Räknare

På den här sidan hittar du alla räknare på Arbetspension.fi. Du kan använda dem till att beräkna olika saker som har att göra med pensionen. Beräkningarna är riktgivande.

Ta reda på din pensionsålder!

Välj födelseår och -månad. Räknaren anger när du kan gå i pension.

Din lägsta pensionsålder  

Din lägsta pensionsålder

Din lägsta pensionsålder är den då du tidigast kan gå i ålderspension. Pensionsåldrarna är uppskattningar fr.o.m. dem som är födda år 1965.

-
Din pension kan börja tidigast
-
Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden.  

Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden.

Med den förväntade livslängden avses det genomsnittliga antalet år som en person i en viss ålder kommer att leva, om dödligheten hålls på samma nivå som under pensioneringsåret.

-
Din målsatta pensionsålder  

Din målsatta pensionsålder

I den målsatta pensionsåldern har uppskovsförhöjningen förhöjt din pension lika mycket som livslängdskoefficienten minskar den i den lägsta pensionsåldern.

-
Din pension kan börja tidigast
-
Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden.  

Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden.

Med den förväntade livslängden avses det genomsnittliga antalet år som en person i en viss ålder kommer att leva, om dödligheten hålls på samma nivå som under pensioneringsåret.

-
Din åldersgräns för partiell ålderspension
-
Du kan ta ut partiell ålderspension tidigast
-

Läs mer om ålderspensionen

Beräkna din pension!

Med pensionsräknaren får du en uppskattning av hur stor din pension kommer att bli.

 

Födelseår

Välj ditt födelseår. Det behövs för att räkna pensionen. Enligt födelseåret bestäms den lägsta pensionsåldern, den målsatta pensionsåldern och livslängdskoefficienten.

Välj ditt födelseår
 

Födelsemånad

Välj din födelsemånad.

Välj din födelsemånad
 

Lön eller arbetsinkomst/mån
(brutto)

Mata in din nuvarande årslön eller årsarbetsinkomst beräknad per månad i genomsnitt eller en uppskattning av hur de kommer att vara i framtiden i hela tal, t.ex. 2500.

Uppge lönen i hela tal, t.ex. 2500
 

Intjänad pension från ditt
arbetspensionsutdrag

I ditt arbetspensionsutdrag (www.tyoelake.fi/sv/arbetspensionsutdraget/) hittar du det sammanlagda beloppet av din intjänade pension. Mata in det här i hela tal, t.ex. 800. Den intjänade pensionen antas vara den pension som du tjänat in före slutet av föregående månad och som redan har justerats med livslängdskoefficienten. Mata in den intjänade pensionen utan eventuell uppskovsförhöjning.

Alternativt kan du uppskatta den tidigare intjänade pensionen utgående från en sådan intjänad pension som är typisk för din åldersgrupp. Se nedan ”Statistik över intjänade pensioner”.

Ange den intjänade pensionen i heltal, t.ex. 2500
 

Välj framtida inkomstutveckling

Utveckling enligt prognosen betyder att inkomsterna i räknaren ändras enligt lönekoefficientens uppskattade årliga utveckling ända till pensioneringen. Inkomsterna justeras också med lönekoefficienten till pensioneringsårets nivå när pensionen beräknas.

Om inkomsterna hålls på nuvarande nivå betyder att inkomsterna eller lönekoefficienten som används för indexjusteringen inte ändras. I räknaren följer lönekoefficientens utveckling Pensionsskyddscentralens prognos.

Du kan läsa mer om antagandena i räknaren nedan under rubriken Om räknaren.

Din lägsta pensionsålder  

Din lägsta pensionsålder

Din lägsta pensionsålder är den då du tidigast kan gå i ålderspension. Pensionsåldrarna är uppskattningar fr.o.m. dem som är födda år 1965.

- Uppskattad pension/månad - €/mån
Din målsatta pensionsålder  

Din målsatta pensionsålder

I den målsatta pensionsåldern har uppskovsförhöjningen förhöjt din pension lika mycket som livslängdskoefficienten minskar den i den lägsta pensionsåldern.

- Uppskattad pension/månad - €/mån

Uppskattad pension/månad

Pensionens belopp anges enligt det innevarande årets prisnivå.

Din lägsta pensionsålder 

Din lägsta pensionsålder

Din lägsta pensionsålder är den då du tidigast kan gå i ålderspension. Pensionsåldrarna är uppskattningar fr.o.m. dem som är födda år 1965.

- år och - månader

Testa hur din uppskattade pension påverkas av i vilken ålder du går i pension.

Tidpunkten för pensioneringen: -

Arbetspension

- €/mån

Din arbetspension har multiplicerats med livslängdskoefficienten - 

Din arbetspension har multiplicerats med livslängdskoefficienten

Arbetspensionen har justerats med livslängdskoefficienten enligt födelseåret. Genom livslängdskoefficienten anpassas pensionen till den förväntade förändringen av medellivslängden.

Lön före pensioneringen 

Lön före pensioneringen

I räknaren ökar din egen lön varje år enligt lönekoefficienten, om du har valt alternativet med en stigande allmän inkomstnivå. Lönen har omräknats till det innevarande årets prisnivå.

- €/mån

Pensionen i förhållande till den föregående lönen

- %

Beloppet på följande års indexjusterade pension

Arbetspension

- €/mån

Beloppet på nästa års pension har justerats med prognosen av den nominella utvecklingen av arbetspensions- och folkpensionsindex.

