Arbetspensionsutdraget

Med hjälp av arbetspensionsutdraget kan du se hur du tjänar in arbetspension. Utdraget visar vad du har tjänat in pension för och hur mycket. Kontrollera uppgifterna regelbundet, gärna varje år! Det är viktigt, eftersom din pension kommer att räknas utgående från dem.

Alla 18–67-åringar som har arbetat i Finland och varit försäkrade enligt arbetspensionslagarna får ett arbetspensionsutdrag elektroniskt eller per brev.

Logga in för att se ditt arbetspensionsutdrag

Du omdirigeras till en e-tjänst där din egen arbetspensionsanstalt ger dig utdraget. Du kan därför bli ombedd att logga in en gång till. Tjänsten utvecklas som bäst för att alla ska få sitt arbetspensionsutdrag utan dubbel inloggning.

Du kan be om ditt arbetspensionsutdrag från din egen arbetspensionsanstalt eller per telefon från Pens-ionsskyddscentralen, tfn 029 411 2110.

Du kan också skriftligen beställa arbetspensionsutdraget från adressen Pensionsskyddscentralen, 00065 Pensionsskyddscentralen, Finland. I brevet ska du uppge ditt namn, din finländska personbeteckning och din adress. Kom ihåg att underteckna brevet.

Vilka uppgifter innehåller arbetspensionsutdraget?

I arbetspensionsutdraget ser du dina pensionsgrundande inkomster:

 • anställningar inom den privata och den offentliga sektorn
 • företagarperioder
 • vissa pensionsgrundande förmåner, t.ex. vissa examina eller vårdledighet med barn under 3 år.

Utdraget innehåller inte uppgifter om:

 • arbete utomlands i en utländsk arbetsgivares tjänst
 • tilläggspension i den nuvarande anställningen
 • pension enligt en nedsatt pensionsålder
 • annan frivillig pension
 • anställningar inom den offentliga sektorn, om du har rätt till tilläggspensionsskydd inom den offentliga sektorn. Dessa uppgifter får du via Kevas e-tjänst.

Några år före pensionsåldern visar utdraget också en uppskattning av hur stor pension du kommer att få. Uppskattningen innehåller inte eventuell folkpension. Om du har fyllt 55 kan du göra en uppskattning av arbetspensionen och folkpensionen med pensionsräknaren.

Gå till pensionsräknaren

Arbetspensionsutdraget för den privata sektorn ändras

Från och med år 2022 innehåller det arbetspensionsutdrag som skickas per post endast uppgifterna om det innevarande året och de sex föregående åren. Uppgifterna om hela din arbetshistoria finns på det elektroniska utdraget.

Du kan se det elektroniska utdraget i din egen arbetspensionsanstalts e-tjänst. Där kan du också välja att få endast det elektroniska utdraget i stället för det som postas.

Logga in för att se och välja det elektroniska utdraget

Det elektroniska utdraget över arbete inom den privata sektorn är mer omfattande än pappersutdraget

Du får arbetspensionstutdraget per post vart tredje år om du arbetar inom den privata sektorn och inte har valt det elektroniska utdraget. Till dem som är födda år 1962 eller tidigare skickas utdraget årligen.

Utdraget skickas av den arbetspensionsanstalt där ditt arbete var försäkrat vid slutet av året innan, eller om du har slutat arbeta redan tidigare, av den arbetspensionsanstalt som där du senast var försäkrad.

Det elektroniska utdraget är mera omfattande än pappersutdraget och innehåller uppgifterna om hela din arbetshistoria. Det elektroniska utdraget är också aktuellare. Du kan välja det elektroniska utdraget i din egen arbetspensionsanstalts e-tjänst.

År 2023 skickas utdraget till dem som är födda i maj-augusti. Utdragen postas under årets lopp från och med maj. Om du har sett på ditt e-utdrag i år, skickas inget utdrag per post till dig. I så fall får du ett utdrag per post om tre år.

Inom den offentliga sektorn ges utdraget huvudsakligen elektroniskt

Inom den offentliga sektorn ges arbetspensionsutdraget huvudsakligen elektroniskt i Kevas e-tjänst Min pension.

Det elektroniska utdraget innehåller uppgifter om hela din arbetshistoria. Om du inte kan använda den elektroniska tjänsten kan du också beställa ett utdrag som skickas per post från Keva.

Gör så här, om du hittar något som behöver rättas i utdraget

Om inkomster från år 2019 eller senare saknas eller har uppgetts fel:

Kontakta arbetsgivaren som betalat lönen. Arbetsgivaren ska rätta uppgifterna i inkomstregistret, därifrån de uppdateras i ditt arbetspensionsutdrag. Om arbetsgivaren har upphört med verksamheten eller gått i konkurs ska du ta kontakt med din arbetspensionsanstalt.

