Efterlevandepension och barnpension som trygghet för familjen

Familjepension ger ekonomisk trygghet, om en make eller vårdnadshavare avlider. Familjepensionerna är efterlevandepension och barnpension. Tillsammans bildar de en helhet och de påverkar också varandra.

Använd räknaren för att få en uppskattning av familjepensionens storlek
Ska du söka familjepension? Läs anvisningarna om hur man söker och gör en ansökan

Vem får familjepension?

Rätt till familjepension som arbetspension kan has av

 • barn under 20 år
 • make
 • sambo
 • under vissa förutsättningar också tidigare make.

En registrerad partner jämställs med en äkta make.

FPA betalar alltid barnpensionens grundbelopp till barnen. En efterlevande make som inte har fyllt 65 år får begynnelsepension i sex månaders tid. Om familjens inkomster är små, utgör FPA:s familjepension ett komplement till familjepension från arbetspensionssystemet också i övrigt. Läs mer om FPA-familjepension på FPA:s webbplats.

Efterlevandepension på grundval av äktenskap

Den efterlevande maken har rätt till efterlevandepension, om alla följande kriterier uppfylls:

 • Den efterlevande maken och den avlidna maken var gifta med varandra vid dödsfallet.
 • Äktenskapet hade ingåtts innan förmånslåtaren fyllde 65 år.
 • Makarna har eller har haft ett gemensamt barn.

Om det inte finns gemensamma barn har den efterlevande maken rätt till efterlevandepension, om också alla följande kriterier uppfylls:

 • Äktenskapet hade varat minst fem år innan den ena maken avled.
 • Äktenskapet hade ingåtts innan den efterlevande fyllde 50 år. Åldersgränsen gäller inte änkor, om äktenskapet hade ingåtts före 1.7.1990.
 • Den efterlevande maken var minst 50 år gammal eller hade fått invalidpension i minst tre år vid makens död.

Också en tidigare make kan ha rätt till efterlevandepension, om den avlidna ex-maken var skyldig att betala hen fortlöpande underhåll på grundval av ett lagakraftvunnet domstolsbeslut eller ett avtal som fastställts av socialnämnden. Då påverkas efterlevandepensionens storlek av underhållets storlek.

Efterlevandepension på grundval av samboförhållande

Den efterlevande sambon har rätt till efterlevandepension, om alla följande kriterier uppfylls:

 • Den andra sambon har avlidit år 2022 eller senare.
 • Den efterlevande sambon har vårdnaden om sambornas gemensamma barn, som är yngre än 18 år.
 • Samborna hade bott i ett gemensamt hushåll i minst fem år tills den ena avled.
 • De hade flyttat ihop till ett gemensamt hushåll innan den avlidna sambon fyllde 65 år.
 • Ingendera av samborna var gift med någon annan.

Ta reda på om du har rätt till efterlevandepension

Med hjälp av ett webbaserat verktyg kan du ta reda på om du har rätt till efterlevandepension.

Verktyget kräver inte inloggning och erbjuder inte heller personlig information. Utgående från dina svar får du en preliminär bedömning av om du har rätt till efterlevandepension. Det slutliga beskedet om din rätt till efterlevandepension får du när du ansöker om pensionen.

Har du rätt till efterlevandepension? (Asiointi.etk.fi)

Barnpension

Barn under 20 år får barnpension om hens förälder avlider. Barnpension beviljas också, om barnets styvförälder avlider och följande kriterier uppfylls:

 • Styvföräldern var gift med barnets förälder.
 • Barnet bodde i samma adress med sin styvförälder, när styvföräldern dog.

Familjepensionens storlek

Familjepensionen bestäms utgående från den avlidna makens eller vårdnadshavarens intjänade pension utan övre gräns. Om den avlidna maken eller vårdnadshavaren inte var pensionerad när hen dog, räknas familjepensionen enligt den invalidpension som hen skulle ha fått på sin dödsdag.

Familjepensionens belopp påverkas av den efterlevande makens eget pensionsskydd och antalet barn. Den efterlevande makens egen pension (beräknade invalidpension, om den efterlevande maken är i förvärvsaktiv ålder) påverkar efterlevandepensionen dock först när det yngsta barnet fyller 18 år.

Som helhet är familjepensionen desto större, ju fler barn det finns i familjen. Varje barn får en egen lika stor andel av barnpensionen.  Om det inte finns barn, består familjepensionen enbart av efterlevandepensionen.

I tabellen nedan ser du hur antalet barn påverkar familjepensionen. Andelarna anges som tolftedelar. Den efterlevande maken kan högst få 6/12, dvs. hälften, av den avlidna makens pension.

