillägg (bonus).

Kontaktuppgifter

International Relations Unit
Social Security Division
38, Ordnance Street,
Valletta, VLT 1021 MALTA
Tfn +356 2125 5153

I Nederländerna består pensionsskyddet av både bosättningsbaserad och sysselsättningsbaserad pension. Enligt det bosättningsbaserade folkförsäkringssystemet beviljas ålders- och familjepensioner och sjukpensioner för unga personer. Sjukpension till unga betalas endast till dem som är bosatta i Nederländerna. Pensionsanstalten är Sociale Verzekeringsbank (SVB) Afdelfning AOW/Anw.

Enligt arbetspensionssystemet beviljas endast inkomstrelaterad sjukpension. Pensionsanstalten är Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) GAK. Största delen av arbetstagarna omfattas också av tilläggspensionsskydd.

Så här ber du om en pensionsuppskattning

Du kan skriftligen be om en förhandsuppskattning av pensionen från SVB. Se närmare anvisningar under rubriken Pensionsuppskattning från utlandet på den här webbplatsen.

Gå till sidan: Så här söker du om utländsk pension

Du kan också kontrollera din pensionsberäkning på webbtjänsten Mijnpensioenoverzicht.nl. För att logga in behöver du en kod som du kan beställa från SVB. Av pensionsberäkningen framgår din intjänade pension enligt både folkförsäkringssystemet och tilläggspensionssystemet.

Pensionsberäkning – Mijnpensioenoverzicht (på nederländska och engelska)

Ålderspension

Ålderspensionen (Algemene Ouderdomswet) är bosättningsbaserad. Om den används förkortningen AOW.

För dem som är födda efter 1.1.1948 höjs pensionsåldern steg för steg från 65 år till 67 år och tre (3) månader. För dem födda 1958 och senare är pensionsåldern 67 år. Din exakta pensionsålder får du reda på med hjälp av en räknare på SVB:s webbplats. Man kan inte ta ut ålderspensionen i förtid och den kan inte heller skjutas upp.

Du kan kontrollera din nederländska pensionsålder på Sociale Verzekeringsbanks (SVB) tjänst.

Sjukpension ändras inte automatiskt till ålderspension, utan man måste ansöka om pension på nytt inför pensionsåldern.

Sjukpension

Sjukpensionen (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, WIA) baserar sig på arbete och är indelad i två delar: pensionen för helt eller permanent arbetsoförmögna (Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten, IVA) och pensionen för partiellt eller temporärt arbetsoförmögna (Werkhervattingsregeling voor Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, WGA).  Berättigade till sjukpension är personer som har arbetat tillräckligt länge i en pensionsgrundande anställning i Nederländerna och som uppfyller de medicinska kriterierna för pensionen. Rätten till pension kan kontrolleras med regelbundna intervaller.

Familjepension

Berättigade till allmän familjepension (Algemene Nabestandewet, ANW) är förmånslåtarens änka eller änkling, sambo, tidigare make, barn som förlorat båda föräldrarna och person som bott i samma hushåll med förmånslåtaren. Pensionen är jämnstor och bunden till minimilönen i landet.

Efterlevandepension kan endast betalas till förmånstagare som inte fyllt 65 år. Barnpension betalas i regel till barn under 16 år. Till arbetsoförmögna barn betalas pension till 18 års ålder och till barn som studerar på heltid till 21 års ålder.

Utbetalning av pensionen

Pensionerna betalas i regel månatligen in på konto. I stället för månatliga utbetalningar kan pensionen också betalas ut en eller fyra gånger om året.

Till pensionen hör en separat semesterpeng som betalas i samband med pensionen för maj. Semesterpengens belopp varierar från år till år.

I Nederländerna justeras pensionsbeloppen två gånger om året, i januari och juli.

Kontaktuppgifter

Ålders- och familjepensioner

SVB Afdelning AOW/Anw
Postbus 18604
NL-3501 CR Utrecht
THE NETHERLANDS
www.svb.nl

Sjukpensioner

UWV GAK
Amsterdam Buitenland
Postbus 57002
NL-1040 CC Amsterdam
THE NETHERLANDS
www.uwv.nl

Det lagstadgade pensionssystemet i Norge är en del av folkförsäkringssystemet (Folketrygden), som betalar bosättningsbaserade grundpensioner och inkomstrelaterade tilläggspensioner. Båda pensionerna betalas som ålderspensioner, sjukpensioner och familjepensioner. Pensionsanstalten som sköter lagstadgade pensioner i Norge heter NAV.

Dessutom finns det många tilläggspensionssystem (tjenestepensionsordninger) som omfattar olika yrkesgrupper eller branscher eller anställda hos vissa arbetsgivare.  Av dessa omfattas bara pensionssystemen för statsanställda, sjukskötare, fiskare och sjöfarare av EU-förordningen om social trygghet.

Om du vill ansöka om pension enligt ett tilläggspensionssystem som inte omfattas av EU-förordningen om social trygghet ska du själv kontakta pensionsanstalten i fråga

Så här ber du om en pensionsuppskattning

Du kan sända en skriftlig begäran om en pensionsuppskattning till NAV. Se närmare anvisningar under rubriken Så här ansöker du om pension från utlandet på den här webbplatsen.

Du kan också be NAV om ett personligt användarnamn och ett engångslösenord till NAV:s webbtjänst Din pensjon. Lösenordet är i kraft i ett dygn. Så kan du kontrollera dina egna pensionsuppgifter på internet.

Om du vill ha en förhandsuppskattning av tilläggspensionen ska du be om det från den pensionsanstalt som administrerar pensionen i fråga.

Din pensjon – nav.no

Ålderspension

Man kan ta ut ålderspension (alderspensjon) i åldern 62–75 år. Före 67 års ålder kan man emellertid ta ut pensionen endast om man har tjänat in så mycket pension att den i förtid uttagna pensionen vid 67 års ålder uppgår minst till minimipensionen (minste pensjonsnivå, garantipensjonsnivå).

Arbete vid sidan av ålderspensionen minskar inte den löpande pensionen och man tjänar in ny pensionsrätt för arbete som man utför i Norge. Den nya pensionsrätten börjar utbetalas automatiskt efter det år som följer på det år då pensionen intjänats (t.ex. pension som man intjänat år 2020 börjar betalas 1.1.2022).

Sjukpension ändras automatiskt till ålderspension vid 67 års ålder i Norge, oberoende av pensionens nivå. Man behöver alltså inte ansöka separat om ålderspensionen.

Sjukpension och sjukersättning

I Norge ändrades sjukpensionerna (uførepensjon) till sjukersättning (uføretrygd) 1.1.2015.

Villkoren för att få sjukersättning är strikta. Sjukersättning kan beviljas, om sökandens arbetsförmåga är varaktigt nedsatt med 50 % i relation till allt arbete som sökanden anses kunna utföra. Innan sjukersättning kan beviljas ska sökanden bl.a. ha genomgått all tänkbar tillgänglig rehabilitering.

Den som får sjukersättning kan arbeta vid sidan om. Man kan börja arbeta genast när man har fått beslutet om sjukersättning. Arbetet kan dock påverka ersättningens belopp. Om man börjar arbeta eller om arbetsinkomsterna ändras, ska man meddela det till NAV genast när man vet om saken. Närmare upplysningar om sjukersättningen finns på NAV:s webbplats.

Familjepension

I Norge kan familjepension (gjenlevendepensjon) betalas till änkan, änklingen, den efterlevande sambon eller registrerade partnern, förmånslåtarens barn och före detta make och i vissa fall till någon annan anhörig som har skött förmånslåtaren. Pensionerna är inkomst- och behovsprövade.

Barnpension (barnepensjon) kan betalas till barn under 20 år. Barnpension kan betalas till 21 års ålder om förälderns dödsfall beror på ett arbetsolycksfall och pensionen beviljats före år 2024. Barn under 20 års ålder som har beviljats barnpension enligt den tidigare lagstiftningen till och med 18 års ålder får barnpension på nytt från och med början av år 2024 (pensionen upphör då vid 20 års ålder).

