Räknare

På den här sidan hittar du alla räknare på Arbetspension.fi. Du kan använda dem till att beräkna olika saker som har att göra med pensionen. Beräkningarna är riktgivande.

Ta reda på din pensionsålder!

Välj födelseår och -månad. Räknaren anger när du kan gå i pension.

Din lägsta pensionsålder  

Din lägsta pensionsålder

Din lägsta pensionsålder är den då du tidigast kan gå i ålderspension. Pensionsåldrarna är uppskattningar fr.o.m. dem som är födda år 1965.

-
Din pension kan börja tidigast
-
Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden.  

Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden.

Med den förväntade livslängden avses det genomsnittliga antalet år som en person i en viss ålder kommer att leva, om dödligheten hålls på samma nivå som under pensioneringsåret.

-
Din målsatta pensionsålder  

Din målsatta pensionsålder

I den målsatta pensionsåldern har uppskovsförhöjningen förhöjt din pension lika mycket som livslängdskoefficienten minskar den i den lägsta pensionsåldern.

-
Vid din målsatta pensionsålder börjar pensionen
-
Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden.  

Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden.

Med den förväntade livslängden avses det genomsnittliga antalet år som en person i en viss ålder kommer att leva, om dödligheten hålls på samma nivå som under pensioneringsåret.

-
Din åldersgräns för partiell ålderspension
-
Du kan ta ut partiell ålderspension tidigast
-

Läs mer om ålderspensionen

Beräkna din pension!

Med pensionsräknaren får du en uppskattning av hur stor din pension kommer att bli.

 

Födelseår

Välj ditt födelseår. Det behövs för att räkna pensionen. Enligt födelseåret bestäms den lägsta pensionsåldern, den målsatta pensionsåldern och livslängdskoefficienten.

Välj ditt födelseår
 

Födelsemånad

Välj din födelsemånad.

Välj din födelsemånad
 

Lön eller arbetsinkomst/mån
(brutto)

Mata in din nuvarande årslön eller årsarbetsinkomst beräknad per månad i genomsnitt eller en uppskattning av hur de kommer att vara i framtiden i hela tal, t.ex. 2500.

Uppge lönen i hela tal, t.ex. 2500
 

Intjänad pension från ditt
arbetspensionsutdrag

I ditt arbetspensionsutdrag (www.tyoelake.fi/sv/arbetspensionsutdraget/) hittar du det sammanlagda beloppet av din intjänade pension. Mata in det här i hela tal, t.ex. 800. Den intjänade pensionen antas vara den pension som du tjänat in före slutet av föregående månad och som redan har justerats med livslängdskoefficienten. Mata in den intjänade pensionen utan eventuell uppskovsförhöjning.

Alternativt kan du uppskatta den tidigare intjänade pensionen utgående från en sådan intjänad pension som är typisk för din åldersgrupp. Se nedan ”Statistik över intjänade pensioner”.

Ange den intjänade pensionen i heltal, t.ex. 2500
 

Välj framtida inkomstutveckling

Utveckling enligt prognosen betyder att inkomsterna i räknaren ändras enligt lönekoefficientens uppskattade årliga utveckling ända till pensioneringen. Inkomsterna justeras också med lönekoefficienten till pensioneringsårets nivå när pensionen beräknas.

Om inkomsterna hålls på nuvarande nivå betyder att inkomsterna eller lönekoefficienten som används för indexjusteringen inte ändras. I räknaren följer lönekoefficientens utveckling Pensionsskyddscentralens prognos.

Du kan läsa mer om antagandena i räknaren nedan under rubriken Om räknaren.

Din lägsta pensionsålder  

Din lägsta pensionsålder

Din lägsta pensionsålder är den då du tidigast kan gå i ålderspension. Pensionsåldrarna är uppskattningar fr.o.m. dem som är födda år 1965.

- Uppskattad pension/månad - €/mån
Din målsatta pensionsålder  

Din målsatta pensionsålder

I den målsatta pensionsåldern har uppskovsförhöjningen förhöjt din pension lika mycket som livslängdskoefficienten minskar den i den lägsta pensionsåldern.

- Uppskattad pension/månad - €/mån

Uppskattad pension/månad

Pensionens belopp anges enligt det innevarande årets prisnivå.

Din lägsta pensionsålder 

Din lägsta pensionsålder

Din lägsta pensionsålder är den då du tidigast kan gå i ålderspension. Pensionsåldrarna är uppskattningar fr.o.m. dem som är födda år 1965.

