Livslängdskoefficienten anpassar arbetspensionen till den ökande livslängden

Livslängdskoefficienten minskar på månadspensionerna enligt hur den genomsnittliga livslängden fortsätter att växa. När människors livslängd ökar, måste pensionspengarna räcka för en längre tid.

Den slutliga livslängdskoefficienten fastställs för varje årskull när den uppnår 62 års ålder. Den begynnande ålderspensionen multipliceras med livslängdskoefficienten som fastställts för din åldersklass oberoende av i vilken ålder du inleder sin pension.

Födelseår
Livslängdskoefficienten
1947 1,00000
1948 0,99170
1949 0,98689
1950 0,98351
1951 0,97914
1952 0,97552
1953 0,97200
1954 0,96800
1955 0,96344
1956 0,96102
1957 0,95722
1958 0,95404
1959 0,94984

Livslängdskoefficientens inverkan syns på arbetspensionsutdraget

I pensionsbeloppet som räknats på arbetspensionsutdraget har livslängdskoefficientens inverkan uppskattats. För att kunna göra beräkningar gör Pensionsskyddscentralen upp prognoser om livslängdskoefficienterna utgående från Statistikcentralens befolkningsprognoser.

Fem år innan du uppnår den ålder som är den lägsta pensionsåldern innehåller ditt arbetspensionsutdrag utöver den intjänade pensionen också en uppskattning om vid vilken ålder livslängdskoefficientens inverkan kompenserats med uppskovsförhöjningen och din pension är lika stor som vid den lägsta åldern för ålderspension utan livslängdskoefficientens minskande inverkan. På så sätt fastställs den egna s.k. målsatta pensionsåldern.

Kontrollera arbetspensionsutdraget

Livslängdskoefficienten på invalidpensionen

Livslängdskoefficienten tillämpas också på invalidpensioner, men på ett mildare sätt. Med livslängdskoefficienten multipliceras den intjänade pensionen, men inte den s.k. pensionen för återstående tid från det att arbetsoförmågan börjat till och med pensionsåldern för ålderspension.

I invalidpensionen används den livslängdskoefficient som är aktuell det år arbetsoförmågan börjar. Det innebär att det är den livslängdskoefficient som används för dem som fyller 62 år det året.

Livslängdskoefficienten tillämpas endast en gång. När invalidpensionen ändras till ålderspension tillämpas inte livslängdskoefficienten på nytt.