Utbetalning av pensionen

Pensionen betalas in på bankkonto en gång i månaden. De månatliga utbetalningsdagarna finns på NAV:s webbplats. Uppgifterna om betalningen finns att se på Ditt NAV, nav.no/dittnav.

Pensionerna indexjusteras årligen i början av maj.

Ditt NAV – nav.no

Beskattning

Norge beskattar pensioner som betalas till utlandet. Närmare upplysningar om hur norsk pension beskattas i Finland får du från skatteförvaltningen.

Tilläggsuppgifter som kunden ska lämna in

Till dem som söker ålderspension eller sjukersättning skickar NAV oftast förfrågningar om sökandens egna och makens inkomster och om försörjningsskyldighet av barn och barnets eventuella inkomster. Om du får en sådan förfrågan, ska du svara på den, eftersom ett uteblivet svar i allmänhet leder till att ansökan inte behandlas i Norge. I fråga om inkomsterna kan man också t.ex. bifoga kopior av de senaste lönespecifikationerna och beskattningsbeslutet.

Kontaktuppgifter

Ålderspension och familjepension
NAV Familie og pensjonsytelser
Postboks 6600
Etterstad
NO-0607 OSLO
Norge
Puh. +47 5555 3333

Sjukpension
NAV Arbeid og ytelser
Postboks 6600
Etterstad
NO-0607 OSLO
Norge
Tfn +47 5555 3333

www.nav.no

Pensionerna i Polen grundar sig på arbete. Det lagstadgade arbetspensionssystemet omfattar löntagare och företagare. Enligt pensionssystemet betalas ålders-, sjuk- och familjepensioner. Pensionsanstalten är Zaklad ubezpieczeń spolecznych (ZUS). Vissa yrkesgrupper har sina egna pensionssystem.

Pensionsansökan

Polen har inget register över anställningar före år 1999. Därför ska man till sin pensionsansökan foga kopior av arbetsintyg och/eller försäkringsintyg (legitymacja ubezpieczniowa) och intyg över eventuella andra pensionsgrundande perioder (t.ex. studiebetyg, polskt militärpass). Närmare anvisningar om hur du går till väga för att få dokumenten bestyrkta finns i delen Så här söker du utländsk pension.

Länk till sidan Så här söker du utländsk pension

På ansökningsblankettens bilaga U ska man i mån av möjlighet också uppge sitt PESEL- eller NIP-nummer eller numret på sitt polska pass/identitetsbevis.

Ålderspension

Pensionsåldern för ålderspension är 60 år för kvinnor och 65 år för män. Möjlighet till partiell ålderspension finns inte. Det är möjligt att få pensionen som förtida om vissa villkor uppfylls.

Beviljande av ålderspension från Polen förutsätter att den anställning som är i kraft när rätten till ålderspensionen inträder har avbrutits. Detta gäller också arbete i Finland. Man kan senare börja arbeta på nytt vid sidan av ålderspensionen.

Pensionsskyddscentralen skickar ansökan till de polska pensionsmyndigheterna tidigast en månad innan sökanden uppnår pensionsåldern. Om en pensionsansökan skickas tidigare, blir det avslag.

Sjukpension

För att full sjukpension (Renta z tytulu niezdolności do pracy) ska beviljas krävs att sökanden är oförmögen till allt arbete. Sjukpension kan också betalas som partiell pension.

Om den som får sjukpension arbetar vid sidan om kan pensionsbeloppet minska eller pensionen dras in.

Sjukpensionen ändras automatiskt till ålderspension, när pensionstagaren uppnår åldern för ålderspension.

Familjepension

Familjepension (Renta rodzinna) kan under vissa förutsättningar betalas till änkan eller änklingen och barn. Familjepension kan också betalas till andra personer som förmånslåtaren försörjde före sin död.

Barn som inte har fyllt 16 år har rätt till barnpension. På grund av studier kan barnpension betalas tills barnet fyller 25 år.

Levnadsintyg

Den polska pensionsanstalten ZUS sänder pensionstagarna en gång om året ett intyg om levnad och bosättningsort (Poświadczenie życia i zamieszkania) att fylla i. Levnadsintyget ska returneras till Polen försett med en stämpel av bosättningslandets pensionsmyndighet (t.ex. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller FPA) eller den polska ambassaden. Om man inte sänder ett levnadsintyg leder det i regel till att utbetalningen av pensionen avbryts.

Förändrade omständigheter

Pensionstagaren ska meddela om förändringar i sina omständigheter (t.ex. adress och kontonummer) och om arbetsinkomster till den polska pensionsanstalten ZUS. Arbetsinkomster kan minska efterlevandepension, sjukpension och förtida ålderspension från Polen.

Levnadsintyg och information om hur man meddelar om förändringar 

Kontaktuppgifter

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (ZUS)
ul. Matejki 22
70-530 Szczecin
POLAND
Tfn  +48 225 601 600
www.zus.pl 

 

Pensionssystemet i Portugal grundar sig på arbete. Pensionsanstalten heter Instituto da Segurança Social.

Så här ber du om en pensionsuppskattning

Du kan be om en förhandskalkyl av din pension direkt från pensionsanstalten i Portugal. Det finns en blankett för begäran om förhandskalkyl på den portugisiska pensionsanstaltens webbplats. Se närmare anvisningar under rubriken Så här ansöker du om pension från utlandet på den här webbplatsen.

Länk till sidan Så här söker du utländsk pension

Blankett för begäran om pensionskalkyl från Portugal

Bilagor till pensionsansökan

När du ansöker om pension från Portugal ska du på ansökningsblankettens bilaga U lämna så detaljerade uppgifter som möjligt om ditt arbete i Portugal och ditt eventuella portugisiska försäkringsnummer (número de beneficiário da segurança social portuguesa). Det är bra att också bifoga kopior av dokument över arbetet och av portugisiskt identitetsbevis eller pass.

Ålderspension

Åldersgränsen för ålderspension (pensão de velhice) har höjts enligt den förväntade livslängden  från och med år 2015. Åren 2023-2024 är pensionsåldern 66 år och 4 månader för både kvinnor och män. Det går att arbeta vid sidan av ålderspension.

Efter sjukpension behöver man inte ansöka separat om ålderspension, utan sjukpensionen ändras automatiskt till ålderspension vid 65 års ålder.

Sjukpension

Under vissa förutsättningar kan man få sjukpension (pensão de invalidez) från Portugal. Pensionen kan vara partiell eller full pension. Som helt arbetsoförmögen betraktas en arbetstagare som varaktigt och slutgiltigt anses vara oförmögen till allt slags arbete fram till 65 års ålder.

Den som får full sjukpension får inte arbeta.

Familjepension

Familjepension (pensão de sobrevivência) kan beviljas änkan eller änklingen, förmånslåtarens barn och en tidigare make, till vilken förmånslåtaren betalade underhållsbidrag. Under vissa förutsättningar kan familjepension betalas också till förmånslåtarens sambo, föräldrar eller andra nära anhöriga.

Barnpension kan betalas till barn under 18 år, heltidsstuderande barn under 25 år, barn under 27 år som bedriver fortsatta studier och arbetsoförmögna barn utan åldersgräns.

Utbetalning av pensionen

I Portugal betalas pensionerna 13 gånger om året. Utöver den månatliga pensionen betalas semesterpenning och julpenning till pensionstagarna. Semesterpenningen betalas i juli och julpenningen är indelad i 12 delar och betalas i samband med de månatliga pensionerna.

Till Finland betalas pensionen i allmänhet med check. Pensionsanstalten i Portugal ger anvisningar om hur man ansöker om att pensionen inbetalas på konto med en separat blankett.

Kontaktuppgifter

Instituto da Segurança Social
Centro Nacional de Pensoes
Av 5 de Outubro, 175, 1069–45 LISBOA
PORTUGAL
Tfn +351 300 502 502
www.seg-social.pt

 

Arbetspensionssystemet i Rumänien omfattar löntagarna och företagarna. Vissa yrkesgrupper har egna pensionssystem.  Rumänien har ingen bosättningsbaserad minimipension.