- år och - månader

Testa hur din uppskattade pension påverkas av i vilken ålder du går i pension.

Tidpunkten för pensioneringen: -

Arbetspension

- €/mån

Din arbetspension har multiplicerats med livslängdskoefficienten - 

Din arbetspension har multiplicerats med livslängdskoefficienten

Arbetspensionen har justerats med livslängdskoefficienten enligt födelseåret. Genom livslängdskoefficienten anpassas pensionen till den förväntade förändringen av medellivslängden.

Lön före pensioneringen 

Lön före pensioneringen

I räknaren ökar din egen lön varje år enligt lönekoefficienten, om du har valt alternativet med en stigande allmän inkomstnivå. Lönen har omräknats till det innevarande årets prisnivå.

- €/mån

Pensionen i förhållande till den föregående lönen

- %

Beloppet på följande års indexjusterade pension

Arbetspension

- €/mån

Beloppet på nästa års pension har justerats med prognosen av den nominella utvecklingen av arbetspensions- och folkpensionsindex.

Den här räknaren beräknar ålderspensionens belopp. Räknaren beräknar inte partiell ålderspension eller invalid- eller arbetslivspension.  Räknaren beräknar arbetspensionens belopp och dessutom beloppet av eventuell folkpension och garantipension för dem som i år fyller minst 55 år.  De som är födda åren 1955-2006 kan uppskatta sin pension med hjälp av räknaren.

Räknaren beräknar pensionen utgående från den lön som du anger och enligt den lagstiftning som gäller år 2024. Det exaktaste möjliga resultatet får du om du anger det belopp om intjänad pension som finns på arbetspensionsutdraget. Din slutliga pension kan uträknas först när du går i pension.  

Löntagare tjänar in arbetspension från 17 års ålder och företagare från 18 års ålder. Räknaren beräknar den intjänade pensionen från 17 års ålder. Den beräknas utifrån antagandet att du går i pension tidigast vid den lägsta pensionsåldern för din åldersklass. Den högsta möjliga pensioneringsåldern i räknaren är 70 år.  

Beloppet av den intjänade pensionen, som du själv anger i räknaren, antas vara ett belopp som redan har justerats med livslängdskoefficienten och som inte innehåller eventuell uppskovsförhöjning. Den intjänade pensionen kan innehålla uppskovsförhöjning, om du redan har uppnått din pensionsålder.

Om du kan gå i pension under det innevarande året, kan du beräkna både den begynnande ålderspensionen och nästa års indexjusterade pension. Hur stor den indexjusterade pensionen blir nästa år ser du när du väljer ”Uppskattning av indexets inverkan (nominell prisnivå)” och har valt tidpunkten för pensioneringen så att den inträffar i år. Genom att ändra pensioneringsåldern kan du jämföra nästa års indexjusterade pension med en situation där du går i pension följande år.

Antagandena om inkomstutvecklingen, prisutvecklingen och livslängdsökningen

I räknaren kan man välja mellan två alternativ i fråga om den allmänna inkomstnivåns framtida utveckling. Alternativet med oförändrad allmän inkomstnivå och prisnivå motsvarar beräkningsantagandena för den uppskattade pensionen i arbetspensionsutdraget. Alternativet med en stigande inkomstnivå motsvarar basalternativet i Pensionsskyddscentralens långsiktiga prognos.

Om pensionen kan börja under det innevarande året och man vill studera indexeffekten kan man också välja att ange pensionens belopp enligt nominell nivå som alternativ till prisnivån under det innevarande året. Den förutspådda utvecklingen i alternativet med nominell prisnivån motsvarar basalternativet i Pensionsskyddscentralens långsiktiga kalkyl.

Enligt prognosen ökar den allmänna inkomstnivån på längre sikt reellt med 1,2 procent per år och konsumentprisindex med 2,0 procent per år. Konjunkturutsikterna för de närmaste åren har beaktats noggrannare i prognosen. Lönekoefficienten, med vilken pensionen justeras till nivån under det år då pensionen börjar, beräknas utgående från den allmänna inkomstutvecklingen och prisutvecklingen. På lång sikt är den reella utvecklingen ca 1,0 procent per år.

Räknaren antar att personens egna inkomster årligen ökar enligt lönekoefficienten. De egna inkomsterna ökar alltså lite mindre än löntagarnas inkomstnivå i snitt, eftersom lönekoefficienten beaktar 80 % av den allmänna inkomstökningen.

