Arbeta längre och få större pension

Ju längre du arbetar och skjuter upp din pensionering, desto större arbetspension får du.

Din ålderspension höjs med en uppskovsförhöjning på 0,4 procent för varje månad som du skjuter upp pensionen efter din lägsta pensionsålder. Med uppskovsförhöjningen höjs hela den pension som du tjänat in under arbetslivet till och med slutet av månaden som föregår den när ålderspensionen börjar.

Uppskovsförhöjningen är inte bunden till arbete – du får den oberoende av om du arbetar eller inte efter att du uppnått din lägsta pensionsålder. Uppskovsförhöjningen har ingen övre åldersgräns, man kan tjäna in den hur länge som helst.

Om du arbetar får du utöver uppskovsförhöjningen ny arbetspension för arbetet med 1,5 procent, som beräknas av årsinkomsterna. Pension tjänas in till och med den övre gränsen för försäkringsskyldigheten, som är ca fem år efter pensioneringsåldern. Efter den kan man också arbeta, till exempel vid sidan av pension, men ingen ny pension tjänas längre in.

Med pensionsräknaren kan du uppskata hur din pension påverkas om du fortsätter arbeta och skjuter upp din pension.

Exempel med uppskovsförhöjning

Du är född 15.6.1958 och din lägsta pensionsålder är 64 år, som du fyller 15.6.2022. Du går i ålderspension 1.7.2023 efter att du fyllt 65 år. Tidsperioden 1.7.2022–30.6.2023 är 12 månader, så uppskovsförhöjningen räknas för 12 månader, dvs. 12 x 0,4 % = 4,8 %.

Beloppet på din intjänade pension är 1 650 e/mån i slutet av månaden före pensioneringen.

Din uppskjutna ålderspension 1.7.2023 är 1 650 euro + (1 650 euro x 4,8 %) = 1 729,20 euro/mån.

Med den målsatta pensionsåldern i sikte

För varje ålderklass som fötts år 1955 och senare fastställs utöver ålderspensionens lägsta pensionsålder dessutom en kalkylmässig målsatt pensionsålder. Den är lite högre än den lägsta gränsen för pensionsåldern. Till exempel för dem som är födda år 1955 är den 64 år 1 mån.

Om man går i pension i den målsatta pensionsåldern, får man pensionen till det belopp som den skulle ha haft utan livslängdskoefficientens minskande inverkan vid den lägsta pensionsåldern. Då upphäver uppskovsförhöjningen livslängdskoefficientens minskande inverkan.

Beräkna din pension!

Med pensionsräknaren får du en uppskattning av hur stor din pension kommer att bli.

Enter the salary as an integer, for example. 2500.
Retirement age ?

Din lägsta pensionsålder är den då du tidigast kan gå i ålderspension.

- Pension estimate/month - €/month
Your target retirement age ?

Livslängden ökar och därför har man infört en livslängdskoefficient som minskar pensionen. Den målsatta pensionsåldern visar hur länge du ska vänta med att gå i pension för att få din pension till fullt belopp.

- Pension estimate/month - €/month

Testa hur den uppskattade pensionen påverkas av vid vilken ålder du går i pension.

Chosen retirement age

The selected retirement age is 63 years and 0 months Estimate of your pension - €/month
Om räknaren

Den här räknaren beräknar endast arbetspensionens belopp. Den som får bara en liten arbetspension kan också få folkpension. Räknaren beräknar inte partiell ålderspension eller invalid- eller arbetslivspension.

Räknaren beräknar pensionen utifrån de löneuppgifter som du matar in och enligt den lagstiftning som gäller år 2019. Resultatet blir så exakt som möjligt, om du matar in uppgiften om hur mycket pension du har tjänat in före utgången av år 2018 i räknaren.  Uppgiften finns på ditt arbetspensionsutdrag.

Din framtida pension påverkas mycket av hur dina arbetsinkomster utvecklas och hur den allmänna inkomst- och prisnivån utvecklas.  Räknaren utgår däremot från att arbetsinkomsterna hålls oförändrade under hela den tid som beräkningen avser. Detsamma gäller den allmänna inkomst- och prisnivån.

Din slutliga pension kan räknas ut först när du ska gå i pension. Då påverkas pensionens storlek av den allmänna inkomst- och prisnivån genom lönekoefficienten. Med lönekoefficienten justeras den pensionsgrundande arbetsinkomsten till nivån för det år då du ska gå i pension.

Löntagare tjänar in pension från 17 års ålder och företagare från 18 års ålder. Räknaren beräknar den intjänade pensionen från 17 års ålder. Den utgår också från antagandet att du går i pension tidigast i den lägsta pensionsåldern för din årskull. Räknaren kan beräkna intjänad pension för personer som är födda år 1949 eller senare. Pensionstillväxten kan beräknas till 70 års ålder.

Räknaren beräknar pensionen utifrån antagandet att den pension som matats in i räknaren har justerats med livslängdskoefficienten och att den inte innehåller eventuell uppskovsförhöjning.

Den målsatta pensionsåldern har beräknats ända till den åldersklass som är född år 1987. Den målsatta pensionsåldern för dem som är yngre än så skulle överstiga den lagstadgade övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten.

Prognoserna om pensionsålder och livslängdskoefficient bygger på medellivslängdens utveckling enligt Statistikcentralens befolkningsprognos.

Om termer och begrepp

Lägsta pensionsålder
Varje födelseårskull har en egen lägsta pensionsålder. Den lägsta pensionsåldern för dem som är födda år 1965 grundar sig på den gällande livslängdsprognosen. Prognosen bygger på Statistikcentralens befolkningsprognos från år 2018. På webbplatsen Arbetspensionslagstiftningen hittar du pensionsåldrarna för olika födelseårskullar.

Målsatt pensionsålder
Med målsatt pensionsålder avses den ålder då uppskovsförhöjningen som läggs till outtagen pension efter den lägsta pensionsåldern är lika stor som den minskning av den månatliga pensionen som livslängdskoefficienten medför. Den målsatta pensionsåldern fastställs det år då årskullen fyller 62 år. För yngre åldersgrupper anges en uppskattning.

Intjäning av pension och övre åldersgräns för försäkring
Från början av år 2017 tjänar man in pension enligt 1,5 % av årsarbetsinkomsten. Åren 2017-2025 tjänar de som då är i åldern 53 till 62 år ändå in pension enligt 1,7 % av årsarbetsinkomsten. Om pensionen börjar först efter det att personen har uppnått sin lägsta pensionsålder, räknas det en uppskovsförhöjning till pensionen. Uppskovsförhöjningen är 0,4 % per varje månad med vilken pensionen skjuts upp.

Den övre åldersgränsen för intjäning av pension och pensionsförsäkringen höjs från 68 år så att den för dem som är födda åren 1958-1961 är 69 år och för dem som är födda år 1962 eller senare 70 år.

Livslängdskoefficient
Den intjänade pensionen justeras med livslängdskoefficienten, som bestäms enligt pensionstagarens födelseår. Livslängdskoefficienten fastställs det år då årskullen fyller 62 år. För yngre åldersgrupper anges en uppskattning. Prognosen bygger på Statistikcentralens befolkningsprognos från år 2015, som har uppdaterats på Pensionsskyddscentralen. På webbplatsen Arbetspensionslagstiftningen hittar du livslängdskoefficienterna för olika födelseårskullar.