Räknare

På den här sidan hittar du alla räknare på Arbetspension.fi. Du kan använda dem till att beräkna olika saker som har att göra med pensionen. Beräkningarna är riktgivande.

Ta reda på din pensionsålder!

Välj födelseår och -månad. Räknaren anger när du kan gå i pension.

Din lägsta pensionsålder Mer information: Din lägsta pensionsålder är den då du tidigast kan gå i ålderspension. Pensionsåldrarna är uppskattningar fr.o.m. dem som är födda år 1965.

Din lägsta pensionsålder är den då du tidigast kan gå i ålderspension. Pensionsåldrarna är uppskattningar fr.o.m. dem som är födda år 1965.

- Din pension kan börja tidigast - Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden Mer information: Med den förväntade livslängden avses det genomsnittliga antalet år som en person i en viss ålder kommer att leva, om dödligheten hålls på samma nivå som under pensioneringsåret.

Med den förväntade livslängden avses det genomsnittliga antalet år som en person i en viss ålder kommer att leva, om dödligheten hålls på samma nivå som under pensioneringsåret.

-
Din målsatta pensionsålder Mer information: Livslängden ökar och därför har man infört en livslängdskoefficient som minskar månadspensionen. Den målsatta pensionsåldern visar hur länge du ska vänta med att gå i pension för att få din pension till fullt belopp.

Livslängden ökar och därför har man infört en livslängdskoefficient som minskar månadspensionen. Den målsatta pensionsåldern visar hur länge du ska vänta med att gå i pension för att få din pension till fullt belopp.

- Din pension kan börja tidigast - Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden Mer information: Med den förväntade livslängden avses det genomsnittliga antalet år som en person i en viss ålder kommer att leva, om dödligheten hålls på samma nivå som under pensioneringsåret.

Med den förväntade livslängden avses det genomsnittliga antalet år som en person i en viss ålder kommer att leva, om dödligheten hålls på samma nivå som under pensioneringsåret.

-
Din åldersgräns för partiell ålderspension - Du kan ta ut partiell ålderspension tidigast -

Beräkna din pension!

Med pensionsräknaren får du en uppskattning av hur stor din pension kommer att bli.

Mer information: Välj ditt födelseår. Det behövs för att räkna pensionen. Enligt födelseåret bestäms den lägsta pensionsåldern, den målsatta pensionsåldern och livslängdskoefficienten.

Välj ditt födelseår. Det behövs för att räkna pensionen. Enligt födelseåret bestäms den lägsta pensionsåldern, den målsatta pensionsåldern och livslängdskoefficienten.

Välj ditt födelseår
Mer information: Välj din födelsemånad.

Välj din födelsemånad.

Välj din födelsemånad
Mer information: Mata in din nuvarande årslön eller årsarbetsinkomst beräknad per månad i genomsnitt eller en uppskattning av hur de kommer att vara i framtiden i hela tal, t.ex. 2500.

Mata in din nuvarande årslön eller årsarbetsinkomst beräknad per månad i genomsnitt eller en uppskattning av hur de kommer att vara i framtiden i hela tal, t.ex. 2500.

Uppge lönen i hela tal, t.ex. 2500
Mer information: I ditt arbetspensionsutdrag hittar du det sammanlagda beloppet av din intjänade pension. Mata in det här i hela tal, t.ex. 800. Den intjänade pensionen antas vara den pension som du tjänat in före utgången av år 2019 och som redan har justerats med livslängdskoefficienten. Mata in den intjänade pensionen utan eventuell uppskovsförhöjning.

I ditt arbetspensionsutdrag hittar du det sammanlagda beloppet av din intjänade pension. Mata in det här i hela tal, t.ex. 800. Den intjänade pensionen antas vara den pension som du tjänat in före utgången av år 2019 och som redan har justerats med livslängdskoefficienten. Mata in den intjänade pensionen utan eventuell uppskovsförhöjning.