Pensionens belopp anges som standardval enligt dagens prisnivå i räknaren. I eurobeloppet syns alltså hur pensionens köpkraft påverkas av justeringen med lönekoefficienten och ökningen av den egna inkomstnivån. De som uppnår pensionsåldern senast under det innevarande året kan göra en pensionsberäkning också utgående från den nominella prisnivån. Då är den förutspådda prisutvecklingens inverkan medräknad i resultatet.

Livslängdsökningen som påverkar prognoserna om pensionsålder och livslängdskoefficient bygger på Statistikcentralens befolkningsprognos.

De antaganden om livslängdskoefficienten, pensionsåldern och den allmänna inkomst- och prisutvecklingen finns i en excel-tabell.

Lägsta ålder för ålderspension

Varje födelseårskull har en egen lägsta pensionsålder. Den lägsta pensionsåldern som räknaren visar för dem som är födda år 1965 eller senare grundar sig på den gällande livslängdsprognosen. Prognosen grundar sig på Statistikcentralens befolkningsprognos för år 2021 och den har uppdaterats på Pensionsskyddscentralen. Pensionsåldrarna för olika åldersklasser finns på webbplatsen Arbetspensionslagstiftningen.  

Intjäningen av arbetspension och den övre åldersgränsen för försäkringen

Man tjänar in arbetspension med 1,5 % av årsarbetsinkomsten. Under åren 2017–2025 tjänar emellertid de som då är i åldern 5362 år in pension med 1,7 % av sin årsarbetsinkomst. Om pensionen börjar efter det att personen har uppnått sin lägsta pensionsålder, utökas pensionen med en uppskovsförhöjning som är 0,4 % per månad.  

Den övre åldersgränsen för intjäning av pension och pensionsförsäkringen höjs från 68 år så att den för personer födda 1958–1961 är 69 år och för personer födda år 1962 eller senare 70 år.  

Livslängdskoefficienten

Den intjänade arbetspensionen justeras med livslängdskoefficienten, som är beroende av pensionstagarens födelseår. Livslängdskoefficienten fastställs det år då årskullen fyller 62 år. Livslängdskoefficienten för yngre åldersklasser är en prognos. Prognoserna bygger på Statistikcentralens befolkningsprognos från år 2021. Livslängdskoefficienterna för olika åldersklasser finns på webbplatsen Arbetspensionslagstiftningen.  

Lönekoefficient

När beloppet av en ny pension räknas ut, justeras de löner och arbetsinkomster som den försäkrade förtjänat under sin tid i arbetslivet med lönekoefficienten till nivån för det år då pensionen börjar. Lönekoefficienten säkerställer att den i arbetslivet intjänade pensionen behåller sitt värde. I lönekoefficienten beaktas 80 procent av förtjänstnivåindexets förändring och 20 procent av konsumentprisindexets förändring.  

FPA-pension

Om personen inte har tjänat in någon arbetspension eller om arbetspensionen är liten, kan personen få folkpension och garantipension från FPA. Varje euro i arbetspension minskar folkpensionens fulla belopp med 50 cent, tills det inte återstår någon folkpension att betala. Folkpensionens belopp är beroende av om pensionstagaren bor med en make eller sambo eller är ensamboende. Garantipension betalas, om den totala pensionen annars blir mindre än garantipensionens fulla belopp.  Räknaren beaktar inte andra pensioner som påverkar folkpensionens eller garantipensionens belopp utom arbetspensionen.  

Alla delar av arbetspensionen minskar emellertid inte folkpensionen. Uppskovsförhöjningen som tillkommer efter den lägsta pensionsåldern i räknaren minskar inte folkpensionen, men i övrigt beaktar räknaren hela arbetspensionen som en förmån som minskar folkpensionen.  

Inom folkpensionssystemet är åldersgränsen för ålderspension 65 år. Med början från dem som är födda år 1965 kommer åldersgränsen för ålderspension att förändras enligt den förväntade livslängden, på motsvarande sätt som inom arbetspensionssystemet. Om pensioneringsåldern är lägre än pensionsåldern för FPA-pensionen, beräknar räknaren en förtidsminskning av folkpensionen och garantipensionen (0,4 % per månad). Räknaren beräknar också en uppskovsförhöjning, om pensioneringsåldern är högre än FPA-pensionsåldern. Uppskovsförhöjningen är 0,6 % per månad för dem som är födda före år 1962 och 0,4 % per månad för dem som är födda år 1962 eller senare.  

