Indexen tryggar pensionens belopp

Med indexen för arbetspensionerna tryggar man att pensionens begynnelsebelopp är skäligt i förhållande till inkomsterna under arbetslivet och att de löpande pensionerna behåller sin köpkraft. De index som används är arbetspensionsindex och lönekoefficienten.

Indexjusteringens storlek påverkas av förändringen av konsumentprisindex och förtjänstnivåindex som Statistikcentralen beräknar.

Pensionsindex åren 2020, 2021 och 2022

2020 2021 2022
Arbetspensionsindex 2617 (förändring 1,2 %) 2631
(förändring 0,5 %)
2691 (förändring 2,3 %)
Lönekoefficient 1,446 (förändring 2 %) 1,465
(förändring 1,3 %)
1,501 (förändring 2,5 %)
Folkpensionsindex 1633 (förändring 1 %) 1639 (förändring 0,4 %) 1674 (förändring 2,1 %)

Arbetspensionsindex inverkar på den löpande arbetspensionen

Med arbetspensionsindex (det s.k. brutna indexet) justeras de löpande arbetspensionerna varje år i början av januari. Arbetspensionsindexet tryggar pensionens köpkraft, rentav förbättrar den.  Arbetspensionsindex påverkas till 80 procent av förändringen i prisnivån och till 20 procent av förändringen i löntagarnas inkomstnivå.

Exempel på justering av en löpande arbetspension

År 2021 är personens pension 1600 euro i månaden.  Pensionen justeras till nivån enligt år 2022 genom att multiplicera pensionens belopp med arbetspensionsindexet för år 2022 och dividera det med arbetspensionsindexet från året innan (2021): 1600 x 2691 / 2631 = 1636,49 euro/mån.

I tabellen finns arbetspensionsindex och beräkningsformeln för justeringen av pensionen år 2022.

År Arbetspensionsindex Arbetspension/mån Beräkningsformel
2021 2631 1600
2022 2691 1636,49 1600 x 2691 / 2631 = 1636,49

Lönekoefficienten säkerställer att den i arbetslivet intjänade pensionen behåller sitt värde

När pensionen börjar, uppräknar pensionsanstalten personens alla löner och arbetsinkomster med lönekoefficienten till nivån för det år då pensionen ska börja.

Varje års inkomster uppräknas alltså så mycket som lönekoefficientens värde har förändrats från det år då inkomsten förtjänats till det år då pensionen börjar. På det sättet anges inkomster som förtjänats under olika år enligt samma nivå, dvs. nivån det år då pensionen börjar.

När inkomsterna har uppräknats till nivån för det år då pensionen börjar, uträknas pensionen utgående från dessa uppräknade inkomster. Också pensioner som tjänats in i olika anställningar före år 2005 och som redan har beräknats justeras med lönekoefficienten.

Lönekoefficienten påverkas till 20 procent av förändringen i prisnivån och till 80 procent av förändringen i löntagarnas inkomstnivå.

Folkpensionsanstalten justerar de löpande folkpensionerna

Folkpensionsanstalten justerar de löpande folkpensionerna årligen i januari enligt ändringarna i folkpensionsindex. Tack vare indexbindningen bibehålls folkpensionens köpkraft i förhållande till förändringen av prisnivån. Utöver indexjusteringar har folkpensionerna då och då justerats med nivåhöjningar som riksdagen fattat beslut om.