Ange den intjänade pensionen i heltal, t.ex. 2500
Mer information: 1,5 procents reell tillväxt betyder att lönerna höjs med 1,5 procent mer än prisnivån. Den allmänna inkomstutvecklingen påverkar lönekoefficienten med vilken pensionen justeras till nivån för det år då pensionen börjar. Inkomstutvecklingen följer den inkomstutveckling du valt i räknaren. I räknaren ökar dina inkomster årligen enligt lönekoefficienten.

1,5 procents reell tillväxt betyder att lönerna höjs med 1,5 procent mer än prisnivån.

Den allmänna inkomstutvecklingen påverkar lönekoefficienten med vilken pensionen justeras till nivån för det år då pensionen börjar.

Inkomstutvecklingen följer den inkomstutveckling du valt i räknaren. I räknaren ökar dina inkomster årligen enligt lönekoefficienten.

Din lägsta pensionsålder Mer information: Din lägsta pensionsålder är den då du tidigast kan gå i ålderspension. Pensionsåldrarna är uppskattningar fr.o.m. dem som är födda år 1965.

Din lägsta pensionsålder är den då du tidigast kan gå i ålderspension. Pensionsåldrarna är uppskattningar fr.o.m. dem som är födda år 1965.

- Uppskattad pension/månad - €/mån
Din målsatta pensionsålder Mer information: Livslängden ökar och därför har man infört en livslängdskoefficient som minskar månadspensionen. Den målsatta pensionsåldern visar hur länge du ska vänta med att gå i pension för att få din pension till fullt belopp.

Livslängden ökar och därför har man infört en livslängdskoefficient som minskar månadspensionen. Den målsatta pensionsåldern visar hur länge du ska vänta med att gå i pension för att få din pension till fullt belopp.

- Uppskattad pension/månad - €/mån
Uppskattad pension/månad Mer information: Pensionens belopp anges enligt prisnivån för år 2020.

Pensionens belopp anges enligt prisnivån för år 2020.Din lägsta pensionsålder Mer information: Din lägsta pensionsålder är den då du tidigast kan gå i ålderspension. Pensionsåldrarna är uppskattningar fr.o.m. dem som är födda år 1965.

Din lägsta pensionsålder är den då du tidigast kan gå i ålderspension. Pensionsåldrarna är uppskattningar fr.o.m. dem som är födda år 1965.

- år och - månader

Vald pensioneringsålder

Testa hur den uppskattade pensionen påverkas av vid vilken ålder du går i pension.

Tidpunkten för pensioneringen: -
Arbetspension
- €/mån

Din arbetspension har multiplicerats med livslängdskoefficienten - Mer information: Arbetspensionen har justerats med livslängdskoefficienten enligt födelseåret. Genom livslängdskoefficienten anpassas pensionen till den förväntade förändringen av medellivslängden.

Arbetspensionen har justerats med livslängdskoefficienten enligt födelseåret. Genom livslängdskoefficienten anpassas pensionen till den förväntade förändringen av medellivslängden.

Lön före pensioneringen Mer information: I räknaren ökar din egen lön varje år enligt lönekoefficienten, om du har valt alternativet med en stigande allmän inkomstnivå. Lönen har omräknats till det innevarande årets prisnivå.

I räknaren ökar din egen lön varje år enligt lönekoefficienten, om du har valt alternativet med en stigande allmän inkomstnivå. Lönen har omräknats till det innevarande årets prisnivå.

- €/mån
Pensionen i förhållande till den föregående lönen
- %

Den här räknaren beräknar ålderspensionens belopp. Räknaren beräknar inte partiell ålderspension eller invalid- eller arbetslivspension.  Räknaren beräknar arbetspensionens belopp och dessutom beloppet av eventuell folkpension och garantipension för dem som i år fyller minst 55 år.  De som är födda åren 1951-2002 kan uppskatta sin pension med hjälp av räknaren.  

Räknaren beräknar pensionen utgående från den lön som du anger och enligt den lagstiftning som gäller år 2020. Det exaktaste möjliga resultatet får du om du anger hur mycket arbetspension du har tjänat in i slutet av 2019. Uppgiften hittar du i ditt arbetspensionsutdrag. Din slutliga pension kan uträknas först när du går i pension.  