Den här räknaren beräknar ålderspensionens belopp. Räknaren beräknar inte partiell ålderspension eller invalid- eller arbetslivspension.  Räknaren beräknar arbetspensionens belopp och dessutom beloppet av eventuell folkpension och garantipension för dem som i år fyller minst 55 år.  De som är födda åren 1955-2006 kan uppskatta sin pension med hjälp av räknaren.

Räknaren beräknar pensionen utgående från den lön som du anger och enligt den lagstiftning som gäller år 2024. Det exaktaste möjliga resultatet får du om du anger det belopp om intjänad pension som finns på arbetspensionsutdraget. Din slutliga pension kan uträknas först när du går i pension.  

Löntagare tjänar in arbetspension från 17 års ålder och företagare från 18 års ålder. Räknaren beräknar den intjänade pensionen från 17 års ålder. Den beräknas utifrån antagandet att du går i pension tidigast vid den lägsta pensionsåldern för din åldersklass. Den högsta möjliga pensioneringsåldern i räknaren är 70 år.  

Beloppet av den intjänade pensionen, som du själv anger i räknaren, antas vara ett belopp som redan har justerats med livslängdskoefficienten och som inte innehåller eventuell uppskovsförhöjning. Den intjänade pensionen kan innehålla uppskovsförhöjning, om du redan har uppnått din pensionsålder.

Om du kan gå i pension under det innevarande året, kan du beräkna både den begynnande ålderspensionen och nästa års indexjusterade pension. Hur stor den indexjusterade pensionen blir nästa år ser du när du väljer ”Uppskattning av indexets inverkan (nominell prisnivå)” och har valt tidpunkten för pensioneringen så att den inträffar i år. Genom att ändra pensioneringsåldern kan du jämföra nästa års indexjusterade pension med en situation där du går i pension följande år.

Antagandena om inkomstutvecklingen, prisutvecklingen och livslängdsökningen

I räknaren kan man välja mellan två alternativ i fråga om den allmänna inkomstnivåns framtida utveckling. Alternativet med oförändrad allmän inkomstnivå och prisnivå motsvarar beräkningsantagandena för den uppskattade pensionen i arbetspensionsutdraget. Alternativet med en stigande inkomstnivå motsvarar basalternativet i Pensionsskyddscentralens långsiktiga prognos.

Om pensionen kan börja under det innevarande året och man vill studera indexeffekten kan man också välja att ange pensionens belopp enligt nominell nivå som alternativ till prisnivån under det innevarande året. Den förutspådda utvecklingen i alternativet med nominell prisnivån motsvarar basalternativet i Pensionsskyddscentralens långsiktiga kalkyl.

Enligt prognosen ökar den allmänna inkomstnivån på längre sikt reellt med 1,2 procent per år och konsumentprisindex med 2,0 procent per år. Konjunkturutsikterna för de närmaste åren har beaktats noggrannare i prognosen. Lönekoefficienten, med vilken pensionen justeras till nivån under det år då pensionen börjar, beräknas utgående från den allmänna inkomstutvecklingen och prisutvecklingen. På lång sikt är den reella utvecklingen ca 1,0 procent per år.

Räknaren antar att personens egna inkomster årligen ökar enligt lönekoefficienten. De egna inkomsterna ökar alltså lite mindre än löntagarnas inkomstnivå i snitt, eftersom lönekoefficienten beaktar 80 % av den allmänna inkomstökningen.

Pensionens belopp anges som standardval enligt dagens prisnivå i räknaren. I eurobeloppet syns alltså hur pensionens köpkraft påverkas av justeringen med lönekoefficienten och ökningen av den egna inkomstnivån. De som uppnår pensionsåldern senast under det innevarande året kan göra en pensionsberäkning också utgående från den nominella prisnivån. Då är den förutspådda prisutvecklingens inverkan medräknad i resultatet.

Livslängdsökningen som påverkar prognoserna om pensionsålder och livslängdskoefficient bygger på Statistikcentralens befolkningsprognos.

De antaganden om livslängdskoefficienten, pensionsåldern och den allmänna inkomst- och prisutvecklingen finns i en excel-tabell.

Lägsta ålder för ålderspension

Varje födelseårskull har en egen lägsta pensionsålder. Den lägsta pensionsåldern som räknaren visar för dem som är födda år 1965 eller senare grundar sig på den gällande livslängdsprognosen. Prognosen grundar sig på Statistikcentralens befolkningsprognos för år 2021 och den har uppdaterats på Pensionsskyddscentralen. Pensionsåldrarna för olika åldersklasser finns på webbplatsen Arbetspensionslagstiftningen.  

Intjäningen av arbetspension och den övre åldersgränsen för försäkringen

Man tjänar in arbetspension med 1,5 % av årsarbetsinkomsten. Under åren 2017–2025 tjänar emellertid de som då är i åldern 5362 år in pension med 1,7 % av sin årsarbetsinkomst. Om pensionen börjar efter det att personen har uppnått sin lägsta pensionsålder, utökas pensionen med en uppskovsförhöjning som är 0,4 % per månad.  

Den övre åldersgränsen för intjäning av pension och pensionsförsäkringen höjs från 68 år så att den för personer födda 1958–1961 är 69 år och för personer födda år 1962 eller senare 70 år.  

Livslängdskoefficienten

Den intjänade arbetspensionen justeras med livslängdskoefficienten, som är beroende av pensionstagarens födelseår. Livslängdskoefficienten fastställs det år då årskullen fyller 62 år. Livslängdskoefficienten för yngre åldersklasser är en prognos. Prognoserna bygger på Statistikcentralens befolkningsprognos från år 2021. Livslängdskoefficienterna för olika åldersklasser finns på webbplatsen Arbetspensionslagstiftningen.  

