Lisätietoa eri maiden eläkkeistä

Eri maiden eläkejärjestelmissä on huomattavia eroja. Samoin eläkkeen hakemisen käytännöt ja tavat vaihtelevat maittain. Kun haet eläkettä ulkomailta, tarkista maakohtaiset tiedot seuraavasta alasvetovalikosta. Tarvittaessa ota yhteyttä Eläketurvakeskukseen.

Ulkomaan eläkkeen verotukseen liittyvissä kysymyksissä saat neuvoa Verohallinnosta. Lisätietoa oikeuksistasi EU-maissa saat Euroopan komissiolta.

Verohallinto – Eläkettä ulkomailta

Verohallinnon palvelunumerot

Euroopan komissio – Sosiaaliturvaoikeudet EU-maissa

Alankomaiden (Hollanti) eläketurva koostuu sekä asumiseen että työskentelyyn perustuvasta eläkkeestä. Asumisperusteisesta kansanvakuutusjärjestelmästä myönnetään vanhuus- ja perhe-eläkkeitä sekä työkyvyttömyyseläkkeitä nuorille. Nuorten työkyvyttömyyseläkettä maksetaan vain Alankomaissa asuville. Eläkelaitoksena toimii Sociale Verzekeringsbank (SVB) Afdelfning AOW/Anw.

Työeläkejärjestelmästä myönnetään vain ansiosidonnaista työkyvyttömyyseläkettä ja eläkelaitoksena toimii Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) GAK. Valtaosa työntekijöistä kuuluu myös lisäeläketurvan piiriin.

Eläkearvion pyytäminen

Eläkkeen ennakkoarvion voit pyytää kirjallisesti SVB:sta. Katso tarkemmat ohjeet pyynnön tekemiseen Ohjeita ulkomaan eläkkeen hakemiseen -sivulta.

Siirry sivulle: Ohjeita ulkomaan eläkkeen hakemiseen

Oman eläkelaskelman voit myös tarkistaa Mijnpensioenoverzicht.nl -verkkopalvelun kautta. Kirjautumiseen tarvitset koodin, jonka saat tilaamalla SVB:ltä. Eläkelaskelmalle on kirjattu eläkekarttuma sekä kansanvakuutusjärjestelmästä että lisäeläkejärjestelmästä.

Eläkelaskelma – Mjinpensioenoverzicht (hollanniksi)

Vanhuuseläke

Vanhuuseläke (Algemene Ouderdomswet) on asumisperusteinen ja siitä käytetään lyhennettä AOW.

1.1.1948 jälkeen syntyneiden osalta vanhuuseläkeikä nousee asteittain 65 vuodesta 67 vuoteen ja kolmeen (3) kuukauteen. Vuonna 1958 ja sen jälkeen syntyneillä eläkeikä on 67 vuotta. Tarkan vanhuuseläkeiän voi selvittää SVB:n verkkopalvelusta löytyvällä laskurilla. Vanhuuseläkettä ei voi saada varhennettuna eikä sitä voi lykätä.

Tarkista Alankomaiden vanhuuseläkeikäsi Sociale Verzekeringsbankin (SVB) palvelussa

Työkyvyttömyyseläke ei muutu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi, vaan sitä on haettava uudella hakemuksella vanhuuseläkeiässä.

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläke (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, WIA) perustuu työskentelyyn ja se jakautuu kahteen osaan: täysin tai pysyvästi työkyvyttömät (Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten, IVA) ja osittain tai tilapäisesti työkyvyttömät (Werkhervattingsregeling voor Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, WGA).  Työkyvyttömyyseläkkeeseen ovat oikeutettuja ne henkilöt, jotka ovat työskennelleet Alankomaissa eläkkeeseen oikeuttavassa työsuhteessa riittävän ajan ja jotka täyttävät vaaditut lääketieteelliset kriteerit. Eläkeoikeus voidaan tarkistaa säännöllisin väliajoin.

Perhe-eläke

Yleiseen perhe-eläkkeeseen (Algemene Nabestandewet, ANW) ovat oikeutettuja mies- ja naisleski, avopuoliso, entinen puoliso, molemmat vanhempansa menettänyt lapsi ja edunjättäjän kanssa samassa taloudessa asunut henkilö. Eläke on tasasuuruinen ja se on sidottu maan vähimmäispalkkaan.

Leskeneläkettä voidaan maksaa vain alle 65-vuotiaalle edunsaajalle. Lapseneläke maksetaan pääsääntöisesti alle 16-vuotiaalle lapselle. Työkyvyttömälle lapselle eläkettä maksetaan 18-vuotiaaksi ja täysipäiväisesti opiskelevalle 21-vuotiaaksi asti.

Eläkkeen maksaminen

Eläkkeet maksetaan pääsääntöisesti kuukausittain tilille. Kuukausittaisen maksun sijaan eläkkeet voidaan maksaa myös 1 tai 4 kertaa vuodessa.

Eläkkeeseen kuuluu erillinen lomaraha, joka maksetaan toukokuun eläkkeen yhteydessä. Lomarahan määrä vaihtelee vuosittain.

Alankomaista maksettavien eläkkeiden määrä tarkistetaan kahdesti vuodessa, tammi- ja heinäkuussa.

Yhteystiedot

Vanhuus- ja perhe-eläkkeet

SVB Afdelning AOW/Anw
Postbus 18604
NL-3501 CR Utrecht
THE NETHERLANDS
www.svb.nl

Työkyvyttömyyseläkkeet

UWV GAK
Amsterdam Buitenland
Postbus 57002
NL-1040 CC Amsterdam
THE NETHERLANDS
www.uwv.nl

Australian eläkejärjestelmä koostuu asumis- ja työperusteisista eläkkeistä. Suomen ja Australian välisen sosiaaliturvasopimuksen perusteella Suomeen maksetaan vain asumisperusteinen vanhuuseläke. Australian eläkelaitos on nimeltään Centrelink International Services.

Eläkearvion pyytäminen

Australian asumisperusteisesta vanhuuseläkkeestä ei ole mahdollista saada ennakkoarviota, koska eläke on asumisperusteinen ja sen määrään vaikuttavat omat ja puolison tulot ja varallisuus.

Eläkehakemuksen tekeminen

Kun haet Australian eläkettä, täytä Suomen eläkehakemuslomakkeen lisäksi sosiaaliturvasopimuksen mukainen eläkehakemus sekä hakemuksen liite, tulo- ja varallisuusselvitys. Saat lomakkeen Eläketurvakeskuksesta, mutta voit myös tulostaa hakemuksen itse tämän sivuston Lomakkeet -osiosta.  Palauta lomakkeet Eläketurvakeskukseen, josta ne lähetetään tarvittavien liitteiden kanssa Australiaan.

Siirry sivulle: Lomakkeet

Vanhuuseläke

Australian asumisperusteisen vanhuuseläkkeen (Age Pension) eläkeikä nousee 1.7.2017 alkaen 65 vuodesta 67 vuoteen. Eläkeikää nostetaan asteittain niin, että 67 vuoden eläkeikä saavutetaan 1.7.2023. Vanhuuseläkettä ei ole mahdollista ottaa varhennettuna.

Vanhuuseläke on tulo- ja varallisuusharkintainen. Eläkkeen määrään vaikuttavat Australiassa asutun ajan lisäksi omat ja puolison (myös avopuoliso ja rekisteröity parisuhde) tulot ja varallisuus. Hakemuksen liitteenä oleva Tulot ja varallisuus -lomake tulee täyttää huolella, koska eläkettä ei voida myöntää, jos tulojen tai varallisuuden määrä ylittää tietyn rajan.

Vanhuuseläkkeen myöntäminen ei edellytä työnteon lopettamista. Työtulot huomioidaan kuitenkin eläkettä hakiessa ja ne voivat vaikuttaa Australian eläkkeen määrään tai jopa estää eläkkeen maksun.

Vanhuuseläkehakemuksen voi palauttaa aikaisintaan 13 viikkoa ennen eläkeiän täyttämistä. Tätä aiemmin jätetyt eläkehakemukset hylätään. Eläke voidaan myöntää alkamaan aikaisintaan hakemuksen vireilletulopäivästä tai eläkeiän täyttymisestä.

Työperusteisen, lakisääteisen lisäeläkkeen (Superannuation guarantee) eläkeikä on 55–60 vuotta, syntymäajasta riippuen. Oikeus lisäeläkkeeseen tulee selvittää itse suoraan Australiasta. Yleistä neuvontaa Superannuation Guarantee -järjestelmästä antaa Australian veroviranomainen, Australian Taxation Office.

Lisätietoa eläkeiästä

Age Pension (Australian Government – Department of Human Services) 

Eläkkeen maksaminen

Australian eläkkeen määrät ilmoitetaan päätöksellä 2 viikon suuruisina. Eläke maksetaan tilille Suomeen 4 viikon välein.

Yhteystiedot

Asumisperusteinen vanhuuseläke

Centrelink International Services

Services Australia
International Services
PO Box 7809
CANBERRA BC ACT 2610
AUSTRALIA
Puh. +61 3 6222 3455
www.centrelink.gov.au

Työntekoon perustuva lakisääteinen lisäeläke (Superannuation)

Australian Taxation Office
GPO Box 9845
SYDNEY NSW 2001
AUSTRALIA
Puh. +61 2 6216 1111
www.ato.gov.au

 

Belgian eläketurva perustuu ensisijaisesti työntekoon. Lakisääteisiä eläkkeitä hoitavan eläkelaitoksen nimi on Service fédéral des Pensions (SFP). Työnantajakohtaiset tai alakohtaiset lisäeläkejärjestelmät ovat yleisiä. EU:n palveluksessa Belgiassa työskennelleet vakuutetaan yleensä EU:n omassa eläkejärjestelmässä.

Eläkearvion pyytäminen

Ennakkoarvion eläkkeestä voit pääsääntöisesti saada siitä vuodesta alkaen, kun täytät 57 vuotta. Voit pyytää ennakkoarvion sähköisellä yhteydenottolomakkeella tai postitse ennakkoarvion tiedusteluun tarkoitetulla lomakkeella.

Sähköinen yhteydenottolomake (ranskaksi)

Ranskankielinen lomake vanhuuseläkkeen ennakkoarvion tiedusteluun

Vanhuuseläke

Belgian yleinen vanhuuseläkeikä on 65 vuotta. Eläkeikää tullaan nostamaan asteittain 67 vuoteen siten, että eläkeikä on 66 vuotta aikavälillä 1.2.2025–1.1.2030 ja 67 vuotta 1.2.2030 alkaen. Vanhuuseläkkeen (pension de retraite / ouderdomspensioen) voi saada myös varhennettuna tietyin edellytyksin. Vanhuuseläkettä voi hakea aikaisintaan vuosi ennen haluttua eläkkeen alkamisaikaa.

Työskentely vanhuuseläkkeen rinnalla on tietyin edellytyksin mahdollista. Työskentelystä pitää aina ilmoittaa Belgian eläkelaitokselle. Lisätietoja edellytyksistä on Belgian eläkelaitoksen verkkosivuilla.

Työkyvyttömyyseläke ei muutu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi, vaan sitä on haettava uudella hakemuksella vanhuuseläkeiässä.

Työkyvyttömyyseläke

Belgiassa työkyvyttömyyseläkkeen (pension d’invalidité / invaliditeitspensioen) myöntäminen edellyttää vähintään 2/3 alenemaa työkyvyssä ja tiettyjen muiden ehtojen täyttymistä. Työkyvyttömyyseläke myönnetään toistaiseksi, mutta eläkkeensaajan työkykyisyys- ja olosuhdetietoja tarkistetaan säännöllisesti.

Työkyvyttömyyseläkettä hakevan tulee ilmoittaa hakemuksella, missä vakuutuslaitoksessa (Mutualité) on ollut vakuutettuna Belgiassa työskennellessään.

Perhe-eläke

Leskeneläke (pension de survie / overlevingspensioen) voidaan myöntää mies- tai naisleskelle edellyttäen, että leski on täyttänyt määrätyn iän ja avioliitto kestänyt vähintään vuoden. Perhe-eläkkeen saamisen ehtona oleva ikärajaa on nostettu vuosittain ja ikäraja on 49 vuotta ja 6 kuukautta vuonna 2024. Vuodesta 2025 alkaen ikäraja tulee olemaan 50 vuotta. Leskeneläkkeen edellytyksistä voidaan joustaa tietyissä tilanteissa, esimerkiksi jos avioparilla on tai on ollut yhteisiä lapsia.

Belgian palkansaajien eläkejärjestelmästä ei makseta lapselle perhe-eläkettä. Vanhempansa menettäneelle lapselle voidaan maksaa perhe-etuutta. Lisätietoa Belgian maksamista lasten perhe-etuuksista saa Kelasta.

Eläkkeen maksaminen

Belgian eläke maksetaan kuukausittain tilille.

Myönteisen eläkepäätöksen jälkeen eläkkeensaaja saa yleensä Belgian eläkelaitoksesta täytettäväksi kyselylomakkeita, jotka on palautettava ennen kuin eläkkeen maksaminen voidaan aloittaa. Kyselyihin vastaaminen ja lomakkeiden huolellinen täyttäminen on tärkeää, jotta eläkkeen saa maksuun.

Verotus

Belgian eläkkeestä voidaan periä Belgiassa veroa sekä sosiaalivakuutusmaksu ja erityinen solidaarisuusmaksu. Toisessa EU-maassa asuvan eläkkeensaajan pitäisi automaattisesti vapautua sosiaalivakuutus- ja solidaarisuusmaksujen maksamisesta, jos kuuluu asuinmaansa sairausvakuutuksen piiriin.

Elossaolotodistus

Belgian eläkelaitos lähettää eläkkeensaajalle säännöllisin väliajoin täytettäväksi elossaolotodistuksen. Jos elossaolotodistusta ei palauteta Belgian eläkelaitokselle, eläkkeen maksu katkeaa.

Yhteystiedot

Vanhuus- ja perhe-eläkkeet 

Service fédéral des Pensions
Tour du Midi
Esplanade de l’Europe 1
1060 Bruxelles
Belgique
Puh. +32 78 15 1765
www.sfpd.fgov.be/

Työkyvyttömyyseläkkeet

Institute national d’assurance maladie-invalidité INAMI
Avenue Galilée 5/1
BE-1210 Bruxelles
BELGIQUE
Puh. +32 2 524 97 97
www.inami.fgov.be

 

Bulgarian työeläkejärjestelmä koostuu ansaintaeläkkeestä ja rahastoeläkkeestä. Rahastoeläke on pakollinen 1.1.1960 jälkeen syntyneille. Tietyillä ammattiryhmillä on pakolliset ammattikohtaiset lisäeläkejärjestelmät, jotka mahdollistavat eläkkeelle siirtymisen ennen yleistä vanhuuseläkeikää.

Eläkehakemuksen liitteet

Eläkehakemuksen liitteenä tulee toimittaa Bulgarian työkirja tai vastaavat työtodistukset. Asiakirjojen ei tarvitse olla alkuperäisiä, mutta kopioiden tulee olla oikeaksi todistettuja. Tarkemmat ohjeet asiakirjojen oikeaksi todistamiseen löydät Ohjeita ulkomaan eläkkeen hakemiseen -osiosta.

Siirry Ohjeita ulkomaan eläkkeen hakemiseen -sivulle

Vanhuuseläke

Bulgarian vanhuuseläkeikä voi vaihdella ja siihen vaikuttaa sukupuoli ja vakuutuskausien määrä. Henkilökohtainen eläkeikä selviää usein vasta eläkettä haettaessa, mutta suunta on nousussa. Eläkkeen lykkääminen on mahdollista ilman yläikärajaa.

Henkilöt, jotka eivät täytä työeläkkeen vakuutusaikavaatimusta, voivat hakea tuloharkintaista vähimmäiseläkejärjestelmän vanhuuseläkettä. Vähimmäiseläkejärjestelmän vanhuuseläkettä voidaan maksaa 70 ikävuodesta alkaen.

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää, jos on menettänyt vähintään 50 % työkyvystään.  Eläkkeen määrä riippuu työkyvyttömyyden asteesta, joita on 3.

Perhe-eläke

Perhe-eläke voidaan myöntää leskelle, lapselle ja joissain tilanteissa myös vanhemmille.

