Pension för familjeledigheter

Föräldrar tjänar in pension för vård av egna barn för den tiden då de får föräldradagpenning eller hemvårdsstöd.

Närmare information om vilka förmåner som betalas för familjeledigheter, för hur lång tid de betalas och hur de bestäms får du på Fpa:s webbplats.

Barnfamiljer – FPA

Beräkna hur familjeledigheter påverkar pensionen

Räknaren beräknar den pension som tillväxer under tiden med barnavårdsförmåner och den pension som skulle tillväxa av arbete under motsvarande tid. Beräkningen är riktgivande.

 

Födelseår

Välj ditt födelseår. Enligt födelseåret bestäms livslängdskoefficienten, som påverkar pensionens storlek.

Välj ditt födelseår
 

Inkomsterna under året innan, €/mån

Ange dina årliga inkomster (brutto) på månadsnivå här. Pensionen beräknas utifrån samma årsinkomst som föräldradagpenningarna. Årsinkomsten kan bestå av lön, företagarens arbetsinkomst och förmåner. Räknaren beräknar också pensionen för arbete utifrån samma inkomst.

Uppge lönen i hela tal, t.ex. 2500
 

Tiden med föräldradagpenningar sammanlagt, mån

Föräldradagpenningar betalas i regel för högst 10 månader sammanlagt, men i vissa fall för en längre tid. Dagpenningperiodens längd framgår av FPA-beslutet eller du kan beräkna den med FPA:s räknare. Pensionsräknaren beaktar perioderna med en månads noggrannhet.

Tiden med moderskaps- eller faderskapspenning och föräldrapenning sammanlagt, mån
 

Tiden med hemvårdsstöd, mån

Hemvårdsstöd kan betalas om ett barn under 3 år vårdas hemma. Man kan få hemvårdsstöd när det har gått 160 dagar från barnets födelse, dvs. när barnet är ca 6 månader gammalt.

Tiden med hemvårdsstöd, mån
Pensionstillväxt under familjeledigheten
Pensionen för tiden med dagpenning: - €/mån Pensionen för tiden med hemvårdsstöd: - €/mån

Sammanlagd pension för familjeledigheten: - €/mån  

Pensionen har justerats med livslängdskoefficienten

Arbetspensionen har justerats med livslängdskoefficienten enligt födelseåret. Genom livslängdskoefficienten anpassas pensionen till den förväntade förändringen av medellivslängden.

Pensionstillväxten för arbete
Pensionstillväxten för arbete under motsvarande tid: - €/mån  

Eläke on tarkistettu elinaikakertoimella

Arbetspensionen har justerats med livslängdskoefficienten enligt födelseåret. Genom livslängdskoefficienten anpassas pensionen till den förväntade förändringen av medellivslängden.


Selaimesi ei tue canvas elementtiä

Räknaren beräknar pensionstillväxten för familjeledigheterna enligt den lagstiftning som gäller år 2024. Beräkningen är riktgivande.

Pension för barnavårdstid tillväxer för den tid då föräldern har fått föräldradagpenning eller hemvårdsstöd. Föräldradagpenningar enligt den lagstiftning som gällde före 1.8.2022 är moderskapspenning, särskild moderskapspenning, faderskapspenning och föräldrapenning. Enligt lagstiftningen fr.o.m. 1.8.2022 betalas graviditetspenning, särskild graviditetspenning och föräldrapenning. Familjedagpenningar enligt den nya lagen betalas om den beräknade tiden för barnets födelse är 4.9.2022 eller senare.

Räknaren beräknar den pension som tillväxer för familjeledighetsförmåner på basis av ett barn (eller en förlossning). Båda föräldrarna beräknar sin egen pensionstillväxt.

Räknaren beräknar pensionen för personer födda åren 1973–2006. Livslängdskoefficienten som används vid beräkningen bestäms enligt födelseåret. Tack vare denna åldersbegränsning kan beräkningen av pensionen med räknaren hållas enklare.

Pensionstillväxten för tiden med vård av barn som fötts tidigare framgår av arbetspensionsutdraget. Pensionen för barnavårdstiden beviljas, om föräldern före pensionsfallsåret har haft arbetspensionsförsäkrade arbetsinkomster som sammanlagt uppgår till 20571,69 euro (enligt 2024 års index).

Räknaren utgår från antagandet att den allmänna inkomst- och prisnivån och personens egen inkomstnivå hålls på samma nivå som vid beräkningstidpunkten. Räknaren beaktar inte speciella situationer, där föräldern t.ex. arbetar under familjeledigheten eller den pensionsgrundande inkomsten har fastställts tidigare, före år 2020.