Löntagare tjänar in arbetspension från 17 års ålder och företagare från 18 års ålder. Räknaren beräknar den intjänade pensionen från 17 års ålder. Den beräknas utifrån antagandet att du går i pension tidigast vid den lägsta pensionsåldern för din åldersklass. Den högsta möjliga pensioneringsåldern i räknaren är 70 år.  

Beloppet av den intjänade pensionen, som du själv anger i räknaren, antas vara ett belopp som redan har justerats med livslängdskoefficienten och som inte innehåller eventuell uppskovsförhöjning. Den intjänade pensionen kan innehålla uppskovsförhöjning, om du redan har uppnått din pensionsålder.  

Antagandena om inkomstutvecklingen och livslängdsökningen  

Räknaren beaktar den allmänna inkomstutvecklingen i Finland, dvs. förändringen av löntagarnas medelinkomst. Den allmänna inkomstnivån påverkar pensionens belopp genom lönekoefficienten. Lönekoefficienten, med vilken pensionen justeras till nivån under det år då pensionen börjar, beräknas utgående från den allmänna inkomstutvecklingen och prisutvecklingen.  

I räknaren kan man välja mellan två alternativ i fråga om den allmänna inkomstnivåns framtida utveckling. Alternativet med oförändrad allmän inkomstnivå och prisnivå motsvarar beräkningsantagandena för den uppskattade pensionen i arbetspensionsutdraget. Alternativet med en stigande inkomstnivå motsvarar basalternativet i Pensionsskyddscentralens långsiktiga prognos. I den ökar inkomstnivån reellt med 1,5 procent om året på lång sikt. Konjunkturutsikterna för de närmaste åren har beaktats i större utsträckning i prognosen.  

Den egna inkomstutveckling har knutits till valet av allmän inkomstutveckling. Räknaren antar att personens egna inkomster årligen ökar enligt lönekoefficienten. De egna inkomsterna ökar alltså lite mindre än löntagarnas inkomstnivå i snitt, eftersom lönekoefficienten beaktar 80 % av den allmänna inkomstökningen.  

Pensionens belopp anges enligt dagens prisnivå i räknaren. I eurobeloppet syns alltså vilken inverkan justeringen med lönekoefficienten och ökningen av den egna inkomstnivån har på pensionens köpkraft.  

Livslängdsökningen som påverkar prognoserna om pensionsålder och livslängdskoefficient bygger på Statistikcentralens befolkningsprognos.  

Antagandena om livslängdskoefficienten, pensionsåldern och den allmänna inkomst- och prisutvecklingen finns i en Excel-tabell.

Lägsta ålder för ålderspension
Varje födelseårskull har en egen lägsta pensionsålder. Den lägsta pensionsåldern som räknaren visar för dem som är födda år 1965 eller senare grundar sig på den gällande livslängdsprognosen. Prognosen bygger på Statistikcentralens befolkningsprognos från år 2019. Pensionsåldrarna för olika åldersklasser finns på webbplatsen Arbetspensionslagstiftningen.  

Intjäningen av arbetspension och den övre åldersgränsen för försäkringen
Man tjänar in arbetspension med 1,5 % av årsarbetsinkomsten. Under åren 2017–2025 tjänar emellertid de som då är i åldern 5362 år in pension med 1,7 % av sin årsarbetsinkomst. Om pensionen börjar efter det att personen har uppnått sin lägsta pensionsålder, utökas pensionen med en uppskovsförhöjning som är 0,4 % per månad.  

Den övre åldersgränsen för intjäning av pension och pensionsförsäkringen höjs från 68 år så att den för personer födda 1958–1961 är 69 år och för personer födda år 1962 eller senare 70 år.  

