Arbetspension från Finland till utlandet

Du tjänar in pension när du arbetar i Finland. Arbetsgivaren tecknar försäkringen för dig och betalar avgifterna till arbetspensionsanstalten. Om du är företagare ska du själv ordna ditt obligatoriska pensionsskydd. Allt försäkrat arbete ger pensionstillväxt oberoende av hur länge arbetet pågår. 

Hur stor pensionen blir beror på hur länge du arbetar i Finland och hur stor arbetsinkomst och vilken intjäningsprocent du har. Arbetspension som du tjänat in i Finland betalas till dig oberoende av i vilket land du bor eller är medborgare i. 

I arbetspensionsutdraget finns uppgifter om alla inkomster som du har tjänat in pension för hittills i Finland. Den pension du kommer att få grundar sig på uppgifterna i utdraget.

Om du bor utomlands kan du be om ditt arbetspensionsutdrag från din egen arbetspensionsanstalt eller per telefon från Pensionsskyddscentralen, tfn +358 29 411 2110. Det går också att beställa arbetspensionsutdraget skriftligen från adressen: Pensionsskyddscentralen, 00065 Pensionsskyddscentralen, Finland. I brevet ska du uppge ditt namn, din finländska personbeteckning och din adress. Underteckna brevet.

Hur du ska ansöka om pensionen beror på i vilket land du bor

Hur du ska ansöka om din finländska pension beror på i vilket land du bor när du ansöker om pensionen. Pensionsåldern kan vara olika i Finland och det land där du bor. Det är alltså möjligt att du ska ansöka om ålderspension från Finland och ditt bosättningsland vid olika tidpunkter. Du kan fortsätta arbeta i det land där du bor, även om du ansöker om ålderspension från Finland.

Lämna in en pensionsansökan hos pensionsanstalten i det land där du bor. Pensionsanstalten där förmedlar din ansökan till Finland. I Finland förmedlas din pensionsansökan till din arbetspensionsanstalt och/eller FPA beroende på vilken pension du ansöker om.

Lämna in en pensionsansökan hos pensionsanstalten i det land där du bor. Pensionsanstalten där sänder din ansökan till Finland. I Finland förmedlas din pensionsansökan till din arbetspensionsanstalt och/eller FPA beroende på vilken pension du söker.

Överenskommelserna om social trygghet med olika länder är olika, och det kan innebära att du endast har rätt till arbetspension från Finland. På FPA:s webbplats kan du läsa mer om utbetalning av folkpension till länder som har en överenskommelse om social trygghet med Finland.

Om du bor i ett land som inte har en överenskommelse om social trygghet med Finland, t.ex. i Ryssland, kan du ansöka om arbetspension från Finland. Fyll i den nationella finländska ansökningsblanketten och lämna in den till Pensionsskyddscentralen eller din egen arbetspensionsanstalt. Du kan använda en pappersblankett eller en blankett som du fyller i på nätet och skriver ut. Du hittar blanketterna genom sidfoten och menyn på Arbetspension.fi.

Om du bor i Kina, kan du enligt överenskommelsen om social trygghet ansöka om arbetspension (ålders-, invalid- och familjepension) från Finland. Fyll i den nationella finländska ansökningsblanketten och lämna in den till Pensionsskyddscentralen eller din egen arbetspensionsanstalt. Du kan använda en pappersblankett eller en blankett som du fyller i på nätet och skriver ut. Du hittar blanketterna genom sidfoten och menyn på Arbetspension.fi.

I Finland handläggs din pensionsansökan av arbetspensionsanstalten för arbetspensionens del och av FPA för folkpensionens del, om du har ansökt om folkpension.

Obs! Beloppet av din finländska arbetspension ändras inte, om du nu bor i Finland med flyttar till ett annat land när du redan får arbetspension.

Pensionsbeslutet och utbetalning av pensionen

Du får ett pensionsbeslut om arbetspensionen från din arbetspensionsanstalt och om folkpensionen från FPA, om du har ansökt om folkpension. Pensionsbesluten skickas till dig per post till den adress som du uppger i din pensionsansökan.

Arbetspensionen betalas ut av den arbetspensionsanstalt som beviljat den. Om du har rätt till folkpension, får du den separat från FPA. Arbetspensionen betalas ut en gång i månaden till det kontonummer som du uppgett i din ansökan. Olika arbetspensionsanstalter kan ha olika utbetalningsdagar, men de flesta betalar ut pensionerna den första bankdagen varje månad.