Räknaren beräknar FPA-pensionen med antagandet att personen har bott i Finland tillräckligt länge för att få full folkpension (80 procent av tiden mellan 16 års ålder och den tidpunkt då pensionen börjar).  

Folkpensionen och garantipensionen antas utvecklas i framtiden enligt prisindexet. Reellt hålls FPA-pensionen alltså på dagens nivå i räknaren.  

Läs mer om folkpension och garantipension: www.fpa.fi 

I tabellen här nedan ser du medianbeloppen av olika åldersgruppers intjänade pension i slutet av år 2023.  Det betyder alltså att hälften av en åldersgrupp har tjänat in mer och hälften av åldersgruppen har tjänat in mindre pension än beloppet i tabellen. Här visas männens, kvinnornas och samtligas intjänade medianpension.

De intjänade pensionerna har räknats upp med lönekoefficienten till 2024  års nivå och justerats med den livslängdskoefficient som gäller för respektive födelseår.

Uppgifterna i tabellen kan användas t.ex. som en uppskattning av den tidigare intjänade pensionen när man använder räknaren. Hur mycket pension du själv har tjänat in ser du i ditt arbetspensionsutdrag.

Uppskattning av den intjänade pensionen vid slutet av år 2023, median, euro/mån

FödelseårMänKvinnorSamtliga
2006212
2005545
2004151414
2003252927
2002404040
2001555655
2000767978
1999101105103
1998129132131
1997164166165
1996200200200
1995235235235
1994274272273
1993313305308
1992352336342
1991393369380
1990436399415
1989478438455
1988522476494
1987575508535
1986620548578
1985666578613
1984712602647
1983751631680
1982787658711
1981827688746
1980883719787
1979939762837
1978998800883
19771069841938
19761116880980
197511769121023
197412139411056
197312559681092
197213109991132
1971135610391169
1970139610781211
1969145611221262
1968151211861322
1967156812561387
1966162713191449
1965169713861514
1964176314501583
1963184115071643
1962186215431666
1961189915831707
1960191116271740

Medräknade är arbetspensionsförsäkrade personer som bor i Finland och inte är pensionerade. Den intjänade pensionen för varje åldersgrupp grundar sig på uppgifterna vid slutet av år 2022, som har räknats upp till slutet av år 2023 utgående från tidigare utveckling bland personer i motsvarande ålder.

Om du kan gå i pension under det innevarande året, kan du beräkna både den begynnande ålderspensionen och nästa års indexjusterade pension. Indexen för nästa år är prognoser och uppgifterna preciseras på hösten.

Du kan till exempel jämföra en pension som inleds i december med en som inleds i januari. Välj nominell prisnivå i alla räknefunktioner så att de ska vara jämförbara.

  1. Räkna hur stor en pension som inleds i december 2024 är och hur stor den därpå följande indexjusterade pensionen i januari 2025 blir.
  2. Räkna hur stor en pension som börjar år 2025 blir genom att flytta välja en senare pensioneringsålder i räknaren.
  3. Jämför resultaten med varandra.

Beräkna hurdan partiell ålderspension du kan få

Räknaren beräknar också hur partiell ålderspension påverkar den ålderspension du får senare.

 

Födelseår

Välj ditt födelseår. Det behövs för att beräkna pensionens belopp. Enligt födelseåret bestäms den ålder då du kan ta ut partiell ålderspension, den lägsta åldern för full ålderspension och livslängdskoefficienten.

Välj ditt födelseår
 

Födelsemånad

Välj din födelsemånad.

Välj din födelsemånad
 

Lön eller arbetsinkomst/mån (brutto) före partiell ålderspension

Ange din nuvarande årslön eller årsarbetsinkomst beräknad per månad i genomsnitt eller en uppskattning av hur de kommer att vara i framtiden i hela tal, t.ex. 2500.

Uppge lönen i hela tal, t.ex. 2500
 

Intjänad pension från ditt
arbetspensionsutdrag

I ditt arbetspensionsutdrag (www.tyoelake.fi/sv/arbetspensionsutdraget/) hittar du det sammanlagda beloppet av din intjänade pension. Mata in det här i hela tal, t.ex. 800. Den intjänade pensionen antas vara den pension som du tjänat in före slutet av föregående månad och som redan har justerats med livslängdskoefficienten. Mata in den intjänade pensionen utan eventuell uppskovsförhöjning.