Om inkomster från år 2019 eller senare saknas eller har uppgetts fel:

Skicka en begäran om utredning till den arbetspensionsanstalt som gett utdraget.

Arbetspensionsanstalten utreder uppgifterna om ditt arbete för de sex närmast föregående åren. Om uppgifter från tider som är äldre än sex år behöver du ha skriftliga dokument (t.ex. arbetsavtal, lönekvitton) som bevis på anställningen och inkomsterna av den.

Om uppgifterna om inkomster inom den offentliga sektorn är fel eller saknas:

Meddela via Kevas e-tjänst, om det finns brister i uppgifterna om dina anställningar inom kommuner, staten, evangelisk-lutherska kyrkan, FPA, Finlands Bank eller välfärdsområdena. Tidsgränsen på sex år för skyldigheten att utreda uppgifterna gäller inte den offentliga sektorn.

Gå till Kevas e-tjänst

Vanliga frågor

I arbetspensionsutdraget anges som arbetsgivarens namn i regel det namn som gällde när anställningen upphörde. Du behöver inte göra någonting även om du märker att arbetsgivarens namn inte är detsamma som när du arbetade där. Det räcker att datumen och inkomsterna är rätt. Pensionen uträknas på basis av de inkomster som anmälts till registret.

Uppgifterna om en examen och pensionen för den syns i utdraget på våren året efter examen. Examina som avlagts före år 2005 har inte gett pensionstillväxt.

Man tjänar inte in pension före en viss ålder.

 • Före år 2005 började man tjäna in arbetspension från 23 års ålder.
 •  Åren 2005–2016 började man tjäna in arbetspension från 18 års ålder.
 • Från och med år 2017 tjänar arbetstagare in pension från 17 års ålder och företagare från 18 års ålder.

Arbetspensionsutdraget kan innehålla uppgifter om anställningar som inte påverkar pensionens storlek.

Från och med år 2022 innehåller det arbetspensionsutdrag som skickas per post endast uppgifterna om det innevarande året och de sex föregående åren. Uppgifterna om hela din arbetshistoria finns på det elektroniska utdraget.

Det elektroniska arbetspensionsutdraget innehåller uppgifter om din arbetshistoria och oavlönade perioder till den del de har gett pensionstillväxt. Om anställningar före år 2005 anges begynnelse- och slutdatum. Från och med år 2005 listas anställningarna årsvis utan begynnelse- och slutdatum.

Om du behöver hjälp med att räkna ihop din arbetshistoria för att kunna ansöka om alterneringsledighet kan du kontakta din arbetslöshetskassa. Om du inte är medlem i en arbetslöshetskassa kan du få hjälp hos FPA. För ansökan om vuxenutbildningsstöd får du råd hos Sysselsättningsfonden. På fondens webbplats finns också en arbetshistoriaräknare som du kan använda.

Arbetshistoriaräknare av vuxenutbildningsstöd

 

 • Om du får partiell förtida ålderspension, får du arbetspensionsutdraget per post eller elektroniskt enligt ditt eget val.
 • Om du får ålders- eller invalidpension, får du inget utdrag per post, men kan se arbetspensionsutdraget i din arbetspensionsanstalts e-tjänst.

Om du redan får pension, innehåller arbetspensionsutdraget endast uppgifter om arbete som du haft vid sidan av pensionen. De tidigare uppgifterna finns i pensionsbeslutet som du fått.

Om du omfattas av APL-tilläggspensionsskydd finns uppgifter om det i ditt arbetspensionsskydd. Du känner igen APL-tilläggspensionen i utdraget på ordet ”Tilläggspension”.

En liten del av arbetsgivarna ordnade frivilligt en registrerad APL-tilläggspension för sina anställda. APL-tilläggspensionsförsäkringen upphörde 31.12.2016. Arbetsgivarna har inte kunnat börja betala in till en APL-tilläggspension efter år 2000.

Efter det att APL-tilläggspensionen upphörde tjänar arbetstagarna inte längre in mera APL-tilläggspension. APL-tilläggspension som intjänats innan försäkringen upphörde betalas ut när den försäkrade går i pension.

Det kan också finnas andra frivilliga tilläggspensioner än APL-tilläggspensionsskydd, men de syns inte i arbetspensionsutdraget. Andra frivilliga tilläggspensioner är t.ex. tilläggspensioner som försäkrats i livförsäkringsbolag.