Livslängdskoefficienten
Den intjänade arbetspensionen justeras med livslängdskoefficienten, som är beroende av pensionstagarens födelseår. Livslängdskoefficienten fastställs det år då årskullen fyller 62 år. Livslängdskoefficienten för yngre åldersklasser är en prognos. Prognoserna bygger på Statistikcentralens befolkningsprognos från år 2019. Livslängdskoefficienterna för olika åldersklasser finns på webbplatsen Arbetspensionslagstiftningen.  

Lönekoefficient
När beloppet av en ny pension räknas ut, justeras de löner och arbetsinkomster som den försäkrade förtjänat under sin tid i arbetslivet med lönekoefficienten till nivån för det år då pensionen börjar. Lönekoefficienten säkerställer att den i arbetslivet intjänade pensionen behåller sitt värde. I lönekoefficienten beaktas 80 procent av förtjänstnivåindexets förändring och 20 procent av konsumentprisindexets förändring.  

FPA-pension
Om personen inte har tjänat in någon arbetspension eller om arbetspensionen är liten, kan personen få folkpension och garantipension från FPA. Varje euro i arbetspension minskar folkpensionens fulla belopp med 50 cent, tills det inte återstår någon folkpension att betala. Folkpensionens belopp är beroende av om pensionstagaren bor med en make eller sambo eller är ensamboende. Garantipension betalas, om den totala pensionen annars blir mindre än garantipensionens fulla belopp.  Räknaren beaktar inte andra pensioner som påverkar folkpensionens eller garantipensionens belopp utom arbetspensionen.  

Alla delar av arbetspensionen minskar emellertid inte folkpensionen. Uppskovsförhöjningen som tillkommer efter den lägsta pensionsåldern i räknaren minskar inte folkpensionen, men i övrigt beaktar räknaren hela arbetspensionen som en förmån som minskar folkpensionen.  

Inom folkpensionssystemet är åldersgränsen för ålderspension 65 år. Med början från dem som är födda år 1965 kommer åldersgränsen för ålderspension att förändras enligt den förväntade livslängden, på motsvarande sätt som inom arbetspensionssystemet. Om pensioneringsåldern är lägre än pensionsåldern för FPA-pensionen, beräknar räknaren en förtidsminskning av folkpensionen och garantipensionen (0,4 % per månad). Räknaren beräknar också en uppskovsförhöjning, om pensioneringsåldern är högre än FPA-pensionsåldern. Uppskovsförhöjningen är 0,6 % per månad för dem som är födda före år 1962 och 0,4 % per månad för dem som är födda år 1962 eller senare.  

Räknaren beräknar FPA-pensionen med antagandet att personen har bott i Finland tillräckligt länge för att få full folkpension (80 procent av tiden mellan 16 års ålder och den tidpunkt då pensionen börjar).  

Folkpensionen och garantipensionen antas utvecklas i framtiden enligt prisindexet. Reellt hålls FPA-pensionen alltså på dagens nivå i räknaren.  

Läs mer om folkpension och garantipension: www.fpa.fi 

Beräkna hur familjeledigheter påverkar pensionen

Räknaren beräknar den pension som tillväxer under tiden med barnavårdsförmåner och den pension som skulle tillväxa av arbete under motsvarande tid. Beräkningen är riktgivande.

