Vad är FöPL-arbetsinkomsten?

Utifrån arbetsinkomsten i FöPL-försäkringen bestäms både pensionens belopp och pensionsavgiften, men också sjukförsäkringsdagpenningen och ersättningar enligt den frivilliga arbetsolycksförsäkringen. Dessutom inverkar arbetsinkomsten på arbetslöshetsförmåner och föräldraledighetsförmåner.

Beräkna din FöPL-arbetsinkomst med en räknare

Räknaren ger en riktgivande rekommendation till FöPL-arbetsinkomst och marginalen för den.

Beräkna den rekommenderade FöPL-arbetsinkomsten

Hur fastställs arbetsinkomsten?

Arbetsinkomsten i företagarens FöPL-försäkring är värdet av företagarens arbetsinsats i pengar. En bra tumregel är att arbetsinkomsten ska motsvara den lön som du skulle betala till en person du anställt för att utföra samma arbete.

Arbetsinkomstgränser för företagare år 2024

  • Den nedre gränsen för företagarens arbetsinkomst är 9 010,28 euro om året.
  • Den övre gränsen för företagarens arbetsinkomst är 204 625 euro om året.
  • För att företagaren ska omfattas av utkomstskyddet för arbetslösa måste FöPL-arbetsinkomsten vara minst 14 803 euro om året.

Den FöPL-försäkrande pensionsanstalten gör en helhetsuppskattning av arbetsinkomsten. Den påverkas i lika hög grad av medianlönen inom branschen, arbetsinsatsens värde och storlek samt verksamhetens omfattning och företagarens yrkeskunskap.

Vid fastställande av arbetsinkomsten använder arbetspensionsanstalterna sig av arbetspensionssystemets gemensamma beräkningstjänst för FöPL-arbetsinkomst. Utgående från företagarens bransch och omsättning ger beräkningstjänsten en rekommendation om arbetsinkomsten och en marginal för den, (+-30 % av den rekommenderade arbetsinkomsten) inom vilken arbetsinkomsten i regel ska ligga. Den rekommenderade arbetsinkomsten för företagare beräknas enhetligt på alla pensionsanstalter med hjälp av beräkningstjänsten.

Om den rekommenderade arbetsinkomsten med marginalen inte tillräckligt väl överensstämmer med värdet av din arbetsinsats kan man frångå rekommendationen utifrån tilläggsuppgifter som fåtts om företagarverksamheten. Orsakerna kan vara till exempel:

  • Den högsta lönen som betalas till en anställd är större än den rekommenderade arbetsinkomsten.
  • Företagarverksamheten är en bisyssla eller ett deltidsarbete.
  • Företagaren arbetar få arbetstimmar eller fler arbetstimmar än genomsnittet.
  • Arbetsuppgifterna är av en annan karaktär (t.ex. assisterande uppgifter, företagarens familjemedlemmar).
  • Företaget har medarbetare som minskar eller ökar företagarens arbetsinsats (t.ex. assisterande familjemedlemmar eller ett stort antal underordnade).
  • Företagarens löner, naturaförmåner och andra inkomster som beskattas som förvärvsinkomst är större än den rekommenderade arbetsinkomsten.

Företagaren kan alltid lägga fram tilläggsuppgifter om värdet av sin arbetsinkomst. Företagaren får alltid ett motiverat, överklagbart beslut om den fastställda arbetsinkomsten.

Uppdatera din arbetsinkomst

I början av året räknar arbetspensionsanstalten alltid upp arbetsinkomsten med lönekoefficienten för att arbetsinkomsterna inte ska bli efter den allmänna löneutvecklingen.

Arbetsinkomsten är flexibel på det sättet att den på vissa villkor kan höjas eller sänkas tillfälligt. Läs mer om den här möjligheten på sidan om företagarpensionens belopp och försäkringsavgifter.

Kontakta din arbetspensionsanstalt, om du vill diskutera en höjning av din arbetsinkomst eller om det sker ändringar i din företagsverksamhet. Arbetsinkomsten kan inte ändras retroaktivt.

I fortsättningen ska arbetsinkomsterna justeras regelbundet

Enligt en lagändring som trädde i kraft år 2023 ska arbetspensionsanstalterna justera FöPL-arbetsinkomsterna med tre års mellanrum. FöPL-arbetsinkomsten ska justeras, om den inte har justerats på andra grunder under de tre senaste kalenderåren.

Tidsplan för justeringarna:

• Före utgången av år 2023 justerade pensionsanstalterna de företagares arbetsinkomster, vilkas arbetsinkomst var mindre än 15 000 euro.
• Före utgången av år 2024 justerar pensionsanstalterna de företagares arbetsinkomster, vilkas arbetsinkomst är mindre än 25 000 euro.
• Före utgången av år 2025 justerar pensionsanstalterna alla återstående företagares arbetsinkomster.

Vid de två första justeringarna kan arbetspensionsanstalten höja en företagares årliga arbetsinkomst med högst 4 000 euro/gång. Månadsförsäkringsavgiften kan således höjas med högst 80 euro vid vardera justeringen.

Företagaren kan alltid lägga fram tilläggsuppgifter om värdet av sin arbetsinkomst. Om fastställandet av arbetsinkomsten får företagaren alltid ett motiverat beslut som kan överklagas.