Bilagor till pensionsansökan

Till pensionsansökan ska fogas arbetsbok (Carnet de munca) från Rumänien eller motsvarande, bestyrkta dokument (t.ex. arbetsintyg). Dokumenten behöver inte vara i original, men kopiorna ska vara bestyrkta. Närmare anvisningar om bestyrkning av dokument finns under rubriken Så här söker du utländsk pension.

Ålderspension

Pensionsåldern för män år 65 från och med år 2015. Pensionsåldern för kvinnor höjs steg för steg till 63 år fram till år 2030. Vissa yrkegrupper kan också beviljas ålderspension vid en tidigare pensionsålder. Närmare information om pensionsåldern för kvinnor får du från pensionsanstalten i Rumänien eller från Pensionsskyddscentralen.

Sjukpension

Sjukpension kan beviljas, om sökandens arbetsförmåga är varaktigt nedsatt med minst 50 %. Den som får pension kan arbeta under vissa förutsättningar, beroende på graden av arbetsoförmåga. Man ska meddela om förvärvsarbetet till pensionsanstalten i Rumänien. Arbetsoförmågan kontrolleras årligen eller halvårsvis tills pensionstagaren uppnår pensionsåldern

Familjepension

Familjepension kan under vissa förutsättningar betalas till förmånslåtarens efterlevande make och barn.

Barnpension kan betalas till barn under 16 år och studerande barn under 26 år. Till handikappade barn kan pension betalas utan övre åldersgräns.

Utbetalning av pensionen

Pensioner från Rumänien betalas in på konto i Finland. Löpande lagstadgade pensioner är skattepliktig inkomst i Rumänien. Närmare upplysningar om hur rumänsk pension beskattas i Finland får du från skatteförvaltningen.

Levnadsintyg

Pensionsanstalten i Rumänien sänder pensionstagaren årligen en blankett för levnadsintyg (Certificat de viață) att fylla i.

Fyll i och returnera blanketten enligt anvisningarna. Den lokala pensionsmyndigheten i Rumänien fyller i punkt A på blanketten, pensionstagaren fyller i punkt B och en finsk myndighet (Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller FPA) fyller i punkt C. Om blanketten inte återsänds till pensionsanstalten i Rumänien avbryts utbetalningen av pensionen.

Kontaktuppgifter

Casa Judeteana de Pensii Harghita
Strada Kossuth Lajos 94
Miercurea Ciuc 530003
Jud. Harghita
ROMANIA
www.cjphr.ro

Pensionssystemet i Schweiz består av en allmän folkförsäkring som är lagstadgad och obligatorisk för alla och av en obligatorisk arbetsmarknadsbaserad pension.  Inom folkförsäkringen tillväxer pension på grundval av inbetalda försäkringsavgifter, försäkringsavgifter som den förvärvsarbetande maken betalat in för sin make utöver sina egna, av barnavårdstid och närståendevårdstid.

Så här ber du om en pensionsuppskattning

Du kan be om en förhandsuppskattning om din schweiziska pension på en blankett som finns på den schweiziska pensionsanstaltens webbplats. Se närmare anvisningar under rubriken Så här ansöker du om pension från utlandet på den här webbplatsen.

Länk till sidan Så här söker du utländsk pension 

Blanketter för begäran om förhandskalkyl av ålderspensionen:

Ålderspension

Männens pensionsålder är 65 år. Kvinnornas pensionsålder höjs stegvis från 64 år till 65 år. Revideringen gäller kvinnor födda år 1961 och senare. Den nya pensionsåldern 65 år gäller kvinnor födda år 1964 och senare.

Ålderspension (Altersrente) kan ansökas med två år i förtid. Kvinnor födda 1961–1969 kan ännu få pensionen från 62 års ålder. Om du ansöker om pensionen i förtid, ska pensionsansökan lämnas in före pensionens begynnelsetidpunkt.

Ålderspension från Schweiz kan skjutas upp med minst ett år och högst fem år. Inom den här tidsperioden kan pensionen börja från och med början av vilken månad som helst.

Om du vill ansöka om ålderspensionen som uppskjuten ska du meddela om det till den schweiziska pensionsmyndigheten. Meddelandet om uppskjutandet ska ha anlänt till Schweiz inom det år som föregår den egentliga pensionsåldern. Om meddelandet om uppskjuten pension inte har skickats inom tidsfristen, beviljas pensionen från den egentliga pensionsåldern. Om du vill skjuta upp schweizisk ålderspension, ta kontakt med Pensionsskyddscentralen (PSC).

Av ålderspensionen och den förtida ålderspensionen går det också att ta ut bara 20–80 %. Det går att höja andelen på den löpande pensionen en gång, efter vilket hela pensionen måste tas ut.

Ålderspension som betalas efter sjukpension ska vanligtvis ansökas om separat. Den schweiziska pensionsanstalten skickar pensionstagaren ett brev med uppmaning om att göra en pensionsansökan. Förtida ålderspension ändras i Schweiz automatiskt till ålderspension.

Sjukpension

Sjukpension (Invalidenrente) kan beviljas, om sökandens arbetsförmåga nästan utan avbrott i ett års tid har varit nedsatt med 40 procent och arbetsoförmågan fortgår. Graden av arbetsoförmåga bestämmer om sökanden får full sjukpension eller partiell sjukpension.

Familjepension

Familjepension (Witwen- eller Witwerrente) kan under vissa förutsättningar betalas till änkan, änklingen, en tidigare make och barn.

Barn har rätt till barnpension (Waisenrente) till 18 års ålder. Studerande barn kan få pension till 25 års ålder.

Förfrågningar

Pensionsanstalterna i Schweiz kan skicka förfrågningar om ansökan till sökanden. Besvara förfrågningarna inom utsatt tid (ofta 30 dagar). Om pensionsanstalten i Schweiz inte får svar inom utsatt tid, kan den avslå ansökan.

Utbetalning av pensionen

Schweiziska pensioner betalas i regel in på konto en gång i månaden. Om pensionen är liten (ca 50 CHF/mån) betalas den in på konto en gång om året i efterskott. Om man vill att en liten pension ska betalas ut månatligen ska man skicka en skriftlig begäran om det till pensionsanstalten i Schweiz.

Levnadsintyg

Pensionsanstalten i Schweiz kräver att pensionstagaren en gång om året sänder in ett levnadsintyg som en myndighet (t.ex. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller FPA) har bestyrkt med underskrift och stämpel. Om pensionsanstalten i Schweiz inte har fått levnadsintyget tillbaka inom 90 dagar, avbryts pensionsutbetalningen.

Kontaktuppgifter

Ålders- och familjepension

Schweizerische Ausgleichskasse (AHV)
Avenue Edmond-Vaucher 18
Postfach 3100
CH-1211 GENF 2
SCHWEIZ
Tfn +41 22 795 91 11
Fax +41 22 795 97 05
www.ahv.ch/

Sjukpension

IV-Stelle für Versicherte im Ausland
Postfach 3100
CH-GENF 2
SCHWEIZ
Tfn +41 22 795 91 11
Fax +41 58 461 99 50
www.zas.admin.ch

Obligatorisk arbetsmarknadspension

Sicherheitsfonds BVG
Geschäftsstelle
Postfach 1023
CH-3000 BERN 14
SCHWEIZ
Tfn +41 31 380 79 71
Fax +41 31 380 79 76
www.sfbvg.ch

 

I Slovakien grundar pensionen sig på arbete. Det lagstadgade arbetspensionssystemet omfattar löntagare och företagare.

Ålderspension

I Slovakien är den allmänna pensionsåldern för män 62 år för dem födda 1954 och tidigare. Männens pensionsålder höjs stegvis från 62 år till 64 år, så att den är 64 år för dem födda år 1966 eller senare. Kvinnornas allmänna pensionsålder är för dem födda 1953 och senare densamma som för män, men är lägre beroende på antalet barn. Barnens antal inverkar också på pensionsåldern för män som är födda år 1957 eller senare.