Leskelle voidaan maksaa perhe-eläke, jos lesken omaan vanhuuseläkeikään on alle viisi vuotta. Työkyvyttömälle leskelle perhe-eläke maksetaan iästä riippumatta.

Lapseneläke maksetaan 18 ikävuoteen asti. Opiskelevan lapsen on mahdollista saada eläkettä 26-vuotiaaksi asti. Työkyvyttömälle lapselle eläkettä voidaan maksaa ilman ikärajaa.

Eläkkeen maksaminen

Bulgarian eläkkeet maksetaan pääsääntöisesti kuukausittain tilille.

Verotus

Lakisääteiset eläkkeet ovat Bulgariassa verovapaita.

Elossaolotodistus

Bulgarian eläkelaitos vaatii eläkkeensaajalta säännöllisin väliajoin notaarin, konsuliosaston tai muun viranomaisen (esim. Digi- ja väestötietovirasto tai Kela) leimalla ja allekirjoituksella vahvistaman elossaolotodistuksen  (декларация за продължаване получаването на пенсия от република българия ).

Bulgarian eläkelaitos vaatii toimittamaan elossaolotodistuksen:

 • 4 kertaa vuodessa, jos asuu Suomessa ja eläke maksetaan kuukausittain ei-bulgarialaiselle tilille.
 • kerran vuodessa, jos asuu Suomessa ja eläke maksetaan kuukausittain bulgarialaiselle tilille.
 • kerran vuodessa, jos asuu Suomessa ja eläke maksetaan kerran vuodessa suomalaiselle tilille.

Bulgarian eläkelaitos toimittaa asiakkaalle vain yhden kopion elossaolotodistuksesta. Tämän jälkeen on itse huolehdittava siitä, että ottaa elossaolotodistuksesta itselleen riittävän määrän kopioita tai tulostaa sen Bulgarian eläkelaitoksen sivustolta. Lisää elossaolotodistuksia voi pyytää myös Bulgarian eläkelaitoksesta.

Jos elossaolotodistusta ei palauteta Bulgarian eläkelaitokselle, eläkkeen maksu katkeaa.

Eläkkeenmaksua jatketaan maksun keskeyttämispäivästä sen jälkeen, kun vahvistettu ilmoitus on vastaanotettu.

Yhteystiedot

National Social Security Institute
Directorate for European Integration and International Treaties
62-64 ”Alexander Stambolijsky” bld.
Sofia 1303
BULGARIA
Puh.  +359 2902 0506
Faksi +359 2 926 14 40
www.noi.bg

Chilen eläkejärjestelmä jakautuu ns. vanhaan ja uuteen järjestelmään. Uusi järjestelmä tuli voimaan 1.1.1983. Vanhaan järjestelmään kuuluvat ovat halutessaan voineet vaihtaa uuteen järjestelmään. Chilen eläkelaitoksena toimii Superintendencia de Pensiones.

Eläkkeen hakeminen

Kun haet Chilen eläkettä, täytä Suomen eläkehakemuslomakkeen lisäksi sosiaaliturvasopimuksen mukainen eläkehakemus. Saat hakemuksen Eläketurvakeskuksesta, mutta voit myös tulostaa hakemuksen itse tämän sivuston Lomakkeet-osiosta. Palauta lomake Eläketurvakeskukseen, josta se lähetetään tarvittavien liitteiden kanssa Chileen.

Siirry sivulle Lomakkeet

Vanhuuseläke

Lakisääteinen vanhuuseläkeikä on miehillä 65 vuotta ja naisilla 60 vuotta. Eläkkeen voi saada tietyin edellytyksin myös varhennettuna.

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää täytenä tai osaeläkkeenä. Täysi työkyvyttömyyseläke myönnetään, jos työkyky on alentunut vähintään 2/3. Osatyökyvyttömyyseläke myönnetään, jos työkyky on alentunut yli puolella, mutta vähemmän kuin kahdella kolmanneksella.

Perhe-eläke

Leskeneläke voidaan myöntää puolisolle, joka on ollut naimisissa edunjättäjän kanssa vähintään 6 kuukautta tai vähintään 3 vuotta, jos vakuutettu oli eläkkeellä. Näitä rajoituksia ei ole, jos puoliso oli kuolinhetkellä raskaana tai jos avioparilla oli yhteisiä lapsia.

Perhe-eläkettä voidaan maksaa myös edunjättäjän vanhemmille, jos edunjättäjä vastasi heidän elatuksestaan, eikä muita edunsaajia ole.

Lapseneläkettä maksetaan edunjättäjän alle 18-vuotiaalle lapselle, alle 24-vuotiaalle opiskelevalle lapselle ja ilman ikärajaa työkyvyttömälle lapselle.

Yhteystiedot

Superintendencia de Pensiones
Teatinos 313
Santiago – CHILE
Puh. +56 2 2595 0710, (ma–pe klo 14.00-23.00 Suomen aikaa / klo 9.00–18.00 Chilen aikaa)
www.spensiones.cl

Espanjan eläkejärjestelmä perustuu työskentelyyn. Pelkän maassa asumisen tai opiskelun perusteella ei Espanjasta voi saada eläkettä. Pääosa palkansaajista kuuluu yleiseen eläkejärjestelmään (Régimen General de la Seguridad Social). Lisäksi on olemassa erityisalojen ja virkamiesten omia eläkejärjestelmiä.

Espanjan lakisääteistä eläkejärjestelmää hallinnoiva laitos on nimeltään Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Eläkearvion pyytäminen

INSS:lta voi pyytää kirjallisesti eläkearviota. Katso tarkemmat ohjeet pyynnön tekemiseen tämän sivuston Ohjeita ulkomaan eläkkeen hakemiseen -osiosta.

Siirry Ohjeita ulkomaan eläkkeen hakemiseen -sivulle

Tärkeää eläkehakemuslomaketta täytettäessä

Kun haetaan eläkettä Espanjasta, eläkehakemuksen liitteellä U tulee ilmoittaa mahdollisimman tarkat tiedot työskentelystä Espanjassa sekä Espanjan henkilötunnus (D.N.I.- tai N.I.E.-tunnus).

Vanhuuseläke

Espanjan vanhuuseläkkeen (pensión de jubilación) ikäraja nostetaan asteittain 67 vuoteen. Vuonna 2024 Espanjan vanhuuseläkeikä on 66 vuotta ja 6 kuukautta ja sitä nostetaan 2 kuukaudella vuodessa, niin että vuonna 2027 eläkeikä on 67 vuotta.

Eläkkeen voi saada täysimääräisenä jo 65-vuoden iästä, jos vakuutusaikaa eli työvuosia on riittävästi.

Espanjan vanhuuseläkkeen rinnalla ei voi jatkaa eläkettä kartuttavaa työskentelyä.

Vanhuuseläkkeen lykkääminen ja joissain tapauksissa myös varhentaminen ovat mahdollisia.

Työkyvyttömyyseläke muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi, kun eläkkeensaaja täyttää vanhuuseläkeiän. Työkyvyttömyyseläkkeen jälkeistä vanhuuseläkettä voi myös hakea erikseen, jolloin eläkkeen määrä lasketaan uudelleen. Espanjan eläkelaitos laatii tällöin uuden laskelman ja lähettää sen tuloksen hakijalle. Samalla se tiedustelee hakijalta, haluaako hän ottaa uudelleen lasketun eläkkeen maksuun vai pitää vanhan eläkkeensä.

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläkettä (pensión de invalidez) maksetaan vain pysyvän työkyvyttömyyden perusteella. Työkyvyttömyys on Espanjassa jaettu neljään eri työkyvyttömyyden asteeseen ja INSS määrittelee työkyvyttömyysasteen oman lainsäädäntönsä perusteella.

Perhe-eläke

Leskeneläke (pensión de viudedad) voidaan Espanjassa myöntää mies- tai naisleskelle. Myös avopuolisolla ja entisellä puolisolla voi tietyin edellytyksin olla oikeus leskeneläkkeeseen.

Lapseneläke (pensión de orfandad) voidaan myöntää edunjättäjän lapsille ja tietyin ehdoin myös lesken lapsille, jos näillä ei ole elatuskykyisiä sukulaisia. Lapseneläkettä maksetaan pääsääntöisesti alle 21-vuotiaille lapsille. Opiskeleva tai vähätuloinen lapsi voi saada lapseneläkettä siihen asti, kun täyttää 25 vuotta. Lapsi voi saada lapseneläkettä 25-vuotiaaksi myös silloin, jos hänen molemmat vanhempansa ovat kuolleet tai hän on vähintään 33 %:sesti työkyvytön

Espanjassa perhe-eläkettä (pensión de supervivencia) voidaan maksaa tietyissä tapauksissa myös joillekin muille sukulaisille.

Eläkkeen maksaminen

Espanjan eläkelaitos maksaa eläkkeet 14 kertaa vuodessa. Ylimääräiset erät maksetaan heinäkuussa ja joulukuussa. Eläke maksetaan pääsääntöisesti suoraan tilille.

Työkyvyttömyyseläkkeen väliaikaistarkastukset

Espanjan eläkelaitos saattaa tarkistaa ajoittain työkyvyttömyyseläkkeensaajan työkyvyn. Ensimmäinen tarkistus voidaan tehdä 2 vuotta työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisestä. Tästä ajankohdasta alkaen myös eläkkeensaaja voi itse pyytää tarkistusta, jos työkyky on alentunut aiemmasta. Työkyvyttömyyseläkkeen tason nostoa tulee tällöin hakea uudella hakemuksella.

Elossaolotodistus

Eläkkeensaajan tulee toimittaa Espanjan eläkelaitokselle ns. elossaolotodistus (Certificado de fe de vida) vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Elossaolotodistus tulee toimittaa siihen Espanjan eläkelaitoksen paikalliskonttoriin, joka eläkkeen on myöntänyt ja sitä maksaa.

Espanjan eläkelaitos ei lähetä eläkkeensaajalle virallista lomaketta täytettäväksi, vaan elossaolotodistus on vapaamuotoinen kirje, jonka tulee olla suomalaisen viranomaisen (Digi- ja väestötietovirasto) laatima, allekirjoittama ja leimaama. Jos elossaolotodistusta ei toimiteta määräajassa Espanjan eläkelaitokselle, eläkkeen maksu katkeaa.

Vuoden 2024 alusta Espanjan eläkelaitos on ottanut käyttöön elossaolon vahvistamiseksi myös VIVES-mobiilisovelluksen.

Lisätietoja Vives-sovelluksesta

Yhteystiedot

Ennakkotiedustelut

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
C/ Padre Damián 4
ES-28036 Madrid,
ESPAÑA
Puh. +(34)-91 56883 00
Faksi +(34)-91 5611051, 5632085, 5632908
www.seg-social.es

Vanhuus- työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeet

Instituto Nacional de la Seguridad Social de Araba
Alava Dirección Provincial
C. Eduardo Dato, 36
ES-01005 Vitoria,
ESPAÑA

Puh. +34-94 5160700
Faksi: +34-94 5160720
www.seg-social.es

Jos on epäselvyyttä, onko työnantaja vakuuttanut työntekijän lisäeläkejärjestelmässä, asiaa voi tiedustella alla mainituista eläkelaitoksista.

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO)
Príncipe de Vergara, 43, 2º Izda.
ES-28001 Madrid,
ESPAÑA
www.inverco.es

Confederación Española de Mutualidades (CNEPS)
C/ Santa Engracia 6, 2º Izda
ES-28010 Madrid,
ESPAÑA
Puh. +34 91 319 56 90
Faksi +34 91 319 61 28
www.cneps.es

Suomen ja Etelä-Korean välinen sosiaaliturvasopimus tuli voimaan 1.2.2017.

Etelä-Koreassa on yleinen ansiotoimintaan perustuva kansallinen eläkejärjestelmä (National Pension) työntekijöille ja yrittäjille. Vanhuuseläkkeen lisänä voi saada harkinnanvaraisen vanhuuden peruseläkejärjestelmän (Basic Old-Age Pension) eläkettä. Lisäksi maassa on voimakkaasti kasvava lisäeläkejärjestelmä. Suomen ja Etelä-Korean välinen sosiaaliturvasopimus koskee kansallista eläkejärjestelmää.

Etelä-Koreassa eläkeasioita hoitaa The National Pension Service.

Eläkkeen hakeminen

Kun haet eläkettä Etelä-Koreasta, täytä Suomen eläkehakemuslomakkeen lisäksi sosiaaliturvasopimuksen mukainen eläkehakemus. Saat hakemuksen Eläketurvakeskukselta, mutta voit myös tulostaa hakemuksen itse tämän sivuston Lomakkeet-osiosta. Palauta hakemus Eläketurvakeskukseen, josta se lähetetään tarvittavien liitteiden kanssa Etelä-Koreaan.

Siirry sivulle Lomakkeet

Vanhuuseläke

Vanhuuseläkeikä on tällä hetkellä 61 vuotta.  Eläkeikä nousee asteittain 65 vuoteen 2033 mennessä. Vanhuuseläkkeen voi saada varhennettuna tietyin ehdoin.

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyys jaetaan neljään vaikeusasteeseen. Eläkevakuutusmaksuja tulee kuitenkin olla maksettuna ennen eläketapahtumaa ja vähintään 2/3:lta aikaa, jolta maksuja olisi voinut maksaa.

Perhe-eläke

Perhe-eläkkeeseen on oikeus (etuoikeusjärjestyksessä) leskellä, lapsilla, lapsenlapsilla, vanhemmilla ja isovanhemmilla erilaisten saamisehtojen täyttyessä. Joissakin tapauksissa maksetaan kertakorvaus. Jos oikeutta eläkkeeseen tai kertakorvaukseen ei synny, maksetaan hautausavustus leskelle tai muulle edunsaajalle samassa etuoikeusjärjestyksessä kuin eläkettäkin olisi maksettu.

Yhteystiedot

The National Pension Service
Center for International Affairs
Kukmin-Yeonkum Building 6th Fl
180, Giji-ro Deokjin-gu, Jeonju-si
Jeollabuk-do, 54870
Korea
https://www.nps.or.kr/jsppage/english/main.jsp

Intian ja Suomen välinen sosiaaliturvasopimus astui voimaan 1.8.2014. Intian eläkelaitos on nimeltään Employees’ Provident Fund Organization, EPFO. Sosiaaliturvasopimuksen perusteella Intiasta voi hakea eläkettä seuraavista eläkejärjestelmistä:

 • Employees’ Provident Fund on säästörahasto, jossa vakuutetun tilillä on vakuutusmaksut ja niille kertynyt korko. Pääoma maksetaan yleensä kertasuorituksena.
 • Employees’ Pension Scheme 1995 -järjestelmästä maksetaan eläke kuukausittain. Tästä järjestelmästä on tietyin edellytyksin mahdollista hakea myös vakuutusmaksujen palautusta kertasuorituksena.
 • Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme -järjestelmästä maksetaan kertakorvaus edunjättäjän kuoltua.

Eläkevakuutuksen piiriin kuulumiselle on Intiassa tiettyjä edellytyksiä esimerkiksi ammattialan ja yrityksen koon suhteen. Kaikki Intiassa työskennelleet eivät siis välttämättä ole kuuluneet eläkejärjestelmien piiriin.

Säästörahaston varojen nostaminen

Voit nostaa Employees’ Provident Fund- säästörahaston varat heti, kun olet lopettanut työskentelyn Intiassa. Employees’ Pension Scheme 1995 -eläkejärjestelmästä voit hakea vakuutusmaksujen palautusta tai eläkettä. Jos olet työskennellyt Intiassa alle kymmenen vuotta, voit hakea vakuutusmaksujen palautusta heti, kun olet lopettanut työskentelyn Intiassa.

Jos vakuutettu kuolee, Employees’ Provident Fundin-säästörahaston varoja ja Employees’ Pension Scheme 1995:n vakuutusmaksujen palautusta voi hakea tietyin ehdoin.

Eläkkeen hakeminen

Kun haet Intian eläkettä, täytä Suomen eläkehakemuslomakkeen lisäksi sosiaaliturvasopimuksen mukainen eläkehakemus. Saat hakemuksen Eläketurvakeskuksesta, mutta voit myös tulostaa hakemuksen itse tämän sivuston Lomakkeet-osiosta. Palauta hakemus Eläketurvakeskukseen, josta se lähetetään tarvittavien liitteiden kanssa Intiaan.