Ange den intjänade pensionen i heltal, t.ex. 2500
 

Som partiell ålderspension vill jag ta ut

Välj om du tar ut 25 eller 50 procent av din intjänade pension.

 

Lön eller arbetsinkomst/mån (brutto) under tiden med partiell ålderspension

Ange här en uppskattning av din årliga lön eller arbetsinkomst i genomsnitt per månad under tiden med partiell ålderspension. Ange summan i hela tal, t.ex. 1500.

Uppge lönen i hela tal, t.ex. 2500
 

Välj framtida inkomstutveckling

Utveckling enligt prognosen betyder att inkomsterna i räknaren ändras enligt lönekoefficientens uppskattade årliga utveckling ända till pensioneringen. Inkomsterna justeras också med lönekoefficienten till pensioneringsårets nivå när pensionen beräknas.

Om inkomsterna hålls på nuvarande nivå betyder att inkomsterna eller lönekoefficienten som används för indexjusteringen inte ändras. I räknaren följer lönekoefficientens utveckling Pensionsskyddscentralens prognos.

Du kan läsa mer om antagandena i räknaren nedan under rubriken Om räknaren.

Din lägsta pensionsålder- Uppskattad pension/månad - €/mån
Din målsatta pensionsålder - Uppskattad pension/månad - €/mån

Din partiella ålderspension uppskattningsvis

Pensionens belopp anges enligt det innevarande årets prisnivå.

Lägsta åldersgräns för partiell ålderspension 

Lägsta åldersgräns för partiell ålderspension

Den lägsta åldersgränsen för partiell ålderspension anger den tidigaste möjliga tidpunkt då du kan börja ta ut partiell ålderspension. Pensionsåldern är en uppskattning, om du är född år 1965 eller senare.

- år och - månader

Testa hur uppskattningen påverkas av i vilken ålder den partiella ålderspensionen börjar.

Tidpunkt då den partiella ålderspensionen börjar: -


Partiell ålderspension

- €/mån

Den partiella ålderspension börjar - månader före din lägsta pensionsålder, och därför är förtidsminskningen - %. Den partiella ålderspension börjar - månader efter din lägsta pensionsålder, och därför är uppskovsförhöjningen - %.

Förtidsminskningen minskar din partiella ålderspension - €/mån. Uppskovsförhöjningen ökar din partiella ålderspension med - €/mån.  

Förtidsminskningen minskar din partiella ålderspension

Partiell ålderspension förtidsminskas med 0,4 procent för varje månad som återstår till den lägsta pensionsåldern, när den partiella pensionen börjar.

Om partiell ålderspension börjar vid den lägsta pensionsåldern, görs det ingen förtidsminskning. Om partiell ålderspension börjar efter den lägsta pensionsåldern, uppskovsförhöjs den med 0,4 procent för varje månad med vilken den senarelagts från den lägsta pensionsåldern. Uppskovsförhöjning tillkommer inte för sådan tid då personen samtidigt har fått en arbetslöshetsförmån.

Din partiella ålderspension har justerats med livslängdskoefficienten. 

Din partiella ålderspension har justerats med livslängdskoefficienten

Den partiella ålderspensionen har justerats med den livslängdskoefficienten enligt födelseåret.

Eftersom livlängdskoefficienten för en åldersgrupp fastställs för det år då åldersgruppen fyller 62, tillämpas på dem som tar ut partiell ålderspension vid 61 års ålder den livslängdskoefficient som fastställs för den åldersgrupp som fyller 62 det år då den partiella pensionen börjar.


Beloppet på följande års indexjusterade pension

Partiell ålderspension

- €/mån

Beloppet på nästa års pension har justerats med prognosen av den nominella utvecklingen av arbetspensionsindex.


Ålderspensionen efter partiell ålderspension

Pensionens belopp anges enligt det innevarande årets prisnivå.

Din lägsta pensionsålder 

Din lägsta pensionsålder

Din lägsta pensionsålder är den då du tidigast kan gå i ålderspension. Pensionsåldrarna är uppskattningar fr.o.m. dem som är födda år 1965.

- år och - månader

Testa hur din uppskattade pension påverkas av i vilken ålder du går i pension.

Tidpunkten för pensioneringen: -

Arbetspension 

Arbetspension

Arbetspensionen består av den partiella ålderspensionen, den pensionsdel som inte ännu tagits ut och den pension som tjänats in under tiden med partiell ålderspension.