Lönekoefficient

När beloppet av en ny pension räknas ut, justeras de löner och arbetsinkomster som den försäkrade förtjänat under sin tid i arbetslivet med lönekoefficienten till nivån för det år då pensionen börjar. Lönekoefficienten säkerställer att den i arbetslivet intjänade pensionen behåller sitt värde. I lönekoefficienten beaktas 80 procent av förtjänstnivåindexets förändring och 20 procent av konsumentprisindexets förändring.  

FPA-pension

Om personen inte har tjänat in någon arbetspension eller om arbetspensionen är liten, kan personen få folkpension och garantipension från FPA. Varje euro i arbetspension minskar folkpensionens fulla belopp med 50 cent, tills det inte återstår någon folkpension att betala. Folkpensionens belopp är beroende av om pensionstagaren bor med en make eller sambo eller är ensamboende. Garantipension betalas, om den totala pensionen annars blir mindre än garantipensionens fulla belopp.  Räknaren beaktar inte andra pensioner som påverkar folkpensionens eller garantipensionens belopp utom arbetspensionen.  

Alla delar av arbetspensionen minskar emellertid inte folkpensionen. Uppskovsförhöjningen som tillkommer efter den lägsta pensionsåldern i räknaren minskar inte folkpensionen, men i övrigt beaktar räknaren hela arbetspensionen som en förmån som minskar folkpensionen.  

Inom folkpensionssystemet är åldersgränsen för ålderspension 65 år. Med början från dem som är födda år 1965 kommer åldersgränsen för ålderspension att förändras enligt den förväntade livslängden, på motsvarande sätt som inom arbetspensionssystemet. Om pensioneringsåldern är lägre än pensionsåldern för FPA-pensionen, beräknar räknaren en förtidsminskning av folkpensionen och garantipensionen (0,4 % per månad). Räknaren beräknar också en uppskovsförhöjning, om pensioneringsåldern är högre än FPA-pensionsåldern. Uppskovsförhöjningen är 0,6 % per månad för dem som är födda före år 1962 och 0,4 % per månad för dem som är födda år 1962 eller senare.  

Räknaren beräknar FPA-pensionen med antagandet att personen har bott i Finland tillräckligt länge för att få full folkpension (80 procent av tiden mellan 16 års ålder och den tidpunkt då pensionen börjar).  

Folkpensionen och garantipensionen antas utvecklas i framtiden enligt prisindexet. Reellt hålls FPA-pensionen alltså på dagens nivå i räknaren.  

Läs mer om folkpension och garantipension: www.fpa.fi 

I tabellen här nedan ser du medianbeloppen av olika åldersgruppers intjänade pension i slutet av år 2022.  Det betyder alltså att hälften av en åldersgrupp har tjänat in mer och hälften av åldersgruppen har tjänat in mindre pension än beloppet i tabellen. Här visas männens, kvinnornas och samtligas intjänade medianpension.

De intjänade pensionerna har räknats upp med lönekoefficienten till 2023  års nivå och justerats med den livslängdskoefficient som gäller för respektive födelseår.

Uppgifterna i tabellen kan användas t.ex. som en uppskattning av den tidigare intjänade pensionen när man använder räknaren. Hur mycket pension du själv har tjänat in ser du i ditt arbetspensionsutdrag.

Uppskattning av den intjänade pensionen vid slutet av år 2022, median, euro/mån

FödelseårMänKvinnorSamtliga
2005111
2004434
2003131112
2002222323
2001343434
2000505251
1999697472
1998929694
1997123127125
1996154156155
1995186189188
1994224223223
1993258254256
1992295284289
1991333315324
1990374345357
1989413380394
1988456417433
1987505448472
1986550484511
1985590509544
1984634533574
1983668561603
1982698583630
1981735610662
1980791640702
1979842681748
1978900715791
1977962752839
19761008789882
19751063819923
19741098847954
19731137870985
197211919011025
197112329391060
197012669721095
1969131710121140
1968137610741203
1967142811381261
1966148211951318
1965154912601380
1964161313211443
1963167813651493
1962175014291561
1961180114731604
1960185315301657
1959188915681694

Medräknade är arbetspensionsförsäkrade personer som bor i Finland och inte är pensionerade. Den intjänade pensionen för varje åldersgrupp grundar sig på uppgifterna vid slutet av år 2021, som har räknats upp till slutet av år 2022 utgående från tidigare utveckling bland personer i motsvarande ålder.

Om du kan gå i pension under det innevarande året, kan du beräkna både den begynnande ålderspensionen och nästa års indexjusterade pension. Indexen för nästa år är prognoser och uppgifterna preciseras på hösten.

Du kan till exempel jämföra en pension som inleds i december med en som inleds i januari. Välj nominell prisnivå i alla räknefunktioner så att de ska vara jämförbara.

  1. Räkna hur stor en pension som inleds i december 2024 är och hur stor den därpå följande indexjusterade pensionen i januari 2025 blir.
  2. Räkna hur stor en pension som börjar år 2025 blir genom att flytta välja en senare pensioneringsålder i räknaren.
  3. Jämför resultaten med varandra.

Beräkna hurdan partiell ålderspension du kan få

Räknaren beräknar också hur partiell ålderspension påverkar den ålderspension du får senare.