Siirry sivulle Lomakkeet

Vanhuuseläke

Employees’ Pension Scheme 1995 (EPS) –järjestelmän eläkeikä on 58 vuotta. Eläke myönnetään aina eläkeiästä, vaikka sitä hakisi myöhemmin esimerkiksi 63-vuotiaana. Järjestelmään maksettujen vakuutusmaksujen palautusta voi hakea jo ennen 58 vuoden ikää, jos vakuutusaikaa Intiassa on alle 10 vuotta.

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläkkeen saamisen edellytyksenä Employees’ Pension Scheme -järjestelmästä on pysyvä, täysi työkyvyttömyys.

Perhe-eläke

Employees’ Pension Scheme -järjestelmästä maksetaan perhe-eläkettä leskelle ja lapselle. Jos edunjättäjällä ei ollut lapsia tai leskeä, voidaan perhe-eläkettä maksaa nimetylle edunsaajalle. Myös edunjättäjän vanhemmat voivat olla oikeutettuja perhe-eläkkeeseen, jos nimettyä edunsaajaa ei ollut.

Kertakorvaus maksetaan Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme -järjestelmästä vakuutetun perheelle, jos vakuutettu on kuollut ennen eläkeiän täyttämistä.

Yhteystiedot

Employees’ Provident Fund Organization (EPFO)
Head Office
14, Bhikaji Cama Place
New Delhi -110066, INDIA
Puh. + 91 11 261 726 68 (klo 9.15 – 17.45)
Faksi + 91 11 261 055 49
www.epfindia.gov.in

Irlannissa on työskentelyyn perustuva tasaeläkejärjestelmä, Pay-Related Social Insurance System (PRSI). PRSI-eläkkeet on sidottu vakuutusaikojen pituuteen, ei ansioihin. PRSI-eläkkeet kattavat palkansaajat ja yrittäjät.  Työnantajakohtaiset ja muut yksityiset lisäeläkejärjestelmät muodostavat tärkeän osan vanhuuseläketurvasta.

Eläkearvion pyytäminen

Irlannin eläkelaitoksen verkkopalvelusta löytyy lomake, jolla voi lähettää tiedustelun Irlannin vanhuuseläkkeeseen liittyvissä asioissa.

Lomake State Pension (Contributory) -eläkkeeseen liittyviin tiedusteluihin

Vanhuuseläke

Vanhuuseläkeikä on 66 vuotta. Vanhuuseläkkeessä ei ole varhennusmahdollisuutta.

Työkyvyttömyyseläkkeen jälkeistä vanhuuseläkettä ei tarvitse erikseen hakea, vaan työkyvyttömyyseläke muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi eläkkeensaajan täyttäessä 66 vuotta.

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläkettä maksetaan työkyvyttömälle työntekijälle, kun sairausajan päivärahaa on maksettu 12 kuukautta. Lisäksi työkyvyttömyyden tulee jatkua ainakin 12 kuukautta. Tietyin edellytyksin työkyvyttömyyseläkkeen voi saada myös suoraan ilman sairauspäiväkriteeriä.

Työkyvyttömyyseläkkeellä ei voi tehdä ansiotyötä ilman Department of Social Protectionin kirjallista poikkeuslupaa.

Perhe-eläke

Leskeneläkettä maksetaan leskeksi jääneelle tai eronneelle aviopuolisolle iästä riippumatta. Jos leski avioituu uudelleen tai asuu avioliiton kaltaisessa suhteessa, oikeutta leskeneläkkeeseen ei ole. Jos leski saa jo omaa eläkettä Irlannista, on valittava joko oma eläke tai leskeneläke.

Irlannissa ei ole lapseneläkettä. Vanhempansa menettäneelle lapselle voidaan maksaa perhe-etuutta. Lisätietoa lasten perhe-etuuksista Irlannissa saa Kelasta.

Henkilötunnuksesta

Suomen henkilötunnusta vastaava numero Irlannissa on Personal Public Service Number (PPS Number: 7 numeroa, 1 kirjain ja mahdollisesti 1 lisäkirjain). Aiemmin käytössä on ollut myös Revenue and Social Insurance Number (RSI No), PAYE Number ja Social Welfare Insurance Number.

Lisätietoa Irlannin PPS-henkilönumerosta

Yhteystiedot

Vanhuus- ja perhe-eläkkeet  

Contributory Pension Section
Social Welfare Services
College Road
F91 T384  Sligo
IRELAND
Puh. + 353 71 9157100
www.welfare.ie

Työkyvyttömyyseläkkeet

Disability Allowance Section
Social Welfare Services
Goverment Buildings
Ballinalee Road
N39 E4EO  Longford
IRELAND
Puh.  + 353 43 334 0000

Muut linkit

Muutoksenhaku

Islannin lakisääteinen eläkejärjestelmä koostuu asumisperusteisesta kansaneläkkeestä (lífeyrir almannatrygginga) sekä kaikki työntekijät ja yrittäjät kattavasta lisäeläkejärjestelmästä (lögbundnir lífeyrissjóðir). Molemmista järjestelmistä maksetaan vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeitä. Islannin eläkevakuutusjärjestelmää hallinnoi valtion sosiaaliturvalaitos Tryggingastofnun Ríkisins. Pakollista lisäeläketurvaa hoitavat eläkekassat.

Eläkearvion pyytäminen

Vanhuuseläkkeen ennakkoarvion voi pyytä kirjallisesti Tryggingastofnun Ríkisinsistä. Katso tarkemmat ohjeet pyynnön tekemiseen tämän sivuston Ohjeita ulkomaan eläkkeen hakemiseen -osiosta.

Siirry Ohjeita ulkomaan eläkkeen hakemiseen -sivulle

Vanhuuseläke

Kansaneläkejärjestelmän vanhuuseläkkeen (ellilífeyirir) ikäraja on Islannissa 67 vuotta. Eläkeikä nousee vuodesta 2017 alkaen asteittain 24 vuoden aikana 70 vuoteen.

Eläkkeen voi saada varhennettuna 65-vuotiaana, jolloin eläkkeeseen tehdään pysyvä varhennusvähennys. Varhennusvähennys on 0,5 % jokaista varhennettua kuukautta kohden.

Eläkkeen hakemista voi lykätä 80 vuoden ikään asti. Tällöin etuuksien määrä kasvaa 0,5 % jokaista lykättyä kuukautta kohden. Korotus voi olla enintään 30 %.

Työeläketurva koostuu rahastoiduista lisäeläkkeistä. Vanhuuseläkeikä vaihtelee eri rahastoja hallinnoivien kassojen välillä 65 ja 70 vuoden välillä.

Työkyvyttömyyseläkkeen jälkeistä vanhuuseläkettä ei tarvitse Islannissa erikseen hakea, vaan työkyvyttömyyseläke muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi eläkkeensaajan täyttäessä vanhuuseläkeiän.

Työkyvyttömyyseläke

Edellytys asumisperusteiselle työkyvyttömyyseläkkeelle (Örorkulífeyrir) on pysyvä työkyvyn aleneminen vähintään 75 prosentilla.

Työntekijöiden ja yrittäjien lisäeläkejärjestelmistä eläke myönnetään, jos työkyky on alentunut vähintään puoleen.

Perhe-eläke

Asumisperusteisesta kansaneläkejärjestelmästä perhe-eläkettä maksetaan vain lapseneläkkeenä (barnalífeyrir). Lapseneläke on tarkoitettu alle 18-vuotiaille lapsille tai alle 20-vuotiaalle opiskelevalle tai ammattiharjoittelussa olevalle lapselle.

Työeläkejärjestelmästä on mahdollista saada tietyin edellytyksin leskeneläkettä (ekkjulífeyrir, makalífeyrir) ja lapseneläkettä. Leskeneläkettä voi saada avio- tai avoliiton ja rekisteröidyn parisuhteen leski. Joissain tapauksissa eläkettä voi saada myös edunjättäjän huoltaja. Entinen puoliso ei ole oikeutettu leskeneläkkeeseen.  Lapseneläkettä voidaan maksaa alle 18-vuotiaille lapsille.

Eläkkeen maksaminen

Islannin eläke maksetaan tilille kuukausittain kunkin kuukauden alussa.

Verotus

Eläkettä verotetaan yleisen tuloveroprosentin mukaan.

Yhteystiedot

Tryggingastofnun Ríkisins
International Afdelning
Laugavegur 114-116
IS-105 Reykjavík
ISLAND
Puh. +354 560 4460
Faksi +354 562 4535
www.tr.is

Muut linkit

Islannin eläkekassojen yhdistys

Islannin verottaja

Ison-Britannian eläkelaki uudistui 6.4.2016. Lakimuutoksen myötä yhden tason peruseläke (Single-Tier Pension) korvaa aiemman peruseläkkeen ja lakisääteisen lisäeläkkeen. Uudistuksen myötä eläke lasketaan sekä uusilla yhden tason eläkkeen säännöillä että eläkkeen karttuessa voimassa olleilla säännöillä.

Ennakkoarvio

Eläkkeen ennakkolaskelmapyynnön voi lähettää osoitteeseen:

The Pension Service 9
Mail Handling Site A
Wolverhampton
WV98 1LU
UK
Puh. +44 191 218 3600

Vanhuuseläke

Ison-Britannian eläkeikä riippuu syntymäajasta, ja joissain tapauksissa myös sukupuolesta. Jos olet syntynyt 6.10.1954-5.4.1960 eläkeikäsi on 66 vuotta. Jos olet syntynyt tätä ajanjaksoa aiemmin tai myöhemmin, tarkista eläkeikäsi The Pension Servicen sivuilta löytyvällä laskurilla.

Siirry eläkeikälaskurille 

Vanhuuseläkettä ei voi ottaa maksuun varhennettuna, mutta lykkääminen on mahdollista. Minimi lykkäysaika on 9 viikkoa ja lykkäyskorotus 1,0%/9 lykkäysviikkoa. Eläkkeen päälle maksetaan tällöin jatkuvana maksuna ”Extra State Pension”.

Vanhuuseläkettä on mahdollista saada tietyissä tilanteissa (nykyisen tai entisen) puolison vakuutuskausilla. Jos oma peruseläke jää pieneksi ja puoliso on maksanut vakuutusmaksuja Isossa-Britanniassa, on mahdollista saada oma eläke korotettuna.

Työkyvyttömyyseläke ei muutu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi, vaan vanhuuseläkettä täytyy aina erikseen hakea.

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyysetuutta (Employment and Support Allowance, ESA) voi saada sekä vakuutusaikoihin perustuvana (Contribution Based, CB) että vähimmäisturvana (Income Related, IR). Etuuden tasoon vaikuttaa työkyvyttömyyden taso ja vakuutetun henkilökohtainen tilanne. Työkyvyttömyysetuuden rinnalla voi tehdä tietyin ehdoin kevyttä työtä.

Perhe-eläkkeet

Iso-Britannia ei myönnä leskelle etuuksia tilanteissa, joissa edunjättäjä on kuollut 6.4.2017 jälkeen ja on ollut kuollessaan vakuutettuna Ison-Britannian ulkopuolella. Leskelle voidaan kuitenkin myöntää tiettyjen ehtojen täyttyessä korvauksena Bereavement Support Payment (BSP).

Isossa-Britanniassa ei ole lapseneläkkeitä. Vanhempansa menettäneelle lapselle voidaan maksaa perhe-etuutta. Lisätietoa Ison-Britannian lasten perhe-etuuksista saa Kelasta.

Eläkkeen maksaminen

Ison-Britannian eläke maksetaan tilille 4 tai 13 viikon välein. Jouluna maksetaan lisäksi joulubonus.

Jos eläke jää pieneksi, se voidaan maksaa myös kertasuorituksena tai kerran vuodessa. Vanhuuseläkkeeseen (Basic State Pension) tehdään indeksitarkistus kerran vuodessa huhtikuussa.

Elossaolotodistus

Iso-Britannia voi lähettää elossaolotodistuksen täytettäväksi eläkkeensaajalle. Elossaolotodistukseen tulee pyytää myös todistajan allekirjoitus. Ison-Britannian laitoksen sivuilla on ajankohtaista tietoa siitä, kenen todistajan allekirjoitus kelpaa elossaolotodistukseen. Jos elossaolotodistusta ei palauta, eläkkeen maksu katkaistaan.

Lisätietoa Ison-Britannian elossaolotodistuksesta (englanniksi)

Yhteystiedot

The Pension Service 11
Mail Handling Site A
Wolverhampton
WV98 1LW
UK
Puh. +44 191 218 7777
www.gov.uk/international-pension-centre 

Muut linkit

Brexit ja ulkomaantyön vakuuttaminen

Israelin lakisääteinen eläketurva koostuu asumiseen perustuvasta kansaneläkejärjestelmästä ja työntekoon perustuvasta työeläkejärjestelmästä. Suomen ja Israelin välinen sosiaaliturvasopimus koskee ainoastaan kansaneläkejärjestelmää. Eläke perustuu Israelissa asuttaessa maksettuihin vakuutusmaksuihin.

Jotta eläkeoikeus syntyisi, tulee vakuutusaikaa olla yhteensä 12 vuotta. Tästä vakuutusajasta vähintään 12 kuukautta tulee olla yhtäjaksoista vakuutusaikaa Israelissa. Tarvittaessa vakuutusaikoja voidaan täydentää Suomen vakuutusajoilla.

Israelin eläkeasioita hoitaa vakuutusvirasto The National Insurance Institute of Israel.

Kansaneläkkeen hakeminen

Eläketurvakeskuksen kautta voi hakea ainoastaan Israelin kansaneläkejärjestelmän eläkkeitä. Kun haet Israelin eläkettä, täytä Suomen eläkehakemuslomakkeen lisäksi erillinen, sosiaaliturvasopimuksen mukainen eläkehakemus. Saat hakemuksen Eläketurvakeskukselta, mutta voit myös tulostaa hakemuksen itse tämän sivuston Lomakkeet -osiosta. Palauta hakemus Eläketurvakeskukseen, josta se lähetetään tarvittavien liitteiden kanssa Israeliin.

Työeläke

Israelissa on vuodesta 2008 ollut lakisääteinen työeläkejärjestelmä. Jos olet kuulunut Israelin työeläkejärjestelmän piiriin ja haluat hakea työeläkettä, sinun on selvitettävä mahdollinen eläkeoikeutesi suoraan asianomaisesta eläkekassasta tai -laitoksesta.

Ennen vuotta 2008 työeläketurva perustui työmarkkinasopimuksiin ja eläkkeitä maksettiin ammattiyhdistysten liiton (Histadrut) hallinnoimista eläkekassoista. Liiton hepreankielisen internetsivuston osoite on www.hahistadrut.org.il.

Vanhuuseläke

Israelin vanhuuseläkeikä on 70 vuotta. Ennen 1.5.1950 syntyneillä naisilla on ollut alempi eläkeikä. Lisätietoa asiasta ja tarkemmat eläkeiät löydät The National Insurance Institute of Israelin verkkosivuilta.

Vanhuuseläkkeen voi saada myös varhennettuna tietyin edellytyksin, mutta mahdolliset työtulot vaikuttavat sen määrään. Varhennettu vanhuuseläke voidaan myöntää 67-vuotiaalle miehelle. Naisten eläkeikää nostetaan asteittain 62 vuodesta 65 vuoteen. Nosto koskee 1.1.1960 ja myöhemmin syntyneitä naisia. Tarkemman eläkeiän löydät The National Insurance Institute of Israelin -sivuilta.

Siirry Israelin naisten eläkeikätaulukkoon (englanniksi)

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläkkeen edellytyksenä on, että työkyvyttömyys alkaa Israelissa ja että työkyvyttömyyden alkaessa on asunut vähintään 12 kuukauden ajan Israelissa.

Perhe-eläke

Perhe-eläkettä voidaan maksaa kansaneläkejärjestelmästä leskelle tai alle 18-vuotiaalle lapselle. Myös avopuoliso voi tietyin ehdoin saada perhe-eläkettä.

Perhe-eläkettä voi saada myös edunjättäjän lapsenlapsi, jos hän on ollut taloudellisesti riippuvainen edunjättäjästä. Opiskelevaa tai puolustusvoimien palveluksessa olevaa lasta koskevat korkeammat ikärajat.

