Den offentliga sektorn har en egen pensionslag

Ärenden som gäller pension inom den offentliga sektorn sköts av Keva. Pensionsskyddet för dem som är anställda av Kevas medlemssamfund (bl.a. kommuner, samkommuner, välfärdsområden), staten, evangelisk-lutherska kyrkan, Folkpensionsanstalten och Finlands Bank bestäms i pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL).

Av OffPL omfattas personer som står i ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till offentliga arbetsgivare, såsom:

  • anställda hos kommuner, samkommuner, välfärdsområden och välfärdssamkommuner
  • personer som är anställda av staten, inklusive soldater
  • personer som står i ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till evangelisk-lutherska kyrkans församlingar, domkapitel eller kyrkostyrelsen
  • personer anställda vid Folkpensionsanstalten
  • personer anställda vid Finlands Bank (fr.o.m. 1.1.2021).

Under vissa förutsättningar kan också kommunala aktiebolag, stiftelser, föreningar och andelslag ansluta sig till Keva och då omfattas också de anställda i dessa av OffPL.

Även de som har ett tjänsteförhållande till riksdagen samt riksdagens justitieombudsman samt biträdande justitieombudsman omfattas av OffPL. Pensionsskyddet för dem som är anställda av ortodoxa kyrkan ordnas antingen enligt OffPL eller enligt ArPL.

OffPL gäller också vissa personer som inte står i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande men som trots det tjänar in pension enligt denna lag. Sådana är familje- och närståendevårdare som ingått uppdragsavtal och offentliga arbetsgivares förtroendevalda. Av OffPL omfattas också de som arbetar enligt ett i lagen fastställt konsult- eller uppdragsavtal, men inte är företagare.

Utöver pensionslagen för den offentliga sektorn finns det särskilda pensionslagar till exempel för riksdagsledamöter, republikens president och anställda vid Ålands landskapsregering.

Keva har också hand om bl.a. ärenden kring särskild ersättning till diplomatmakar, pensioner för personer som fått konstnärsstipendium före år 2009 och pensionsärenden för personer som anställts från utlandet till Finlands beskickningar. För dessa förmåner finns särskilda lagar.

Arbetstagarens pensionsavgift fastställs på samma sätt som inom den privata sektorn. År 2024 är arbetstagarens avgiftsprocent 8,65 procent i åldern 53–62 år och 7,15 procent för andra.

Närmare information om försäkringen och pensionen för kommunernas och statens anställda ges av Keva.