Pensionsansökan i korthet

När det är dags för dig att gå i pension, ska du fylla i en pensionsansökan. Det finns en egen ansökan för varje slag av pension. I normala fall är det bra att lämna in ansökan ca en månad innan pensionen ska börja.

Du kan söka pension med samma ansökan från både arbetspensionssystemet och FPA om du ansöker om ålderspension, invalidpension eller familjepension. Samma ansökan gäller också om du har arbetat inom både den privata och den offentliga sektorn.

Läs sökanvisningarna för det slag av pension som du ska söka innan du fyller i ansökan.

Ansök om pension elektroniskt

Det går att ansöka om pension elektroniskt. De flesta arbetspensionsbolag har en e-tjänst för ansökan om pension. Du kommer till ansökan direkt från sidan med sökanvisningarna för pensionsslaget.

Använd en blankett, om det inte finns någon e-tjänst

Om din arbetspensionsanstalt inte har en e-tjänst för ansökningar, kan du göra ansökan på en pappersblankett eller en blankett som du fyller i på nätet och skriver ut.

Gå till blanketterna

Om du arbetar som anställd eller företagare inom den privata sektorn kan du lämna in ansökan på vilken arbetspensionsanstalt som helst, på Pensionsskyddscentralen, hos ett LPA-ombud eller på FPA. Om du är anställd inom kommunen, staten, FPA eller evangelisk-lutherska kyrkan, ska du ansöka om arbetspension hos Keva.

Handläggningen av pensionsansökan tar längre, om du har arbetat eller bott utomlands

Om du har arbetat utomlands och tjänat in pension där, ansöker du om den utländska pensionen på samma ansökan som pensionen från Finland. Uppge i ansökan från vilket land du söker pension. Du ska också fylla i bilaga U med uppgifter om ditt arbete och din bosättning utomlands. Uppgifterna behövs även om du inte ännu söker pension från utlandet.

Bilaga U i Blanketter

Om du har bott eller arbetat utomlands ska du lämna in pensionsansökan ca 6-9 månader före den tidpunkt då du vill pensionen ska börja.

I internationella fall tar handläggningen av pensionsansökan längre än normalt, eftersom din arbetspensionsanstalt behöver uppgifterna om ditt arbete, dvs. dina försäkringsperioder, utomlands för att kunna räkna ut din pension. Pensionsskyddscentralen begär uppgifterna från pensionsmyndigheterna i utlandet. Det gäller också om du endast söker finsk pension, men har arbetat utomlands.

Din egen arbetspensionsanstalt betalar ut din pension och ger dig råd

I regel får du pensionsbeslutet från den arbetspensionsanstalt, där största delen av ditt arbete under de senaste två åren har försäkrats. Samma arbetspensionsanstalt betalar ut pensionen och svarar också på dina frågor.

Nytt skattekort för pensionen

Du behöver ett nytt skattekort för pensionen, eftersom pension beskattas annorlunda än löneinkomst. Ansök om ett nytt skattekort hos Skatteförvaltningen när du har fått pensionsbeslutet. Om du arbetar medan du får pension, behöver du ett separat skattekort för lönen.

Läs mer om utbetalning och beskattning av pension

Arbetspensionskortet är ett intyg påatt du har beviljats lagstadgad arbetspension. Din arbetspensionsanstalt skickar hem det till dig, i allmänhet tillsammans med pensionsbeslutet. Du får pensionärsrabatt på många ställen, om du visar upp kortet.

Om det behövs, får du överklaga pensionsbeslutet. Anvisningar kommer med beslutet. Du ska skriva en besvärsskrift och underteckna den.

Av besvärsskriften ska det framgå, att den är avsedd som besvär hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden. Du ska skriva tydligt, vad du är missnöjd med i beslutet, hur du vill att det ska ändras och på vilka grunder du söker ändring. Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden behandlar besvärsärenden som gäller pensioner från den privata och den offentliga sektorn.

Lämna in besvärsskriften inom 30 dagar. Adressera den till besvärsnämnden för arbetspensionsärenden, men lämna in eller sänd den till den arbetspensionsanstalt som har utfärdat beslutet som du överklagar. Besvärstiden, 30 dagar, räknas från den dag då du har fått del av beslutet. Det anses ha skett inom sju dagar från att beslutet har postats.

Om arbetspensionsanstalten går med på dina krav, kan den själv rätta sitt beslut. Om ni inte kommer överens, överför pensionsanstalten ärendet till besvärsnämnden  för arbetspensionsärenden. Du får också överklaga besvärsnämndens beslut hos försäkringsdomstolen. Försäkringsdomstolens beslut är slutligt.

Om du har fått ett utländskt pensionsbeslut som du vill överklaga, måste du överklaga det i landet i fråga. Sänd besvärsskriften dit enligt de anvisningar som kommer med beslutet.