Pensionslagen för den offentliga sektorn

Keva sköter pensionsärenden som gäller anställda inom kommunerna, staten, evangelisk-lutherska kyrkan och FPA. Arbetstagarna på den offentliga sektorn försäkras enligt pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL).

Enligt OffPL försäkras:

  • löntagare som är anställda hos kommuner, samkommuner och sådana kommunala aktiebolag, stiftelser eller kommunala föreningar som anslutit sig till Keva.
  • personer som står i ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till evangelisk-lutherska kyrkan, en församling, ett församlingsförbund eller en annan motsvarande sammanslutning av församlingar.
  • tjänstemän och arbetstagare som är anställda inom staten samt även vissa arbetstagare som inte är statligt anställda. En stor del av grundskollärarna och gymnasielärarna omfattas fortfarande av statens pensionssystem.
  • Pensionsskyddet för dem som är anställda av ortodoxa kyrkan ordnas antingen enligt OffPL eller enligt ArPL.

Det finns egna pensionslagar för personer i de högsta statliga förtroendeuppdragen samt särskilda pensionsstadgor för anställda vid Finlands Bank och Ålands landskapsregering.

Pensionslagen för den offentliga sektorn gäller också vissa personer som inte står i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande men som trots det tjänar in pension. Sådana är familje- och närståendevårdare, förtroendevalda och personer som arbetar enligt konsult- eller uppdragsavtal.

Arbetstagarens pensionsavgift fastställs på samma sätt som inom den privata sektorn. År 2022 är arbetstagarens avgiftsprocent 8,65 procent i åldern 53–62 år och 7,15 procent för andra.

Närmare information om försäkringen och pensionen för kommunernas och statens anställda ges av Keva.