 

Födelseår

Välj ditt födelseår. Det behövs för att beräkna pensionens belopp. Enligt födelseåret bestäms den ålder då du kan ta ut partiell ålderspension, den lägsta åldern för full ålderspension och livslängdskoefficienten.

Välj ditt födelseår
 

Födelsemånad

Välj din födelsemånad.

Välj din födelsemånad
 

Lön eller arbetsinkomst/mån (brutto) före partiell ålderspension

Ange din nuvarande årslön eller årsarbetsinkomst beräknad per månad i genomsnitt eller en uppskattning av hur de kommer att vara i framtiden i hela tal, t.ex. 2500.

Uppge lönen i hela tal, t.ex. 2500
 

Intjänad pension från ditt
arbetspensionsutdrag

I ditt arbetspensionsutdrag (www.tyoelake.fi/sv/arbetspensionsutdraget/) hittar du det sammanlagda beloppet av din intjänade pension. Mata in det här i hela tal, t.ex. 800. Den intjänade pensionen antas vara den pension som du tjänat in före slutet av föregående månad och som redan har justerats med livslängdskoefficienten. Mata in den intjänade pensionen utan eventuell uppskovsförhöjning.

Ange den intjänade pensionen i heltal, t.ex. 2500
 

Som partiell ålderspension vill jag ta ut

Välj om du tar ut 25 eller 50 procent av din intjänade pension.

 

Lön eller arbetsinkomst/mån (brutto) under tiden med partiell ålderspension

Ange här en uppskattning av din årliga lön eller arbetsinkomst i genomsnitt per månad under tiden med partiell ålderspension. Ange summan i hela tal, t.ex. 1500.

Uppge lönen i hela tal, t.ex. 2500
 

Välj framtida inkomstutveckling

Utveckling enligt prognosen betyder att inkomsterna i räknaren ändras enligt lönekoefficientens uppskattade årliga utveckling ända till pensioneringen. Inkomsterna justeras också med lönekoefficienten till pensioneringsårets nivå när pensionen beräknas.

Om inkomsterna hålls på nuvarande nivå betyder att inkomsterna eller lönekoefficienten som används för indexjusteringen inte ändras. I räknaren följer lönekoefficientens utveckling Pensionsskyddscentralens prognos.

Du kan läsa mer om antagandena i räknaren nedan under rubriken Om räknaren.

Din lägsta pensionsålder- Uppskattad pension/månad - €/mån
Din målsatta pensionsålder - Uppskattad pension/månad - €/mån

Din partiella ålderspension uppskattningsvis

Pensionens belopp anges enligt det innevarande årets prisnivå.

Lägsta åldersgräns för partiell ålderspension 

Lägsta åldersgräns för partiell ålderspension

Den lägsta åldersgränsen för partiell ålderspension anger den tidigaste möjliga tidpunkt då du kan börja ta ut partiell ålderspension. Pensionsåldern är en uppskattning, om du är född år 1965 eller senare.

- år och - månader

Testa hur uppskattningen påverkas av i vilken ålder den partiella ålderspensionen börjar.

Tidpunkt då den partiella ålderspensionen börjar: -


Partiell ålderspension

- €/mån

Den partiella ålderspension börjar - månader före din lägsta pensionsålder, och därför är förtidsminskningen - %. Den partiella ålderspension börjar - månader efter din lägsta pensionsålder, och därför är uppskovsförhöjningen - %.

Förtidsminskningen minskar din partiella ålderspension - €/mån. Uppskovsförhöjningen ökar din partiella ålderspension med - €/mån.  

Förtidsminskningen minskar din partiella ålderspension

Partiell ålderspension förtidsminskas med 0,4 procent för varje månad som återstår till den lägsta pensionsåldern, när den partiella pensionen börjar.

Om partiell ålderspension börjar vid den lägsta pensionsåldern, görs det ingen förtidsminskning. Om partiell ålderspension börjar efter den lägsta pensionsåldern, uppskovsförhöjs den med 0,4 procent för varje månad med vilken den senarelagts från den lägsta pensionsåldern. Uppskovsförhöjning tillkommer inte för sådan tid då personen samtidigt har fått en arbetslöshetsförmån.

Din partiella ålderspension har justerats med livslängdskoefficienten. 

Din partiella ålderspension har justerats med livslängdskoefficienten

Den partiella ålderspensionen har justerats med den livslängdskoefficienten enligt födelseåret.

Eftersom livlängdskoefficienten för en åldersgrupp fastställs för det år då åldersgruppen fyller 62, tillämpas på dem som tar ut partiell ålderspension vid 61 års ålder den livslängdskoefficient som fastställs för den åldersgrupp som fyller 62 det år då den partiella pensionen börjar.


Beloppet på följande års indexjusterade pension

Partiell ålderspension

- €/mån

Beloppet på nästa års pension har justerats med prognosen av den nominella utvecklingen av arbetspensionsindex.


Ålderspensionen efter partiell ålderspension

Pensionens belopp anges enligt det innevarande årets prisnivå.

Din lägsta pensionsålder 

Din lägsta pensionsålder

Din lägsta pensionsålder är den då du tidigast kan gå i ålderspension. Pensionsåldrarna är uppskattningar fr.o.m. dem som är födda år 1965.

- år och - månader

Testa hur din uppskattade pension påverkas av i vilken ålder du går i pension.

Tidpunkten för pensioneringen: -

Arbetspension 

Arbetspension

Arbetspensionen består av den partiella ålderspensionen, den pensionsdel som inte ännu tagits ut och den pension som tjänats in under tiden med partiell ålderspension.

