Ny beräkningstjänst underlättar bedömningen av företagarens arbetsinkomst

Arbetspensionsförsäkrarna som sköter företagarnas arbetspensionsförsäkring tar i bruk en ny beräkningstjänst för rekommenderad arbetsinkomst. Med hjälp av beräkningstjänsten får företagare som inleder verksamhet en rekommenderad arbetsinkomst vid ansökan om FöPL-försäkring. Den rekommenderade arbetsinkomsten utgår från branschspecifika löneuppgifter. Beräkningstjänsten tar i beaktande också omfattningen av företagarens egen företagarverksamhet och branschens omsättningsuppgifter.

Arbetspensionsförsäkrarna tar i augusti-september 2022 på försök i bruk en speciell beräkningstjänst för arbetsinkomsten. Den nya elektroniska tjänsten efterliknar de nuvarande anvisningarna om arbetsinkomst. När företagaren ansöker om en FöPL-försäkring från en pensionsförsäkrare ger den gemensamma beräkningstjänsten företagaren och arbetspensionsförsäkraren en rekommenderad arbetsinkomst som motsvarar företagarens situation.

Med hjälp av beräkningstjänsten fastställer pensionsanstalterna på enhetliga grunder arbetsinkomsten för en företagare inom en viss bransch med en företagarverksamhet av en viss storlek.

Beräkningstjänsten förenhetligar fastställandet av arbetsinkomsterna

Enligt Pensionsskyddscentralens verkställande direktör Mikko Kautto omvandlar beräkningstjänsten de traditionella anvisningarna om arbetsinkomst till en digital tjänst. Beräkningstjänsten ger företagaren lättare än tidigare en uppfattning om de krav som FöPL-lagen ställer. För arbetspensionsförsäkraren är den ett nyttigt elektroniskt hjälpmedel i betjäningssituationer med företagare.

– Den gemensamma bakgrundstjänsten hjälper att fastställa arbetsinkomsterna enhetligt och förbättrar för sin del riktigheten av företagarnas försäkring. En FöPL-arbetsinkomst som fastställs till en nivå som motsvarar arbetsinsatsen kommer också att förbättra nivån på företagarnas social- och arbetspensionsskydd, konstaterar Kautto.

Beräkningstjänsten ersätter handböckerna om arbetsinkomst som Pensionsskyddscentralen upprätthåller, och utifrån vilka arbetsinkomsterna för företagare inom olika branscher tidigare har uppskattats. I och med tjänsten utvidgas anvisningarna om arbetsinkomst också till de branscher som inte har haft egna anvisningar.

FöPL-arbetsinkomsten fungerar som grund för företagarens FöPL-försäkring och annan social trygghet. Utifrån den betalas arbetspensionsförsäkringarna och tjänas arbetspensionen in. Enligt lagen ska företagarens arbetsinkomst motsvara företagarens arbetsinsats och den lön som skäligen bör betalas om en person med motsvarande yrkesskicklighet avlönas att utföra företagarens arbete i stället för företagaren.

Branschens löne- och omsättningsuppgifter är centrala uppgifter, marginal finns

Beräkningstjänsten för arbetsinkomst ger företagaren en rekommenderad arbetsinkomst utifrån företagarens egen omsättning och branschens löne- och omsättningsuppgifter. Dessutom ger den en marginal till rekommendationen (+/-30%) för att det ska gå att ta i beaktande också andra företagarspecifika skillnader. Om marginalen till rekommendationen om arbetsinkomst inte motsvarar företagarens arbetsinsats kan man också avvika från marginalen.

Beräkningstjänsten är ett hjälpmedel vid bedömningen av värdet på arbetsinsatsen. Fastställande av arbetsinkomst är alltid på arbetspensionsförsäkrarens ansvar. När den fastställer arbetsinkomsten tar den i beaktande också andra tillgängliga uppgifter som beskriver storleken på företagarens arbetsinsats, företagarverksamhetens omfattning, företagarens yrkesskicklighet och värdet på arbetsinsatsen.

Beräkningstjänstens funktionsduglighet provas först på företagare som inleder verksamhet. Under de senaste åren har i genomsnitt drygt 20 000 nya företagare inlett verksamhet. Avsikten är att utveckla beräkningstjänsten vidare utifrån erfarenheter och beslut som gäller det färska lagförslaget. Tjänsten kan vara till hjälp också senare vid situationer då arbetsinkomsten justeras. I det färska lagförslaget föreslås det att företagarnas arbetsinkomst ska justeras med tre års mellanrum.

Syftet med regeringens lagförslag är att förbättra företagarnas pensionsskydd och få företagarens arbetsinkomst att bättre motsvara värdet på företagarens arbetsinsats. I propositionen föreslås det att de uppgifter som ligger till grund när arbetsinkomsten fastställs ska preciseras så att bedömningen och fastställandet av arbetsinkomsten vid de olika pensionsanstalterna blir tydligare och enhetligare. Lagen avses träda i kraft i början av år 2023.

Företagarna får råd om bedömningen av arbetsinkomsten från sin arbetspensionsanstalt.

Mera nyheter