-€/mån
Förtidsminskningen av den partiella ålderspensionen minskar din ålderspension med - €/mån.
Uppskovsförhöjningen av den partiella ålderspensionen ökar din pension med - €/mån.
 

Förtidsminskningen av den partiella ålderspensionen minskar din ålderspension med

Förtidsminskning eller uppskovsförhöjning av partiell ålderspension består också i den egentliga ålderspensionen.

Uppskovsförhöjningen av ålderspensionen ökar din pension med - €/mån.  

Uppskovsförhöjningen av ålderspensionen ökar din pension med

Förtidsminskning eller uppskovsförhöjning av partiell ålderspension består också i den egentliga ålderspensionen.

Din arbetspension har multiplicerats med livslängdskoefficienten -.

Ålderspensionen, om du inte tar ut partiell ålderspension 

Ålderspensionen, om du inte tar ut partiell ålderspension

Du kan jämföra hur stor din ålderspension blir om du tar ut partiell ålderspension med hur stor den blir om du inte gör det utan arbetar med samma inkomst som förut tills du börjar få ålderspension. Ålderspensionen beräknas enligt den pensioneringsålder som du har valt tidigare i räknaren.

Arbetspension

-€/mån

Den här räknaren ger en beräkning av hur stor den partiella ålderspensionen blir och hur stor ålderspensionen efter den partiella ålderspensionen blir. För jämförelsens skull beräknar räknaren också hur stor ålderspensionen blir om man inte tar ut partiell ålderspension.

Räknaren beräknar arbetspensionens belopp och dessutom beloppet av eventuell folkpension och garantipension för dem som i år fyller minst 55 år. De som är födda åren 1958–2006 kan uppskatta sin pension med hjälp av räknaren.

Räknaren beräknar pensionen utgående från den lön som du anger och enligt den lagstiftning som gäller år 2024. Det exaktaste möjliga resultatet får du om du anger det belopp om intjänad pension som finns på arbetspensionsutdraget. Din slutliga pension kan uträknas först när du går i pension.

Löntagare tjänar in arbetspension från 17 års ålder och företagare från 18 års ålder. Räknaren beräknar den intjänade pensionen från 17 års ålder. Partiell ålderspension kan börja tidigast vid den åldersgräns för partiell ålderspension som fastställts för åldersgruppen och full ålderspension först vid åldersgruppens lägsta pensionsålder. Den högsta möjliga pensioneringsåldern i räknaren är 70 år.

Beloppet av den intjänade pensionen, som du själv anger i räknaren, antas vara ett belopp som redan har justerats med livslängdskoefficienten och som inte innehåller eventuell uppskovsförhöjning. Den intjänade pensionen kan innehålla uppskovsförhöjning, om du redan har uppnått din pensionsålder.

Om du kan gå börja ta ut partiell ålderspension pension under det innevarande året, kan du beräkna både den begynnande pensionen och nästa års indexjusterade pension. Hur stor den indexjusterade pensionen blir nästa år ser du när du väljer ”Uppskattning av indexets inverkan (nominell prisnivå)” och har valt tidpunkten för pensioneringen så att den inträffar i år. Genom att ändra pensioneringsåldern kan du jämföra nästa års indexjusterade pension med en situation där du går i pension följande år. Det indexjusterade beloppet av partiell ålderspension visas inte om ålderspensionen börjar under innevarande år eller i januari följande år, eftersom partiell ålderspension i så fall inte längre betalas följande år.

Antagandena om inkomstutvecklingen, prisutvecklingen och livslängdsökningen

I räknaren kan man välja mellan två alternativ i fråga om den allmänna inkomstnivåns framtida utveckling. Alternativet med oförändrad allmän inkomstnivå motsvarar beräkningsantagandena för den uppskattade pensionen i arbetspensionsutdraget. Alternativet med en inkomstnivå som stiger enligt prognosen motsvarar basalternativet i Pensionsskyddscentralens långsiktiga kalkyl.

Om pensionen kan börja under det innevarande året och man vill studera indexeffekten kan man också välja att ange pensionens belopp enligt nominell nivå som alternativ till prisnivån under det innevarande året. Den förutspådda utvecklingen i alternativet med nominell prisnivån motsvarar basalternativet i Pensionsskyddscentralens långsiktiga kalkyl.

