Arbeta längre och få större pension

Ju längre du arbetar och skjuter upp din pensionering, desto större arbetspension får du.

Din ålderspension höjs med en uppskovsförhöjning på 0,4 procent för varje månad som du skjuter upp pensionen efter din lägsta pensionsålder. Med uppskovsförhöjningen höjs hela den pension som du tjänat in under arbetslivet till och med slutet av månaden som föregår den när ålderspensionen börjar.

Uppskovsförhöjningen är inte bunden till arbete – du får den oberoende av om du arbetar eller inte efter att du uppnått din lägsta pensionsålder. Uppskovsförhöjningen har ingen övre åldersgräns, man kan tjäna in den hur länge som helst.

Om du arbetar får du utöver uppskovsförhöjningen ny arbetspension för arbetet med 1,5 procent, som beräknas av årsinkomsterna. Pension tjänas in till och med den övre gränsen för försäkringsskyldigheten, som är ca fem år efter pensioneringsåldern. Efter den kan man också arbeta, till exempel vid sidan av pension, men ingen ny pension tjänas längre in.

Med pensionsräknaren kan du uppskata hur din pension påverkas om du fortsätter arbeta och skjuter upp din pension.

Exempel med uppskovsförhöjning

Du är född 15.6.1957 och din lägsta pensionsålder är 63 år 9 månader, som du fyller 15.3.2021. Du går i ålderspension 1.7.2022 efter att du fyllt 65 år. Tidsperioden 1.4.2021–30.6.2022 är 15 månader, så uppskovsförhöjningen räknas för 15 månader, dvs. 15 x 0,4 % = 6 %.

Beloppet på din intjänade pension är 1 650 e/mån i slutet av månaden före pensioneringen.

Din uppskjutna ålderspension 1.7.2022 är 1 650 euro + (1 650 euro x 6 %) = 1 749 euro/mån.

Med den målsatta pensionsåldern i sikte

För varje ålderklass som fötts år 1955 och senare fastställs utöver ålderspensionens lägsta pensionsålder dessutom en kalkylmässig målsatt pensionsålder. Den är lite högre än den lägsta gränsen för pensionsåldern. Till exempel för dem som är födda år 1955 är den 64 år 1 mån.

Om man går i pension i den målsatta pensionsåldern, får man pensionen till det belopp som den skulle ha haft utan livslängdskoefficientens minskande inverkan vid den lägsta pensionsåldern. Då upphäver uppskovsförhöjningen livslängdskoefficientens minskande inverkan.

Beräkna din pension!

Med pensionsräknaren får du en uppskattning av hur stor din pension kommer att bli.

Mata in lönen som ett heltal, t.ex. 2500.
Din lägsta pensionsålder ?

Din lägsta pensionsålder är den då du tidigast kan gå i ålderspension.

- Uppskattad pension/månad - €/mån
Din målsatta pensionsålder ?

Livslängden ökar och därför har man infört en livslängdskoefficient som minskar pensionen. Den målsatta pensionsåldern visar hur länge du ska vänta med att gå i pension för att få din pension till fullt belopp.

- Uppskattad pension/månad - €/mån

Testa hur den uppskattade pensionen påverkas av vid vilken ålder du går i pension.

Välj pensionsålder

Om du väljer att gå i pension vid 63 år och 0 månader är den uppskattade pensionen - €/mån
Om räknaren

Den här räknaren beräknar endast arbetspensionens belopp.

Den beräknar pensionen utgående från den angivna lönen från början av år 2018. Den intjänade pensionen är den pension som du tjänat in före utgången av år 2017. Pensionen beräknas enligt de bestämmelser som gäller år 2018. Hur stor din framtida pension blir är i hög grad beroende av hur dina inkomster utvecklas, och den slutliga pensionen kan räknas ut först när du ska gå i pension.

Löntagare tjänar i pension från 17 års ålder och företagare från 18 års ålder. Räknaren beräknar den intjänade pensionen från 17 års ålder.

Varje födelseårskull har en egen lägsta pensionsålder. Den lägsta pensionsåldern för dem som är födda år 1965 grundar sig på den gällande livslängdsprognosen. Räknaren beräknar den intjänade pensionen utifrån antagandet att du går i pension tidigast i den lägsta pensionsåldern för din årskull.

Med den målsatta pensionsåldern avses den ålder då den uppskovsförhöjning som räknas till pensionen efter den lägsta pensionsåldern är lika stor som den minskning av pensionen som görs enligt livslängdskoefficienten. Den målsatta pensionsåldern fastställs det år då årskullen fyller 62 år, för yngre åldersgrupper anges en uppskattning.

Den här räknaren beräknar inte partiell ålderspension eller invalidpension.

Räknaren beräknar den intjänade pensionen för personer som är födda år 1949 eller senare. Pensionstillväxten kan beräknas till 70 års ålder. Den övre åldersgränsen för intjäning av pension och pensionsförsäkringen höjs från 68 år så att den för personer födda 1958-1961 är 69 år och för personer födda år 1962 eller senare 70 år.

Från början av år 2017 tjänar man in pension med 1,5 % av årsarbetsinkomsten. Under åren 2017–2025 tjänar emellertid de som då är i åldern 53–62 år in pension med 1,7 % av sin årsarbetsinkomst.

Den intjänade pensionen justeras med livslängdskoefficienten, som är beroende av pensionstagarens födelseår. Livslängdskoefficienten fastställs det år då årskullen fyller 62 år, för yngre åldersgrupper anges en uppskattning.

Pensionstagare med låga inkomster kan få folkpension.