Vanliga frågor om arbetspensionen

Arbetspension är pension som du tjänar in för arbete. Du tjänar in arbetspensionen för alla inkomster. Pensionen tryggar din försörjning efter att du slutat arbeta.

Läs mer om arbetspensionen

Arbetspensionsutdraget innehåller uppgifterna om alla dina pensionsgrundande inkomster hittills. Den pension du kommer att få grundar sig på uppgifterna i utdraget.

Läs mer om arbetspensionsutdraget

Du får det elektroniska arbetspensionsutdraget genom att logga in med dina bankkoder antingen på din arbetspensionsanstalts webbplats eller på Arbetspension.fi. Inloggningsknappen finns på alla sidor i Arbetspension.fi.

Du kan också be om arbetspensionsutdraget per telefon från din egen arbetspensionsanstalt eller Pensionsskyddscentralen på telefonnumret 029 411 2110.

Läs mer om arbetspensionsutdraget

Kontrollera din arbetspensionsanstalt i Arbetspension.fi. Logga in med dina bankkoder via knappen Din arbetspensionsanstalt. Knappen finns på alla sidor i Arbetspension.fi.

Arbetslöshetskassorna och Folkpensionsanstalten använder sig av arbetspensionsutdraget när de beräknar arbetshistorian för en person som ansöker om alterneringsledighet. Du kan kontrollera ditt arbetspensionutdrag genom att logga in antingen på din egen arbetspensionsanstalts webbplats eller Arbetspension.fi. Inloggningsknappen finns på webbtjänstens alla sidor.

Din arbetslöshetskassa kan hjälpa dig med att beräkna din arbetshistoria. Om du inte hör till en arbetslöshetskassa hjälper Folkpensionsanstalten dig.

Läs mer om arbetspensionsutdraget

Du kan gå i ålderspension enligt arbetspensionslagarna tidigast i den ålder som är den längsta pensionsåldern för din åldersklass. Din lägsta pensionsålder fastställs utifrån ditt födelseår.

Läs mer om ålderspensionen

Du kan gå i partiell ålderspension när du har fyllt 61 år. När du går i partiell ålderspension kan du välja om du tar ut 25 eller 50 procent av din intjänade pension. Den del av pensionen som du tar ut förminskas permanent, om du tar ut den innan din egen pensionsålder.

Läs mer om partiell ålderspension

Ja, det kan du. Partiell ålderspension är inget hinder för att få arbetslöshetsförmåner och medför inte heller någon minskning av arbetslöshetsdagpenningens eller arbetsmarknadsstödets belopp. Arbetslöshetsdagpenningen bestäms på normalt sätt på basis av arbetet före arbetslösheten.

Arbetsmarknadsstöd kan påverkas av partiell ålderspension i vissa sällsyntare fall, där arbetsmarknadsstöd betalas enligt behovsprövning. Då är den intjänade arbetspensionen och den partiella ålderspensionen så liten, att det inte lönar sig att ta ut partiell ålderspension.

Det enklaste sättet att ansöka om pension är med bankkoder via den elektroniska tjänsten. Det går att logga in i tjänsten från nästan alla pensionsanstalters webbplatser och Arbetspension.fi.

Alternativt kan du ansöka om ålderspension på en pappaersblankett eller på en blankett som du fyller i på nätet och skriver ut (7001r).

Läs mer om ansökan om ålderspension

Om du har arbetat medan du har fått ålderspension ska du ansöka om den nya pensionen för detta arbete när du fyller 68 år. Du måste själv ansöka om pensionen som du tjänat in när du redan har varit pensionerad, den börjar inte automatiskt. Lämna in en ny ansökan om ålderspension till den arbetspensionsanstalt som betalar ut din pension.

Läs mer om ansökan om ålderspension

Familjepension betalas till den efterlevande maken och barn efter att en familjeförsörjare dött.

Familjepensionen i form av arbetspension betalas under vissa förutsättningar till

  • barn under 20 år
  • make
  • sambo
  • under vissa förutsättningar också tidigare make.

Läs mer om familjepension

En uppskattning av din invalidpension får du från din arbetspensionsanstalt.

Läs mer om invalidpension

På de flesta arbetspensionsanstalters webbplatser går det att ansöka om invalidpension elektroniskt. Kontrollera om din pensionsanstalt har en elektronisk ansökningstjänst på sin webbplats.

Du kan ansöka om invalidpension även på en pappersblankett eller på en blankett du fyller i på nätet och skriver ut (7002r). Med samma blankett kan du ansöka om invalidpension både från arbetspensionssystemet och Folkpensionsanstalten.

Läs mer om att ansöka om invalidpension

Rehbilitering kan ge dig stöd att klara dig i ditt arbete. Du kan diskutera ditt hälsotillstånd med arbetsgivaren och företagshälsovården.  Du kan också fråga om råd från din arbetspensionsanstalts rehabiliteringsrådgivare. Vid behov hänvisas du till vidare utredningar och rehabilitering.

Läs mer om rehabilitering