Yhteystiedot

The National Insurance Institute of Israel
Dr. G. LOTAN Sq.13, Weizman Avenue
P.O. Box 90009
Jerusalem 91909
ISRAEL
Puh. + (972-2) 670 92 11
Faksi + (972-2) 651 40 02
www.btl.gov.il

Muut linkit

Lisätietoa Israelin eläkkeiden määristä
Israelin naisten eläkeikätaulukko

Eläketurva perustuu Italiassa ensisijaisesti työntekoon. Suurin osa palkansaajista ja yksityisistä ammatinharjoittajista kuuluu yleiseen sosiaalivakuutusjärjestelmään, jota hoitaa kansallinen sosiaalivakuutuslaitos Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

Eläkearvion pyytäminen

Tiedustelut työsuhdeotteesta tai mahdollisesta eläkkeen ennakkoarviosta tulee ensisijaisesti osoittaa sen maakunnan INPS:n toimistoon, jonka alueella on viimeksi Italiassa ollessaan työskennellyt. Jos kyseinen toimisto ei ole tiedossa, voi pyynnön osoittaa INPS:n Toscanan paikallistoimistoon:

INPS-Direzione regionale Toscana
Via del Proconsolo, 10
50122 IT-Firenze
Italia

Katso tarkemmat ohjeet pyynnön tekemiseen tämän sivuston Ohjeita ulkomaan eläkkeen hakemiseen -osiosta.

Siirry Ohjeita ulkomaan eläkkeen hakemiseen -sivulle

Eläkehakemuksen liitteet

Eläkehakemuksen yhteydessä tulisi liitteellä U ilmoittaa mahdollisimmat tarkat tiedot työskentelystä Italiassa sekä Italian veronumero (codice fiscale).

Vanhuuseläke

Italian vanhuuseläkkeen (pensione di vecchiaia) ikäraja on maan eläkeuudistuksen myötä ollut nousussa 1.1.2012 alkaen. Eläkeikää tarkistetaan elinajanodotteen muutoksella kolmen vuoden välein vuoteen 2019 asti, jonka jälkeen tarkistus tehdään kahden vuoden välein. Eläkeikä on 67 vuotta vuosina 2019–2026.

Italian työkyvyttömyysavustus (assegno di invalidità) muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi, jos edellytykset vanhuuseläkkeeseen täyttyvät. Italian työkyvyttömyyseläke (pensione di inabilità) ei muutu vanhuuseläkkeeksi, vaan sen maksu jatkuu työkyvyttömyyseläkkeenä myös vanhuuseläkeiän täyttämisen jälkeen.

Työkyvyttömyyseläke

Italian työkyvyttömyyseläke (pensione di invalidità) voidaan myöntää tietyin edellytyksin 18–67-vuotiaalle työntekijälle tai yrittäjälle.

Jos työntekijä on pysyvästi menettänyt yli 1/3 työkyvystään koulutustaan ja taitojaan vastaavaan työhön, voidaan työntekijälle myöntää työkyvyttömyysavustus (assegno ordinario di invalidità). Avustus myönnetään ensin määräaikaisesti aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kolmannen kolmevuotisjakson jälkeen avustus muuttuu pysyväksi eläkkeeksi, jos eläkkeen muut edellytykset täyttyvät edelleen.

Jos työkyvyttömyys on täydellinen ja pysyvä eikä työntekijän katsota selviytyvän enää missään työssä, hänelle myönnetään työkyvyttömyyseläke.

Perhe-eläke

Italian perhe-eläke (pensione ai superstiti) voidaan myöntää nais- ja miespuoliselle leskelle sekä alle 18-vuotiaalle lapselle. Jos lapsi opiskelee täysipäiväisesti yliopistossa, on hänen mahdollista saada perhe-eläkettä siihen asti kunnes hän täyttää 26 vuotta.

Myös entiselle puolisolle tai muulle lähiomaiselle voidaan tietyin edellytyksin myöntää perhe-eläke.

Eläkkeen maksaminen

Italian eläkkeet maksetaan tilille kuukausittain, pääsääntöisesti ensimmäisenä pankkipäivänä. Italian eläkkeet on maksettu asiakkaille 1.2.2012 alkaen brittiläisen Citibankin kautta. Lisätietoa maksuasioista löytyy Citibankin verkkopalvelusta (englanniksi).

Siirry Citibankin verkkopalveluun (englanniksi)

Elossaolotodistus

Eläkkeitä maksava Citibank lähettää eläkkeensaajalle vuosittain elossaolotodistuksen, johon tarvitaan viranomaisen (esim. Digi- ja väestötietovirasto tai Kela) allekirjoitus ja leima. Elossaolotodistus ja pyydetyt liitteet tulee palauttaa Citibankille annettuun määräaikaan mennessä. Jos elossaolotodistusta ei palauteta määräajassa Citibankiin, eläkkeen maksu katkeaa.

Väliaikaistarkastukset

Italian eläkelaitos saattaa ajoittain tarkistaa eläkkeensaajan tulot ja etuudet, joita hän saa. Kyselyihin vastaaminen on eläkkeenmaksun jatkamisen edellytys.

Yhteystiedot

INPS-Direzione regionale Toscana
Via del Proconsolo, 10
50122 IT-Firenze
ITALIA
Puh. +39-6164164
www.inps.it

Muut linkit​

Citibank – Italian eläkkeiden maksaminen

Itävallan lakisääteinen eläke perustuu työskentelyyn. Eläkettä kertyy myös joistain palkattomista ajoista, esimerkiksi opiskelusta ja lastenhoidosta sekä vapaaehtoisesti maksetuista vakuutusmaksuista. Asumisperusteista eläkettä Itävallassa ei ole.

Itävallan suurin eläkelaitos on Pensionsversicherungsanstalt. Itsenäiset ammatinharjoittajat ja maanviljelijät vakuutetaan eläkelaitoksessa Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft. Virkamiesten, rautatieläisten ja kaivostyöläisten eläkelaitos on Versicherungsanstalt öffentlichen Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau.

Eläkearvion pyytäminen

Voit pyytää ennakkoarvion eläkkeestä kirjallisesti Itävallan eläkelaitoksesta. Jos et tiedä omaa eläkelaitostasi, voit osoittaa pyynnön Pensionsversicherungsanstaltille. Katso tarkemmat ohjeet pyynnön tekemiseen tämän sivuston Ohjeita ulkomaan eläkkeen hakemiseen -osiosta.

Siirry Ohjeita ulkomaan eläkkeen hakemiseen -sivulle

Vanhuuseläke

Itävallassa vanhuuseläkeikä on naisilla 60 vuotta ja miehillä 65 vuotta. Naisten vanhuuseläkeikää nostetaan asteittain 65 vuoteen vuosina 2024–2033. Vanhuuseläkkeen voi saada esimerkiksi pitkän työuran vuoksi myös ennen varsinaista eläkeikää. Vanhuuseläkkeen voi hakea myös vasta varsinaista eläkeikää myöhemmästä ajankohdasta. Oman eläkeiän voi selvittää Itävallan eläkelaitoksen sivuilta löytyvällä eläkeikälaskurilla.

Vanhuuseläke voidaan pääsääntöisesti myöntää sen kuukauden alusta, kun eläkehakemus on jätetty. Eläkettä ei yleensä myönnetä takautuvasti.

Toistaiseksi myönnetty työkyvyttömyyseläke muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi. Osittaisen tai määräaikaisen työkyvyttömyyseläkkeen jälkeistä vanhuuseläkettä on aina haettava.

Siirry eläkeikälaskurille 

Työkyvyttömyyseläke

Itävallassa työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää täytenä työkyvyttömyyseläkkeenä tai osatyökyvyttömyyseläkkeenä. Ennen vuotta 1964 syntyneille työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää myös määräaikaisena. Kuntoutusmahdollisuudet selvitetään ennen työkyvyttömyyseläkkeen myöntämistä.

Perhe-eläke

Leskeneläkettä maksetaan aviopuolisolle, rekisteröidylle puolisolle sekä entiselle puolisolle, jos edunjättäjä on maksanut tälle elatusapua. Lesken omat tulot vaikuttavat eläkkeen määrään.

Lapseneläkettä voi saada edunjättäjän oma lapsi, lapsenlapsi tai edunjättäjän puolison lapsi, jos hän on asunut samassa taloudessa edunjättäjän kanssa. Lapseneläkettä maksetaan pääsääntöisesti 18-vuotiaaksi asti. Opiskelevalle lapselle eläkettä voidaan maksaa 27-vuotiaaksi asti ja työkyvyttömälle lapselle ilman ikärajaa.

Eläkkeen maksaminen

Itävallan eläke maksetaan pääsääntöisesti kuukausittain loppukuusta. Huhti- ja lokakuussa maksetaan ylimääräiset suoritukset.

Eläkkeen rinnalla tapahtuva työskentely tai yrittäjätoiminta saattaa vaikuttaa eläkkeeseen. Työskentelyn tai yrittäjätoiminnan aloittamisesta tulisi ilmoittaa Itävallan eläkelaitokseen.

Elossaolotodistus

Itävallan eläkelaitos vaatii eläkkeensaajalta kerran vuodessa viranomaisen (esimerkiksi Digi- ja väestötietovirasto tai Kela) leimalla ja allekirjoituksella vahvistaman elossaolotodistuksen. Jos elossaolotodistusta ei palauteta Itävallan eläkelaitokselle, eläkkeen maksu katkeaa.

Yhteystiedot

Pensionsversicherungsanstalt Landestelle Wien
Friedrich-Hillegeist-Strasse 1
AT-1021 Wien
ÖSTERREICH
Puh. +43 50303
Faksi +43 (0)50303/27090
www.pensionsversicherung.at

 

Suomen ja Japanin välinen sosiaaliturvasopimus tuli voimaan 1.2.2022. Japanista myönnettävä eläke voi alkaa aikaisintaan sopimuksen voimaantulopäivästä.

Japanin lakisääteinen eläketurva koostuu kansaneläkejärjestelmästä (”kokumin-nenkin”) ja palkansaajien työeläkejärjestelmästä (”kousei-nenkin”). Työeläkejärjestelmä on jaettu yksityisen sektorin yleiseen järjestelmään ja julkisen sektorin työntekijöiden (Mutual Aid Association) järjestelmään. Molemmista järjestelmistä maksetaan vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeitä.

Japanin eläkelaitos on nimeltään Japan Pension Service.

Eläkkeen hakeminen

Hae Japanin vanhuuseläkettä aikaisintaan yksi (1) päivää ennen eläkeiän täyttämistä. Jos vanhuuseläkettä haetaan liian aikaisin, Japan Pension Service palauttaa hakemuksen ja ilmoittaa ajankohdan, jolloin vanhuuseläkettä voi aikaisintaan hakea.

Kun haet Japanin eläkettä, täytä Suomen eläkehakemuslomakkeen lisäksi erillinen, sosiaaliturvasopimuksen mukainen eläkehakemus. Saat hakemuksen Eläketurvakeskukselta, mutta voit myös tulostaa sen itse tämän sivuston Lomakkeet-osiosta. Palauta hakemus Eläketurvakeskukseen, josta se lähetetään tarvittavien liitteiden kanssa Japaniin.

Siirry sivulle: Lomakkeet >

Vanhuuseläke

Vanhuuseläkeikä on Japanissa 65 vuotta. Vanhuuseläkkeen voi ottaa myös varhennettuna, jolloin eläkkeeseen tehdään pysyvä varhennusvähennys. Eläkettä voi hakea varhennettuna aikaisintaan 60-vuotiaana. Vanhuuseläkkeen alkamista voi myös lykätä 70-vuotiaaksi, jolloin eläkkeeseen tulee lykkäyskorotus.

Vanhuuseläkkeeseen on oikeus, jos työskentelyvuosia on vähintään 10. Myös Suomessa tehty työ voidaan laskea mukaan tähän 10 vuoden vaatimukseen.

Jos saat Japanista varhennettua vanhuuseläkettä tai työkyvyttömyyseläkettä, sinun pitää hakea vanhuuseläkettä erikseen 65 vuoden iässä. Japan Pension Service on yhteydessä sinuun, kun vanhuuseläkkeen hakeminen on ajankohtaista.

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläkkeeseen ovat oikeutettuja tietyin edellytyksin pysyvästi työkyvyttömät ja ne, joiden työkyvyttömyysaste on luokiteltu 1. tai 2. asteen työkyvyttömyydeksi. Työkyvyttömyyseläkkeen määrä riippuu työkyvyttömyyden asteesta. Japan Pension Service on aina yhteydessä suoraan työkyvyttömyyseläkkeen hakijaan ja pyytää lisäselvityksiä työkyvyttömyydestä.

Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää myös lievemmän työkyvyttömyyden perusteella.

Perhe-eläke

Kansaneläkejärjestelmän perhe-eläke voidaan myöntää tietyin edellytyksin lapselle ja naisleskelle, jolla on huollettavanaan edunjättäjän lapsi. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta lasta tai työkyvytöntä alle 20-vuotiasta lasta. Lesken edellytetään olleen taloudellisesti riippuvainen edunjättäjästä.

Työeläkejärjestelmän perhe-eläkettä maksetaan laajemmalle joukolle kuin kansaneläkejärjestelmästä. Työeläkejärjestelmästä voidaan maksaa perhe-eläkettä etusijajärjestyksessä naisleskelle, edunjättäjän lapselle tai lapsenlapselle, miesleskelle, vanhemmille tai isovanhemmille, jotka ovat edunjättäjästä taloudellisesti riippuvaisia. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta lasta tai työkyvytöntä alle 20-vuotiasta lasta.

Eläkkeen maksaminen

Eläkkeet maksetaan Japanista 6 kertaa vuodessa pankkitilille.

Eläkkeisiin tehdään indeksitarkistus vuosittain huhtikuussa.

Elossaolotodistus

Japani lähettää eläkkeensaajille elossaolotodistuksen kerran vuodessa. Elossaolotodistus lähetetään eläkkeensaajalle tämän syntymäkuukautta edeltävänä kuukautena. Elossaolotodistuksen palauttaminen on eläkkeen maksamisen edellytys.

Yhteystiedot

Japan Pension Service JPS
3-5-24, Takaido-nishi, Suginami-ku,
Tokyo, 168-8505 Japan

Puh: +81-3-6700–1165 (kansainvälinen puhelumaksu)
Faksi: +81-3-6892-0760
https://www.nenkin.go.jp/international/index.html

Kanadan eläketurva koostuu työeläkejärjestelmästä (Canada Pension Plan) ja kansaneläkejärjestelmästä (Old Age Security). Kansaneläkejärjestelmästä maksetaan vain vanhuuseläkettä. Kanadan eläkelaitos on nimeltään Service Canada.

Suomella on Quebecin provinssin kanssa erillinen sosiaaliturvasopimus, joka koskee työeläkkeitä. Eläkelainsäädäntö Quebecissä on pääsääntöisesti sama kuin koko Kanadassa. Quebecin työeläkejärjestelmä on nimeltään Québec Pension Plan, ja työeläkeasioita hoitaa eläkelaitos nimeltään Régie des rentes du Québec.

Jos olet kuulunut sekä Kanadan että Quebecin työeläkejärjestelmiin, työeläke maksetaan sinulle siitä järjestelmästä, johon olet viimeksi kuulunut. Kansaneläke maksetaan Kanadan järjestelmästä.

Kanadassa on lisäksi työnantaja-, ala- ja ammattiliittokohtaisia lisäeläkkeitä. Oikeus lisäeläkkeeseen tulee selvittää itse suoraan Kanadasta.

Eläkearvio

Voit pyytää arvion tulevasta eläkkeestäsi kirjallisesti Service Canadalta. Katso tarkemmat ohjeet pyynnön tekemiseen tämän sivuston Ohjeita ulkomaan eläkkeen hakemiseen -osiosta.

Siirry sivulle Ohjeita ulkomaan eläkkeen hakemiseen

Eläkkeen hakeminen

Kun haet Kanadan tai Quebecin eläkettä, täytä Suomen eläkehakemuslomakkeen lisäksi erillinen, sosiaaliturvasopimuksen mukainen eläkehakemus. Saat hakemuksen Eläketurvakeskukselta, mutta voit myös tulostaa hakemuksen itse tämän sivuston Lomakkeet -osiosta. Palauta lomake Eläketurvakeskukseen, josta se lähetetään tarvittavien liitteiden kanssa Kanadaan/Quebeciin.

Siirry sivulle Lomakkeet

Vanhuuseläke

Työeläkejärjestelmän vanhuuseläkeikä on 65 vuotta, mutta eläkkeelle voi siirtyä joustavasti 60–70 ikävuoden välillä.

