Olycksfalls- och trafikskadeersättningar är primära

Ersättningar enligt arbetsolycksfalls- och trafikförsäkringar är primära i förhållande till arbetspensionerna. Det innebär att den skadade först får arbetsolycksfalls- eller trafikskadeersättningen. Arbetspension betalas till den skadade endast om arbetspensionen är större än ersättningen för inkomstbortfall på grund av arbetsolycksfallet eller trafikskadan.

Arbetspension ska alltid ansökas om. Försäkringsersättningarna är ofta större än invalidpensionen, och därför händer det att ingen pension betalas ut. Det är ändå viktigt att ansöka om arbetspensionen av följande skäl:

  • Om du återhämtar dig och kan börja arbeta igen, tjänar du också in pension för den tid då du fick invalidpension. Det betyder att din framtida ålderspension blir bättre.
  • Om försäkringsersättningen minskar senare, kan det hända att en del av invalidpensionen betalas ut.

Pensionsanstalten beaktar de primära förmånerna i arbetspensionen på eget initiativ. På pensionsansökningsblanketten frågas det om pensionstagaren får eller ansöker om en sådan förmån.

På grundval av en kortvarig ersättning enligt arbetsolycksfalls- eller trafikförsäkringen tillväxer ny arbetspension.

Ta kontakt med din arbetspensionsanstalt om du har frågor om din framtida pension eller ansökan om pension.

Logga in till din arbetspensionsanstalts e-tjänst