Mer information: Välj ditt födelseår. Enligt födelseåret bestäms livslängdskoefficienten, som påverkar pensionens storlek. Välj ditt födelseår. Enligt födelseåret bestäms livslängdskoefficienten, som påverkar pensionens storlek.
Välj ditt födelseår
Mer information: Ange dina årliga inkomster (brutto) på månadsnivå här. Pensionen beräknas utifrån samma årsinkomst som moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning. Årsinkomsten kan bestå av lön, företagarens arbetsinkomst och förmåner. Räknaren beräknar pensionen utifrån samma månadsinkomst för dagpenningstiden och för arbete. Ange dina årliga inkomster (brutto) på månadsnivå här. Pensionen beräknas utifrån samma årsinkomst som moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning. Årsinkomsten kan bestå av lön, företagarens arbetsinkomst och förmåner. Räknaren beräknar pensionen utifrån samma månadsinkomst för dagpenningstiden och för arbete.
Uppge lönen i hela tal, t.ex. 2500
Mer information: Föräldradagpenningar betalas i regel för högst 10 månader sammanlagt, men i vissa fall för en längre tid. Dagpenningperiodens längd framgår av FPA-beslutet eller du kan beräkna den med FPA:s räknare. Pensionsräknaren beaktar perioderna med en månads noggrannhet. Föräldradagpenningar betalas i regel för högst 10 månader sammanlagt, men i vissa fall för en längre tid. Dagpenningperiodens längd framgår av FPA-beslutet eller du kan beräkna den med FPA:s räknare. Pensionsräknaren beaktar perioderna med en månads noggrannhet.
Äitiys- tai isyysrahan ja vanhempainrahan kesto yhteensä, error
Mer information: Du kan få hemvårdsstöd, om du sköter ett barn under 3 år hemma. Efter föräldrapenningperioden kan du alltså få hemvårdsstöd för högst ca 27 månader. Du kan få hemvårdsstöd, om du sköter ett barn under 3 år hemma. Efter föräldrapenningperioden kan du alltså få hemvårdsstöd för högst ca 27 månader.
Kotihoidontuen kesto, error
Pensionstillväxt under familjeledigheten
Pensionen för tiden med dagpenning: - €/mån Pensionen för tiden med hemvårdsstöd: - €/mån

Sammanlagd pension för familjeledigheten: - €/mån Mer information: Arbetspensionen har justerats med livslängdskoefficienten enligt födelseåret. Genom livslängdskoefficienten anpassas pensionen till den förväntade förändringen av medellivslängden. Arbetspensionen har justerats med livslängdskoefficienten enligt födelseåret. Genom livslängdskoefficienten anpassas pensionen till den förväntade förändringen av medellivslängden.
Pensionstillväxten för arbete
Pensionstillväxten för arbete under motsvarande tid: - €/mån Mer information: Arbetspensionen har justerats med livslängdskoefficienten enligt födelseåret. Genom livslängdskoefficienten anpassas pensionen till den förväntade förändringen av medellivslängden. Arbetspensionen har justerats med livslängdskoefficienten enligt födelseåret. Genom livslängdskoefficienten anpassas pensionen till den förväntade förändringen av medellivslängden.

Selaimesi ei tue canvas elementtiä

Räknaren beräknar pensionstillväxten för familjeledigheterna enligt den lagstiftning som gäller år 2020 utgående från antagandet att familjeledigheten börjar tidigast år 2020. Beräkningen är riktgivande.

För vård av egna barn tillväxer pension under den tid då föräldrarna fått moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller hemvårdsstöd. Räknaren beräknar den pension som tillväxer för familjeledighetsförmåner på basis av ett barn (eller en förlossning). Båda föräldrarna beräknar sin egen pensionstillväxt.

Räknaren beräknar pensionen för personer födda åren 1973–2002. Livslängdskoefficienten som används vid beräkningen bestäms enligt födelseåret. Tack vare denna åldersbegränsning kan beräkningen av pensionen med räknaren hållas enklare.

Pensionstillväxten för tiden med vård av barn som fötts tidigare framgår av arbetspensionsutdraget. Pensionen för barnavårdstiden beviljas, om föräldern före pensionsfallsåret har haft arbetspensionsförsäkrade arbetsinkomster som sammanlagt uppgår till 18 171,45 euro (enligt 2020 års index).

Räknaren utgår från antagandet att den allmänna inkomst- och prisnivån och personens egen inkomstnivå hålls på samma nivå som vid beräkningstidpunkten. Räknaren beaktar inte speciella situationer, där föräldern t.ex. arbetar under familjeledigheten eller den pensionsgrundande inkomsten har fastställts tidigare, före år 2020.

Närmare information om förmåner som betalas under föräldraledigheter, hur länge de betalas och hur de bestäms får du på FPA:s webbplats.