Närmare information om förmåner som betalas under föräldraledigheter, hur länge de betalas och hur de bestäms får du på FPA:s webbplats.

Pension för tiden med föräldradagpenningar

Under tider med föräldradagpenningar tillväxer pension på basis av den dagpenningsgrundande årsinkomsten. Årsinkomsten beräknas utifrån de 12 sista kalendermånaderna före den kalendermånad som föregår den då rätten till dagpenning börjar.

I årsinkomsten beaktas löneinkomster, försäkringslön, FöPL- och LFöPL-arbetsinkomst, vissa förmåner och vissa ersättningar för inkomstbortfall. I regel får FPA uppgifterna om inkomster från inkomstregistret eller försäkringsanstalterna, och inkomstuppgiften för beräkningen av arbetspensionen fås från FPA. Löneinkomsterna kan kontrolleras i inkomstregistret.

Vid beräkningen av pensionen dras försäkringsavgifterna (8,95 procent enligt 2024 års nivå) av årsinkomsten. Den pensionsgrundande inkomsten beaktas 1,21-faldigt. Pensionstillväxten är 1,5 procent om året. Den intjänade pensionen justeras med livslängdskoefficienten.

Pensionen grundar sig alltid på en månadsinkomst på minst 857,15 euro (enligt 2024 års nivå), om föräldern inte har tidigare arbetsinkomst och föräldradagpenningen därför betalas enligt minimidagpenningen eller om den förmånsgrundande inkomsten (multiplicerad med 1,21) är mindre än 857,15 euro/mån. Räknaren beaktar inte situationer där dagpenningen på grund av arbete eller annan orsak betalas ut enligt miniminivå.

Pensionen tillväxer enligt en 1,21-faldig inkomstgrund också om arbetsgivaren betalar lön för samma tid som det betalas dagpenning. Pensionen tillväxer normalt för lönen och för dagpenningsgrunden multiplicerad med 0,21. Eftersom löneutbetalning under tiden med moderskapspenning inte nämnvärt påverkar den intjänade pensionens storlek, betalar räknaren inte separat den lön som betalats under tiden med moderskapspenning.

Pension för tiden med hemvårdsstöd

För tiden med vård av barn under tre år betalas en pensionsförmån enligt en särskild lag. Den utgör inte egentlig arbetspension, men beviljas och betalas i samband med arbetspensionen. Grunden för pensionsförmånen är ett fast belopp, 857,15 euro i månaden (enligt 2024 års nivå). Pensionsförmånen tillväxer enligt 1,5 procent om året. Den intjänade pensionen justeras med åldersgruppens livslängdskoefficient.

Förmånen beaktas inte vid beräkningen av folkpensionen som inkomst som minskar folkpensionen, liksom övriga arbetspensioner.

Pension för arbete

Räknaren beräknar pensionstillväxten för lön eller företagarens arbetsinkomst så att den kan jämföras med pensionstillväxten för barnavårdstiden. Pensionen tillväxer med 1,5 procent av arbetsinkomsten per år. Den intjänade pensionen justeras med livslängdskoefficienten.

Räknaren utgår från antagandet att lönen för arbetet är densamma som utgör grunden för föräldradagpenningarna, den lön som användare angett. Räknaren beaktar inte situationer där lönen skiljer sig från den tidigare lönen som utgör grunden för dagpenningarna eller där den dagpenningsgrundande inkomsten också inbegriper förmånsinkomster.

Hur tillväxer pensionen under familjeledigheter?

Som vårdare till ditt eget barn som inte fyllt tre år tjänar du in pension för perioden med föräldradagpenningar (föräldraledighet) och eventuellt hemvårdsstöd.

Under tiden med föräldradagpenning tjänar du in arbetspension enligt dina inkomster eller i själva verket rentav bättre: vid beräkningen höjs din pensionsgrundande årsinkomst med 21 procent. Om du inte har haft förvärvsinkomster tjänar du in pension för föräldradagpenningsperioden som om du förtjänade 857,15 euro i månaden.

Om du efter föräldradagpenningsperioden stannar hemma och sköter ett barn som inte fyllt tre år, tjänar du in pension också för tiden med hemvårdsstöd. Pensionen tillväxer då enligt ett fast eurobelopp (857,15 euro/mån enligt nivån år 2024). Du tjänar in pension för vårdperioder ända tills att det yngsta barnet som vårdas hemma fyller tre år.

Nya regler för familjeledigheter fr.o.m. 1.8.2022. Namnen på dagpenningar som betalas under familjeledigheter ändrades, liksom längden på den tid under vilken de betalas. Pensionstillväxten för tider med dagpenning eller hemvårdsstöd ändrades inte.