Jos eläkkeen ottaa varhennettuna 60–64-vuotiaana, tehdään eläkkeeseen varhennusvähennys. Kun eläkkeen alkamista lykkää 65–70-vuotiaaksi, lisätään eläkkeeseen lykkäyskorotus. Vanhuuseläkkeelle voi jäädä myös yli 70-vuotiaana, mutta tällöin sen määrään ei tehdä enää korotuksia. Quebecin eläkejärjestelmässä lykkäyskorotuksen ylin eläkeikä on noussut 70:stä 72 ikävuoteen vuoden 2024 alusta. Avo- tai avioliittovuosien aikana karttunut työeläke voidaan tietyin edellytyksin jakaa tasan puolisoiden kesken.

Kansaneläkkeen vanhuuseläkeikä on 65 vuotta, eikä siinä ole varhennusmahdollisuutta.

Jos saat Kanadan työeläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkettä, se muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi. Samalla tarkistetaan oikeutesi kansaneläkkeeseen.

Työkyvyttömyyseläke

Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää, jos hakija on alle 65-vuotias. Lisäksi työkyvyttömyyden on oltava pitkäaikaista ja vakavaa. Työkyvyttömyys arvioidaan määräajoin uudelleen.

Perhe-eläke

Leskeneläkeoikeus on avio- tai avopuolisolla, myös samaa sukupuolta olevilla. Edellytyksenä on, että puoliso on asunut yhdessä edunjättäjän kanssa vähintään vuoden. Asumuserossa puoliso voi tietyin edellytyksin olla vielä oikeutettu leskeneläkkeeseen.

Työeläkejärjestelmä maksaa lapseneläkettä edunjättäjän huollettavana olleelle alle 18-vuotiaalle lapselle tai alle 25-vuotiaalle päätoimisesti opiskelevalle lapselle. Myös edunjättäjän adoptoitu lapsi on oikeutettu lapseneläkkeeseen.

Lisäksi Kanadasta voidaan maksaa hautausavustusta. Se maksetaan kertasuorituksena edunjättäjän kuolinpesälle. Jos kuolinpesää ei ole, avustus maksetaan hautajaiskuluista vastaavalle henkilölle, avio- tai avopuolisolle tai sukulaiselle edellä mainitussa järjestyksessä.

Eläkkeen maksaminen

Eläkkeet maksetaan Kanadasta kuukausittain pankkitilille. Hakijan on täytettävä erillinen tilimaksulomake tai oltava puhelimitse yhteydessä Kanadaan, jotta eläkkeen tilimaksu onnistuu. Lomakkeen voi tulostaa Service Canadan verkkopalvelusta tai pyytää ETK:sta.

Eläke voidaan maksaa Kanadasta yksi, kaksi tai neljä kertaa vuodessa kuukausittain maksettavan eläkkeen sijaan. Maksuvälin harvennusta täytyy pyytää kirjallisesti Service Canadalta.

Pyyntö Kanadan eläkkeen maksamisesta tilille
Pyyntö Quebecin eläkkeen maksamisesta tilille

Verotus

Kanada verottaa ulkomaille maksettavia eläkkeitä.

Yhteystiedot

Kanadan työ- ja kansaneläke

International Operations – Service Canada
P.O. Box 2710, Station Main
Edmonton, Alberta T5J 2G4
CANADA
Faksi: +1-613-952-8901
www.servicecanada.gc.ca

Quebecin työeläke

Bureau des ententes de sécurité sociale
Régie des rentes du Quebec
1055, boulevard René-Lévesque Est, 9 étage
Montreal (Quebec) H2L 4S5
CANADA
www.rrq.gouv.qc.ca

Suomen ja Kiinan välinen sosiaaliturvasopimus tuli voimaan 1.2.2017.

Suomessa asuvan eläkkeenhakijan osalta sopimus koskee Kiinan vanhuuseläkettä. Sopimuksen perusteella Suomessa asuva voi saada Kiinan eläkkeen, mutta eläke on haettava itse. Hakijan on tiedettävä, mihin järjestelmään on kuulunut ja mistä hakee eläkkeen. Eläkeasioita Kiinassa hoitaa Social Insurance Administration, josta voi kysyä tarkempia lisätietoja eläkkeen hakemisesta.

Kiinan eläkejärjestelmä

Kiinassa on omat eläkejärjestelmät kaupungeissa ja maaseudulla asuville. Järjestelmät vaihtelevat myös maakunnittain tai kaupungeittain. Lakisääteinen työeläkejärjestelmä koostuu etuusperusteisesta peruseläkkeestä (Basic pension insurance) sekä maksuperusteisesta yksilöllisestä eläketilistä (Mandatory individual account).

Vanhuuseläke

Peruseläkejärjestelmässä ja yksilöllisissä eläketileissä miesten vanhuuseläkeikä on 60 vuotta. Naisten eläkeikä vaihtelee.

Vanhuuseläkeiän täyttämisen lisäksi vaaditaan vähintään 15 vuoden vakuutusaika Kiinassa. Jos eläkeiässä vakuutusaikaa on vähemmän kuin 15 vuotta, yksilölliselle tille (Mandatory individual account) karttunut summa maksetaan kertakorvauksena vakuutetulle.

Yhteystiedot

Social Insurance Administration
Ministry of Human Resources and Social Security
Huangcheng International Center, No. 138 Andingmenwaidajie
Dongcheng District
Beijing 100011

The People’s Republic of China

Puh. +86 10 8994 6771, +86 10 8994 6777
Faksi +86 10 8994 6670
http://english.gov.cn/

Kreikan lakisääteinen eläketurva perustuu ensisijaisesti työntekoon. Suurin osa palkansaajista kuuluu palkansaajien yleiseen sosiaalivakuutukseen, jota hoitaa sosiaalivakuutuslaitos eEFKA. Joillain ammattiryhmillä, kuten maatalousyrittäjillä ja merenkulkijoilla, on omat lakisääteiset sosiaalivakuutusjärjestelmänsä. Kreikassa ei ole asumisperusteista eläketurvaa.

Eläkehakemuksen liitteet

Jos olet työskennellyt työntekijänä tai yrittäjänä Kreikassa ennen vuotta 2002, Kreikan eläkelaitos eEFKA pyytää kaikki alkuperäiset IKA-ETAM:in tai muun vakuutuskassan vakuutuskirjat voidakseen käsitellä eläkeasiaasi. Eläketurvakeskus (ETK) ei toimita alkuperäisiä vakuutuskirjoja Kreikkaan. Voit halutessasi itse lähettää alkuperäiset asiakirjat kirjattuna kirjeenä, mutta ota itsellesi kopiot kaikista papereista varmuuden vuoksi.

Jos sinulla ei ole kreikkalaisia vakuutusasiakirjoja, ilmoita eläkehakemuksen liitteellä U mahdollisimman tarkasti seuraavat tiedot:

 • työnantajasi/työnantajiesi nimi/nimet, toimiala, katuosoite ja paikkakunta Kreikassa,
 • ammatti/työtehtävä ja työskentelyaika,
 • järjestelmä, johon Kreikassa vakuutettuna kuului (IKA, OAEE/TEVE, NAT, OGA jne.),
 • myös järjestelmän vakuutusnumero (voi olla esim. A.M., A.M.Σ, Φ ja Ο.Γ.Α.) auttaa eläkehakemuksesi käsittelyssä,
 • Kreikan veronumero (AΦΜ).

Ilman alkuperäisiä asiakirjoja Kreikka saattaa hylätä eläkehakemuksesi, vaikka olisit ilmoittanut tarkat tiedot työskentelystäsi Kreikassa.

Vanhuuseläke

Pääsääntöisesti vanhuuseläkkeen (Σύνταξη γήρατος) ikäraja on Kreikassa sekä miehillä että naisilla 67 vuotta. Eläkkeen voi saada myös alhaisemmasta iästä tietyin edellytyksin. Tarkempia tietoja alhaisemmasta vanhuuseläkeiästä voit kysyä suoraan eEFKA:sta.

Työskentelyn tulee olla päättynyt ennen kuin Kreikka voi myöstää vanhuuseläkkeen. Eläkkeen rinnalla voi työskennellä. Eläkkeen rinnalla tehty työ vähentää eläkettä 40 %, jos työskentely on alkanut 13.5.2016 tai myöhemmin. Vähennys koskee sekä kansan- että työeläkettä ja työskentelyä sekä työntekijänä että yrittäjänä. Myös Suomessa asuvien eläkkeensaajien tulee jatkossa aina ennen työskentelyn aloittamista ilmoittaa siitä eEFKA:lle sekä lisäeläkelaitos ETEAEP:lle.

Jos ilmoittamisvelvollisuus laiminlyödään, veloitetaan henkilöltä se summa, joka olisi tullut vähennettäväksi eläkkeestä eläkkeen rinnalla tehdystä työstä lisättynä 4,65 % vuotuisella korolla.

eEFKA suosittelee pitkistä käsittelyajoista johtuen jättämään vanhuuseläkehakemuksen 2 vuotta ennen haluttua vanhuuseläkkeen alkamisaikaa.

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläke (Σύνταξη αναπηρίας) voidaan myöntää, jos työkykysi on alentunut vähintään 50 % siinä työssä, jota olet tavallisesti tehnyt.

Työskentely työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla on mahdollista, kunhan ansiot jäävät tiettyjen rajojen alle. Jos työskentely on alkanut 13.5.2016 tai myöhemmin, eläkkeen rinnalla tehty työ vähentää eläkettä 40 %. Ilmoita aina ennen työskentelyn aloittamista siitä eEFKA:lle sekä lisäeläkelaitos ETEAEP:lle.

Toistaiseksi myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä maksetaan sinulle koko elinajan, jos edellytykset sille ovat edelleen olemassa.

Perhe-eläke

Perhe-eläkettä (Σύνταξη χηρείας) voidaan pääsääntöisesti maksaa leskelle ja alle 18-vuotiaalle lapselle. Jos lapsi opiskelee päätoimisesti, voidaan perhe-eläkettä maksaa 24-vuotiaaksi asti. Myös vanhemmilla tai lapsenlapsilla voi olla oikeus perhe-eläkkeeseen, jos he olivat taloudellisesti riippuvaisia edunjättäjästä.

Eläkkeen maksaminen

Eläke maksetaan eEFKA:sta kuukausittain. Jotta saat eläkkeesi maksuun Kreikasta, tulee sinulla olla AFM-veronumero sekä vakuutusnumero (sosiaaliturvatunnus) AMKA.

Elossaolotodistus

Myöntäessään eläkkeen, eEFKA lähettää sinulle täytettäväksi myös elossaolotodistuksen. Elossaolotodistus tulee täyttää Suomen Kreikan suurlähetystössä vuosittain ja se on toimitettava Kreikkaan pääsääntöisesti loka-joulukuussa. Jos elossaolotodistusta ei toimiteta eEFKA:lle, eläkkeen maksu katkeaa.

eEFKA toimittaa sinulle vain yhden kopion elossaolotodistuksesta. Tämän jälkeen sinun on itse huolehdittava siitä, että sinulla on tarvittava määrä kopioita tulevia vuosia varten. Saat elossaolotodistuksen tarvittaessa myös ETK:sta.

Yhteystiedot

Electronic National Social Security Fund-Directorate General for International Cooperation
Patision 30
10677 Athina
GREECE
www.efka.gov.gr

Kroatian eläkejärjestelmä perustuu työskentelyyn. Eläkejärjestelmä turvaa vanhuuden, kuoleman ja työkyvyttömyyden varalta. Vuoden 2019 alusta alkaen vakuutusaikaa kertyy myös lastenkasvatusajoista 6 kk lasta kohden.

Eläkearvion pyytäminen

Ennakkoarviota tulevasta vanhuuseläkkeestäsi voit tiedustella suoraan Kroatian eläkelaitokselta.

Eläkehakemuksen liitteet

Eläkehakemuksen liitteeksi tarvitaan Kroatian työkirja (radna knjižica) tai vastaavat työtodistukset. Asiakirjojen ei tarvitse olla alkuperäisiä, mutta kopioiden tulee olla oikeaksi todistettuja. Tarkemmat ohjeet asiakirjojen oikeaksi todistamiseen löydät Ohjeita ulkomaan eläkkeen hakemiseen -osiosta.

Siirry Ohjeita ulkomaan eläkkeen hakemiseen -sivulle

Vanhuuseläke

Kroatian vanhuuseläkeikä on miehillä 65 vuotta. Naisten vanhuuseläkeikä nousee asteittain 3 kk vuodessa niin, että se on 1.1.2030 alkaen 65 vuotta.

Vanhuuseläke on mahdollista saada maksuun ilman varhennusvähennystä jo 60-vuotiaana pitkän vakuutusajan perusteella. Vakuutusaikavaatimus on 41 vuotta. Vanhuuseläkkeen alkamisen edellytyksenä on, että voimassa oleva kokoaikainen työsuhde päättyy. Osa-aikainen työskentely (alle 50% työajasta) vanhuuseläkkeen rinnalla on mahdollista.

Varhennettu vanhuuseläke voidaan myöntää 60-vuotiaana, jolloin eläkkeeseen lasketaan varhennusvähennys. Vakuutusaikavaatimus on 35 vuotta.

Tarkempaa tietoa eläkeiästä saat Kroatian eläkelaitoksesta tai Eläketurvakeskuksesta.

Työkyvyttömyyseläke ei muutu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi. Vanhuuseläkettä on haettava uudella eläkehakemuksella vanhuuseläkeiässä.

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää ennen 65 vuoden ikää, jos työkyky on heikentynyt pysyvästi. Eläke voidaan myöntää myös osatyökyvyttömyyseläkkeenä.

Perhe-eläke

Leskeneläkettä voi saada yli 50-vuotias leski tai alle 50-vuotias leski, joka on työkyvytön tai hoitaa lapseneläkkeeseen oikeutettuja lapsia. Naisleski voi saada leskeneläkkeen 50 ikävuodesta lähtien, jos hän on jäänyt leskeksi 45-49-vuotiaana.

Lapseneläkettä voi saada alle 15-vuotias lapsi, alle 18-vuotias työtön lapsi, alle 26-vuotias opiskeleva lapsi ja edunjättäjän työkyvytön lapsi ilman ikärajaa.

Yhteystiedot

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE (HZMO)
A. Mihanovica 3
HR-10000 Zagreb
CROATIA
Puh. + (385-1) 4595 500
Faksi + (385-1) 4595 063
www.mirovinsko.hr

Kyproksen eläketurva muodostuu työeläkkeestä ja vähimmäiseläkkeestä. Työeläkejärjestelmä kattaa 16–65-vuotiaat palkansaajat ja yrittäjät.

Vanhuuseläke

Yleinen vanhuuseläkeikä on 65 vuotta. Vanhuuseläkkeen (Σύνταξη γήρατος) voi saada tietyin edellytyksin jo 63-vuotiaana. Työeläkkeen lykkääminen on mahdollista 68 vuoden ikään asti. Tällöin eläkkeeseen saa 0,5 % korotuksen jokaista lykkäyskuukautta kohden.

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläke (Σύνταξη ανικανότητας) voidaan myöntää henkilölle, joka on pysyvästi kykenemätön ansaitsemaan yli 1/3 tavanomaisista ansioistaan. Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää lievemmin perustein 60–63-vuotiaille.

Kyproksen eläkelaitos saattaa pyytää työkyvyttömyyseläkettä saavilta uuden lääkärinlausunnon 2–3 vuoden välein.

Perhe-eläke

Perhe-eläkettä (Σύνταξη χηρείας και επίδομα ορφανίας) voidaan maksaa sekä leskelle että lapselle. Kyproksen lapseneläkettä maksetaan aikuisuuteen asti tai jos lapsi on pysyvästi kykenemätön huolehtimaan itsestään, sitä maksetaan koko eliniän.

Eläkkeen maksaminen

Kyproksen eläkelaitos maksaa eläkkeet 13 kertaa vuodessa. Ulkomaille maksettavasta Kyproksen eläkkeestä voidaan periä Kyproksella tuloveroa.