Enligt prognosen ökar den allmänna inkomstnivån på längre sikt reellt med 1,2 procent per år och konsumentprisindex med 2,0 procent per år. Konjunkturutsikterna för de närmaste åren har beaktats noggrannare i prognosen. Lönekoefficienten, med vilken pensionen justeras till nivån under det år då pensionen börjar, beräknas utgående från den allmänna inkomstutvecklingen och prisutvecklingen. På lång sikt är den reella utvecklingen ca 1,0 % per år.

Räknaren antar att personens egna inkomster årligen ökar enligt lönekoefficienten. De egna inkomsterna ökar alltså lite mindre än löntagarnas inkomstnivå i snitt, eftersom lönekoefficienten beaktar 80 % av den allmänna inkomstökningen.

Pensionens belopp anges som standardval enligt dagens prisnivå i räknaren. I eurobeloppet syns alltså hur pensionens köpkraft påverkas av justeringen med lönekoefficienten och ökningen av den egna inkomstnivån. De som uppnår pensionsåldern senast under det innevarande året kan göra en pensionsberäkning också utgående från den nominella prisnivån. Då är den förutspådda prisutvecklingens inverkan medräknad i resultatet.

Livslängdsökningen som påverkar prognoserna om pensionsålder och livslängdskoefficient bygger på Statistikcentralens befolkningsprognos.

De antaganden om livslängdskoefficienten, pensionsåldern och den allmänna inkomst- och prisutvecklingen finns i en excel-tabell.

Åldersgräns för partiell ålderspension

För dem som är födda före 1964 är åldersgränsen för partiell ålderspension 61 år. För dem som är födda år 1964 är åldersgränsen 62 år. För dem som är födda 1965 eller senare knyts åldersgränsen till den förväntade livslängden. Åldersgränsen i räknaren bygger på den gällande prognosen om livslängdsökningen. Prognosen grundar sig på Statistikcentralens befolkningsprognos för år 2021 och den har uppdaterats på Pensionsskyddscentralen. Olika årskullars pensionsåldrar finns på webbplatsen Arbetspensionslagstiftningen.

Lägsta ålder för ålderspension

Varje födelseårskull har en egen lägsta pensionsålder. Den lägsta pensionsåldern som räknaren visar för dem som är födda år 1965 eller senare grundar sig på den gällande prognosen om livslängdsökningen.

Intjäningen av arbetspension och den övre åldersgränsen för försäkringen

Man tjänar in arbetspension med 1,5 % av årsarbetsinkomsten. Under åren 2017−2025 tjänar emellertid de som då är i åldern 53−62 år in pension med 1,7 % av sin årsarbetsinkomst. Om pensionen börjar efter det att personen har uppnått sin lägsta pensionsålder, utökas pensionen med en uppskovsförhöjning som är 0,4 % per månad. Om man arbetar samtidigt som man får partiell ålderspension tjänar man på motsvarande sätt in pension för arbetet.

Den övre åldersgränsen för intjäning av pension och pensionsförsäkringen höjs från 68 år så att den för personer födda 1958−1961 är 69 år och för personer födda år 1962 eller senare 70 år.

Hur partiell ålderspension beräknas

Grunden för partiell ålderspension är den arbetspension som personen tjänat in före utgången av året innan den partiella ålderspensionen börjar. Den partiella ålderspensionen är 25 eller 50 procent av den intjänade pensionen, beroende på vad personen själv väljer. Den partiella ålderspensionen minskar genom förtidsminskningen, som är 0,4 procent för varje månad som återstår från den partiella ålderspensionens begynnelse tills personen uppnår sin lägsta pensionsålder.

Livslängdskoefficienten

Den intjänade arbetspensionen justeras med livslängdskoefficienten, som är beroende av pensionstagarens födelseår. Livslängdskoefficienten fastställs det år då årskullen fyller 62 år. Om man tar ut partiell ålderspension vid 61 års ålder, används den livslängdskoefficient som fastställts för det år då den partiella ålderspensionen börjar.

Livslängdskoefficienten för yngre åldersklasser är en prognos. Prognoserna bygger på Statistikcentralens befolkningsprognos från år 2021. Olika årskullars livslängdskoefficienter finns på webbplatsen Arbetspensionslagstiftningen.

Lönekoefficient

När beloppet av en ny pension räknas ut, justeras de löner och arbetsinkomster som den försäkrade förtjänat under sin tid i arbetslivet med lönekoefficienten till nivån för det år då pensionen börjar. Lönekoefficienten säkerställer att den i arbetslivet intjänade pensionen behåller sitt värde. I lönekoefficienten beaktas 80 procent av förtjänstnivåindexets förändring och 20 procent av konsumentprisindexets förändring.