-€/mån
Förtidsminskningen av den partiella ålderspensionen minskar din ålderspension med - €/mån.
Uppskovsförhöjningen av den partiella ålderspensionen ökar din pension med - €/mån.
 

Förtidsminskningen av den partiella ålderspensionen minskar din ålderspension med

Förtidsminskning eller uppskovsförhöjning av partiell ålderspension består också i den egentliga ålderspensionen.

Uppskovsförhöjningen av ålderspensionen ökar din pension med - €/mån.  

Uppskovsförhöjningen av ålderspensionen ökar din pension med

Förtidsminskning eller uppskovsförhöjning av partiell ålderspension består också i den egentliga ålderspensionen.

Din arbetspension har multiplicerats med livslängdskoefficienten -.

Ålderspensionen, om du inte tar ut partiell ålderspension 

Ålderspensionen, om du inte tar ut partiell ålderspension

Du kan jämföra hur stor din ålderspension blir om du tar ut partiell ålderspension med hur stor den blir om du inte gör det utan arbetar med samma inkomst som förut tills du börjar få ålderspension. Ålderspensionen beräknas enligt den pensioneringsålder som du har valt tidigare i räknaren.

Arbetspension

-€/mån

Den här räknaren ger en beräkning av hur stor den partiella ålderspensionen blir och hur stor ålderspensionen efter den partiella ålderspensionen blir. För jämförelsens skull beräknar räknaren också hur stor ålderspensionen blir om man inte tar ut partiell ålderspension.

Räknaren beräknar arbetspensionens belopp och dessutom beloppet av eventuell folkpension och garantipension för dem som i år fyller minst 55 år. De som är födda åren 1958–2006 kan uppskatta sin pension med hjälp av räknaren.

Räknaren beräknar pensionen utgående från den lön som du anger och enligt den lagstiftning som gäller år 2024. Det exaktaste möjliga resultatet får du om du anger det belopp om intjänad pension som finns på arbetspensionsutdraget. Din slutliga pension kan uträknas först när du går i pension.

Löntagare tjänar in arbetspension från 17 års ålder och företagare från 18 års ålder. Räknaren beräknar den intjänade pensionen från 17 års ålder. Partiell ålderspension kan börja tidigast vid den åldersgräns för partiell ålderspension som fastställts för åldersgruppen och full ålderspension först vid åldersgruppens lägsta pensionsålder. Den högsta möjliga pensioneringsåldern i räknaren är 70 år.

Beloppet av den intjänade pensionen, som du själv anger i räknaren, antas vara ett belopp som redan har justerats med livslängdskoefficienten och som inte innehåller eventuell uppskovsförhöjning. Den intjänade pensionen kan innehålla uppskovsförhöjning, om du redan har uppnått din pensionsålder.

Om du kan gå börja ta ut partiell ålderspension pension under det innevarande året, kan du beräkna både den begynnande pensionen och nästa års indexjusterade pension. Hur stor den indexjusterade pensionen blir nästa år ser du när du väljer ”Uppskattning av indexets inverkan (nominell prisnivå)” och har valt tidpunkten för pensioneringen så att den inträffar i år. Genom att ändra pensioneringsåldern kan du jämföra nästa års indexjusterade pension med en situation där du går i pension följande år. Det indexjusterade beloppet av partiell ålderspension visas inte om ålderspensionen börjar under innevarande år eller i januari följande år, eftersom partiell ålderspension i så fall inte längre betalas följande år.

Antagandena om inkomstutvecklingen, prisutvecklingen och livslängdsökningen

I räknaren kan man välja mellan två alternativ i fråga om den allmänna inkomstnivåns framtida utveckling. Alternativet med oförändrad allmän inkomstnivå motsvarar beräkningsantagandena för den uppskattade pensionen i arbetspensionsutdraget. Alternativet med en inkomstnivå som stiger enligt prognosen motsvarar basalternativet i Pensionsskyddscentralens långsiktiga kalkyl.

Om pensionen kan börja under det innevarande året och man vill studera indexeffekten kan man också välja att ange pensionens belopp enligt nominell nivå som alternativ till prisnivån under det innevarande året. Den förutspådda utvecklingen i alternativet med nominell prisnivån motsvarar basalternativet i Pensionsskyddscentralens långsiktiga kalkyl.

Enligt prognosen ökar den allmänna inkomstnivån på längre sikt reellt med 1,2 procent per år och konsumentprisindex med 2,0 procent per år. Konjunkturutsikterna för de närmaste åren har beaktats noggrannare i prognosen. Lönekoefficienten, med vilken pensionen justeras till nivån under det år då pensionen börjar, beräknas utgående från den allmänna inkomstutvecklingen och prisutvecklingen. På lång sikt är den reella utvecklingen ca 1,0 % per år.

Räknaren antar att personens egna inkomster årligen ökar enligt lönekoefficienten. De egna inkomsterna ökar alltså lite mindre än löntagarnas inkomstnivå i snitt, eftersom lönekoefficienten beaktar 80 % av den allmänna inkomstökningen.

Pensionens belopp anges som standardval enligt dagens prisnivå i räknaren. I eurobeloppet syns alltså hur pensionens köpkraft påverkas av justeringen med lönekoefficienten och ökningen av den egna inkomstnivån. De som uppnår pensionsåldern senast under det innevarande året kan göra en pensionsberäkning också utgående från den nominella prisnivån. Då är den förutspådda prisutvecklingens inverkan medräknad i resultatet.

