Så här söker du ålderspension

Du kan söka ålderspension tidigast när du uppnår den lägsta pensionsåldern för din åldersklass. Du kan ansöka om ålderspension både som arbetspension och som FPA-pension på samma ansökan.

Fyll i ansökan på nätet. Du kommer i gång genom att klicka på Logga in på den här sidan. Då kommer du vidare till din egen arbetspensionsanstalts e-tjänst.

Logga in i pensionsansökningstjänsten

Om din arbetspensionsanstalt inte har en e-tjänst för ansökningar, kan du göra ansökan på en pappersblankett eller en blankett som du fyller i på nätet och skriver ut (7001r).

Ansökan om ålderspenson i Blanketter

Ålderspension kan endast beviljas för en avslutad anställning

För att din ålderpension ska kunna beviljas, ska din anställning ha upphört. Uppsägningstiden enligt kollektivavtalet gäller. Kom överens med din arbetsgivare när din sista arbetsdag är.

Om du har haft flera parallella anställningar när du går i ålderspension, och någon av dem inte upphörde när du gick i pension, kan du ansöka om pensionen för den anställningen när den upphör.

Du kan ansöka om ålderspension retroaktivt för de tre sista månaderna innan du lämnar in ansökan.

Om du är företagare, kan du ansöka om ålderspension och fortsätta med företagsverksamheten. Du behöver inte lägga ner verksamheten, men försäkringsskyldigheten upphör, när ålderspensionen börjar. Du kan teckna en frivillig FöPL-försäkring, om du arbetar som företagare medan du får ålderspension.

Om du också ansöker om ålderspension från något annat land, ska du fylla i blanketten Bilaga U och foga den till din ansökan. Även om du gjort ansökan i e-tjänsten, ska du sända in bilaga U på papper.

Åldersgränsen för ålderspensionen

Den lägsta åldern då man kan få ålderspension höjs steg för steg efter år 2017. Om du är född år 1956 kan du gå i pension tidigast vid 63 års och 6 månaders ålder. Den lägsta pensionsåldern för följande årskull är 63 år och 9 månader osv. Pensionsåldern stiger alltså med tre månader per år tills den lägsta pensionsåldern är 65 år.

Yrkesbaserad pensionsålder är ett undantag

Vissa grupper av anställda inom den offentliga sektorn kan ha en yrkesbaserad pensionsålder, vilket innebär att de kan få ålderspension redan före 63 års ålder.

De lägre yrkesbaserade pensionsåldrarna började höjas i samband med pensionsreformen steg för steg så att de som uppnådde sin yrkesbaserade pensionsålder år 2018 fick en 3 månaders höjning av pensionsåldern, de som uppnådde sin pensionsålder år 2019 fick en 6 månaders höjning osv. År 2022 får de som uppnår sin pensionsålder en 15 månaders höjning.

Egen åldersgräns för folkpension

Åldersgränsen för ålderspension som folkpension är 65 år. Om du har rätt till folkpension kan du välja att ta ut den i förtid innan du fyller 65 år. Man kan få folkpension som förtida ålderspension vid 63 års ålder. För dem som är födda åren 1958–1961 höjs åldersgränsen för förtida ålderspension till 64 år.

Förtida ålderspension är och förblir mindre än folkpension som börjar vid 65 års ålder. Pensionen minskas md 0,4 % för varje månad med vilken du tidigarelägger den. Om du ansöker om folkpension först vid 65 års ålder, förtidsminskas den inte.

I framtiden kommer pensionsåldern enligt folkpensionssystemet att följa den lägsta pensionsåldern inom arbetspensionssystemet, när den lägsta pensionsåldern inom arbetspensionssystemet knyts till den förväntade livslängden, med början från dem som är födda år 1965.

Ansök också om ny pension som du har tjänat in om du har arbetat efter pensioneringen

Om du har arbetat medan du har fått ålderspension, kan du ansöka om den nya arbetspensionen du tjänat in när du fyller 68 år. Gör då en ny ansökan om ålderspension till den arbetspensionsanstalt som betalar ut din pension.

När ändras invalidpensionen till ålderspension?

Om du får invalidpension, ändras den automatiskt till ålderspension

  • när du uppnår den lägsta pensionsåldern för din åldersklass, om du har blivit arbetsoförmögen är 2017 eller senare
  • när du har fyllt 63 år, om du har blivit arbetsoförmögen åren 2006-2016
  • när du har fyllt 65, om du har blivit arbetsoförmögen år 2005 eller tidigare.