Efterlevandepension och barnpension som trygghet för familjen

Familjepension, som betalas till den efterlevande maken och barnen, ger ekonomisk trygghet efter en familjeförsörjares död. Som familjepension betalas efterlevandepension och barnpension.

Under vissa förutsättningar kan familjepension betalas från arbetspensionssystemet till

  • barn under 18 år
  • den efterlevande maken
  • ex-maken.

Om familjens inkomster är låga, betalar FPA familjepension som komplement till familjepensionen från arbetspensionssystemet. Närmare information om FPA:s familjepension finns på FPA:s webbplats.

Sambor har inte rätt till efterlevandepension efter varandra. Om en änka eller änkling som fyllt 50 år gifter om sig, uppkommer ingen rätt till efterlevandepension på grundval av det nya äktenskapet, utan den tidigare efterlevandepensionen betalas fortsättningsvis.

Familjepensionen börjar i början månaden efter dödsfallet. Om ansökan om familjepension dröjer, betalas pension retroaktivt för högst sex månader och av giltigt skäl också för en längre tid.

Familjepensionsreform år 2022

Det har föreslagits en reform av familjepensionen som är avsedd att träda i kraft 1.1.2022. Enligt reformförslaget ska efterlevandepension betalas under en begränsad tid och sambors situation förbättras. Barnpension ska enligt förslaget betalas längre än idag. Reformen ska inte gälla löpande pensioner och inte heller änkor och änklingar som är födda före år 1975.

Förutsättningarna för att få efterlevandepension

Om din make dör, har du rätt till efterlevandepension, om du och din make har eller har haft ett gemensamt barn. Dessutom förutsätts att ni var gifta vid dödsfallet och att äktenskapet hade ingåtts innan din make hade fyllt 65 år. Din egen ålder påverkar inte saken.

Du kan ha rätt till efterlevandepension efter din tidigare make, om din tidigare make hade en skyldighet att betala fortlöpande underhåll till dig och skyldigheten hade bekräftats av myndigheter.

Du kan få efterlevandepension så länge du lever. Den upphör emellertid, om du ingår nytt äktenskap före 50 års ålder. Då betalas tre års efterlevandepension som engångsbelopp till dig. Om du gifter om dig efter att ha fyllt 50 påverkas efterlevandepensionen inte.

Förutsättningarna för efterlevandepension, om äktenskapet varit barnlöst

Om du och din maken inte har gemensamma barn, har du rätt till efterlevandepension, om alla följande villkor uppfylls:

  • ni hade gift er innan du fyllde 50 år och innan din make fyllde 65 år
  • äktenskapet hade varat minst fem år innan din make dog
  • du hade fyllt 50 år eller du hade fått invalidpension enligt arbetspensionslagarna eller sjukpension enligt folkpensionslagen i minst tre år, när din make dog.

Om du är änka och född före 1.7.1950, kan du få efterlevandepension även om du hade fyllt 50 när ni gifte er. Det förutsätter dock att ni hade gift er före 1.7.1990.

Barns rätt till barnpension

Barn under 18 år har rätt till barnpension, om barnets förälder dör. Det gäller både den avlidnas biologiska barn och adoptivbarn. Rätt till barnpension har också den efterlevande makens barn och adoptivbarn, som bodde i samma hushåll med sin styvförälder när styvföräldern dog.

Barnpensionen är avsedd för försörjningen av barnet och den upphör, när barnet fyller 18 år eller om hen blir bortadopterad.

Efterlevandepensionens storlek

Efterlevandepensionen bestäms utgående från förmånslåtarens, dvs. den avlidna makens, intjänade pension utan övre gräns.

Om förmånslåtaren inte ännu var pensionerad, beräknas efterlevandpensionen utgående från den invalidpension som förmånslåtaren skulle ha fått på sin dödsdag.