Pensionsåldern kan också kontrolleras i pensionsålderstabellen som finns på den slovakiska pensionsanstaltens webbplats eller fråga direkt av den slovakiska pensionsanstalten.

På vissa villkor kan ålderspensionen tas ut i förtid. Det är också möjligt att ansöka om ålderspension först efter den egentliga pensionsåldern.

Pensionsålderstabellen som finns på den slovakiska pensionsanstaltens webbplats

Sjukpension

I Slovakien betalas sjukpension som full och som partiell pension. Full sjukpension kan beviljas, om sökandens arbetsförmåga är nedsatt med minst 70 %. För partiell sjukpension måste arbetsförmågan vara nedsatt med minst 40 %.

Familjepension

Efterlevandepension betalas till den efterlevande maken i regel under ett års tid. Barnens antal kan förlänga tiden. Utbetalningen kan också fortsätta om den efterlevande maken försörjer ett minderårigt barn, är arbetsoförmögen eller har uppnått pensionsåldern.

Barnpension betalas till utgången av den allmänna läroplikten, i allmänhet högst till 16 års ålder. Pensionen kan betalas till 26 års ålder, om barnet studerar eller är arbetsoförmöget.

Levnadsintyg

Pensionsanstalten i Slovakien kräver att pensionstagaren en gång om året sänder in ett levnadsintyg som en myndighet (t.ex. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller  FPA ) har bestyrkt med underskrift och stämpel. Levnadsintyget måste sändas in för att pensionsutbetalningen ska fortgå.

Levnadsintyget till Slovakien

Kontaktuppgifter

Sociálna poisťovňa
Social Insurance Agency
Ul. 29. augusta č. 8-10
SK – 813 63 BRATISLAVA 1
SLOVAKIA
Tfn +421 906 173 145
E-post: info.english@socpoist.sk
www.socpoist.sk

Det lagstadgade pensionsskyddet i Slovenien består av bosättningsbaserad folkpension och inkomstrelaterad arbetspension. Dessutom har landet ett separat tilläggspensionssystem för dem som arbetar i farliga yrken.

Så här ber du om en pensionsuppskattning

Du kan be skriftligt om en förhandsuppskattning av ålderspensionen från pensionsanstalten i Slovenien. Se närmare anvisningar i delen med anvisningar för ansökan om pension från utlandet.

Länk till sidan Så här söker du utländsk pension

Bilagor till pensionsansökan

Som bilaga till pensionsansökan behövs arbetsboken (delovne knjižice) eller motsvarande arbetsintyg. Dokumenten behöver inte vara i origial, men kopiorna ska vara bestyrkta. Närmare anvisningar om bestyrkning av dokument finns under rubriken Så här ansöker du om pension från utlandet.

Ålderspension

I Slovenien är rätten till ålderspension beroende av ålder, kön och den tid under vilken pensionsförsäkringsavgifter har betalats. Pensionsåldern varierar mellan 60 och 65 års ålder.

Under vissa förutsättningar går det att få ålderspensionen även som förtida från och med 60 års ålder. Förtidsminskningen är 0,3 % i månaden till och med 65 års ålder.

Sjukpension

Sjukpension kan beviljas under vissa förutsättningar, om sökanden har varaktigt förlorat sin arbetsförmåga helt eller delvis.

Permanent sjukpension betalas livet ut och den ändras inte till ålderspension.

Familjepension

Efterlevandepension kan beviljas en efterlevande make som fyllt 57 år. Om den efterlevande maken är helt arbetsoförmögen eller försörjer förmånslåtarens barn, kan pensionen beviljas oberoende av ålder.

Barnpension kan beviljas barn under 15 år. Arbetslösa barn kan få pension till 18 års ålder och studerande barn till 26 års ålder.

Pensionstagarens anmälningsskyldighet

Pensionstagaren ska informera den pensionsutbetalande anstalten inom åtta dagar om alla sådana förändringar som kan påverka personens rätt att få pension (t.ex. om pensionstagaren inleder ett sådant anställningsförhållande eller inleder sådan privat företagsverksamhet som omfattas av den obligatoriska pensions- och invaliditetsförsäkringen).

Levnadsintyg

Pensionsanstalten i Slovenien sänder årligen en levnadsintygsblankett till pensionstagaren. Fyll i och returnera blanketten till pensionsanstalten i Slovenien enligt anvisningarna före utgången av december årligen. Om levnadsintyget inte returneras till pensionsanstalten i Slovenien, avbryts utbetalningen av pension.

Utbetalning av pensionen

Löpande pensioner justeras två gånger om året.

Kontaktuppgifter

Zavod Za Pokojininsko In Invalidsko Zavarovanje Slovenije
Pension and Invalidity Fund
Kolodvorska 15
SI – 1518 LJUBLJANA
SLOVENIA
Tfn +386 1474 5100
www.zpiz.si/

Pensionssystemet i Spanien baserar sig på arbete. Man kan inte få pension från Spanien enbart på basis av bosättning eller studier i landet. Största delen av löntagarna hör till det allmänna systemet pensionssystemet (Régimen General de la Seguridad Social). Dessutom finns det egna pensionssystem för speciella branscher och tjänstemän.

Det lagstadgade pensionssystemet i Spanien administreras av Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Så här ber du om en pensionsuppskattning

Man kan be skriftligt om en pensionsuppskattning av INSS. Se närmare anvisningar på den här webbplatsen under rubriken Så här söker du utländsk pension.

Länk till Så här söker du utländsk pension

Att tänka på när du fyller i ansökningsblanketten

Lämna så detaljerad information som möjligt om ditt arbete i Spanien och din spanska personbeteckning (D.N.I.- eller N.I.E.) på bilaga U när du ansöker om pension från Spanien.

Ålderspension

Åldersgränsen för den spanska ålderspension (pensión de jubilación) höjs gradvis till 67 år. År 2024 är den spanska pensionsåldern 66 år och 6 månader och den höjs med 2 månader i året så att den år 2027 är 67 år.

Pensionen kan fås till sitt fulla belopp redan från och med 65 års ålder om försäkringstiden är tillräcklig, dvs. tillräckligt med arbetsår.

Vid sidan av spansk ålderspension går det inte att fortsätta tjäna in pension för arbete.

Det är möjligt att skjuta upp ålderspensionen. I vissa fall är det också möjligt att ta ut den i förtid.

Sjukpension ändras automatiskt till ålderspension när pensionstagaren uppnår pensionsåldern. Man kan också ansöka separat om ålderspension efter sjukpension. Då uträknas pensionens belopp på nytt. Den spanska pensionsanstalten gör då en ny beräkning och skickar resultatet till den sökande. Samtidigt får den sökande frågan om hen vill ta ut pensionen enligt den nya beräkningen eller behålla den gamla pensionen.

Sjukpension

Sjukpension (pensión de invalidez) betalas endast på grund av bestående arbetsoförmåga. I Spanien indelas arbetsoförmåga i fyra olika grader. INSS fastställer graden av arbetsoförmåga enligt spansk lagstiftning.

Familjepension

Efterlevandepension (pensión de viudedad) kan beviljas änkor och änklingar i Spanien. Även sambor och tidigare makar kan under vissa förutsättningar ha rätt till efterlevandepension.

Barnpension (pensión de orfandad) kan beviljas förmånslåtarens barn och på vissa villkor också den efterlevande makens barn, om dessa inte har släktingar som kan försörja dem. Barnpension betalas i regel till barn under 21 år. Ett barn som studerar eller har låga inkomster kan få barnpension till 25 års ålder. Ett barn kan få barnpension till 25 års ålder också om båda föräldrarna har dött eller han eller hon är arbetsoförmögen till minst 33 %.

I Spanien kan familjepension (pensión de supervivencia) i vissa fall också betalas till andra släktingar.

Utbetalning av pensionen

Pensionsanstalten i Spanien betalar ut pensionerna 14 gånger om året. De extra posterna betalas i juli och december. Pensionen betalas i regel direkt på konto.

