Den sociala tryggheten för företagare grundar sig på FöPL-arbetsinkomsten

Företagarnas FöPL-försäkring har utöver arbetspensionen också inverkan på din sociala trygghet i fall du blir sjuk, arbetslös eller föräldraledig. FöPL-försäkringen är också mer än bara en pensionsförsäkring för framtiden eftersom den även kan trygga försörjningen före pensionsåldern.

Din sociala trygghet grundar sig på den fastställda FöPL-arbetsinkomsten i FöPL-försäkringen. FPA och företagarnas arbetslöshetskassor använder FöPL-arbetsinkomsten vid beräkningen av förmånerna till företagare. Tänk därför på att storleken på FöPL-arbetsinkomsten också inverkar på förmånernas storlek.

Sjukdagpenning till företagare

Som företagare kan du ansöka om sjukdagpenning från FPA för att ersätta inkomstbortfall under en sjukdomstid. Företagarens sjukdagpenning fastställs utifrån arbetsinkomsten. Sjukdagpenning betalas för högst 300 vardagar.

Grund för sjukdagpenningen år 2019 är FöPL-arbetsinkomsten år 2017 justerad med lönekoefficienten. Du kan också ansöka om att din dagpenning i stället grundar sig på arbetsinkomsten för de sex månader som föregick ditt insjuknande, om arbetsinkomsten omvandlad till årsarbetsinkomst är 20 procent större än arbetsinkomsten i 2017 års beskattning.

Om du insjuknar allvarligt kan du ansöka om rehabiliteringsstöd eller invalidpension. Även beloppet på dem grundar sig på FöPL-arbetsinkomsten.

Föräldradagpenning för företagare

Företagare har rätt till föräldradagpenning från FPA. Föräldradagpenningen, dvs. moderskapspenningen, faderskapspenningen och särskild moderskapspenning, beräknas alla på samma sätt. Alla föräldradagpenningar fastställs utifrån arbetsinkomsten i pensionsförsäkringen.

Grund för föräldradagpenningen år 2019 är FöPL-arbetsinkomsten år 2017 justerad med lönekoefficienten. Du kan också be FPA beräkna dagpenningen utifrån den arbetsinkomst som fastställts för FöPL-försäkringen för de 6 månader som föregått dagpenningperioden, om arbetsinkomsten omvandlad till årsarbetsinkomst är 20 procent större än arbetsinkomsten i beskattningen.

Du kan beräkna beloppet på din föräldradagpenning med FPA:s räknare.

Arbetslöshetsförmåner för företagare

Om din företagarverksamhet upphör kan du få arbetslöshetsförmåner såsom inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning, jämkad dagpenning och arbetsmarknadsstöd. Om du upphör med din företagarverksamhet eller slutar arbeta i företaget ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande till arbets- och näringsbyrån för att ha rätt till förmånerna. För att få arbetslöshetsförmån krävs det vanligtvis att företagaren ska upphöra med sin företagarverksamhet.

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning enligt FöPL-arbetsinkomsten om du uppfyller arbetsvillkoret för företagare. Det uppfylls om du varit verksam som företagare i minst 15 månader under de 48 månader som föregått arbetslösheten och samtidigt varit försäkrad i en arbetslöshetskassa för företagare samt din FöPL-arbetsinkomst överstigit den årligen fastställda gränsen. År 2019 ska en företagare ha minst 12 816 euro om året i FöPL-arbetsinkomst för att ha rätt till arbetslöshetsförmåner.

Om du inte omfattas av en arbetslöshetskassa kan du för arbetslöshetstiden få grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd från FPA.