invalidpension

Invalidpension betalas enligt arbetspensionslagarna till personer som till följd av sjukdom eller skada inte kan arbeta. I folkpensionslagen kallas motsvarande pension sjukpension.

Invalidpensionen består av den pension som personen tjänat in under sin tid i arbete och av s.k. pension för återstående tid. Med återstående tid avses den tid som man antar att personen skulle ha arbetat, om han eller hon inte hade blivit arbetsoförmögen.

När man söker invalidpension från utlandet bör man komma ihåg att olika länder beviljar invalidpension eller avslår ansökan enligt sin egen lagstiftning.

 

Tillbaka till ordlistan