Livslängdsökningen som påverkar prognoserna om pensionsålder och livslängdskoefficient bygger på Statistikcentralens befolkningsprognos.

De antaganden om livslängdskoefficienten, pensionsåldern och den allmänna inkomst- och prisutvecklingen finns i en excel-tabell.

Åldersgräns för partiell ålderspension

För dem som är födda före 1964 är åldersgränsen för partiell ålderspension 61 år. För dem som är födda år 1964 är åldersgränsen 62 år. För dem som är födda 1965 eller senare knyts åldersgränsen till den förväntade livslängden. Åldersgränsen i räknaren bygger på den gällande prognosen om livslängdsökningen. Prognosen grundar sig på Statistikcentralens befolkningsprognos för år 2021 och den har uppdaterats på Pensionsskyddscentralen. Olika årskullars pensionsåldrar finns på webbplatsen Arbetspensionslagstiftningen.

Lägsta ålder för ålderspension

Varje födelseårskull har en egen lägsta pensionsålder. Den lägsta pensionsåldern som räknaren visar för dem som är födda år 1965 eller senare grundar sig på den gällande prognosen om livslängdsökningen.

Intjäningen av arbetspension och den övre åldersgränsen för försäkringen

Man tjänar in arbetspension med 1,5 % av årsarbetsinkomsten. Under åren 2017−2025 tjänar emellertid de som då är i åldern 53−62 år in pension med 1,7 % av sin årsarbetsinkomst. Om pensionen börjar efter det att personen har uppnått sin lägsta pensionsålder, utökas pensionen med en uppskovsförhöjning som är 0,4 % per månad. Om man arbetar samtidigt som man får partiell ålderspension tjänar man på motsvarande sätt in pension för arbetet.

Den övre åldersgränsen för intjäning av pension och pensionsförsäkringen höjs från 68 år så att den för personer födda 1958−1961 är 69 år och för personer födda år 1962 eller senare 70 år.

Hur partiell ålderspension beräknas

Grunden för partiell ålderspension är den arbetspension som personen tjänat in före utgången av året innan den partiella ålderspensionen börjar. Den partiella ålderspensionen är 25 eller 50 procent av den intjänade pensionen, beroende på vad personen själv väljer. Den partiella ålderspensionen minskar genom förtidsminskningen, som är 0,4 procent för varje månad som återstår från den partiella ålderspensionens begynnelse tills personen uppnår sin lägsta pensionsålder.

Livslängdskoefficienten

Den intjänade arbetspensionen justeras med livslängdskoefficienten, som är beroende av pensionstagarens födelseår. Livslängdskoefficienten fastställs det år då årskullen fyller 62 år. Om man tar ut partiell ålderspension vid 61 års ålder, används den livslängdskoefficient som fastställts för det år då den partiella ålderspensionen börjar.

Livslängdskoefficienten för yngre åldersklasser är en prognos. Prognoserna bygger på Statistikcentralens befolkningsprognos från år 2021. Olika årskullars livslängdskoefficienter finns på webbplatsen Arbetspensionslagstiftningen.

Lönekoefficient

När beloppet av en ny pension räknas ut, justeras de löner och arbetsinkomster som den försäkrade förtjänat under sin tid i arbetslivet med lönekoefficienten till nivån för det år då pensionen börjar. Lönekoefficienten säkerställer att den i arbetslivet intjänade pensionen behåller sitt värde. I lönekoefficienten beaktas 80 procent av förtjänstnivåindexets förändring och 20 procent av konsumentprisindexets förändring.

FPA-pension

Om man inte har tjänat in någon arbetspension eller om arbetspensionen är liten, kan man få folkpension och garantipension från FPA. Den som endast får partiell ållderspension kan inte få FPA-pension. Därför beräknas FPA-pensionen i räknaren endast som en del av ålderspensionen. Varje euro i arbetspension minskar folkpensionens fulla belopp med 50 cent, tills det inte återstår någon folkpension att betala. Folkpensionens belopp är beroende av om pensionstagaren bor med en make eller sambo eller är ensamboende.

Garantipension betalas, om den totala pensionen annars blir mindre än garantipensionens fulla belopp. Räknaren beaktar inte andra pensioner som påverkar folkpensionens eller garantipensionens belopp utom arbetspensionen.

Den andel som motsvarar förtidsminskningen p.g.a. den partiella ålderspensionen läggs till arbetspensionens belopp, när folkpensionen beräknas. Folkpensionen kompenserar alltså inte förtidsminskningen av arbetspensionen. Däremot beaktas uppskovsförhöjning av arbetspensionen inte vid beräkning av folkpensionen, vilket innebär att folkpensionen inte minskar till följd av uppskovsförhöjning av arbetspensionen.

I övrigt beaktar räknaren hela arbetspensionens minskande effekt på folkpensionen. Vid beräkning av garantipensionen beaktas arbetspensionen till det belopp som betalas ut.

Inom folkpensionssystemet är åldersgränsen för ålderspension 65 år. Med början från dem som är födda år 1965 kommer åldersgränsen för ålderspension att förändras enligt den förväntade livslängden, på motsvarande sätt som inom arbetspensionssystemet. Om pensioneringsåldern är lägre än pensionsåldern för FPA-pensionen, beräknar räknaren en förtidsminskning av folkpensionen och garantipensionen (0,4 % per månad). Räknaren beräknar också en uppskovsförhöjning, om pensioneringsåldern är högre än FPA-pensionsåldern. Uppskovsförhöjningen är 0,6 % per månad för dem som är födda före år 1962 och 0,4 % per månad för dem som är födda år 1962 eller senare.