FPA-pension

Om man inte har tjänat in någon arbetspension eller om arbetspensionen är liten, kan man få folkpension och garantipension från FPA. Den som endast får partiell ållderspension kan inte få FPA-pension. Därför beräknas FPA-pensionen i räknaren endast som en del av ålderspensionen. Varje euro i arbetspension minskar folkpensionens fulla belopp med 50 cent, tills det inte återstår någon folkpension att betala. Folkpensionens belopp är beroende av om pensionstagaren bor med en make eller sambo eller är ensamboende.

Garantipension betalas, om den totala pensionen annars blir mindre än garantipensionens fulla belopp. Räknaren beaktar inte andra pensioner som påverkar folkpensionens eller garantipensionens belopp utom arbetspensionen.

Den andel som motsvarar förtidsminskningen p.g.a. den partiella ålderspensionen läggs till arbetspensionens belopp, när folkpensionen beräknas. Folkpensionen kompenserar alltså inte förtidsminskningen av arbetspensionen. Däremot beaktas uppskovsförhöjning av arbetspensionen inte vid beräkning av folkpensionen, vilket innebär att folkpensionen inte minskar till följd av uppskovsförhöjning av arbetspensionen.

I övrigt beaktar räknaren hela arbetspensionens minskande effekt på folkpensionen. Vid beräkning av garantipensionen beaktas arbetspensionen till det belopp som betalas ut.

Inom folkpensionssystemet är åldersgränsen för ålderspension 65 år. Med början från dem som är födda år 1965 kommer åldersgränsen för ålderspension att förändras enligt den förväntade livslängden, på motsvarande sätt som inom arbetspensionssystemet. Om pensioneringsåldern är lägre än pensionsåldern för FPA-pensionen, beräknar räknaren en förtidsminskning av folkpensionen och garantipensionen (0,4 % per månad). Räknaren beräknar också en uppskovsförhöjning, om pensioneringsåldern är högre än FPA-pensionsåldern. Uppskovsförhöjningen är 0,6 % per månad för dem som är födda före år 1962 och 0,4 % per månad för dem som är födda år 1962 eller senare.

Räknaren beräknar FPA-pensionen med antagandet att personen har bott i Finland tillräckligt länge för att få full folkpension (80 procent av tiden mellan 16 års ålder och den tidpunkt då pensionen börjar).

Folkpensionen och garantipensionen antas utvecklas i framtiden enligt prisindexet. Reellt hålls FPA-pensionen alltså på dagens nivå i räknaren.

Läs mer om folkpension och garantipension www.fpa.fi

Om du kan gå börja ta ut partiell ålderspension pension under det innevarande året, kan du beräkna både den begynnande pensionen och nästa års indexjusterade pension. Indexen för nästa år är prognoser och uppgifterna preciseras på hösten. Det indexjusterade beloppet av partiell ålderspension visas inte om ålderspensionen börjar under innevarande år eller i januari följande år, eftersom partiell ålderspension i så fall inte längre betalas följande år. 

Du kan till exempel jämföra en pension som inleds i december med en som inleds i januari. Välj nominell prisnivå i alla räknefunktioner så att de ska vara jämförbara.

  1. Räkna hur stor en pension som inleds i december 2024 är och hur stor den därpå följande indexjusterade pensionen i januari 2025 blir.
  2. Räkna hur stor en pension som börjar år 2025 blir genom att flytta välja en senare pensioneringsålder i räknaren.
  3. Jämför resultaten med varandra.

Läs mer om partiell ålderspension

Använd räknaren för att få en uppskattning av familjepensionens storlek

Räknaren beräknar den efterlevande makens och barnens (förmånstagarnas) andelar av den avlidna makens eller vårdnadshavarens (förmånslåtarens) pension samt den minskade efterlevandepensionen.

Beräkna familjepension

Beräkna din FöPL-arbetsinkomst med en räknare

Räknaren ger en riktgivande rekommendation till FöPL-arbetsinkomst och marginalen för den.

Beräkna den rekommenderade FöPL-arbetsinkomsten

Beräkna hur familjeledigheten påverkar arbetspensionen

Räknaren beräknar den pension som tillväxer under tiden med barnavårdsförmåner och den pension som skulle tillväxa av arbete under motsvarande tid. Pensionen räknas för en förälder och för ett barn åt gången.

Beräkna hur familjeledigheten påverkar arbetspensionen