Utbetalning och beskattning av pensionen

Arbetspensionen betalas ut en gång i månaden. Olika arbetspensionsanstalter har olika betalningsdagar, men de flesta betalar pensionen den första bankdagen i månaden. Arbetspensionen betalas också till utlandet oberoende av pensionstagarens nationalitet.

Om du redan får pension, kan du be om uppgifter om din nuvarande pension från den pensionsanstalt som betalar pensionen. Arbetspensionsanstalternas kontaktuppgifter

Nytt skattekort för pensionsinkomst

Du behöver ett nytt skattekort för pensionen, eftersom pension beskattas på ett annat sätt än löneinkomst. Skillnaden beror på avdraget för pensionsinkomst.

Ansök om skattekortet hos Skatteförvaltningen så snart du har fått pensionsbeslutet.  För att räkna ut skatteprocenten behöver skattemyndigheterna

  • pensionsbeslutet
  • uppgifter om alla dina inkomster under det innevarande året
  • uppgifter om förskottsinnehållningen och avdragen.

När du har ansökt om skattekort för pensionsinkomst skickar skattemyndigheterna det direkt till arbetspensionsanstalten från och med det år då pensionen börjar.

Om du inte har ansökt om skattekort för pension, innehåller pensionsanstalten 40 procent skatt på pensionen. Om arbetspensionsanstalten i avsaknad av skattekort har tagit ut för mycket skatt, återbetalar arbetspensionsanstalten den överlopps skatten eller beaktar det i nästa pensionsutbetalning, när den har fått skattekortet.

Om du arbetar samtidigt som du får pension, behöver du ett skilt skattekort för lönen. Om pensionen eller dina övriga inkomster ändras, ska du låta ändra skattekortet. Ändringar som beror på indexjusteringar behöver inte anmälas till Skatteförvaltningen.

Ändringar och avbrott i pensionsutbetalningen

Utbetalningen av invalidpension kan avbrytas på viss tid eller dras in helt, om det sker förändringar i pensionstagarens arbete eller arbetsförmåga efter det att pensionen har beviljats.

Du kan lämna invalidpensionen vilande för minst tre månader och högst två år utan avbrott. Medan pensionen är vilande kan du arbeta utan inkomstgräns.

Invalidpensionen kan ändras till någon annan pension. Annan pension kan också ändras till invalidpension, om det sker ändringar i dina förutsättningar att få pension.

Skatteavtal som Finland har med andra länder förhindrar i allmänhet inte att Finland beskattar pensionen. Med vissa stater har Finland dock annorlunda skatteavtal, som kan begränsa beskattningen av pensionen.

Pensioner som betalas till personer bosatt utomlands beskattas i allmänhet lika som pensioner till personer som är bosatta i Finland. Förskottsinnehållningen görs enligt en procentsats som beror på inkomsten. Det finns inga skillnader i fråga om verkställandet av beskattningen och därför ska du också deklarera på normalt sätt, om du får pension från Finland och bor utomlands. T.ex. pensionsinkomstavdrag och invalidavdrag beviljas på samma grunder som till personer som bor i Finland.

Närmare upplysningar om beskattningen får du från Skatteförvaltningen.

Arbetspensionsanstalterna skickar ett arbetspensionskort till pensionstagaren. Kortet är ett intyg på att kortinnehavaren har beviljats arbetspension.

Pensionärer får rabatt på många tjänster hos t.ex. VR, Matkahuolto, städer och kommuner. Fråga om pensionärsrabatt och visa upp ditt arbetspensionskort och vid behov ett ID-kort.

Arrbetspensionskort utfärdas till dem som får ålderspension eller full invalidpension.  Däremot utfärdas det inte till personer som inte får full pension som beviljats tills vidare. Kortet utfärdas alltså inte till dem som får delinvalidpension, partiell förtida ålderspension eller rehabiliteringsstöd, som är en invalidpension beviljad på viss tid.

På kortet står innehavarens namn och födelsetid och namnet på den pensionsanstalt som beviljat pensionen.

Om du har rätt att få ett arbetspensionskort men inte ännu har fått det eller om du har tappat bort ditt kort, ta kontakt med din arbetspensionsanstalt.

I och med att pensionerna är indexskyddade säkerställs att pensionens begynnelsebelopp är skälig i förhållande till inkomsterna under tiden i arbetslivet (lönekoefficient) och att löpande pensioner bevarar sin köpkraft (arbetspensionsindex).

Lönekoefficienten används till att justera arbetsinkomsterna under tiden i arbetslivet, belopp i arbetspensionslagarna och fribrev. När pensionen börjar justerar pensionsanstalten personens alla löner och arbetsinkomster med lönekoefficienten till nivån för pensionens begynnelseår. Lönekoefficienten påverkas till 20 procent av förändringen i prisnivån och till 80 procent av förändringen i löntagarnas inkomstnivå.

Arbetspensionsindex används för justering av alla löpande arbetspensioner. Arbetspensionsindex påverkas till 80 procent av förändringen i prisnivån och till 20 procent av förändringen i löntagarnas inkomstnivå.

Folkpensioner justeras med folkpensionsindex.

Läs mer om pensionsindex

Om din arbetspension blir liten, betalas pensionen som ett engångsbelopp.

Pensionsanstalten kan betala pensionen som ett engångsbelopp

  • utan pensionstagarens samtycke, om pensionen är mindre än 32,74 euro/mån (år 2024)
  • med pensionstagarens samtycke, om pensionen är minst 32,74 euro/mån, men högst 81,85 euro/mån (år 2024).

Pensionen betalas med en dröjsmålsförhöjning om betalningen av din pension fördröjs över tre månader från ansökningstidpunkten av en orsak som beror på arbetspensionsanstalten. Dröjsmålsförhöjningen beräknas för varje dag under dröjsmålstiden.

Pensioner som betalats som engångsbelopp beaktas inte som inkomst vid beräkningen av folkpensionen.