Räknaren beräknar FPA-pensionen med antagandet att personen har bott i Finland tillräckligt länge för att få full folkpension (80 procent av tiden mellan 16 års ålder och den tidpunkt då pensionen börjar).

Folkpensionen och garantipensionen antas utvecklas i framtiden enligt prisindexet. Reellt hålls FPA-pensionen alltså på dagens nivå i räknaren.

Läs mer om folkpension och garantipension www.fpa.fi

Om du kan gå börja ta ut partiell ålderspension pension under det innevarande året, kan du beräkna både den begynnande pensionen och nästa års indexjusterade pension. Indexen för nästa år är prognoser och uppgifterna preciseras på hösten. Det indexjusterade beloppet av partiell ålderspension visas inte om ålderspensionen börjar under innevarande år eller i januari följande år, eftersom partiell ålderspension i så fall inte längre betalas följande år. 

Du kan till exempel jämföra en pension som inleds i december med en som inleds i januari. Välj nominell prisnivå i alla räknefunktioner så att de ska vara jämförbara.

  1. Räkna hur stor en pension som inleds i december 2024 är och hur stor den därpå följande indexjusterade pensionen i januari 2025 blir.
  2. Räkna hur stor en pension som börjar år 2025 blir genom att flytta välja en senare pensioneringsålder i räknaren.
  3. Jämför resultaten med varandra.

Läs mer om partiell ålderspension

Använd räknaren för att få en uppskattning av familjepensionens storlek

Räknaren beräknar den efterlevande makens och barnens (förmånstagarnas) andelar av den avlidna makens eller vårdnadshavarens (förmånslåtarens) pension samt den minskade efterlevandepensionen

Ange pensionen i hela tal, t.ex. 1500
Välj förmånstagare

Räknaren beräknar efterlevandepension och barnpension från arbetspensionssystemet enligt gällande lagstiftning. Förmånslåtaren antas ha avlidit år 2022 eller senare. Räknaren beräknar familjepensionen utgående från antagandet att kriterierna för att få familjepension uppfylls.

Familjepensionen beräknas utgående från den avlidna makens eller vårdnadshavarens (förmånslåtarens) arbetspension. Räknaren beräknar den efterlevande makens och barnens (förmånstagarnas) andelar av förmånslåtarens pension.

Om det inte finns någon efterlevande make som förmånstagare, beräknar räknaren också den efterlevande makens kalkylerade andel som en del av barnpensionen. Den barnpension som varje barn får är barnpensionernas sammanlagda belopp delat jämnt mellan de barn som är förmånstagare.

Den efterlevande makens egen pension kan minska efterlevandepensionen. Räknaren beräknar den minskade efterlevandepensionen utgående från uppgifterna om förmånslåtarens pension och den efterlevande makens egen pension, som användaren matar in. Räknaren beräknar minskningen om den efterlevande maken enligt de inmatade uppgifterna inte har vårdnaden om barn under 18 år som är berättigade till barnpension.

Läs mer om familjepension

Beräkna din FöPL-arbetsinkomst med en räknare

Räknaren ger en riktgivande rekommendation till FöPL-arbetsinkomst och marginalen för den.

Beräkna den rekommenderade FöPL-arbetsinkomsten

Beräkna hur familjeledigheter påverkar pensionen

Räknaren beräknar den pension som tillväxer under tiden med barnavårdsförmåner och den pension som skulle tillväxa av arbete under motsvarande tid. Beräkningen är riktgivande.

 

Födelseår

Välj ditt födelseår. Enligt födelseåret bestäms livslängdskoefficienten, som påverkar pensionens storlek.

Välj ditt födelseår
 

Inkomsterna under året innan, €/mån

Ange dina årliga inkomster (brutto) på månadsnivå här. Pensionen beräknas utifrån samma årsinkomst som föräldradagpenningarna. Årsinkomsten kan bestå av lön, företagarens arbetsinkomst och förmåner. Räknaren beräknar också pensionen för arbete utifrån samma inkomst.

Uppge lönen i hela tal, t.ex. 2500
 

Tiden med föräldradagpenningar sammanlagt, mån

Föräldradagpenningar betalas i regel för högst 10 månader sammanlagt, men i vissa fall för en längre tid. Dagpenningperiodens längd framgår av FPA-beslutet eller du kan beräkna den med FPA:s räknare. Pensionsräknaren beaktar perioderna med en månads noggrannhet.

Tiden med moderskaps- eller faderskapspenning och föräldrapenning sammanlagt, mån
 

Tiden med hemvårdsstöd, mån

Hemvårdsstöd kan betalas om ett barn under 3 år vårdas hemma. Man kan få hemvårdsstöd när det har gått 160 dagar från barnets födelse, dvs. när barnet är ca 6 månader gammalt.

Tiden med hemvårdsstöd, mån
Pensionstillväxt under familjeledigheten
Pensionen för tiden med dagpenning: - €/mån Pensionen för tiden med hemvårdsstöd: - €/mån

Sammanlagd pension för familjeledigheten: - €/mån  

Pensionen har justerats med livslängdskoefficienten

Arbetspensionen har justerats med livslängdskoefficienten enligt födelseåret. Genom livslängdskoefficienten anpassas pensionen till den förväntade förändringen av medellivslängden.

