Indexen tryggar pensionens belopp

De index som tryggar arbetspensionerna är arbetspensionsindex och lönekoefficienten. Med arbetspensionsindex säkerställs att de löpande pensionerna behåller sin köpkraft. Med lönekoefficienten säkerställs att pensionens begynnelsebelopp är skäligt i förhållande till inkomsterna under arbetslivet.

Indexjusteringens storlek påverkas av förändringen av konsumentprisindex och förtjänstnivåindex som Statistikcentralen beräknar.

I motsats till det vanliga höjs arbetspensionsindexet klart mer än lönekoefficienten i början av år 2023. Därför kommer de som går i pension under år 2022 att få en större indexhöjning än de som skjuter upp pensioneringen över årsskiftet.

Arbetspensionsindex höjs med 6,8 procent och lönekoefficienten med 3,8 procent jämfört med år 2022.

Det lönar sig att planera pensionsövergången utgående från sin egen personliga situation. Närmare information för att kunna planera pensioneringen får du från din egen pensionsanstalts webbtjänst och pensionsrådgivning.

Exempel på indexhöjningens inverkan

Din arbetspensionsanstalt

Kontaktuppgifter

När kan jag ansöka om pension?

Pensionen måste börja senast i början av december för att den ska höjas med arbetspensionsindex vid årsskiftet. Pensionsansökan ska alltså lämnas in senast i november, eftersom pensionen börjar tidigast i början av den månad som följer närmast efter den då ansökan lämnats in.

Ålderspensionen kan börja tidigast i början av den månad som följer närmast efter den månad då personen har uppnått pensionsåldern. Om du uppnår din lägsta pensionsålder senast i november, kan pensionen börja i början av december.

Om du är löntagare ska din anställning ha upphört innan ålderspensionen kan börja. Beakta alltså din uppsägningstid. Företagare behöver inte upphöra med företagarverksamheten.

Åldersgränsen för partiell ålderspension är 61 år. Om du fyller 61 år senast i november, kan den partiella ålderspensionen börja i början av december.

Pensionsindex åren 2021, 2022 och 2023

2021 2022 2023
Arbetspensionsindex 2631
(förändring 0,5 %)
2691 (förändring 2,3 %) 2874
(förändring 6,8 %)
Lönekoefficient 1,465
(förändring 1,3 %)
1,501 (förändring 2,5 %) 1,558
(förändring 3,8 %)
Folkpensionsindex 1639 (förändring 0,4 %) 1.1.-31.7.2022: 1674 (förändring 2,1 %). 1.8.-31.12.2022: 1733 1805 (förändring 7,8 %)

Arbetspensionsindex inverkar på den löpande arbetspensionen

Med arbetspensionsindex (det s.k. brutna indexet) justeras de löpande arbetspensionerna varje år i början av januari.

Arbetspensionsindex höjer på alla arbetspensioner. Höjningen görs alltså på ålderspensionen, den partiella ålderspensionen, invalidpensionen och rehabiliteringen, familjepensionen (efterlevande- och barnpension), arbetslivspensionen och rehabiliteringspenningen till yrkesinriktad rehabilitering.

Justeringen med arbetspensionsindex görs för första gången när personen gått i pension under det föregående kalenderåret. T.ex. om du går i pension under år 2023 justeras din pension med arbetspensionsindex för första gången i januari 2024.

Arbetspensionsindexet tryggar pensionens köpkraft, rentav förbättrar den.  Arbetspensionsindex påverkas till 80 procent av förändringen i prisnivån och till 20 procent av förändringen i löntagarnas inkomstnivå.

Exempel på justering av en löpande arbetspension

År 2022 är personens pension 1600 euro i månaden.  Pensionen justeras till nivån enligt år 2023 genom att multiplicera pensionens belopp med arbetspensionsindexet för år 2023 och dividera det med arbetspensionsindexet från året innan (2022): 1600 x 2874 / 2691 = 1708,81 euro/mån.

I tabellen finns arbetspensionsindex och beräkningsformeln för justeringen av pensionen år 2023.

År Arbetspensionsindex Arbetspension/mån Beräkningsformel
2022 2691 1600
2023 2874 1708,81 1600 x 2874 / 2691 = 1708,81

Lönekoefficienten säkerställer att den i arbetslivet intjänade pensionen behåller sitt värde

När pensionen börjar, uppräknar pensionsanstalten personens alla löner och arbetsinkomster med lönekoefficienten till nivån för det år då pensionen ska börja.

Varje års inkomster uppräknas alltså så mycket som lönekoefficientens värde har förändrats från det år då inkomsten förtjänats till det år då pensionen börjar. På det sättet anges inkomster som förtjänats under olika år enligt samma nivå, dvs. nivån det år då pensionen börjar.

När inkomsterna har uppräknats till nivån för det år då pensionen börjar, uträknas pensionen utgående från dessa uppräknade inkomster. Också pensioner som tjänats in i olika anställningar före år 2005 och som redan har beräknats justeras med lönekoefficienten.

Lönekoefficienten påverkas till 20 procent av förändringen i prisnivån och till 80 procent av förändringen i löntagarnas inkomstnivå.

Folkpensionsanstalten justerar de löpande folkpensionerna

Folkpensionsanstalten justerar de löpande folkpensionerna årligen i januari enligt ändringarna i folkpensionsindex. Tack vare indexbindningen bibehålls folkpensionens köpkraft i förhållande till förändringen av prisnivån. Utöver indexjusteringar har folkpensionerna då och då justerats med nivåhöjningar som riksdagen fattat beslut om.