Arbetsgivaren eller arbetstagaren kan betala frivilligt in till tilläggspension

Du eller din arbetsgivare kan komplettera den lagstadgade pensionsförsäkringen med en frivillig pensionsförsäkring. Arbetsgivare kan teckna en gruppensionsförsäkring eller en individuell pensionsförsäkring för sina anställda.  Du kan också själv teckna en individuell pensionsförsäkring.

Frivilliga pensionsförsäkringar inverkar inte på arbetspensionens belopp och minskar således inte den.

Du kan komplettera din lagstadgade pension genom att teckna en individuell pensionsförsäkring eller ingå ett avtal om långsiktigt sparande (ls-avtal). Din make kan också teckna en individuell pensionsförsäkring för dig.

Om du är företagare kan du också komplettera din lagstadgade pensionsförsäkring med en individuell tilläggspensionsförsäkring.

Individuella pensionsförsäkringar erbjuds av livförsäkringsbolagen och ls-avtal av inlåningsbanker, fondbolag och värdepappersföretag.

Uttaget av besparingarna påverkas av dels försäkringsvillkoren och dels skattelagstiftningen och andra bestämmelser som gäller pensionssparande. Bestämmelserna har varit olika vid olika tidpunkter.

Det är möjligt att få skattefördelar för pensionsförsäkringspremier och ls-avtal. Pensionsinkomsten och inkomsten av ls-avtalet beskattas när den tas ut. Förvaltningskostnader minskar pensionsbesparingarna.

Närmare upplysningar får du från  Finansinspektionen, Försäkrings- och finansrådgivningen och Skatteförvaltningen.

Arbetsgivare kan teckna till tilläggspensionsförsäkring för sina anställda. Det finns flera alternativ:

  1. Kollektiv gruppension. Det förutsätter att de personer som omfattas av gruppensionsarrangemanget väljs ut t.ex. på grundval av arbetsuppgift eller yrkesställning eller att arrangemanget gäller hela personalen.
    Arbetsgivaren kan ordna med gruppension genom att teckna en tilläggspensionsförsäkring i ett livförsäkringsbolag eller genom att grunda en tilläggspensionsstiftelse eller -kassa.
  2. Gruppension som grundar sig på bolagets egen pensionsstadga. Det är inte en försäkring utan en reservering i bokföringen (s.k. direkt tilläggspensionsarrangemang), genom vilken arbetsgivaren förbinder sig att betala pension till en bestämd persongrupp.
  3. Individuell pensionsförsäkring. Om arbetsgivaren vill ge en viss enskild person tilläggspension, ska arbetsgivaren teckna en individuell pensionsförsäkring.

En frivillig tilläggspensionsförmån kan innebära t.ex. större pension eller sänkt pensionsålder. Under vissa förutsättningar kan en sänkt pensionsålder enligt en tilläggspensionsförsäkring också ge rätt att få lagstadgad arbetspension vid samma ålder.

I bestämmelserna om tilläggspensionen eller försäkringsvillkoren kan man också avtala om att rätten till tilläggspension består även om arbetsgivaren byts.

Detaljuppgifter om tilläggspension som arbetsgivaren ordnar med får du endast från arbetsgivaren, pensionskassan, pensionsstiftelsen eller försäkringsbolaget, där tilläggspensionen har ordnats.

Informatoin om tilläggspensioner får du också från Pensionsstiftelseföreningen (på finska), Finansinspektionen och Skatteförvaltningen.

APL-tilläggspensionsförsäkringarna upphörde 31.12.2016.
En liten del av arbetsgivarna ordnade tidigare en så kallad registrerad APL-tilläggspension för sina anställda. Efter år 2000 har det inte längre varit möjligt att ansluta nya personer till APL-tilläggspensionsförsäkringen.

När man i slutet av år 2016 slutade försäkra APL-tilläggspension fanns det ca 56 800 personer som hade tjänat in sådan pension med inte ännu var pensionerade. Årligen går uppskattningsvis ca 10 procent av dem i pension.

Om du omfattas av APL-tilläggspensionsskydd, uppgifterna finns också på ditt arbetspensionsutdrag. I arbetspensionsutdraget är APL-tilläggspensionen märkt med ordet ”Tilläggspension”.

Övriga frivilliga tilläggspensionsordningar, t.ex. pensionsförsäkringar i livförsäkringsbolag, syns inte på arbetspensionsutdraget.

APL-tilläggspensionsförmåner

APL-tilläggspensionen kan innebära större pension, sänkt pensionsålder eller båda två. Tilläggspensionen kan vara ett tillskott till ålders-, invalid- eller familjepensionen. Begravningsbidrag kan också vara en APL-tilläggspensionsförmån. Om du har omfattats av APL-tilläggspensionsförsäkringen, får du APL-tilläggspensionen samtidigt som du får din lagstadgade pension. Tilläggspension i form av sänkt pensionsålder kan under vissa förutsättningar ge rätt att få den lagstadgade pensionen i samma ålder.

Närmare upplysningar om APL-tilläggspensionen får du från din arbetspensionsanstalt.

Se kontaktuppgifter till pensionsanstalterna