Indexen tryggar pensionens belopp

Med indexen för arbetspensionerna tryggar man att pensionens begynnelsebelopp är skäligt i förhållande till inkomsterna under arbetslivet och att de löpande pensionerna behåller sin köpkraft. De index som används är arbetspensionsindex och lönekoefficienten.

Indexjusteringens storlek påverkas av förändringen av konsumentprisindex och förtjänstnivåindex som Statistikcentralen beräknar.

Pensionsindex åren 2020 och 2021

2020 2021
Arbetspensionsindex 2617 (förändring 1,2 %) 2631
(förändring 0,5 %)
Lönekoefficient 1,446 (förändring 2 %) 1,465
(förändring 1,3 %)
Folkpensionsindex 1633 (förändring 1 %) 1639 (förändring 0,4 %)

Arbetspensionsindex inverkar på den löpande arbetspensionen

Med arbetspensionsindex (det s.k. brutna indexet) justeras de löpande arbetspensionerna varje år i början av januari. Arbetspensionsindexet tryggar pensionens köpkraft, rentav förbättrar den.  Arbetspensionsindex påverkas till 80 procent av förändringen i prisnivån och till 20 procent av förändringen i löntagarnas inkomstnivå.

Exempel på justering av en löpande arbetspension

År 2020 är personens pension 1500 euro i månaden.  Pensionen justeras till nivån enligt år 2021 genom att multiplicera pensionens belopp med arbetspensionsindexet för år 2021 och dividera det med arbetspensionsindexet från året innan (2020): 1500 x 2631 / 2617 = 1508,02 euro/mån.

I tabellen finns arbetspensionsindex och beräkningsformeln för justeringen av pensionen år 2020.

År Arbetspensionsindex Arbetspension/mån Beräkningsformel
2020 2617 1500
2021 2631 1508,02 1500 x 2631 / 2517 = 1508,02

Lönekoefficienten säkerställer att den i arbetslivet intjänade pensionen behåller sitt värde

När pensionen börjar indexerar pensionsanstalten personens alla löner och arbetsinkomster med lönekoefficienten till nivån enligt pensionens begynnelseår. Lönekoefficienten påverkas till 20 procent av förändringen i prisnivån och till 80 procent av förändringen i löntagarnas inkomstnivå.

Folkpensionsanstalten justerar de löpande folkpensionerna

Folkpensionsanstalten justerar de löpande folkpensionerna årligen i januari enligt ändringarna i folkpensionsindex. Tack vare indexbindningen bibehålls folkpensionens köpkraft i förhållande till förändringen av prisnivån. Utöver indexjusteringar har folkpensionerna då och då justerats med nivåhöjningar som riksdagen fattat beslut om.