Intervallkontroller vid sjukpension

Pensionsanstalten i Spanien kan då och då kontrollera sjukpensionstagares arbetsförmåga. Den första kontrollen kan göras två år efter beviljandet av sjukpensionen. Från den tidpunkten kan också pensionstagaren själv be om en kontroll, om arbetsförmågan har blivit ytterligare nedsatt. Då ska pensionstagaren göra en ny ansökan om att sjukpensionens nivå höjs

Levnadsintyg

Pensionstagaren ska sända ett s.k. levnadsintyg (Certificado de fe de vida) till pensionsanstalten i Spanien årligen före utgången av mars. Levnadsintyget ska sändas till det av den spanska pensionsanstaltens lokalkontor som har beviljat pensionen och betalar ut den.

Pensionsanstalten i Spanien skickar ingen officiell blankett till pensionstagaren att fylla i, utan levnadsintyget är ett fritt formulerat brev, som ska vara skrivet, undertecknat och stämplat av en myndighet i Finland (Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata). Om man inte sänder in levnadsintyget till den spanska pensionsanstalten inom tidsfristen leder det till att utbetalningen av pensionen avbryts.

Den spanska pensionsanstalten har från och med början av år 2024 tagit i bruk mobilapplikationen VIVESS. Med den kan man intyga att man är vid liv.

Mer om applikationen Vivess

Kontaktuppgifter

Förhandsförfrågningar

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
C/ Padre Damián 4
ES-28036 Madrid,
ESPAÑA
Tfn +(34)-91 56883 00
Fax +(34)-91 5611051, 5632085, 5632908
www.seg-social.es

Ålders-, sjuk-,  och familjepensioner

Instituto Nacional de la Seguridad Social de Araba
Alava Dirección Provincial
C. Eduardo Dato, 36
ES-01005 Vitoria,
ESPAÑA

Tfn +34-94 5160700
Fax +34-94 5160720
www.seg-social.es

Om det är oklart om arbetsgivaren har försäkrat arbetstagaren enligt ett tilläggspensionssystem, kan man fråga om det hos följande pensionsanstalter:

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO)
Príncipe de Vergara, 43, 2º Izda.
ES-28001 Madrid,
ESPAÑA
www.inverco.es

Confederación Española de Mutualidades (CNEPS)
C/ Santa Engracia 6, 2º Izda
ES-28010 Madrid,
ESPAÑA
Tfn +34 91 319 56 90
Fax +34 91 319 61 28
www.cneps.es

Pensionslagen i Storbritannien reformerades 6.4.2016. Det innebär att grundpensionen och den lagstadgade tilläggspensionen ersätts av en grundpension på en nivå (Single-Tier Pension). Efter reformen räknas pensionen enligt både de nya reglerna och enligt de regler som gällde medan pensionen intjänades.

Förhandsuppskattning

Du kan be om en förhandsuppskattning från:

The Pension Service 9
Mail Handling Site A
Wolverhampton
WV98 1LU
UK
Telefon +44 191 218 3600

Ålderspension

I Storbritannien är pensionsåldern beroende av födelsetiden, i vissa fall också av könet. Om du är född 6.10.1954-5.4.1960 är din pensionsålder 66 år. Om du är född före eller efter denna tidsperiod, kan du ta reda på din pensionsålder med hjälp av räknaren på The Pension Services webbplats:

Länk till pensionsåldersräknaren

Man kan inte ta ut ålderspensionen i förtid, men man kan skjuta upp den. Uppskovet måste vara minst  9 veckor och uppskovsförhöjningen är 1,0 % för nio veckors uppskov. Utöver pensionen betalas då fortlöpande Extra State Pension.

I vissa fall är det möjligt att få ålderspension på basis av (den nuvarande eller tidigare) makens försäkringsperioder. Om din egen grundpension blir liten och din make har betalat försäkringsavgifter i Storbritannien kan du få din pension förhöjd.

Sjukpension ändras inte automatiskt till ålderspension, utan man måste alltid ansöka separat om ålderspension.

Sjukpension

Förmåner för arbetsoförmögna (Employment and Support Allowance, ESA) kan betalas både som försäkringsperiodsgrundad (Contribution Based, CB) och som minimiförmån (Income Related, IR). Förmånens nivå påverkas av graden av arbetsoförmåga och den försäkrades personliga situation. Den som får en förmån för arbetsoförmögna kan utföra lätt arbete under vissa villkor.

Familjepension

Storbritannien beviljar inte efterlevande makar förmåner om förmånslåtaren dött efter 6.4.2017 och vid dödsfallet varit försäkrad utanför Storbritannien. Till en efterlevande make kan under vissa villkor som ersättning ändå beviljas Bereavement Support Payment (BSP).

Storbritannien har inte barnpension. Till barn som förlorat en förälder kan det betalas en familjeförmån. Närmare upplysningar om familjeförmåner för barn i Storbritannien ges av FPA.

Utbetalning av pensionen

Pensioner från Storbritannien betalas in på konto med 4 eller 13 veckors mellanrum. Till julen betalas dessutom en julbonus.

Om pensionen är liten, kan den betalas som engångsbetalning eller en gång om året. Ålderspensioner (Basic State Pension) indexjusteras årligen i april.

Levnadsintyg

Storbritannien kan skicka ett levnadsintyg till pensionstagaren att fylla i. Levnadsintyget ska vara vidimerat. På Storbritanniens portal för myndighetsinformation går det att ta reda på vem som kan vidimera intyget. Om intyget inte returneras, upphör utbetalningen av pension.

Närmare information om levnadsintyget till Storbritannien (på engelska)

Kontaktuppgifter

The Pension Service 11
Mail Handling Site A
Wolverhampton
WV98 1LW
UK
Tfn +44 191 218 7777

www.gov.uk/international-pension-centre

Andra länkar

Brexit och utlandsarbete

 

Den allmänna pensionen, dvs. det lagstadgade ålderspensionssystemet,  i Sverige består av en inkomstpension och en kompletterande garantipension, som ger en minimitrygghet.

EU-domstolen har i en dom från december 2017 klargjort att den svenska garantipensionen ska kategoriseras som en sådan minimiförmån som endast kan betalas till personer som är bosatta i Sverige. På grund av lagändringen betalas svensk garantipension inte längre till dem bosatta utomlands från och med den 1 januari 2023. Ändringen gäller personer som är födda år 1938 eller senare.

En del av den allmänna pensionen består av premiepension. Premiepension får man endast om man har haft arbetspensionsförsäkrade inkomster i Sverige efter 1.1.1995.

Sverige har också obligatoriska tilläggspensioner som grundar sig på arbetsmarknadsavtal.

Närmare information om pensionssystemet i Sverige – pensionsmyndigheten.se

Pensionsuppskattning

Du kan be skriftligt om en förhandsuppskattning av ålderspensionen från Pensionsmyndigheten, som ansvarar för ålderspensionerna i Sverige. Det går också att se sina pensionsuppgifter på Pensionsmyndigheten.se eller Minpension.se , men för inloggning krävs  identifiering med BankID som motsvarar identifiering med bankkoder i Finland.

www.Minpension.se 

De som har ett svenskt personnummer och ett svenskt bankkonto kan logga in i svenska e-tjänster med BankID. Om man inte har ett svenskt bankkonto men vill ta i bruk inloggning med e-legitimation måste man personligen besöka en svensk bank för att öppna ett bankkonto. Andra identifieringssätt i Sverige (Freija eID+ och Foreign eID) fungerar inte i Finland.

På webbplatsen Pensionsmyndigheten.se kan man skicka e-post med frågor och meddelanden till Pensionsmyndigheten.

Skicka e-post | Pensionsmyndigheten

Ålderspension

I Sverige finns ingen bestämd pensionsålder, så man väljer själv när man vill börja ta ut pensionen efter en viss minimiålder. Observera att Sveriges ålderspension inte beviljas retroaktivt och den kan beviljas att börja tidigast från och med den månad då ansökan om pension lämnades in.