Yhteystiedot

The Social Insurance Services of the Ministry of Labour and Social Insurance
7, Lord Byron Avenue
CY – 1465 NICOSIA
CYPRUS
Puh. +357 22 491 638
Faksi +357 22 672 984
www.mlsi.gov.cy 

Eläketurva perustuu Latviassa pääasiassa työntekoon. Lakisääteinen eläkejärjestelmä kattaa palkansaajat ja yrittäjät. Vain muutama prosentti palkansaajista kuuluu vapaaehtoisen lisäeläketurvan piiriin.

Eläkearvion pyytäminen

Ennakkoarvion karttuneesta eläkkeestä voi pyytää suoraan Latvian eläkelaitoksesta. Arvion laskemista varten Latvian eläkelaitos tarvitsee työkirjan tai vastaavat oikeaksi todistetut dokumentit työskentelystä ajalta ennen vuotta 1996. Katso tarkemmat ohjeet pyynnön tekemiseen tämän sivuston Ohjeita ulkomaan eläkkeen hakemiseen -osiosta.

Eläkehakemuksen liitteet

Eläkehakemuksen liitteenä tulee toimittaa Latvian työkirja tai vastaavat työtodistukset. Asiakirjojen ei tarvitse olla alkuperäisiä, mutta kopioiden tulee olla oikeaksi todistettuja. Tarkemmat ohjeet asiakirjojen oikeaksi todistamiseen löydät Ohjeita ulkomaan eläkkeen hakemiseen -osiosta.

Siirry Ohjeita ulkomaan eläkkeen hakemiseen -sivulle

Vanhuuseläke

Vanhuuseläkeikä nousee asteittain 3 kuukaudella niin, että eläkeikä on 65 vuotta 2025 mennessä. Vanhuuseläke voidaan myöntää myös aikaisemmasta iästä, työskentelyolosuhteista tai ammatista riippuen. Tarkempaa tietoa eläkeiästä saat Latvian eläkelaitoksesta tai Eläketurvakeskuksesta.

Latvian vanhuuseläkehakemuksen voi jättää aikaisintaan kuukausi ennen lakisääteistä eläkeikää. Jos vanhuuseläkehakemus jätetään aiemmin, se hylätään automaattisesti.

Työkyvyttömyyseläkkeen jälkeistä vanhuuseläkettä on haettava uudella hakemuksella vanhuuseläkeiässä.

Työkyvyttömyyseläke

Latviasta on tietyin edellytyksin mahdollista saada työkyvyttömyyseläkettä. Eläkkeen määrä riippuu työkyvyttömyyden asteesta, joita on kolme.

Perhe-eläke

Perhe-eläke voidaan myöntää lapselle ja tietyin edellytyksin myös leskelle. Lapseneläkettä maksetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ja alle 24-vuotiaalle opiskelevalle lapselle. Lapseneläke voidaan myöntää myös alle 18-vuotiaalle edunjättäjän elätettävänä olleelle muulle perheenjäsenelle, jos hänen vanhempansa ovat työkyvyttömiä.

Eläkkeen maksaminen

Latvian eläkelaitos maksaa eläkkeet tilillesi Suomeen. Jos eläkkeen määrä ylittää tietyn vuosittain vaihtuvan määrän, verotetaan eläkettä Latviassa.

Elossaolotodistus

Eläkkeensaajan tulee toimittaa Latvian eläkelaitokselle ns. elossaolotodistus vuosittain 1.10.–15.12. välisenä aikana.

Elossaolotodistuksen tulee olla viranomaisen (Digi- ja väestötietovirasto tai Kela) allekirjoituksella ja leimalla vahvistama. Jos elossaolotodistusta ei toimiteta määräajassa Latvian eläkelaitokselle, eläkkeen maksu katkeaa. Eläkkeenmaksua jatketaan maksun keskeyttämispäivästä lähtien takautuvasti sen jälkeen, kun Latvian eläkelaitos on vastaanottanut vahvistetun elossaolotodistuksen.

Yhteystiedot

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
LATVIA
Puh. +371 6450 7020
Faksi +371 6702 7808
www.vsaa.gov.lv 

Liechtensteinin eläketurva perustuu pääosin työskentelyyn. Lakisääteiseen vakuutukseen kuuluvat kaikki maassa asuvat tai työskentelevät henkilöt.

Vanhuuseläke

Liechtensteinin vanhuuseläkeikä on 65 vuotta. Ennen vuotta 1958 syntyneiden vanhuuseläkeikä on 64 vuotta. Vanhuuseläke voidaan myöntää myös varhennettuna aikaisintaan 60-vuotiaana. Vanhuuseläkkeeseen tehdään tällöin varhennusvähennys.

Vanhuuseläkettä voi lykätä vähintään yhdellä vuodella ja enintään kuudella vuodella 70-vuotiaaksi asti. Tämän aikarajan sisällä eläkettä on mahdollista lykätä vapaasti. Vanhuuseläkkeen lykkäystä tulee hakea vuoden sisällä vanhuuseläkeiän täyttämisestä.

Työkyvyttömyyseläke

Jotta työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää, tulee työkyvyttömyyden kestää vähintään vuoden. Täyden työkyvyttömyyseläkkeen edellytyksenä on työkyvyn alenema 67 % ja osatyökyvyttömyyseläkkeen vähintään 40 %.

Perhe-eläke

Perhe-eläkkeeseen ovat oikeutettuja leski, edunjättäjän entinen puoliso, jota edunjättäjä elätti ja lapset.

Leskeneläkettä maksetaan 45 vuotta täyttäneelle leskelle. Lapseneläkettä maksetaan 18-vuotiaaksi asti, opiskelevalle lapselle 25-vuotiaaksi asti.

Eläkkeen maksaminen

Eläke maksetaan 13 kertaa vuodessa. Joulukuussa maksetaan eläkkeen lisäksi jouluraha.

Elossaolotodistus

Liechtensteinin eläkelaitos vaatii eläkkeensaajalta kerran vuodessa viranomaisen (esim. Digi- ja väestötietovirasto tai Kela) leimalla ja allekirjoituksella vahvistaman elossaolotodistuksen. Jos elossaolotodistusta ei toimiteta Liechtensteinin eläkelaitokselle, eläkkeen maksu katkeaa.

Yhteystiedot

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenversicherung
AHV-IV-FAK
Gerberweg 2
9490 VADUZ
LIECHTENSTEIN
Puh. +423/238 16 16
Faksi +423/238 16 00
www.ahv.li

Liettuan eläkejärjestelmä perustuu pääasiassa työntekoon. Lakisääteinen työeläkejärjestelmä kattaa palkansaajat ja yrittäjät.

Liettuan eläkejärjestelmä uudistui 1.1.2004. Tästä ajankohdasta alkaen tuli mahdolliseksi sijoittaa osa lakisääteisestä eläkevakuutusmaksusta yksilöllisille eläketileille.

Eläkearvion pyytäminen

Voit pyytää ennakkoarvion karttuneesta eläkkeestä suoraan Liettua eläkelaitoksesta. Laskemista varten Liettuan eläkelaitos tarvitsee työkirjan tai vastaavat oikeaksi todistetut dokumentit.  Katso tarkemmat ohjeet pyynnön tekemiseen tämän sivuston Ohjeita ulkomaan eläkkeen hakemiseen -osiosta.

Eläkehakemuksen liitteet

Eläkehakemuksen liitteenä tulee toimittaa Liettuan työkirja tai vastaavat työtodistukset. Asiakirjojen ei tarvitse olla alkuperäisiä, mutta kopioiden tulee olla oikeaksi todistettuja. Tarkemmat ohjeet asiakirjojen oikeaksi todistamiseen löydät Ohjeita ulkomaan eläkkeen hakemiseen -osiosta.

Siirry Ohjeita ulkomaan eläkkeen hakemiseen -sivulle

Vanhuuseläke

Vanhuuseläkeikä nousee vuoteen 2026 mennessä asteittain 65 vuoteen, naisilla 4 kk ja miehillä 2 kk/vuosi.

Vanhuuseläke on mahdollista saada varhennettuna tietyin edellytyksin. Eläkkeeseen tehdään tällöin pysyvä varhennusvähennys.

Liettuan vanhuuseläkettä voi hakea aikaisintaan 3 kk ennen lakisääteistä vanhuuseläkeikää. Jos vanhuuseläkehakemus jätetään aiemmin, se hylätään automaattisesti. Jos Liettuan lakisääteinen vanhuuseläkeikä on jo täyttynyt, hakemuksen vireilletulopäivä voi olla mikä vain kyseisen päivämäärän jälkeen.

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää joko täytenä tai osaeläkkeenä työkyvyttömyysasteen mukaan.

Perhe-eläke

Liettuasta on mahdollista saada tietyin edellytyksin leskeneläkettä. Lapseneläke voidaan myöntää alle 18-vuotiaalle lapselle ja alle 25-vuotiaalle opiskelevalle lapselle.

Eläkkeen maksaminen

Liettuan eläkelaitos maksaa eläkkeen tilillesi kerran kuussa.  Jos haluat eläkkeen maksuun harvemmin kuin kerran kuussa, sinun tulee täyttää Liettuan eläkelaitoksen sivustolla oleva pyyntölomake.

Suomessa asuvana voit pyytää Liettuan eläkkeen maksettavaksi 3, 6 tai 12 kuukauden välein, jos eläke maksetaan suomalaiselle pankkitilille.

Verotus

Lakisääteiset eläke-etuudet ovat verovapaita, mutta rahastoeläkkeen eläke-etuudet ovat tuloveron alaista tuloa.

Elossaolotodistus

Eläkkeensaajana sinun tulee toimittaa Liettuan eläkelaitokselle elossaolotodistus vuosittain 1.10.–31.12 välisenä aikana. Elossaolotodistuksen tulee olla päivätty 1.10. tai sen jälkeen. Elossaolotodistukseksi käy viranomaisen (esimerkiksi Digi- tai väestötietoviraston tai Kelan) leimaama ja allekirjoittama kopio passista tai ajokortista. Jos elossaolotodistusta ei toimiteta määräajassa Liettuan eläkelaitokselle, eläkkeen maksu katkeaa.

Yhteystiedot

State Social Insurance Fund Board Vilniaus Division (Vilniaus Skyrius)
Laisvės pr. 28
LT-04540 Vilnius
LIETUVA
Puh. +370 5 250 0883.
Sähköposti: vilnius@sodra.lt
www.sodra.lt

Luxemburgissa eläkejärjestelmä perustuu työntekoon, asumisperusteista vähimmäiseläketurvaa ei ole. Lisäeläketurva on työnantajakohtaista ja melko harvinaista.

Eläkearvion pyytäminen

Luxemburgin eläkelaitoksesta voi pyytää ennakkoon otteen vakuutushistoriastaan. Katso tarkemmat ohjeet pyynnön tekemiseen tämän sivuston Ohjeita ulkomaan eläkkeen hakemiseen -osiosta.

Siirry sivulle Ohjeita ulkomaan eläkkeen hakemiseen

Vanhuuseläke

Yleinen vanhuuseläkeikä Luxemburgissa on 65 vuotta. Vanhuuseläkkeen voi saada tietyin edellytyksin varhennettuna joko 57- tai 60-vuotiaana.

Vanhuuseläkkeen rinnalla voi työskennellä vapaasti. Varhennetun vanhuuseläkkeen rinnalla voi työskennellä rajoitetusti. Vähäiset ansiotulot eivät estä eläkkeen maksamista, mutta vähentävät eläkkeen määrää.

Työkyvyttömyyseläkkeen jälkeistä vanhuuseläkettä ei tarvitse erikseen hakea, vaan työkyvyttömyyseläke muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi eläkkeensaajan täyttäessä 65 vuotta.

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläke voidaan maksaa osittaisena tai täytenä ja se voidaan myöntää määräaikaisena tai pysyvänä.  Työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla voi työskennellä hieman. Vähäiset ansiot eivät estä eläkkeen maksamista, mutta vähentävät eläkkeen määrää.

Nuoren, alle 50-vuotiaan työkyvyttömyyseläkettä hakevan tai saavan on osallistuttava kuntoutukseen, jos sitä tarjotaan.

Perhe-eläke

Perhe-eläkettä voidaan myöntää mies- tai naispuoliselle leskelle ja lapselle sekä tietyin edellytyksin eronneelle puolisolle tai lähisukulaiselle. Lesken omat työtulot vähentävät leskeneläkkeen määrää. Avopuolisolla ei ole oikeutta perhe-eläkkeeseen.

Lapseneläkettä maksetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ja alle 27-vuotiaalle täysipäiväisesti opiskelevalle lapselle.

Eläkkeen maksaminen

Luxemburgin eläke maksetaan pankkitilille etukäteen aina edellisen kuukauden lopulla.

Elossaolotodistus

Luxemburgin eläkelaitos lähettää elossaolotodistuksen eläkkeensaajille vuosittain syntymäkuukauden aikana. Todistukseen tarvitaan viranomaisen allekirjoitus ja se on palautettava Luxemburgiin alkuperäisenä.

Yhteystiedot

Caisse Nationale d’Assurance Pension (CNAP)
L-2096 LUXEMBOURG
Puh. +352 224141 1
www.cnap.lu

Maltan lakisääteinen eläketurva jakautuu vakuutusmaksuihin perustuvaan työeläkkeeseen ja tuloharkintaiseen vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeeseen. Työeläkejärjestelmä kattaa palkansaajat ja yrittäjät.

Vanhuuseläke

Vanhuuseläkkeen (retirement pension) ikäraja Maltalla on vuosina 1952–1955 syntyneillä 62 vuotta. Eläkeikä nousee asteittain 65 vuoteen niin, että 1.1.1962 tai sen jälkeen syntyneillä eläkeikä on 65 vuotta. Eläkkeen voi saada tietyin edellytyksin myös varhennettuna.

Työkyvyttömyyseläke ei muutu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi. Vanhuuseläkettä on haettava uudella hakemuksella vanhuuseläkeiässä.

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläke (invalidity pension) voidaan myöntää tietyin edellytyksin henkilölle, jonka arvioidaan olevan työkyvytön kokoaikatyöhön tai säännölliseen osa-aikatyöhön.

Perhe-eläke

Leskeneläkettä (widow’s pension) voidaan tietyin edellytyksin maksaa leskelle, avopuolisolle tai eronneelle puolisolle.

Tietoa Maltan maksamista lasten perhe-etuuksista saa Kelasta.

Eläkkeen maksaminen

Maltan eläke maksetaan pankkitilille 13 kertaa vuodessa. Eläkkeensaajalla voi olla lisäksi oikeus viikoittaiseen ja vuosittaiseen lisään (bonukseen).

Yhteystiedot

International Relations Unit
Social Security Division
38, Ordnance Street,
Valletta, VLT 1021 MALTA
Puh. +356 2125 5153

Norjan lakisääteinen eläkejärjestelmä on osa kansanvakuutusjärjestelmää (Folketrygden), josta maksetaan asumisperusteisia peruseläkkeitä ja työntekoon perustuvia lisäeläkkeitä. Molempia eläkkeitä maksetaan vanhuuseläkkeinä, työkyvyttömyyseläkkeinä ja perhe-eläkkeinä. Norjan lakisääteisiä eläkkeitä hoitava eläkelaitos on nimeltään NAV.

Lisäksi Norjassa on useita ammatti-, toimiala- tai työnantajakohtaisia lisäeläkejärjestelmiä (tjenestepensjonsordninger). Näistä vain valtion palveluksessa olevien, sairaanhoitajien, kalastajien ja merenkulkijoiden eläkejärjestelmät ovat EU:n sosiaaliturva-asetuksen piirissä.

Jos haluat eläkkeesi maksuun lisäeläkejärjestelmästä, joka ei kuulu EU:n sosiaaliturva-asetuksen piiriin, on sinun oltava itse yhteydessä kyseiseen eläkelaitokseen.

Eläkearvio

Voit pyytää eläkearvion kirjallisesti NAV:sta. Katso tarkemmat ohjeet pyynnön tekemiseen tämän sivuston Ohjeita ulkomaan eläkkeen hakemiseen -osiosta.

Voit pyytää NAV:sta myös henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja vuorokauden voimassa olevan kertakäyttösalasanan NAV:n Din pensjon -verkkopalveluun. Saamillasi tiedoilla pääset tarkastelemaan omia eläketietojasi verkossa.

Jos haluat pyytää ennakkoarvion lisäeläkkeestä, sinun tulee pyytää sitä erikseen eläkettä hallinnoivalta eläkelaitokselta.

