Indexen tryggar pensionens belopp

I arbetspensionerna används två index: arbetspensionsindexet och lönekoefficienten.

  • Arbetspensionsindexet skyddar den löpande pensionen mot stigande priser. Arbetspensionen justeras årligen, i början av januari, enligt arbetspensionsindex. Ju mer priserna stigit under det föregående året, desto mer påverkar indexet pensionens mängd.
  • Med lönekoefficienten säkerställs att intjänad pension bibehåller sitt värde. Den används vid pensioneringen. Indexet är högre, ju mer lönerna stigit under det föregående året.

Indexen för varje år fastställs enligt förändringen av konsumentprisindex och förtjänstnivåindex som Statistikcentralen beräknar. Förändringsberäkningen görs enligt situationen under det tredje kvartalet varje år. Arbetspensionsindex påverkas till 80 procent av förändringen i prisnivån och till 20 procent av förändringen i löntagarnas inkomstnivå.

Pensionerar du dig snart? Få en uppskattning om hur din pension påverkas av index med hjälp av räknarna på Arbetspension.fi

Pensionsindex åren 2023 och 2024

Pensionsindex 2023 2024
Arbetspensionsindex 2874 (förändring 6,8 %) 3037 (förändring 5,7 %)
Lönekoefficient 1,558 (förändring 3,8 %) 1,637 (förändring 5,1 %)

Arbetspensionsindex inverkar på den löpande arbetspensionen

Arbetspensionen justeras automatiskt enligt arbetspensionsindex (ett så kallat brutet index) i början av januari, utan att du behöver ansöka om justering separat. Alla arbetspensioner omfattas av justeringen:

  • ålderspension och partiell ålderspension
  • invalidpension och rehabiliteringsstöd
  • familjepensionen (efterlevandepension och barnpension)
  • arbetslivspension
  • rehabiliteringspenning för yrkesinriktad rehabilitering.

Den första justeringen görs redan det första året som börjat efter pensioneringen. Om du t.ex. . går i pension år 2024, justeras din pension för första gången med arbetspensionsindex i januari 2025.

Indexjusteringen görs genom att multiplicera den gamla pensionen med det nya arbetspensionsindexet och dividera resultatet med det gamla pensionsindexet.

Tidigare pension × nytt pensionsindex : gammalt pensionsindex = ny pension

Under år 2023 är din pension 1750 euro i månaden. Pensionen justeras vid årsskiftet 2023-2024 till 2024 års nivå genom att multiplicera 2023 års pension med 2024 års arbetspensionsindex och dividera det med arbetspensionsindexet från året innan (2023):

1 750 × 3 037/2 874 = 1 849,25

År 2024 är din pension 1 849,25 euro i månaden.

Lönekoefficienten säkrar att den pension man tjänat in under tiden i arbetslivet bibehåller sitt värde

När du går i pension uppräknas lönerna och arbetsinkomsterna som du haft under din yrkesbana med lönekoefficienten till nivån för det år då pensionen börjar.

Varje års inkomster räknas alltså upp med lönekoefficienten så mycket som lönekoefficientens värde har förändrats från det år då inkomsten förtjänats till det år då pensionen börjar. Pensionen uträknas utgående från dessa inkomster, som uppräknats med lönekoefficienten. När olika års arbetsinkomster på detta sätt höjs till pensioneringsårets nivå, behåller din pension sitt värde i proportion till inkomstutvecklingen.

På arbetspensionsutdraget anges pensionens belopp enligt nivån vid den tidpunkt då arbetspensionsutdraget ges. Det betyder att varje års intjänade pension har justerats med lönekoefficienten.

I följande exempel visas hur lönekoefficienten höjer på inkomster från år 2005 till nivån enligt år 2024.

Du är född 1960. Din arbetsinkomst från år 2005 var 36 000 euro. Du pensionerar dig år 2024 enligt minimipensionsåldern för din åldersgrupp.

Årsinkomsten 36 000 euro uppräknas med lönekoefficienten till nivån för det år då du går i pension, dvs. år 2024, genom att multiplicera inkomsterna med 2024 års lönekoefficient och sedan dividera med 2005 års lönekoefficient:

36 000 × 1,637 : 1,028 = 57 326,85

När den intjänade pensionen sedan 2005 räknas ut, minskas årsinkomsten först med löntagarens arbetspensionsavgift, vilken minskas med åren 1996-2016:s arbetsinkomster. År 2005 var arbetstagarens arbetspensionsavgift 4,6 procent.

57 326,85 – (57 326,85 × 4,6%) = 54 689,81

Pensionen höjs med 1,5 procent av ovanstående mängd om året. Mängden per månad fås om man delar resultatet med 12.

54 689,81 × 1,5 % : 12 = 68,36

Den intjänade pensionen multipliceras med livslängdskoefficienten för årskullen i fråga (födda 1960):

68,36 × 0,94659 = 64,71 e/mån.

Förhöjd till 2024 års nivå växer pensionen för dina arbetsinkomster 2005 med 64,71 euro i månaden.

Hur påverkas pensionens storlek av den tidpunkt då man går i pension?

Indexutvecklingen kan i någon mån påverka när det lönar sig att inleda pensionen. Tidpunkten kan ha betydelse om lönekoefficientens utveckling betydligt skiljer sig från arbetspensionsindexets utveckling. Detta bör du hålla i åtanke speciellt om du planerar att pensionera dig runt årsskiftet.

Om lönekoefficienten ökar mer än arbetspensionsindexet lönar det sig att skjuta upp pensioneringen över årsskiftet. Om däremot arbetspensionsindex är större än lönekoefficienten, kan det vara förmånligare att gå i pension före årsskiftet.

Det är ändå bra att minnas att pensionen i regel ökar mera om du fortsätter arbeta och skjuter upp pensionen, än bara genom indexhöjningen.

Folkpensionsanstalten justerar de löpande folkpensionerna årligen i januari enligt ändringarna i folkpensionsindex.  Tack vare indexbindningen bibehålls folkpensionens köpkraft i förhållande till förändringen av prisnivån. Utöver indexjusteringar har folkpensionerna då och då justerats med nivåhöjningar som riksdagen fattat beslut om.