Den efterlevande makens och barnens andelar av familjepensionen

Antalet bar 0 1 2 3 4-
Efterlevandepension 6/12 6/12 5/12 3/12 2/12
Barnpensioner 4/12 7/12 9/12 10/12
Sammanlagt 6/12 10/12 12/12 12/12 12/12

Den efterlevande makens andel av familjepensionen kan betalas till barnen, om det inte finns någon efterlevande make som har rätt till efterlevandepension. Barn kan ha rätt till denna kalkylerade andel, om t.ex. den efterlevande sambon inte har rätt till efterlevandepension eller om efterlevandepensionen upphör för att den efterlevande maken gifter om sig före 50 års ålder.  Barnen kan inte få efterlevandepensionens kalkylerade andel om efterlevandepensionen upphör för att det yngsta barnet fyller 18 år eller om tidsbestämd efterlevandepension upphör efter 10 år.

Använd räknaren för att få en uppskattning av familjepensionens storlek

Räknaren beräknar den efterlevande makens och barnens (förmånstagarnas) andelar av den avlidna makens eller vårdnadshavarens (förmånslåtarens) pension samt den minskade efterlevandepensionen.

Beräkna familjepension

Den efterlevande makens egna inkomsters inverkan på efterlevandepensionen

När efterlevandepensionens belopp räknas ut beaktas den efterlevande makens eget arbetspensionsskydd. Om den efterlevande maken inte ännu får egen arbetspension, utgår man från den beräknade pensionen, dvs. den pension som den efterlevande maken skulle ha fått om hen hade blivit arbetsoförmögen vid tidpunkten för makens död.

Om den efterlevande makens eget arbetspensionsskydd överstiger ett visst gränsbelopp, dras hälften av den överskjutande delen av från efterlevandepensionen. Gränsbeloppet justeras årligen. År 2024 är den 818,50 euro i månaden.

Beloppet på efterlevandepensionen justeras när den efterlevande maken får sin egen pension. Om den efterlevande maken får egen pension, betalas efterlevandepensionen utöver den egna pensionen.

Exempel på minskad efterlevandepension

Den avlidna makens pension: 2100 euro/mån

Efterlevandepensionen före minskningen: 6/12 x 2 100 = 1 050 euro/mån

Den efterlevande makens egen pension: 1 600 euro/mån

Minskad efterlevandepension: 1 050 – 0,5 x (1 600 – 779) = 639,5 euro/mån

Efterlevandepensionen minskas genast när den börjar, om den efterlevande maken har fyllt 65 eller får arbetspension när den andra maken avlider. Efterlevandepensionen minskas dock inte så länge som den efterlevande maken har vårdnaden om barn uner 18 år som får barnpension.

Om den efterlevande maken ännu arbetar och inte försörjer barn under 18 år, får hen oförminskad efterlevandepension i sex månaders tid som en s.k. omställningspension.

Dina faktiska löne- eller andra förvärvsinkomster inverkar inte på familjepensionens belopp. Om dina inkomster ändå är avsevärt mindre än din uppskattade invalidpension och du ännu inte är pensionerad kan du från den arbetspensionsanstalt som betalar efterlevandepensionen ansöka om att efterlevandepensionen minskas på basis av dina faktiska inkomster.

För vilken tid betalas familjepension?

Familjepensionen börjar i början av den månad som följer på förmånslåtarens dödsdag. Om ansökan om familjepension fördröjs, betalas pensionen retroaktivt för högst sex månader.

Barnpension betalas tills barnet fyller 20 år.

Hur länge efterlevandepensionen betalas beror på den efterlevande makens födelseår och om pensionen betalas på grundval av äktenskap eller samboförhållande.

På grundval av äktenskap betalas efterlevandepension till personer födda år 1975 eller senare i 10 års tid. Den betalas dock minst tills det yngsta barnet som får barnpension fyller 18 år. Efterlevandepensionen betalas livet ut, om den efterlevande maken är född före år 1975 (eller om den avlidna maken dog före 1.1.2022).

Efterlevandepensionen upphör dock om den efterlevande maken ingår ett nytt äktenskap före 50 års ålder.

Efterlevandepension som beviljats på grundval av samboförhållande beviljas tills det yngsta gemensamma barnet fyller 18 år.

Pensionen betalas alltid till slutet av den månad då åldersgränsen uppnås eller ett nytt äktenskap ingås.

Familjepensioner betalas också enligt obligatoriska olycksfalls- och trafikförsäkringar (LITA). Dessa pensioner kan också betalas till en sambo. De är primära i förhållande till familjepensioner enligt arbetspensionslagarna. Eventuell LITA-pension dras av från arbetspensionens belopp.

Läs mer om olycksfalls- och trafikförsäkringar

Familjen kan ha rätt till familjepension också när maken eller vårdnadshavaren har arbetat i andra EU- eller EES-länder. Rätt till pensionen kan också uppstå av arbete i länder med vilka Finland har en överenskommelse om social trygghet.

Ansökan om familjepensioner från dessa länder görs på samma ansökningsblanketter som ansökan om finsk familjepension. Man ska också fylla i Bilaga U med uppgifter om den avlidna makens eller vårdnadshavarens boende och arbete i utlandet. Pensionsskyddscentralen förmedlar ansökan till utlandet.

Blanketter för ansökan om familjepension

De anhöriga till en arbetstagare som avlidit före 65 års ålder kan få ersättning på grundval av en grupplivförsäkring i Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool. Anhöriga till företagare har ingen motsvarande rättighet.