Du kan få inkomstpension, dvs. arbetspension, tidigast från 62 års ålder (från 63 års ålder från och med år 2023). Pensionsåldern började höjas år 2020. För dem födda åren 1961 och 1962 är den lägsta pensionsåldern 63 år och för dem födda 1963 och 1964 är den 64 år. Efter det knyts pensionsåldern till den genomsnittliga förväntade livslängden i Sverige.

Desto senare man går i pension, desto större pension får man. När pensionen börjar fördelas den pensionsbehållning man tjänat in under hela arbetslivet på så många år som pensionstagaren enligt statistiken antas ha kvar att leva. Ju yngre man är när man går i pension, desto längre antas man hinna man vara pensionerad, och därför blir den månatliga pensionen mindre.

Den allmänna pensionen kompletteras av bosättningsbaserad garantipension, som bestäms utgående från den tid som pensionstagaren har bott i Sverige. Till följd av en lagändring betalas svensk garantipension inte längre till utlandsbosatta från och med den 1 januari 2023.

Ändringen gäller de personer som är födda 1938 eller senare. Garantipensioner som betalas från Sverige till utlandet upphör 1 januari 2023. Nya garantipensioner beviljas inte längre efter 1 oktober 2022.

Garantipension fortsätter att betalas efter 1 januari 2023 till dem som är födda 1937 eller tidigare.

Lagändringen inverkar inte på den svenska lagstadgade arbetspensionen (inkomst-, tilläggs- och premiepension) och på avtals- och tjänstepensioner.

Svensk sjuk- eller aktivitetsersättning ändras inte automatiskt till ålderspension, utan man måste alltid ansöka separat om ålderspensionen. Sjuk- och aktivitetsersättning betalas till och med det att man uppnår pensionsåldern för sin åldersklass (till och med slutet av månaden som föregick födelsedagen). Pensionsåldern är 65 år för dem som är födda år 1957 och tidigare, 66 år för dem födda åren 1958 och 1959 och 67 år för dem födda år 1960 eller senare. Det är bra att göra ansökan om ålderspension ca 6 månader före sjukersättningen upphör.

Sjukpension

I Sverige motsvaras sjukpension av sjuk- och aktivitetsersättning (SA).

Aktivitetsersättning  beviljas på viss tid och kan betalas till personer i åldern 19–29 år. Sjukersättning bevilas tills vidare och kan betalas till personer i åldern 19–65 år. Det kräver att arbetsförmågan till följd av en sjukdom eller skada är nedsatt med minst 1/4 i relation till hela arbetsmarknaden.

Sjukersättning, som betalas tills vidare, kan endast betalas om arbetsoförmågan är varaktigt nedsatt och alla möjligheter att börja arbeta igen har undersökts. För att kunna avgöra en ansökan om sjukersättning behöver Försäkringskassan läkarens ställningstagande till flera frågor som kartlägger arbetsförmågan. Du kan ge frågorna till din egen läkare redan när du vet att du kommer att ansöka om sjukersättning från Sverige.

Förutsättningarna för att få svensk sjukersättning har från och med den 1 september 2022 lindrats för personer som fyllt 60 år. Deras arbetsförmåga bedöms i förhållande till det normalt förekommande arbete som de har erfarenheter av under de senaste 15 åren eller till andra lämpliga arbeten som erbjudits. För dem under 60 år bedöms arbetsförmågan fortfarande i förhållande till alla arbeten som finns på arbetsmarknaden.

Sjuk- och aktivitetsersättningen kompletteras av garantiersättningen, som bestäms utgående från bosättningstiden i Sverige. Inkomstrelaterad sjuk- och aktivitetsersättning minskar garantiersättningen. När sjuk- och aktivitetsersättningen överstiger en viss gräns, som fastställs årligen, betalas ingen garantiersättning.

Närmare information om bestämmelserna om aktivitets- och sjukersättning får du bäst från Försäkringskassan, som beviljar och betalar ut dem.

Sjuk – Försäkringskassan

Familjepension

Efterlevandepension kan beviljas till änkan eller änklingen (änke- eller omställningspension) och barn under 18 år (barnpension). En sambo kan också ha rätt till efterlevandepension, om hen tidigare har varit gift med förmånslåtaren eller har gemensamma barn med förmånslåtaren.

Förlängd barnpension kan under vissa förutsättningar betalas till studerande barn till juni det år då barnet fyller 20 år.

Med anledning av en lagändring betalas garantipension till omställningspension inte längre till utlandet från Sverige efter den 1 januari 2023. Om du har rätt till den här förmånen i september 2022, kan du få den till slutet av året 2022.

Beslutet gäller inte garantipension som betalas till änkepension. Den fortsätter att utbetalas normalt.

Närmare information på Pensionsmyndighetens webbplats

Tilläggspensionssystemet

Ca 90 procent av löntagarna har också avtals- eller tjänstepension. Företagare och frilansare omfattas inte av dessa tilläggspensioner, som kompletterar de lagstadgade pensionerna och den övriga sociala tryggheten.

De fyra största avtals- eller tjänstepensionssystemen i Sverige är ITP, dvs. industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän, SAF-LO, dvs. avtalspension för arbetstagare, PA 16-tjänstepensionen för den offentliga sektorn och kommunernas KAP-KL. Dessa omfattar sammanlagt ca 80 procent av löntagarna.

Om du vill ta ut din tjänste- eller avtalspension ska du själv ta kontakt med pensionsanstalten i fråga.

Närmare information på Pensionsmyndighetens webbplats

Utbetalning av pensionen

Pensionen betalas in på konto en gång i månaden (17-20 dagen). Pensionen kan också betalas in på ett konto i Sverige.

En pension som är 200 svenska kronor eller mindre i månaden, betalas i regel som två poster per år (i juni och december).

Beskattning

Sverige tar ut skatt på pensionen. Skattebeslutet utfärdas av Skatteverket. Beskattningsförfarandet har ändrats den 1 juni 2020. Pension som betalas till Finland kan beskattas på olika sätt beroende på vilken pension som betalas, hur gammal pensionstagaren är och när pensionsbeslutet har meddelats.

Närmare information om beskattning av pension från Sverige ges av Skatteverkets byrå i Stockholm.

Bosatt utomlands – Skatteverket

Kontaktuppgifter

Ålderspensioner och familjepensioner

Pensionsmyndigheten
​SE-839 77 Östersund
SVERIGE

Tfn ​+46 498 200 700
​Fax ​+46 10 454 3480

www.pensionsmyndigheten.se 

Aktivitets- och sjukersättning

Försäkringskassan
Box 1164
SE-62122 Visby
SVERIGE

Tfn +46 771 524 524
Fax ​+46 10 11 20 741

www.forsakringskassan.se 

Beskattning

Skatteverket

Utlandsskattekontoret
SE-106 61 Stockholm
SVERIGE
www.skatteverket.se

Information om pensionsbehållningen (kräver inloggning):

Minpension.se
www.minpension.se

Överenskommelsen om social trygghet mellan Finland och Sydkorea trädde i kraft 1.2.2017.

Sydkorea har ett allmänt nationellt pensionssystem (National Pension) som grundar sig på förvärvsarbete. Systemet omfattar anställda och företagare.  Som ett tillägg till ålderspensionen kan man få pension enligt prövning från systemet för grundläggande ålderspension (Basic Old-Age Pension). Dessutom har landet ett tilläggspensionssystem som växer kraftigt. Överenskommelsen mellan Finland och Sydkorea gäller det nationella pensionssystemet.

I Sydkorea administreras pensionerna av The National Pension Service.

Så här ansöker du om pension

När du ansöker om pension från Sydkorea ska du fylla i en separat blankett för pensionsansökan enligt överenskommelsen om social trygghet. För att påskynda behandlingen av ansökan kan du också själv skriva ut blanketten på den här webbplatsen under rubriken Blanketter. Sänd blanketten till Pensionsskyddscentralen, som sänder den med behövliga bilagor till Sydkorea.

