Så här söker du ålderspension

Du kan gå i ålderspension tidigast när du uppnår den lägsta pensionsåldern för din åldersklass. Pensionen kan börja tidigast i början av den månad som följer på det. Du kan ansöka om ålderspension både som arbetspension och som FPA-pension på samma ansökan.

I normala fall är det bra att lämna in ansökan om ålderspension ca en månad innan pensionen ska börja.

Ta reda på din pensionsålder!

Välj födelseår och -månad. Räknaren anger när du kan gå i pension.

Din lägsta pensionsålder  

Din lägsta pensionsålder

Din lägsta pensionsålder är den då du tidigast kan gå i ålderspension. Pensionsåldrarna är uppskattningar fr.o.m. dem som är födda år 1965.

-
Din pension kan börja tidigast
-
Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden.  

Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden.

Med den förväntade livslängden avses det genomsnittliga antalet år som en person i en viss ålder kommer att leva, om dödligheten hålls på samma nivå som under pensioneringsåret.

-
Din målsatta pensionsålder  

Din målsatta pensionsålder

I den målsatta pensionsåldern har uppskovsförhöjningen förhöjt din pension lika mycket som livslängdskoefficienten minskar den i den lägsta pensionsåldern.

-
Vid din målsatta pensionsålder börjar pensionen
-
Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden.  

Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden.

Med den förväntade livslängden avses det genomsnittliga antalet år som en person i en viss ålder kommer att leva, om dödligheten hålls på samma nivå som under pensioneringsåret.

-
Din åldersgräns för partiell ålderspension
-
Du kan ta ut partiell ålderspension tidigast
-

Fyll i ansökan på nätet. Du kommer i gång genom att klicka på Logga in i pensionsansökningstjänsten på den här sidan. Då kommer du vidare till din egen arbetspensionsanstalts e-tjänst.

Logga in i pensionsansökningstjänsten

Om din arbetspensionsanstalt inte har en e-tjänst för ansökningar, kan du göra ansökan på en pappersblankett eller en blankett som du fyller i på nätet och skriver ut (7001r).

Ansökan om ålderspenson i Blanketter

Ålderspension kan endast beviljas för en avslutad anställning

För att din ålderpension ska kunna beviljas, ska din anställning ha upphört. Uppsägningstiden enligt kollektivavtalet gäller. Kom överens med din arbetsgivare när din sista arbetsdag är.

Om du har haft flera parallella anställningar när du går i ålderspension, och någon av dem inte upphörde när du gick i pension, kan du ansöka om pensionen för den anställningen när den upphör.

Du kan ansöka om ålderspension retroaktivt för de tre sista månaderna innan du lämnar in ansökan. Din anställning ska ha upphört när ålderspensionen börjar.

Om du är företagare, kan du ansöka om ålderspension och fortsätta med företagsverksamheten. Du behöver inte lägga ner verksamheten, men försäkringsskyldigheten upphör, när ålderspensionen börjar. Du kan teckna en frivillig FöPL-försäkring, om du arbetar som företagare medan du får ålderspension.

Om du också ansöker om ålderspension från något annat land, ska du fylla i blanketten Bilaga U och foga den till din ansökan. Även om du gjort ansökan i e-tjänsten, ska du sända in bilaga U.

Åldersgränsen för ålderspensionen

Den lägsta åldern då man kan få ålderspension höjs steg för steg efter år 2017. Om du är född år 1960 kan du gå i pension tidigast vid 64 års och 6 månaders ålder. Den lägsta pensionsåldern för följande årskull är 64 år och 9 månader. Pensionsåldern stiger alltså med tre månader per år tills den lägsta pensionsåldern är 65 år.

Egen åldersgräns för folkpension

Åldersgränsen för ålderspension som folkpension är 65 år. Om du har rätt till folkpension kan du välja att ta ut den i förtid innan du fyller 65 år. De som är födda före 1962 kan få förtida ålderspension enligt folkpensionen vid 64 års ålder. De som är födda år 1962 eller senare kan inte få folkpension som förtida.

Förtida ålderspension är och förblir mindre än folkpension som börjar vid 65 års ålder. Pensionen minskas md 0,4 % för varje månad med vilken du tidigarelägger den. Om du ansöker om folkpension först vid 65 års ålder, förtidsminskas den inte.

I framtiden kommer pensionsåldern enligt folkpensionssystemet att följa den lägsta pensionsåldern inom arbetspensionssystemet, när den lägsta pensionsåldern inom arbetspensionssystemet knyts till den förväntade livslängden, med början från dem som är födda år 1965.

Ansök också om ny pension som du har tjänat in om du har arbetat efter pensioneringen

Om du har arbetat medan du har fått ålderspension, kan du ansöka om den nya arbetspensionen du tjänat in när du fyller 68 år. Gör då en ny ansökan om ålderspension till den arbetspensionsanstalt som betalar ut din pension.

Om du får invalidpension, ändras den automatiskt till ålderspension

  • när du uppnår den lägsta pensionsåldern för din åldersklass, om du har blivit arbetsoförmögen är 2017 eller senare
  • när du har fyllt 63 år, om du har blivit arbetsoförmögen åren 2006-2016
  • när du har fyllt 65, om du har blivit arbetsoförmögen år 2005 eller tidigare.

Full invalidpension fortsätter ända till pensionsåldern, då den ändras till en lika stor ålderspension. Delinvalidpension ändras också till ålderspension vid pensionsåldern, men samtidigt fördubblas dess belopp så att ålderspensionen blir lika stor som full invalidpension.

Om du har arbetat medan du har fått invalidpension eller arbetslivspension år 2005 eller senare, ska du ansöka separat om pensionen du tjänat in för detta arbete med en ansökan om ålderspension. Om du har slutat arbeta, kan du ansöka om pensionen när din invalidpension ändras till ålderspension. Om du fortfarande arbetar, kan du ansöka om pensionen när du har slutat arbeta.

Du kan få ålderspension tidigast när du har uppnått den lägsta pensionsåldern för din egen åldersgrupp. Du kan välja att antingen söka ålderspension genast eller få arbetslöshetsdagpenning tills du fyller 65.

Vissa grupper av anställda inom den offentliga sektorn kan ha en yrkesbaserad pensionsålder, vilket innebär att de kan få ålderspension redan före den allmänna pensionsåldern.

När de yrkesbaserade pensionsåldrarna hävdes fick de kommunalt och statligt anställda som omfattades av dem välja om de ville behålla sin yrkesbaserade pensionsålder eller om de ville ha den allmänna pensionsåldern. Om man tidigare har valt yrkesbaserad pensionsålder är den i kraft fram till pensioneringen förutsatt att anställningen fortsätter utan avbrott.

De lägre yrkesbaserade pensionsåldrarna började höjas i samband med pensionsreformen steg för steg så att de som uppnådde sin yrkesbaserade pensionsålder år 2018 fick en 3 månaders höjning av pensionsåldern, de som uppnådde sin pensionsålder år 2019 fick en 6 månaders höjning osv. År 2024 får de som uppnår sin pensionsålder en 21 månaders höjning.