Som mest kan den efterlevande maken få hälften av förmånslåtarens pension. Efterlevandepensionens storlek påverkas också av antalet barn och den efterlevande makens egna pensioner eller förvärvsinkomster. Den efterlevande makens egna pensioner och förvärvsinkomster påverkar dock inte efterlevandepensionen förrän det yngsta barnet fyller 18 år.

Efterlevandepensionens storlek påverkas förutom av antalet barn också av eventuell efterlevandepension till en tidigare make.

Hur pensionen påverkas av änkans eller änklingens egna inkomster

När efterlevandepensionen räknas beaktas den efterlevande makens egen arbetspension. Om hen redan får pension, beaktas den till sitt verkliga belopp, men om hen inte ännu får pension, beaktas den beräknade pensionens belopp. Den beräknade pensionen är den pension som den efterlevande maken skulle ha fått, om hen hade blivit arbetsoförmögen, när maken dog.

Använd räknaren för att få en uppskattning om hur efterlevandepensionen påverkas av den efterlevande makens egna inkomster.

Den efterlevande makens egen pension/mån

Den efterlevande makens egen arbetspension beaktas antingen till den löpande pensionens belopp eller till pensionens beräknade belopp, om den efterlevande maken inte ännu får egen pension.

Uppge lönen i hela tal, t.ex. 2500
Uppge lönen i hela tal, t.ex. 2500
Efterlevandepension per månad
-

Efterlevandepensionen  minskas genast när den börjar, om den efterlevande maken vid makens död har fyllt 65 år eller får arbetspension och inte har barn under 18 år att försörja.

Om den efterlevande maken fortfarande arbetar och inte har barn under 18 år, betalas efterlevandepensionen oförminskad som s.k. omställningspension i  sex månaders tid. Efter sex månader minskas efterlevandepensionen. Då jämförs den efterlevande makens beräknade pension med förmånslåtarens pension.

Efterlevandepensionen minskas, om den efterlevande makens arbetspension eller beräkande pension överstiger den minskningsgrund, som bestäms i lagen, 732,50 euro i månaden (år 2021).

Om den efterlevande makens egen pension överstiger minskningsgrunden, minskas efterlevandepensionen med hälften av det belopp med vilken den egna pensionen överstiger minskningsgrunden.

Om den efterlevande makens egen beräknade arbetspension betydligt skiljer sig från hens verkliga inkomster, t.ex. på grund av arbetslöshet, kan den efterlevande maken ansöka om att jämförelsen också görs utgående från de verkliga inkomsterna.

Barnpensionens belopp påverkas av förmånstagarnas antal

Hur stor barnpensionen blir påverkas av antalet barn som är förmånstagare. Om det finns flera barn, vår vart och ett av dem en egen lika stor andel av barnpensionen.

Familjepensionen i procent av förmånslåtarens pension

Antal barn Den efterlevande makens andel, % Barnens andel, %
0 50
1 50 33
2 42 58
3 25 75
4 eller fler 17 83

Om familjens inkomster är låga, betalar FPA familjepension som komplement till familjepensionen från arbetspensionssystemet. Till barn betalas alltid barnpensionens grundbelopp. Om den efterlevande maken är yngre än 65 år och inte ännu får pension, får hen begynnelsepension i sex månaders tid.

Familjepension betalas också enligt de obligatoriska trafik- och olycksfallsförsäkringarna (s.k. LITA-pensioner). Dessa pensioner kan också betalas till en efterlevande sambo. De är primära i förhållande till familjepensionen enligt arbetspensionslagarna. Det betyder att de betalas först och deras belopp dras av från arbetspensionen.

Det är möjligt att förbättra familjens trygghet med en privat pensionsförsäkring eller livförsäkring.

Familjen kan också ha rätt till familjepension på basia av förmånslåtarens arbete i andra EU-/EES-länder eller länder med vilka Finland har en överenskommelse om social trygghet.

De anhöriga till en arbetstagare som inte fyllt 65 år före sin död kan få en grupplivförsäkringsersättning från Arbetstagarnas grupplivsförsäkringspool. Företagare har ingen motsvarande försäkring.