Länk till sidan Blanketter 

Ålderspension

Pensionsåldern i Sydkorea är 61 år idag. Pensionsåldern kommer att stegvis höjas till 65 års ålder till och med år 2033. Under vissa förutsättningar kan man ta ut ålderspensionen i förtid.

Sjukpension

Arbetsoförmåga indelas i fyra svårighetsgrader. Pensionsförsäkringsavgifter ska ändå ha betalats före pensionsfallet och minst för 2/3 av tiden för vilken avgifter skulle ha kunnat betalas.

Familjepension

Familjepension betalas till (i prioritetsordning) efterlevande make, barn, barnbarn, föräldrar och mor- och farföräldrar enligt vissa kriterier som ska uppfyllas. I vissa fall betalas en engångsersättning. Om det inte uppstår rätt till pension eller en engångsersättning, betalas begravningsbidrag till den efterlevande maken eller till annan förmånstagare enligt samma prioritetsordning.

Kontaktuppgifter

The National Pension Service
Center for International Affairs
Kukmin-Yeonkum Building 6th Fl
180, Giji-ro Deokjin-gu, Jeonju-si
Jeollabuk-do, 54870
Korea
https://www.nps.or.kr/jsppage/english/main.jsp

Pensionerna i Tjeckien grundar sig huvudsakligen på arbete. Det lagstadgade arbetspensionssystemet omfattar löntagare och företagare. Pension tillväxer också under vissa oavlönade perioder, t.ex. studier och tid då man vårdat barn under 4 år.

Förhandsuppskattning

Pensionsanstalten i Tjeckien ger i regel inte förhandsuppskattningar av ålderspensionen.

Ålderspension

Pensionsåldern i Tjeckien höjs steg för steg. Reformen gäller dem födda år 1936 och senare. Pensionsåldern höjs så att den för dem som är födda år 1965 och senare är 65 år. En kvinnas pensionsålder kan sänkas av antalet barn.

Ålderspensionsåldern kan kontrolleras från den tjeckiska pensionsanstaltens sidor från en pensionsålderstabell eller genom att fråga direkt från den tjeckiska pensionsanstalten.

Pensionsålder – Tjeckiska pensionsanstaltens webbplats

I vissa fall kan ålderspension beviljas högst i förtid. Närmare uppgifter om villkoren för att ta ut pensionen i förtid samt information om hur det inverkar på pensionens belopp fås från den tjeckiska pensionsanstalten.

Sjukpension ändras automatiskt till ålderspension när pensionstagaren uppnår pensionsåldern.

Sjukpension

I Tjeckien betalas sjukpension enligt tre olika grader. För den första gradens sjukpension ska arbetsförmågan vara nedsatt med 35–49%, för andra gradens pension med 50–69 % och för tredje gradens pension minst 70 %. Arbetsförmågan ska vara långvarigt nedsatt.

Familjepension

Familjepension kan betalas till änkan eller änklingen och barnen. Efterlevandepension betalas i regel i ett års tid. I vissa fall kan pensionen betalas också under en längre tid.

Barnpension betalas tills läropliktens slut. Om barnet studerar eller är arbetsoförmöget, betalas pensionen till 26 års ålder.

Levnadsintyg

Pensionsanstalten i Tjeckien kräver att pensionstagaren en gång om året sänder in ett levnadsintyg som en myndighet (t.ex. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller FPA) har bestyrkt med underskrift och stämpel. Levnadsintyget måste sändas in för att pensionsutbetalningen ska fortgå.

Kontaktuppgifter

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
The Czech Social Security Administration
Krizova 25
CZ – 225 08 PRAHA 5
CZECH REPUBLIC
Tfn 420 257 062 860
Fax 420 257 063 360
E-post: posta@cssz.cz
www.cssz.cz 

 

Pensionssystemet i Tyskland grundar sig huvudsakligen på arbete. Man kan också tjäna in pension under olika oavlönade perioder, t.ex. barnavårdstid eller för frivilligt inbetalda försäkringsavgifter. Allt arbete, t.ex. arbetspraktik, ger inte pensionsrätt. Vid äktenskapsskillnad kan den pensionsrätt som tjänats in under äktenskapet delas jämnt mellan makarna.

Så här ber du om en pensionsuppskattning

Du kan be om en förhandskalkyl om din framtida pension från Tyskland. Beställ den skriftligt från den pensionsanstalt som ansvarar för din pension i Tyskland. Om du inte vet vilken din pensionsanstalt är, kan du sända en begäran till Deutsche Rentenversicherung Nord.

Pensionsanstalterna i Tyskland utreder ofta pensionsrätten för personer som arbetat i Tyskland redan innan pensionen börjar. De kan be kunden om kompletterande uppgifter om försäkringshistorien, t.ex. studietider.

Bilagor till pensionsansökan

Det är bra att foga intyg över studier, också studier i Finland, till pensionsansökan, eftersom studietiden kan beaktas när pensionsrätten fastställs. I samband med pensionsansökan skickar den tyska pensionsanstalten ofta förfrågningar till sökanden. Det lönar sig att besvara dem, eftersom ansökan annars kan avslås.

Ålderspension

I Tyskland höjs pensionsåldern från 65 till 67 år. Den höjs steg för steg för dem som är födda åren 1947–1963, tills den är 67 år för dem som är födda 1964 eller senare. Du kan kontrollera din egen pensionsålder med en pensionsåldersräknare på den tyska pensionsanstaltens webbplats (på tyska).

Pensionsräknare: Rentenbeginn- und Rentenhöhenrechner

Under vissa förutsättningar kan man också ta ut ålderspensionen i förtid eller  ansöka om ålderspension först efter den egentliga pensionsåldern. Om man tar ut pensionen i förtid blir pensionen i regel mindre permanent. Pensionstagare kan arbeta endast begränsat vid sidan av pensionen enligt en inkomstgräns som ändras år för år.

Sjukpension

Sjukpension betalas i Tyskland som både full och partiell pension och den kan beviljas tills vidare eller på viss tid. Sjukpension på viss tid kan beviljas för högst tre år i sänder. Pensionsanstalten i Tyskland kan sända pensionstagaren en blankett på vilken pensionstagaren kan ansöka om en fortsättning på den tidsbegränsade sjukpensionen.

De tyska pensionsanstalterna ber ofta om tilläggsuppgifter om pensionstagarens hälsotillstånd. Oftast ber de om ett aktuellt läkarutlåtande, vilket förutsätter ett besök hos läkare.

Pension som beviljats tills vidare betalas tills pensionstagaren ska få ålderspension. I allmänhet behöver man inte ansöka om ålderspension separat, utan sjukpensionen ändras automatiskt till ålderspension.

Familjepension

Efterlevandepension kan betalas till den efterlevande maken eller registrerade partnern. En tidigare make kan också ha rätt till efterlevandepension. Pensionen betalas antingen som liten efterlevandepension (kleine Witwen-/Witwerrente) i två års tid eller som stor efterlevandepension (grosse Witwen-/Witwerrente) tills vidare.  Vilkendera som beviljas beror bland annat på den efterlevande makens ålder och om hen har minderåriga barn att försörja. Pensionstagarens egna inkomster kan påverka pensionens belopp.

Barnpension betalas till barn under 18 år och till studerande eller arbetsoförmögna barn till 27 års ålder.

Utbetalning av pensionen

I regel betalas pensionen in på konto en gång i månaden. Om pensionen är liten, betalas den ut 2-4 gånger om året. Pensionen betalas ut av Deutsche Post. Meddela om eventuella ändringar (t.ex. adress eller kontonummer) direkt till både Deutsche Post och den pensionsanstalt som betalar pensionen.

Beskattning

Tyskland beskattar pensionerna i efterskott. Du ska själv ta reda på om du behöver göra en skattedeklaration. Skattedeklarationen ska göras till skatteförvaltningen i Tyskland före utgången av maj året efter skatteåret.