Din pensjon – nav.no

Vanhuuseläke

Vanhuuseläkkeen (alderspensjon) voi ottaa maksuun 62–75-vuotiaana. Eläkkeen ottaminen maksuun ennen 67 vuoden ikää on kuitenkin mahdollista vain silloin, jos varhennettu eläke on 67 vuoden iässä vähintään vähimmäiseläketason suuruinen (minste pensjonsnivå, garantipensjonsnivå).

Työnteko vanhuuseläkkeen rinnalla kartuttaa uutta eläkeoikeutta eikä vähennä maksussa olevaa eläkettä. Uusi eläkeoikeus tulee automaattisesti maksuun ansaintavuotta seuraavan vuoden jälkeen (esim. v. 2020 ansaittu eläkkeen osa tulee maksuun 1.1.2022 alkaen).

Norjan työkyvyttömyyseläke muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi 67-vuotiaana työkyvyttömyyseläkkeen tasosta riippumatta, eikä sitä tarvitse siis erikseen hakea.

Työkyvyttömyyseläke (työkyvyttömyystuki)

Norjan työkyvyttömyyseläkkeet (uførepensjon) muuttuivat 1.1.2015 alkaen työkyvyttömyystuiksi (uføretrygd).

Ehdot työkyvyttömyystuen saamiselle ovat tiukat. Työkyvyttömyystukea voi saada, jos työkyky on alentunut pysyvästi vähintään 50 % kaikkeen työhön, jota henkilön katsotaan pystyvän tekemään. Ennen kuin työkyvyttömyystuki voidaan myöntää, hakijan on mm. tullut käydä läpi kaikki mahdollinen saatavilla oleva kuntoutus.

Työkyvyttömyystuen rinnalla on mahdollista tehdä töitä ja työn voi halutessaan aloittaa heti kun on saanut työkyvyttömyystukipäätöksen. Työnteko voi kuitenkin vaikuttaa tuen määrään. Työnteon aloittamisesta ja työtulojen muuttumisesta tulee ilmoittaa heti NAV:lle, kun asia on tiedossa. Lisätietoa työkyvyttömyystuesta löydät NAV:n verkkopalvelusta.

Perhe-eläke

Norjan perhe-eläkettä (gjenlevendepensjon) voidaan maksaa nais- ja miesleskelle, avopuolisolle, rekisteröidyn parisuhteen osapuolelle, edunjättäjän lapselle, entiselle aviopuolisolle ja joissakin tapauksissa myös muulle edunjättäjää hoitaneelle lähiomaiselle. Eläkkeet ovat tulo- ja tarveharkintaisia.

Lapseneläkettä (barnepensjon) voidaan maksaa alle 20-vuotiaalle lapselle. Vanhemman työtapatur-masta aiheutuneen kuoleman johdosta lapseneläkettä maksetaan 21-vuotiaaksi asti, jos eläke on myönnetty ennen vuotta 2024. Alle 20-vuotiaat lapset, joille on myönnetty lapseneläke aiemman lainsäädännön mukaan 18-vuotiaaksi asti, saavat eläkkeen takaisin maksuun vuoden 2024 alusta alkaen (jolloin eläkkeen maksu päättyy 20 vuoden iässä).

Eläkkeen maksaminen

Eläke maksetaan pankkitilille kerran kuussa. Eläkkeiden kuukausittaiset maksupäivät löytyvät NAV:in verkkopalvelusta. Maksutiedot ovat saatavilla sähköisesti Ditt NAV -palvelussa osoitteessa nav.no/dittnav.

Eläkkeiden indeksikorotus tehdään vuosittain toukokuun alussa.

Ditt NAV – nav.no

Verotus

Norja verottaa ulkomaille maksamiaan eläkkeitä. Lisätietoa Norjan eläkkeen verotuksesta Suomessa saat Verohallinnosta.

Lisätietokyselyt asiakkaille

NAV lähettää useimmiten vanhuuseläkkeen ja työkyvyttömyystuen hakijoille kyselyitä hakijan omista ja puolison tuloista sekä lapsen elatusvelvollisuudesta ja mahdollisista tuloista. Näihin kyselyihin on syytä vastata, koska vastaamatta jättäminen yleensä estää hakemuksen käsittelyn Norjassa. Tulojen osalta mukaan voi liittää myös esim. kopiot viimeisimmistä palkkakuiteista ja verotuspäätöksestä.

Yhteystiedot

Vanhuus- ja perhe-eläkkeet
NAV Familie og pensjonsytelser
Postboks 6600
Etterstad
NO-0607 OSLO
Norge
Puh. +47 5555 3333

Työkyvyttömyyseläkkeet
NAV Arbeid og ytelser
Postboks 6600
Etterstad
NO-0607 OSLO
Norge
Puh. +47 5555 3333

www.nav.no

Portugalin eläkejärjestelmä perustuu työskentelyyn ja eläkelaitoksena toimii Instituto da Segurança Social.

Eläkearvion pyytäminen

Ennakkolaskelman omasta eläkkeestä voi pyytää suoraan Portugalin eläkelaitoksesta. Pyynnön voi tehdä Portugalin eläkelaitoksen sivustolta löytyvällä lomakkeella. Katso tarkemmat ohjeet pyynnön tekemiseen tämän sivuston Ohjeita ulkomaan eläkkeen hakemiseen -osiosta.

Siirry sivulle Ohjeita ulkomaan eläkkeen hakemiseen

Lomake Portugalin eläkelaskelman pyyntöön

Eläkehakemuksen liitteet

Portugalin eläkettä haettaessa eläkehakemuksen liitteellä U tulisi ilmoittaa mahdollisimman tarkat tiedot työskentelystä Portugalissa ja mahdollinen portugalilainen vakuutusnumero (número de beneficiário da segurança social portuguesa). Kopiot työskentelyyn liittyvistä dokumenteista ja portugalilaisesta henkilöllisyystodistuksesta tai passista on hyvä liittää hakemukseen.

Vanhuuseläke

Vanhuuseläkkeen (pensão de velhice) ikää on nostettu Portugalissa elinajanodotteen mukaisesti vuodesta 2015 alkaen. Vuosina 2023–2024  eläkeikä on sekä naisilla että miehillä 66 vuotta ja 4 kuukautta. Vanhuuseläkkeen rinnalla voi tehdä töitä.

Työkyvyttömyyseläkkeen jälkeistä vanhuuseläkettä ei tarvitse erikseen hakea, vaan se muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi, kun eläkkeensaaja täyttää 65 vuotta.

Työkyvyttömyyseläke

Portugalista voi tietyin edellytyksin saada maksuun työkyvyttömyyseläkkeen (pensão de invalidez) osittaisena tai täytenä. Täydellisesti työkyvyttömänä pidetään työntekijää, jonka työkyvyttömyyden katsotaan olevan pysyvää ja lopullista kaikenlaiseen työhön aina 65-vuotiaaksi asti.

Täyden työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla ei saa tehdä töitä.

Perhe-eläke

Perhe-eläkettä (pensão de sobrevivência) voidaan myöntää mies- tai naispuoliselle leskelle ja edunjättäjän lapselle sekä entiselle puolisolle, jolle edunjättäjä maksoi elatusapua. Perhe-eläkettä voidaan tietyin edellytyksin maksaa myös edunjättäjän avopuolisolle, vanhemmille tai muille lähiomaisille.

Lapseneläkettä voidaan maksaa alle 18-vuotiaalle lapselle, alle 25-vuotiaalle päätoimisesti opiskelevalle tai alle 27-vuotiaalle jatko-opiskelijalle sekä työkyvyttömälle lapselle ilman ikärajoitusta.

Eläkkeen maksaminen

Portugalin eläkkeet maksetaan 13 kertaa vuodessa. Eläkkeensaajille maksetaan kuukausieläkkeen lisäksi lisämaksuina lomaraha ja jouluraha. Lomaraha maksetaan heinäkuussa, ja jouluraha on jaettu 12 osaan ja se maksetaan kuukausieläkkeiden mukana.

Suomeen eläke maksetaan yleensä shekkeinä. Portugalin eläkelaitos ohjeistaa hakemaan eläkkeen maksua pankkitilille erillisellä lomakkeella.

Yhteystiedot

Instituto da Segurança Social
Centro Nacional de Pensoes
Av 5 de Outubro, 175, 1069–45 LISBOA
PORTUGAL
Puh. +351 300 502 502
www.seg-social.pt

 

Puolan eläketurva perustuu työntekoon. Lakisääteinen työeläkejärjestelmä kattaa palkansaajat ja yrittäjät. Eläkejärjestelmästä maksetaan vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeitä ja eläkelaitoksena toimii Zakład ubezpieczeń społecznych (ZUS). Tietyillä ammattiryhmillä on omat eläkejärjestelmänsä.

Eläkehakemus

Puolassa ei ole rekisteriä työsuhteista ajalta ennen vuotta 1999. Siksi eläkehakemuksen mukaan tulee liittää oikeaksi todistetut kopiot työtodistuksista ja/tai vakuutustodistuksesta (legitymacja ubezpieczniowa) sekä todistukset muilta mahdollisilta eläkeoikeutta kartuttavilta ajoilta (esim. opiskelutodistukset, Puolan sotilaspassi). Tarkemmat ohjeet asiakirjojen oikeaksi todistamiseen löydät Ohjeita ulkomaan eläkkeen hakemiseen -osiosta.

Siirry sivulle Ohjeita ulkomaan eläkkeen hakemiseen 

Eläkehakemuksen liitteellä U tulee ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan myös PESEL- tai NIP-numero tai Puolan passin/henkilökortin numero.

Vanhuuseläke

Puolan vanhuuseläkeikä on naisilla 60 ja miehillä 65 vuotta. Mahdollisuutta osa-aikaiseen vanhuuseläkkeeseen ei ole. Eläkkeen voi saada varhennettuna tiettyjen edellytysten täyttyessä.

Vanhuuseläkkeen myöntämisen edellytyksenä on, että Puolan vanhuuseläkeoikeuden alkaessa voimassa oleva työsuhde on katkaistu. Työsuhteen katkaiseminen koskee myös Suomessa tehtävää työtä. Työskentelyn voi aloittaa uudestaan vanhuuseläkkeen rinnalla.

Eläketurvakeskus toimittaa hakemuksen Puolan eläkeviranomaisille aikaisintaan kuukautta ennen eläkeiän täyttymistä. Jos eläkehakemus lähetetään aikaisemmin, hakemus hylätään.

Työkyvyttömyyseläke

Täyden työkyvyttömyyseläkkeen (Renta z tytułu niezdolności do pracy) vaatimuksena on työkyvyttömyys kaikkeen työhön. Työkyvyttömyyseläke voidaan maksaa myös osaeläkkeenä.

Työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla työskentely voi johtaa eläkkeen määrän pienenemiseen tai eläkkeen lakkauttamiseen.

Työkyvyttömyyseläke muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi, kun vanhuuseläkeikä täyttyy.

Perhe-eläke

Perhe-eläkettä (Renta rodzinna) voidaan maksaa tietyin ehdoin nais- ja miesleskelle ja lapselle. Myös muille henkilöille voidaan maksaa perhe-eläkettä, jos edunjättäjä elätti heitä ennen kuolemaansa.

Lapseneläkkeeseen ovat oikeutettuja alle 16-vuotiaat lapset. Lapseneläkettä voidaan maksaa opiskelun perusteella 25 vuoden ikään asti.

Elossaolotodistus

Puolan eläkelaitos ZUS lähettää eläkkeensaajalle kerran vuodessa täytettäväksi todistuksen elossa olosta ja asuinpaikasta (Poświadczenie życia i zamieszkania). Elossaolotodistus tulee palauttaa Puolaan asuinmaan viranomaisen (esimerkiksi Digi- ja väestötietovirasto tai Kela) tai Puolan suurlähetystön leimalla varustettuna. Jos elossaolotodistusta ei palauteta ZUS:lle, eläkkeen maksu katkeaa.

Olosuhdemuutokset

Eläkkeensaajan on ilmoitettava olosuhteissa tapahtuvista muutoksista (esimerkiksi osoitteen ja tilinumeron) sekä työtuloista Puolan eläkelaitokselle ZUS:lle. Työtulot voivat vähentää Puolan leskeneläkettä, työkyvyttömyyseläkettä, ja varhennettua vanhuuseläkettä.

Elossaolotodistus ja tietoa olosuhdemuutosten ilmoittamisesta

Yhteystiedot

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (ZUS)
ul. Matejki 22
70-530 Szczecin
POLAND
Puh. +48 225 601 600
www.zus.pl

Ranskan eläketurva perustuu ensisijaisesti työntekoon. Eläkejärjestelmä koostuu useista rinnakkaisista perusjärjestelmistä ja pakollisista lisäeläkejärjestelmistä. Ranskassa ei ole asumisperusteista eläketurvaa.

Lisäeläkkeet

Ranskan lakisääteiset lisäeläkkeet kuuluvat EU:n sosiaaliturva-asetusten piiriin. Eläketurvakeskus (ETK) välittää eläkehakemukset myös lisäeläkkeen osalta Ranskaan. Lisäeläkejärjestelmästä myönnetään vain vanhuus- ja perhe-eläkkeitä.

Yksityisen sektorin lisäeläkkeitä hallinnoivat ARRCO ja AGIRC, joiden alaisuuteen kuuluu suuri joukko laitoksia. Muita lisäeläkelaitoksia ovat mm. julkisen sektorin IRCANTEC ja lentohenkilöstön CRPN.

Eläkearvion pyytäminen

Voit pyytää ennakkoarvion karttuneesta eläkkeestä kirjallisesti, ensisijaisesti siitä paikalliskassasta, jossa olet ollut vakuutettuna viimeksi Ranskassa työskennellessäsi. Jos et tiedä, missä paikalliskassassa olet viimeksi Ranskassa ollut vakuutettuna, voit lähettää arviopyynnön Carsat Pays de la Loireen, josta se toimitetaan edelleen oikeaan kassaan.

Eläkehakemuksen lisätiedot

Ranskan eläkelaitos saattaa eläkehakemuksen yhteydessä pyytää sinulta virkatodistusta, josta käy ilmi vanhempiesi nimet. Usein eläkkeenhakijalta pyydetään myös ”relevé d’identité bancairea” (RIB), eli pankin antamaa vahvistusta tilitiedoista.

Vanhuuseläke

Ranskan alin lakisääteinen vanhuuseläkeikä on 62 vuotta. Alin vanhuuseläkeikä nousee asteittain 1.9.1961 jälkeen syntyneillä 64 vuoteen 1.9.2023 alkaen. Eläkkeen voi saada täysimääräisenä alimmasta vanhuuseläkeiästä, jos vakuutusaikaa eli työvuosia on riittävästi. Jos työvuosia ei ole riittävästi, eläkkeeseen voidaan tehdä varhennusvähennys. Täyden eläkkeen saa 65-vuotiaana riippumatta siitä kuinka paljon työvuosia on kertynyt. Tämä ikä nousee asteittain 65 vuodesta 67 vuoteen. Tarkempaa tietoa eläkeiästä saat Ranskan eläkelaitoksesta CARSAT Pays de la Loire.

Työkyvyttömyyseläkkeen jälkeistä vanhuuseläkettä (pension / retraite de vieillesse) on haettava uudella hakemuksella ikäluokan alimmasta vanhuuseläkeiästä. Työkyvyttömyyden perusteella myönnetty vanhuuseläke myönnetään täysimääräisenä ilman varhennusvähennystä.

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläke (pension / retraite d’invalidité) voidaan myöntää, jos on menettänyt vähintään 2/3 työkyvystä.

Perhe-eläke

Leskeneläke (pension / retraite de réversion) voidaan myöntää 55 vuotta täyttäneelle aviopuolisolle tai entiselle puolisolle. Rekisteröidyt parisuhteet rinnastetaan avioliittoon. Alle 55-vuotiaalle leskelle voidaan myöntää kahdeksi vuodeksi määräaikainen leskenetuus (allocation veuvage). 50 vuotta täyttäneelle leskelle leskenetuutta (allocation veuvage) voidaan maksaa siihen asti, kun oikeus leskeneläkkeeseen alkaa 55-vuotiaana.

Lesken omat tulot vaikuttavat leskeneläkkeen määrään.

Ranskassa ei ole lapseneläkkeitä paitsi täysorvoille. Lisätietoa lapsen perhe-etuuksista Ranskassa saat Kelasta.

