Den sociala tryggheten för företagare grundar sig på FöPL-arbetsinkomsten

Företagarnas FöPL-försäkring har utöver arbetspensionen också inverkan på din sociala trygghet i fall du blir sjuk, arbetslös eller föräldraledig. FöPL-försäkringen är också mer än bara en pensionsförsäkring för framtiden eftersom den även kan trygga försörjningen före pensionsåldern.

Din sociala trygghet grundar sig på den fastställda FöPL-arbetsinkomsten i FöPL-försäkringen. FPA och Företagarkassan (företagarnas arbetslöshetskassa) använder FöPL-arbetsinkomsten vid beräkningen av förmånerna till företagare. Tänk därför på att storleken på FöPL-arbetsinkomsten också inverkar på förmånernas storlek.

Sjukdagpenning och föräldradagpenning till företagare

Företagarens sjukdagpenning och föräldradagpenning från FPA (graviditetspenning, särskild graviditetspenning och föräldrapenning) fastställs utifrån årsinkomsten.

Som en företagares årsinkomst räknas FöPL-arbetsinkomsten under granskningsperioden på 12 kalendermånader som infaller innan kalendermånaden före den månad då rätten till förmånen börjar.

I årsinkomsten räknas inte löneinkomster från eget företag eller förvärvsinkomster av näringsverksamhet. Om FöPL-arbetsinkomstens belopp ändrats under granskningsperioden beaktas en genomsnittlig arbetsinkomst.

Om du vid sidan av din företagarverksamhet förvärvsarbetar hos en annan arbetsgivare beaktas både löneinkomsten och företagarinkomsten vid beräkningen av dagpenningen.

Du kan beräkna beloppet på din sjukdagpenning och föräldradagpenning med FPA:s räknare.

Om du insjuknar allvarligt kan du ansöka om rehabiliteringsstöd eller invalidpension.

Arbetslöshetsförmåner för företagare

Om din företagarverksamhet upphör kan du få arbetslöshetsförmåner såsom inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning, jämkad dagpenning och arbetsmarknadsstöd. Om du upphör med din företagarverksamhet eller slutar arbeta i företaget ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande till arbets- och näringsbyrån för att ha rätt till förmånerna. För att få arbetslöshetsförmån krävs det vanligtvis att företagaren ska upphöra med sin företagarverksamhet.

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning enligt FöPL-arbetsinkomsten om du uppfyller arbetsvillkoret för företagare. Det uppfylls om du varit verksam som företagare i minst 15 månader under de 48 månader som föregått arbetslösheten och samtidigt varit försäkrad i Företagarkassan (företagarnas arbetslöshetskassa) samt din FöPL-arbetsinkomst överstigit den årligen fastställda gränsen. År 2024 ska en företagare ha minst 14 803 euro om året i FöPL-arbetsinkomst för att ha rätt till arbetslöshetsförmåner.

Om du inte omfattas av arbetslöshetskassan kan du för arbetslöshetstiden få grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd från FPA.