Pensionen kan betalas i ett för allt, om den är mycket liten. Arbetspensionen betalas också till utlandet, oberoende av pensionstagarens medborgarskap. Du kan läsa mer om folkpensionen på FPA:s webbplats.

Pensionen från Finland kan påverka förmånerna du kan få i det land där du bor

Pensionen som du får från Finland kan påverka den pension eller andra sociala förmåner som du får i det land där du bor. Fråga hos myndigheterna i det land där du bor hur dina pensioner eller andra sociala förmåner därifrån påverkas av pensionen från Finland. Gör det i förväg, innan du ansöker om pension från Finland.

Pensioner för olika livssituationer

Du kan få finländsk pension i form av ålderspension, invalidpension eller familjepension.

Pensionsåldern bestäms enligt ditt födelseår. Den påverkas inte av barnavårdstid eller yrke.

Ta reda på din pensionsålder!

Välj födelseår och -månad. Räknaren anger när du kan gå i pension.

Din lägsta pensionsålder  

Din lägsta pensionsålder

Din lägsta pensionsålder är den då du tidigast kan gå i ålderspension. Pensionsåldrarna är uppskattningar fr.o.m. dem som är födda år 1965.

-
Din pension kan börja tidigast
-
Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden.  

Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden.

Med den förväntade livslängden avses det genomsnittliga antalet år som en person i en viss ålder kommer att leva, om dödligheten hålls på samma nivå som under pensioneringsåret.

-
Din målsatta pensionsålder  

Din målsatta pensionsålder

I den målsatta pensionsåldern har uppskovsförhöjningen förhöjt din pension lika mycket som livslängdskoefficienten minskar den i den lägsta pensionsåldern.

-
Vid din målsatta pensionsålder börjar pensionen
-
Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden.  

Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden.

Med den förväntade livslängden avses det genomsnittliga antalet år som en person i en viss ålder kommer att leva, om dödligheten hålls på samma nivå som under pensioneringsåret.

-
Din åldersgräns för partiell ålderspension
-
Du kan ta ut partiell ålderspension tidigast
-

Partiell ålderspension är en flexibel pensionsform. Du kan börja ta ut partiell ålderspension tidigast vid 61 års ålder. Du kan fortsätta arbeta i det land där du bor och samtidigt ta ut partiell ålderspension från Finland. Det finns inga begränsningar för hur mycket man kan arbeta men inte heller något krav på att man arbetar. Den partiella ålderspensionen från Finland påverkas inte av om du får pension i det land där du bor. Din intjänade finländska pension minskar permanent, om du tar ut en del av den i förtid.

Invalidpension blir aktuell, om du har en sjukdom, ett lyte eller en skada som gör att din arbetsförmåga blir varaktigt nedsatt, i regel minst under ett års tid utan avbrott. Om du ansöker om invalidpension ska du bifoga ett läkarutlåtande till ansökan. Du kan skaffa läkarutlåtandet i det land där du bor.

Om en make (gift eller sambo) eller förälder som någon gång har arbetat i Finland avlider, kan den efterlevande maken och barnen ha rätt till familjepension från Finland. Den efterlevande maken eller barnen behöver inte ha bott i Finland för att få familjepension. En efterlevande sambo ska i samband med ansökan om familjepension lämna in en tillräcklig utredning om att paret bott i ett gemensamt hushåll utomlands. Utredningen kan t.ex. vara ett intyg från den behöriga myndigheten i landet i fråga om att förmånslåtaren och den efterlevande sambon bott tillsammans.

Läs mer om pensioner för olika livssituationer: ålderspensionpartiell förtida ålderspensioninvalidpension och familjepension.

Tänk på det här när du får pension

Om dina omständigheter förändras ska du meddela det direkt till den pensionsanstalt som betalar din pension. Sådana förändringar kan gälla t.ex. civilstånd, adress eller bankkontouppgifter.

Om du bor stadigvarande i något annat land än Finland, ska du årligen bekräfta dina uppgifter till pensionsutbetalaren för att pensionen fortsättningsvis ska betalas ut. Om det inte gå att få uppgifterna direkt från myndigheterna i det land där du bor, får du en särskild blankett att fylla i. Den skickas hem till dig.  Fyll i och returnera blanketten enligt anvisningarna.