Pensionstillväxten för arbete
Pensionstillväxten för arbete under motsvarande tid: - €/mån  

Eläke on tarkistettu elinaikakertoimella

Arbetspensionen har justerats med livslängdskoefficienten enligt födelseåret. Genom livslängdskoefficienten anpassas pensionen till den förväntade förändringen av medellivslängden.


Selaimesi ei tue canvas elementtiä

Räknaren beräknar pensionstillväxten för familjeledigheterna enligt den lagstiftning som gäller år 2024. Beräkningen är riktgivande.

Pension för barnavårdstid tillväxer för den tid då föräldern har fått föräldradagpenning eller hemvårdsstöd. Föräldradagpenningar enligt den lagstiftning som gällde före 1.8.2022 är moderskapspenning, särskild moderskapspenning, faderskapspenning och föräldrapenning. Enligt lagstiftningen fr.o.m. 1.8.2022 betalas graviditetspenning, särskild graviditetspenning och föräldrapenning. Familjedagpenningar enligt den nya lagen betalas om den beräknade tiden för barnets födelse är 4.9.2022 eller senare.

Räknaren beräknar den pension som tillväxer för familjeledighetsförmåner på basis av ett barn (eller en förlossning). Båda föräldrarna beräknar sin egen pensionstillväxt.

Räknaren beräknar pensionen för personer födda åren 1973–2006. Livslängdskoefficienten som används vid beräkningen bestäms enligt födelseåret. Tack vare denna åldersbegränsning kan beräkningen av pensionen med räknaren hållas enklare.

Pensionstillväxten för tiden med vård av barn som fötts tidigare framgår av arbetspensionsutdraget. Pensionen för barnavårdstiden beviljas, om föräldern före pensionsfallsåret har haft arbetspensionsförsäkrade arbetsinkomster som sammanlagt uppgår till 20571,69 euro (enligt 2024 års index).

Räknaren utgår från antagandet att den allmänna inkomst- och prisnivån och personens egen inkomstnivå hålls på samma nivå som vid beräkningstidpunkten. Räknaren beaktar inte speciella situationer, där föräldern t.ex. arbetar under familjeledigheten eller den pensionsgrundande inkomsten har fastställts tidigare, före år 2020.

Närmare information om förmåner som betalas under föräldraledigheter, hur länge de betalas och hur de bestäms får du på FPA:s webbplats.

Pension för tiden med föräldradagpenningar

Under tider med föräldradagpenningar tillväxer pension på basis av den dagpenningsgrundande årsinkomsten. Årsinkomsten beräknas utifrån de 12 sista kalendermånaderna före den kalendermånad som föregår den då rätten till dagpenning börjar.

I årsinkomsten beaktas löneinkomster, försäkringslön, FöPL- och LFöPL-arbetsinkomst, vissa förmåner och vissa ersättningar för inkomstbortfall. I regel får FPA uppgifterna om inkomster från inkomstregistret eller försäkringsanstalterna, och inkomstuppgiften för beräkningen av arbetspensionen fås från FPA. Löneinkomsterna kan kontrolleras i inkomstregistret.

Vid beräkningen av pensionen dras försäkringsavgifterna (8,95 procent enligt 2024 års nivå) av årsinkomsten. Den pensionsgrundande inkomsten beaktas 1,21-faldigt. Pensionstillväxten är 1,5 procent om året. Den intjänade pensionen justeras med livslängdskoefficienten.

Pensionen grundar sig alltid på en månadsinkomst på minst 857,15 euro (enligt 2024 års nivå), om föräldern inte har tidigare arbetsinkomst och föräldradagpenningen därför betalas enligt minimidagpenningen eller om den förmånsgrundande inkomsten (multiplicerad med 1,21) är mindre än 857,15 euro/mån. Räknaren beaktar inte situationer där dagpenningen på grund av arbete eller annan orsak betalas ut enligt miniminivå.

Pensionen tillväxer enligt en 1,21-faldig inkomstgrund också om arbetsgivaren betalar lön för samma tid som det betalas dagpenning. Pensionen tillväxer normalt för lönen och för dagpenningsgrunden multiplicerad med 0,21. Eftersom löneutbetalning under tiden med moderskapspenning inte nämnvärt påverkar den intjänade pensionens storlek, betalar räknaren inte separat den lön som betalats under tiden med moderskapspenning.

Pension för tiden med hemvårdsstöd

För tiden med vård av barn under tre år betalas en pensionsförmån enligt en särskild lag. Den utgör inte egentlig arbetspension, men beviljas och betalas i samband med arbetspensionen. Grunden för pensionsförmånen är ett fast belopp, 857,15 euro i månaden (enligt 2024 års nivå). Pensionsförmånen tillväxer enligt 1,5 procent om året. Den intjänade pensionen justeras med åldersgruppens livslängdskoefficient.

Förmånen beaktas inte vid beräkningen av folkpensionen som inkomst som minskar folkpensionen, liksom övriga arbetspensioner.

Pension för arbete

Räknaren beräknar pensionstillväxten för lön eller företagarens arbetsinkomst så att den kan jämföras med pensionstillväxten för barnavårdstiden. Pensionen tillväxer med 1,5 procent av arbetsinkomsten per år. Den intjänade pensionen justeras med livslängdskoefficienten.

Räknaren utgår från antagandet att lönen för arbetet är densamma som utgör grunden för föräldradagpenningarna, den lön som användare angett. Räknaren beaktar inte situationer där lönen skiljer sig från den tidigare lönen som utgör grunden för dagpenningarna eller där den dagpenningsgrundande inkomsten också inbegriper förmånsinkomster.

Läs mer om pension som tillväxer under familjeledigheter