Livslängdskoefficienten beaktas när pensionen börjar

Livslängdskoefficienten används när pensionen börjar, alltså i det skedet när din pension beräknas. Livslängdskoefficienten minskar på månadspensionerna enligt hur den genomsnittliga livslängden fortsätter öka.

Den slutliga livslängdskoefficienten fastställs för varje årskull när den uppnår 62 års ålder. Den begynnande ålderspensionen multipliceras med livslängdskoefficienten som fastställts för din åldersklass oberoende av i vilken ålder du inleder sin pension.

Födelseår
Livslängdskoefficienten
1947 1,00000
1948 0,99170
1949 0,98689
1950 0,98351
1951 0,97914
1952 0,97552
1953 0,97200
1954 0,96800
1955 0,96344
1956 0,96102
1957 0,95722
1958 0,95404
1959 0,94984
1960 0,94659
1961 0,94419

Livslängdskoefficientens inverkan syns på arbetspensionsutdraget

I pensionsbeloppet som räknats på arbetspensionsutdraget har livslängdskoefficientens inverkan uppskattats. För att kunna göra beräkningar gör Pensionsskyddscentralen upp prognoser om livslängdskoefficienterna utgående från Statistikcentralens befolkningsprognoser.

Arbetspensionsutdraget innehåller en uppskattning av den målsatta pensionsåldern senast fem år innan pensionsåldern uppnås. Den målsatta pensionsåldern anger till vilken ålder pensionen måste skjutas upp för att uppskovsförhöjningen ska ha förhöjt pensionen lika mycket som livslängdskoefficienten minskar den i den lägsta pensionsåldern. Uppskattningen av den målsatta pensionsåldern preciseras det år som arbetstagaren eller företagaren fyller 62 år.

Kontrollera arbetspensionsutdraget

Livslängdskoefficienten på invalidpensionen

Livslängdskoefficienten tillämpas också på invalidpensioner, men på ett mildare sätt. Med livslängdskoefficienten multipliceras den intjänade pensionen, men inte den s.k. pensionen för återstående tid från det att arbetsoförmågan börjat till och med pensionsåldern för ålderspension.

I invalidpensionen används den livslängdskoefficient som är aktuell det år arbetsoförmågan börjar. Det innebär att det är den livslängdskoefficient som används för dem som fyller 62 år det året.

Livslängdskoefficienten tillämpas endast en gång. När invalidpensionen ändras till ålderspension tillämpas inte livslängdskoefficienten på nytt.