Olycksfalls- och trafikskadeersättningar är primära

Ersättningar enligt olycksfalls- och trafikförsäkringar är primära i förhållande till arbetspensionerna. Det innebär att den skadade först får olycksfalls- eller trafikskadeersättningen. Arbetspension betalas till den skadade endast om arbetspensionen är större än ersättningen för inkomstbortfall på grund av olycksfallet eller trafikskadan.

Försäkringsersättningarna är ofta större än invalidpensionen, och därför händer det att ingen pension betalas ut. Det är ändå viktigt att ansöka om pensionen av följande skäl:

  • Om du återhämtar dig och kan börja arbeta igen, tjänar du också in pension för den tid då du fick invalidpension. Det betyder att din framtida ålderspension blir bättre.
  • Om försäkringsersättningen minskar senare, kan det hända att en del av invalidpensionen betalas ut.

Pensionsanstalten beaktar de primära förmånerna i arbetspensionen på eget initiativ. På pensionsansökningsblanketten frågas det om pensionstagaren får eller ansöker om en sådan förmån.

På grundval av en kortvarig ersättning enligt olycksfalls- eller trafikförsäkringen tillväxer ny arbetspension.

Olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom

Om du blir arbetsoförmögen till följd av ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom, kan du få olycksfallspension. Olycksfallspensionen är en primär förmån, vilket innebär att den inte minskar på grund av eventuella andra pensioner.

Olycksfallspension beviljas när det har gått ett år från olycksfallet, om arbetsförmågan fortfarande är nedsatt på grund av olycksfallet. Under det första året betalas dagpenning.

Du har rätt till pension, om din arbetsförmåga bedöms vara nedsatt med minst 10 procent på grund av olycksfallsskadan eller yrkessjukdomen och dina arbetsinkomster har minskat.

Arbetsgivaren är skyldig att teckna en lagstadgad försäkring för olycksfall i arbetet och yrkessjukdom för sina anställda.

Trafikskada

Om du blir skadad i en trafikolycka, får du ersättning för inkomstbortfall enligt trafikförsäkringslagen.