Kontaktuppgifter

Deutsche Rentenversicherung Nord
DE-22037 HAMBURG
DEUTSCHLAND
Tfn +49-40-5300 0
www.deutsche-rentenversicherung.de/

Tjänstemän (offentligt eller privat anställda) 

Deutsche Rentenversicherung Bund
DE-10704 BERLIN
DEUTSCHLAND
Tfn +49-30-8651
Fax+49-30-865 272 40
www.deutsche-rentenversicherung-bund.de/

Gruvarbetare, sjömän, järnvägsarbetare

Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
Pieperstrasse 14 – 28
DE-44781 BOCHUM
DEUTSCHLAND
Tfn växel +49 234-3040
Fax +49 234-304-66050
https://www.kbs.de/DE/Home/node.html

Skatteförvaltningen

Finanzamt Neubrandenburg (RiA)
Postfach 11 01 40
DE-17041 Neubrandenburg
DEUTSCHLAND
Tfn +49 395 44222-47000
Fax +49 395 44222-47100
www.finanzamt-rente-im-ausland.de 

Arbetspensionssystemet i Ungern omfattar löntagarna inom den offentliga och den privata sektorn och företagarna. För dem som är under 35 år och kommer ut på arbetsmarknaden är det obligatoriskt att ansluta sig till fondpensionssystemet. För övriga är det frivilligt.

Pensionsuppskattning

Det är inte möjligt att få en förhandsuppskattning av ålderspensionens belopp från Ungern. Efter 50 års ålder kan man få arbetsperioderna bekräftade i förväg hos pensionsanstalten i Ungern.

Bilagor till pensionsansökan

Som bilagor till ansökan ska man sända sin ungerska arbetsbok (Munkakönyve) eller motsvarande bestyrkta dokument, t.ex. arbetsintyg. Närmare anvisningar om bestyrkning av dokument finns under rubiken Så här ansöker du om pension från utlandet.

Moderns flicknamn ska också uppges i ansökan. Det behövs för att eventuella uppgifter om arbete hittas i arkiv i Ungern.

I samband med handläggningen av pensionsansökan ges sökanden ett individualiserande, bestående nummer, som inte grundar sig på födelsetiden. Pensionsnumret kallas Nyugdíjas törzsszáma och har formen: 123-45678-9. TAJ száma är sjukförsäkringsnumret och har formen: 123 456 789

Ålderspension

Åldersgränsen för den ungerska ålderspensionen (öregségi nyugdíj) höjdes stegvis mellan åren 2012 och 2022, så att den för dem som är födda 1957 eller senare är 65 år. Förtida ålderspension beviljas endast i särskilda fall.

Sjukpension

Pensionsanstalten i Ungern kan bevilja arbetsoförmögna personer en rehabiliterings- eller invaliditetsförmån (rokkantsági ellátás). Rehabiliteringsförmånen beviljas personer som kan rehabiliteras. Invaliditetsförmånen beviljas personer som inte kan rehabiliteras eller som uppnår pensionsåldern inom fem år.

Familjepension

Ungersk familjepension (hozzátartozói nyugdíj) består av efterlevandepension och barnpension. Efterlevandepension kan under vissa förutsättningar beviljas förmånslåtarens make och tidigare make eller sambo.

Barnpension beviljas barn som är födda i förmånslåtarens äktenskap eller samboförhållande och som har vuxit upp i samma hushåll. Barnpension betalas till 16 års ålder, till studerande barn till 25 års ålder.

Beskattning

Enligt ungersk lag är lagstadgade inkomstrelaterade arbetspensioner skattefria.

Levnadsintyg

Pensionsanstalten i Ungern sänder pensionstagaren årligen ett levnadsintyg (Adategyeztetés) att fylla i. Med det kontrolleras bland annat pensionstagarens kontaktinformation. Levnadsintyget ska returneras till Ungern försett med stämpel av en myndighet i bosättningslandet (i Finland Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller FPA). Om levnadsintyget inte returneras till den pensionsanstalten i Ungern leder det till att utbetalningen av pensionen avbryts.

Kontaktuppgifter

Ålderspensioner och familjepensioner
Hungarian State Treasury/ MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR
Department of Pension Insurance
Fiumei út 19/A
Postadress: Budapest 1081, HUNGARY
Tfn +36-1-270-8001
E-post: onyf@onyf.allamkincstar.gov.hu
http://www.allamkincstar.gov.hu

Sjukpensioner:
Government Office of the Capital City of Budapest / BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA
Lajos utca 160-162, Budapest 1036, Hungary
Tfn +36 1 896 7064
E-post:  rehab@rehab.bfkh.gov.hu
www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

Den lagstadgade pensionen i Österrike grundar sig på arbete. Pension tillväxer också av frivilligt inbetalda försäkringsavgifter. Österrike har ingen bosättningsbaserad pension.

Den största pensionsanstalten i Österrike är Pensionsversicherungsanstalt. Självständiga yrkesutövare och jordbrukare försäkras i pensionsanstalten Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft. Offentligt anställda, järnvägsarbetare och gruvarbetare försäkras i Versicherungsanstalt öffentlichen Bediensteter,
Eisenbahnen und Bergbau.

Så här ber du om en pensionsuppskattning

Du kan be skriftligt om en förhandsuppskattning av pensionen från pensionsanstalten i Österrike. Om du inte vet vilken din pensionsanstalt är, kan du sända begäran till Pensionsversicherungsanstalt. Se närmare anvisningar under rubriken Så här söker du utländsk pension på den här webbplatsen.

Länk till sidan Så här söker du utländsk pension 

Ålderspension

I Österrike är pensionsåldern 60 år för kvinnor och 65 år för män. Pensionsåldern för kvinnor höjs steg för steg till 65 år under åren 2024–2033. Det är också möjligt att få ålderspension redan före den egentliga pensionsåldern, t.ex. på grund av en lång yrkesbana. Man kan också ansöka om ålderspension först efter den egentliga pensionsåldern. Du kan ta reda på din egen pensionsålder med hjälp av en pensionsåldersräknare som finns på den österrikiska pensionsanstaltens webbplats.

I regel kan ålderspension beviljas från och med den månad då ansökan om pension har lämnats in. I allmänhet beviljas pension inte retroaktivt.

Sjukpension som beviljats tills vidare ändras automatiskt till ålderspension när pensionstagaren uppnår pensionsåldern. Den som får partiell sjukpension eller sjukpension som beviljats på viss tid ska ansöka separat om ålderspension i pensionsåldern.

Länk till pensionsåldersräknaren

Sjukpension

I Österrike kan sjukpension beviljas som full eller som partiell. Den som är födda före 1964 kan beviljas sjukpension på viss tid. Möjligheterna till rehabilitering utreds innan sjukpension beviljas.

Familjepension

Familjepension betalas till den efterlevande maken eller registrerade partnern och den tidigare maken, om förmånslåtaren har betalat underhållsbidrag till sin tidigare make. Den efterlevandes egna inkomster inverkar på familjepensionens storlek.

Barnpension kan betalas till förmånslåtarens egna barn och barnbarn och till förmånslåtarens makes barn, om barnet har bott i samma hushåll med förmånslåtaren. Barnpension betalas i regel tills barnet fyller 18 år. Till studerande barn kan pension betalas till 27 års ålder och till arbetsoförmögna barn utan åldersgräns.

Utbetalning av pensionen

I Österrike betalas pensionerna i regel månatligen i slutet av månaden. I april och oktober betalas extra belopp.

Arbete som anställd eller företagare vid sidan av pensionen kan påverka pensionen. Meddela till pensionsanstalten i Österrike om du börjar arbeta som anställd eller företagare.

Levnadsintyg

Pensionsanstalten i Österrike kräver att pensionstagaren en gång om året sänder in ett levnadsintyg som en myndighet (t.ex. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller FPA) har bestyrkt med underskrift och stämpel. Om levnadsintyget inte sänds till pensionsanstalten i Österrike avbryts utbetalningen av pension.

Kontaktuppgifter

Pensionsversicherungsanstalt Landestelle Wien
Friedrich-Hillegeist-Strasse 1
AT-1021 Wien
ÖSTERREICH
Tfn +43 50303
Fax+43 (0)50303/27090
www.pensionsversicherung.at