En ny räknare för partiell ålderspension hjälper vid pensionsplaneringen

Med hjälp av den nya räknaren går det att uppskatta den partiella ålderspensionen och kontrollera dess inverkan på senare ålderspension. Med räknaren som publicerats på Arbetspension.fi går det att få en bild av hur de egna valen inverkar på pensionen.

Utifrån de uppgifter som användaren matat in visar räknaren en uppskattning av beloppet på den partiella ålderspensionen samt hur förtidsminskningen inverkar på den egna partiella ålderspensionen.

Uttag av partiell ålderspension inverkar också på den egentliga ålderspensionen. Räknaren visar beloppet på ålderspensionen då när partiell ålderspension tagits ut, men också beloppet i situationer när den inte tagits ut. På så sätt kan den som använder räknaren jämföra hur det egna valet inverkar på den kommande pensionen och fatta beslut utifrån de uppgifter som räknaren ger.

Räknaren beaktar ökningen av inkomstnivån. Användaren kan välja hur inkomstnivån utvecklas utifrån två olika alternativ: inkomsterna ändrar inte från det nuvarande eller inkomsterna ökar enligt Pensionsskyddscentralens prognos.

Vem som helst kan använda räknaren på webbplatsen Arbetspension.fi. De som är födda åren 1955–2003 kan uppskatta sin pension med hjälp av räknaren. Räknaren finns på finska, svenska och engelska. Närmare information om den partiella ålderspensionen och uträkningar om olika alternativ går att be om från den egna arbetspensionsanstalten.

Partiell ålderspension

  • Ger personer som fyllt 61 år en möjlighet att börja ta ut en fjärdedel (25 %) eller hälften (50 %) av sin intjänade pension.
  • För dem födda 1964 höjs den nedre åldersgränsen till 62 år och för dem födda år 1965 och senare anpassas den nedre åldersgränsen till förändringen av den förväntade livslängden.
  • Den uttagna pensionsdelen förtidsminskas om pensionen börjar före den lägsta åldern för ålderspension. Beloppet på minskningen är 0,4 % för varje månad som pensionen tas ut i förtid.
  • Om pensionen skjuts upp höjs den med en uppskovsförhöjning på 0,4 procent.
  • Justeras med livslängdskoefficienten
  • Omfattas inte av någon kontroll av arbetstiden eller lönen
Mera nyheter