Pension för tiden med föräldradagpenningar

Under tider med föräldradagpenningar, dvs. moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning, tillväxer pension på basis av den dagpenningsgrundande årsinkomsten. Årsinkomsten beräknas utifrån de 12 sista kalendermånaderna före den kalendermånad som föregår den då rätten till dagpenning börjar.

I årsinkomsten beaktas löneinkomster, försäkringslön, FöPL- och LFöPL-arbetsinkomst, vissa förmåner och vissa ersättningar för inkomstbortfall. I regel får FPA uppgifterna om inkomster från inkomstregistret eller försäkringsanstalterna, och inkomstuppgiften för beräkningen av arbetspensionen fås från FPA. Löneinkomsterna kan kontrolleras i inkomstregistret.

Vid beräkningen av pensionen dras försäkringsavgifterna (9,58 procent) av årsinkomsten. Den pensionsgrundande inkomsten beaktas 1,21-faldigt. Pensionstillväxten är 1,5 procent om året. Den intjänade pensionen justeras med livslängdskoefficienten.

Pensionen grundar sig alltid på en månadsinkomst på minst 757,14 euro (enligt 2020 års nivå), om föräldern inte har tidigare arbetsinkomst och föräldradagpenningen därför betalas enligt minimidagpenningen eller om den förmånsgrundande inkomsten (multiplicerad med 1,21) är mindre än 757,14 euro/mån. Räknaren beaktar inte situationer där dagpenningen på grund av arbete eller annan orsak betalas ut enligt miniminivå.

Pensionen tillväxer enligt en 1,21-faldig inkomstgrund också om arbetsgivaren betalar lön för samma tid som det betalas dagpenning. Pensionen tillväxer normalt för lönen och för dagpenningsgrunden multiplicerad med 0,21. Eftersom löneutbetalning under tiden med moderskapspenning inte nämnvärt påverkar den intjänade pensionens storlek, betalar räknaren inte separat den lön som betalats under tiden med moderskapspenning.

Pension för tiden med hemvårdsstöd

För tiden med vård av barn under tre år betalas en pensionsförmån enligt en särskild lag. Den utgör inte egentlig arbetspension, men beviljas och betalas i samband med arbetspensionen. Grunden för pensionsförmånen är ett fast belopp, 757,14 euro i månaden (enligt 2020 års nivå). Pensionsförmånen tillväxer enligt 1,5 procent om året. Den intjänade pensionen justeras med åldersgruppens livslängdskoefficient.

Förmånen beaktas inte vid beräkningen av folkpensionen som inkomst som minskar folkpensionen, liksom övriga arbetspensioner.

Pension för arbete

Räknaren beräknar pensionstillväxten för lön eller företagarens arbetsinkomst så att den kan jämföras med pensionstillväxten för barnavårdstiden. Pensionen tillväxer med 1,5 procent av arbetsinkomsten per år. Den intjänade pensionen justeras med livslängdskoefficienten.

Räknaren utgår från antagandet att lönen för arbetet är densamma som utgör grunden för föräldradagpenningarna, den lön som användare angett. Räknaren beaktar inte situationer där lönen skiljer sig från den tidigare lönen som utgör grunden för dagpenningarna eller där den dagpenningsgrundande inkomsten också inbegriper förmånsinkomster.

Syftet med projektet Pensionsskillnader mellan kvinnor och män är att väcka diskussion om skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner och öka medborgarnas och beslutsfattarnas kunskaper om orsakerna till skillnaderna.

Projektet leds av social- och hälsovårdsministeriet och genomförs i samarbete med Pensionsskyddscentralen, Folkpensionsanstalten och Arbetspensionsförsäkrarna Tela.

Projektet har fått finansiering ur EU:s program för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (2014–2020).

Mer information: Den efterlevande makens egen arbetspension beaktas antingen till den löpande pensionens belopp eller till pensionens beräknade belopp, om den efterlevande maken inte ännu får egen pension.

Den efterlevande makens egen arbetspension beaktas antingen till den löpande pensionens belopp eller till pensionens beräknade belopp, om den efterlevande maken inte ännu får egen pension.

Efterlevandepension per månad
0