Eläkkeen maksaminen

Eläkkeet maksetaan tilille kerran kuukaudessa (pääsääntöisesti 9.-13. päivä).

Työkyvyttömyyseläkkeensaajana sinun on täytettävä säännöllisin väliajoin Ranskan eläkelaitoksen lähettämä tulokysely. Saatat joutua vastaamaan myös muihin olosuhdeselvityksiin.

Elossaolotodistus

Ranskan eläkelaitos lähettää eläkkeensaajalle kerran vuodessa elossaolotodistuksen, johon tarvitaan viranomaisen (esim. Digi- ja väestötietovirasto tai Kela) allekirjoitus ja leima sekä eläkkeensaajan oma allekirjoitus. Jos elossaolotodistusta ei palauteta Ranskan eläkelaitokselle, eläkkeen maksu katkeaa.

Yhteystiedot

Vanhuus- ja perhe-eläkkeet

CARSAT Pays de la Loire
2 place de Bretagne
44932 Nantes Cedex 9
FRANCE
Puh. +33 97 11 03 960
www.carsat-pl.fr 

Työkyvyttömyyseläkkeet (alle 62-vuotiaiden)

Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France
17-19 avenue de Flandre
75954 Paris Cedex 19
FRANCE
Puh. +33 1 40 05 32 64
Faksi +33 1 40 34 24 41
www.cramif.fr

Lisäeläkkeet

ARRCO/AGIRC
16-18, rue Jules César
75592 Paris Cedex 12
FRANCE
Puh. +33 1 71 72 12 00
www.arrco.fr

 

 

Romanian työeläkejärjestelmä kattaa palkansaajat ja yrittäjät. Tietyillä ammattiryhmillä on omat ammattikohtaiset eläkejärjestelmät.  Romaniassa ei ole asumisperusteista vähimmäiseläkettä.

Eläkehakemuksen liitteet

Eläkehakemuksen liitteenä tulee toimittaa Romanian työkirja (Carnet de munca) tai vastaavat työtodistukset. Asiakirjojen ei tarvitse olla alkuperäisiä, mutta kopioiden tulee olla oikeaksi todistettuja. Tarkemmat ohjeet asiakirjojen oikeaksi todistamiseen löydät Ohjeita ulkomaan eläkkeen hakemiseen -osiosta.

Vanhuuseläke

Miesten vanhuuseläkeikä on vuodesta 2015 alkaen 65 vuotta. Naisten eläkeikä nousee asteittain 63 vuoteen 2030 mennessä. Vanhuuseläke voidaan myöntää myös alemmasta eläkeiästä tietyille ammattiryhmille. Tarkempaa tietoa naisten eläkeiästä saat Romanian eläkelaitoksesta tai Eläketurvakeskuksesta.

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää, jos työkyky on pysyvästi alentunut vähintään 50%. Eläkkeen rinnalla voi työskennellä tietyin edellytyksin työkyvyttömyyden asteesta riippuen. Työskentelystä tulee ilmoittaa Romanian eläkelaitokselle. Työkyvyttömyyden jatkumista seurataan vuosittain tai puolivuosittain vanhuuseläkeikään asti.

Perhe-eläke

Perhe-eläkettä voidaan tietyin edellytyksin maksaa edunjättäjän leskelle ja lapsille.

Lapseneläkettä voidaan maksaa alle 16-vuotiaalle lapselle tai alle 26-vuotiaalle opiskelevalle lapselle. Vammaiselle lapselle eläke voidaan maksaa ilman yläikärajaa.

Eläkkeen maksaminen

Romanian eläkkeet maksetaan tilille Suomeen. Lakisääteiset eläkkeet ovat veronalaista tuloa Romaniassa. Lisätietoa Romanian eläkkeen verotuksesta Suomessa saat Verohallinnosta.

Elossaolotodistus

Romanian eläkelaitos lähettää vuosittain eläkkeensaajalle täytettäväksi lomakkeen, jota kutsutaan myös elossaolotodistukseksi (Certificat de viață).

Täytä ja palauta lomake annettujen ohjeiden mukaisesti. Romanian paikallinen eläkeviranomainen täyttää lomakkeen kohdan A, eläkkeensaaja täyttää kohdan B ja suomalainen viranomainen (Digi- ja väestötietovirasto tai Kela) täyttää kohdan C. Jos lomaketta ei palauteta täytettynä Romanian eläkelaitokselle, eläkkeen maksu katkeaa.

Yhteystiedot

Casa Judeteana de Pensii Harghita
Strada Kossuth Lajos 94
Miercurea Ciuc 530003
Jud. Harghita
ROMANIA
www.cjphr.ro

Ruotsin lakisääteinen vanhuuseläkejärjestelmä muodostuu ansioperusteisesta työeläkkeestä ja sitä täydentävästä, vähimmäisturvan takaavasta takuueläkkeestä.

EU-tuomioistuin teki joulukuussa 2017 päätöksen, jonka mukaan Ruotsin takuueläke (garantipension) luokitellaan sellaiseksi vähimmäisetuudeksi, jota voidaan maksaa vain Ruotsissa asuville. Lakimuutoksen johdosta takuueläkettä ei makseta ulkomailla asuville enää 1.1.2023 alkaen. Muutos koskee niitä henkilöitä, jotka ovat syntyneet vuonna 1938 tai myöhemmin.

Osa ansioperusteisesta työeläkkeestä koostuu rahastoeläkkeestä. Rahastoeläkettä on karttunut vain, jos on ansainnut työeläkevakuutettuja tuloja Ruotsissa 1.1.1995 alkaen.

Ruotsissa on myös työmarkkinasopimuksiin perustuvia, pakollisia lisäeläkejärjestelmiä.

Lisätietoa Ruotsin eläkejärjestelmästä suomeksi – pensionsmyndigheten.se

Eläkearvio

Vanhuuseläkkeen ennakkoarviota voi pyytää kirjallisesti Ruotsin vanhuuseläkkeistä vastaavasta laitoksesta Pensionsmyndighetenistä. Omia eläketietojaan pääsee katsomaan myös Pensionsmyndigheten.se tai Minpension.se -verkkosivuilla, mutta sisäänkirjautumiseen vaaditaan Suomen pankkitunnistautumisen kaltaista Ruotsin kansallista vahvaa sähköistä tunnistautumista (BankID).

www.Minpension.se

Tunnistautuminen Ruotsin sähköisiin palveluihin BankID:n avulla on mahdollista niille, joilla on Ruotsin henkilötunnus sekä ruotsalainen pankkitili. Jos ruotsalaista pankkitiliä ei ole ja haluaa BankID-tunnistautumisen käyttöönsä, täytyy pankkitili käydä avaamassa henkilökohtaisesti ruotsalaisessa pankissa. Muut Ruotsissa käytössä olevat tunnistautumistavat (Freija eID+ ja Forgeign eID) eivät toimi Suomessa.

Pensionsmyndigheten.se-verkkosivujen Skicka e-post -toiminnon kautta on myös mahdollista lähettää Ruotsin eläkeviranomaiselle kysymyksiä ja viestejä.

Skicka e-post | Pensionsmyndigheten

Vanhuuseläke

Ruotsissa ei ole erikseen määrättyä eläkeikää, joten eläkettä on haettava itse haluamastaan ajankohdasta. Huomioi, että Ruotsin vanhuuseläkettä ei myönnetä takautuvasti, vaan se voidaan myöntää alkamaan aikaisintaan sen kuukauden alusta, jona hakemus on jätetty.

Voit saada ansioperusteista vanhuuseläkettä (inkomstpension) eli työeläkettä aikaisintaan 62-vuotiaasta (vuodesta 2023 alkaen 63-vuotiaasta). Eläkeikä on ollut nousussa vuodesta 2020 alkaen. Eläkeikä on määritelty siten, että vuosina 1961 ja 1962 syntyneiden alin eläkeikä on 63 vuotta ja vuosina 1963 ja 1964 syntyneiden 64 vuotta. Tämän jälkeen eläkeikä sidotaan Ruotsin keskimääräiseen eliniän odotteeseen.

Mitä myöhemmin jäät eläkkeelle, sitä suuremman eläkkeen saat. Eläkkeen alkamishetkellä koko työuran aikana ansaittu eläke jaetaan niin monelle vuodelle kuin henkilöllä tilastollisesti oletetaan olevan elinikää jäljellä. Mitä nuorempana siis siirtyy eläkkeelle, sitä pidempään keskimäärin ehtii olla eläkkeellä, jolloin vastaavasti myös eläkkeen määrä kuukaudessa jää pienemmäksi.

Ruotsin ansioperusteista vanhuuseläkettä täydentää asumisperusteinen takuueläke (garantipension), joka määräytyy Ruotsissa asutun ajan perustella. Lakimuutoksesta johtuen takuueläkettä ei makseta ulkomailla asuville enää 1.1.2023 alkaen.

Muutos koskee niitä henkilöitä, jotka ovat syntyneet vuonna 1938 tai myöhemmin. Ruotsista ulkomaille maksussa olevat takuueläkkeet lakkaavat 1.1.2023 lukien. Uusia takuueläkkeitä ei myönnetä enää 1.10.2022 alkaen.

Takuueläkkeen maksu jatkuu 1.1.2023 jälkeen niillä henkilöillä, jotka ovat syntyneet vuonna 1937 tai sitä aiemmin.

Lakimuutos ei vaikuta Ruotsin lakisääteiseen työeläkkeeseen (inkomst-, tilläggs- ja premiepension) ja työmarkkinasopimuseläkkeisiin (avtals- och tjänstepension).

Ruotsin sairauskorvaus ei muutu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi, vaan vanhuuseläkettä on aina erikseen haettava. Sairauskorvausta maksetaan siihen saakka, kunnes täyttää ikäluokkansa vanhuuseläkeiän (syntymäpäivää edeltävän kuukauden loppuun). Vanhuuseläkeikä on vuonna 1957 ja sitä ennen syntyneillä 65, vuosina 1958 ja 1959 syntyneillä 66 ja vuonna 1960 tai myöhemmin syntyneillä 67. Vanhuuseläkettä kannattaa hakea noin 6 kuukautta ennen sairauskorvauksen päättymistä.

Työkyvyttömyyseläke

Ruotsissa työkyvyttömyyseläkettä vastaavia etuuksia ovat sairaus- ja aktivointikorvaus (Sjuk- och aktivitetsersättning – SA).

Määräaikaista aktivointikorvausta voidaan maksaa 19–29-vuotiaalle ja pysyvä sairauskorvaus 19–65-vuotiaalle. Työkyvyn tulee olla sairauden tai vamman johdosta alentunut vähintään ¼ suhteessa kaikkiin työmarkkinoilla oleviin töihin.

Pysyvää sairauskorvausta voidaan maksaa vain, jos työkyvyn alenema on pysyvä ja kaikki työhönpaluun mahdollisuudet on tutkittu. Sairauskorvaushakemuksen ratkaisemiseksi Försäkringskassan tarvitsee lääkärin kannanoton useisiin työkykyä kartoittaviin kysymyksiin. Voit toimittaa kysymykset omalle lääkärillesi jo siinä vaiheessa, kun tiedät hakevasi työkyvyttömyyseläkettä myös Ruotsista.

Ohjeistus lääkärille (Sickness compensation in Sweden)

Ruotsin sairauskorvauksen saamisen edellytyksiä on 1.9.2022 alkaen kevennetty 60 vuotta täyttäneiden henkilöiden osalta. Heidän työkykyään arvioidaan suhteessa normaaliin työhön, josta heillä on kokemusta viimeisten viidentoista vuoden ajalta, tai muihin sopiviin tarjolla oleviin töihin. Alle 60-vuotiaiden kohdalla työkykyä arvioidaan edelleen suhteessa kaikkiin työmarkkinoilla oleviin töihin.

Sairaus- ja aktivointikorvausta täydentää takuukorvaus (garantiersättning), joka määräytyy Ruotsissa asutun ajan perusteella. Ansioperusteinen sairaus- ja aktivointikorvaus vähentää takuukorvausta ja kun se ylittää tietyn, vuosittain vahvistettavan ylärajan, ei takuukorvausta jää enää maksettavaksi.

Lisätietoa Ruotsin työkyvyttömyyseläkkeen säännöksistä saat parhaiten Försäkringskassanista, joka maksaa ja myöntää Ruotsin työkyvyttömyyseläkkeet.

Lisätietoa sairaus- ja aktivointikorvauksesta suomeksi – försäkringskassan.se

Perhe-eläke

Perhe-eläkettä (efterlevandepension) voidaan myöntää tietyin edellytyksin leskeneläkkeenä (änke- tai omställningspension) leskelle ja lapseneläkkeenä (barnpension) alle 18-vuotiaille lapsille. Myös avopuoliso voi olla oikeutettu perhe-eläkkeeseen, jos hän on ollut aiemmin naimisissa edunjättäjän kanssa tai hänellä on yhteisiä lapsia edunjättäjän kanssa.

Jatkettua lapseneläkettä (förlängd barnpension) voidaan maksaa tietyin edellytyksin opiskelevalle lapselle sen vuoden kesäkuuhun, jona lapsi täyttää 20 vuotta.

Lakimuutoksesta johtuen lesken asumiseen perustuvaa takuueläkeosuutta (garantipension till omställningspension) ei makseta Ruotsin ulkopuolelle enää 1.1.2023 alkaen. Jos sinulla on oikeus tähän etuuteen syyskuussa 2022, voit saada sitä vuoden 2022 loppuun asti.

Lakimuutos ei koske leskeneläkkeen lisäksi maksettavaa takuueläkeosuutta (garantipension till änkepension). Sen maksaminen jatkuu normaalisti.

Lisätietoa perhe-eläkkeistä suomeksi – pensionsmyndigheten.se

Lisäeläkejärjestelmä

Työmarkkinaeläkkeet (avtals- och tjänstepensioner) kattavat noin 90 prosenttia palkansaajista. Ne eivät kata yrittäjiä eivätkä freelancereita. Työmarkkinaeläkejärjestelmistä maksetaan lakisääteisiä eläkkeitä täydentäviä työmarkkinaeläkkeitä sekä muuta täydentävää sosiaaliturvaa.

Ruotsin neljä suurinta työmarkkinaeläkejärjestelmää ovat yksityisen sektorin toimihenkilöiden työmarkkinaeläkejärjestelmä ITP (industrins och handelns tillägspension för tjänstemän) ja työntekijöiden työmarkkinaeläkejärjestelmä SAF-LO (Avtalspension SAF-LO) sekä julkisen sektorin PA16 tjänstepension ja kuntien KAP-KL -työmarkkinaeläkejärjestelmä, jotka kattavat noin 80 prosenttia palkansaajista.

Jos haluat eläkkeesi maksuun lisäeläkejärjestelmästä, sinun on oltava itse yhteydessä kyseiseen eläkelaitokseen.

Lisätietoa Ruotsin työmarkkinaeläkkeistä suomeksi – pensionsmyndigheten.se

Eläkkeen maksaminen

Eläke maksetaan tilille kerran kuussa (17.–20. päivä).  Eläke on mahdollista maksaa myös Ruotsissa olevalle tilille.

Eläke, joka on 200 Ruotsin kruunua kuukaudessa tai sen alle, maksetaan pääsääntöisesti kahtena kertasuorituksena vuodessa (kesä- ja joulukuussa).

Verotus

Ruotsi perii veroa eläkkeistä. Verotuspäätöksen antaa Skatteverket. Verotuskäytäntö on muuttunut 1.6.2020. Suomeen maksettavaa eläkettä voidaan verottaa eri tavoin riippuen siitä, mitä eläkettä Ruotsista maksetaan, mikä on eläkkeensaajan ikä ja milloin eläkepäätös on annettu.

Lisätietoa Ruotsin eläkkeen verotuksesta saat Skatteverketin Tukholman toimistosta.

Lisätietoa Ruotsin verotuksesta suomeksi – skatteverket.se

Yhteystiedot

Vanhuuseläkkeet ja perhe-eläkkeet

Pensionsmyndigheten
​SE-839 77 Östersund
SVERIGE

Puh. ​+46 498 200 700
​Faksi ​+46 10 454 3480

​​Tulkkipalvelu +46 771 776 802, torstaisin klo 13–15 Ruotsin aikaa (kello 14–16 Suomen aikaa)

www.pensionsmyndigheten.se 

Pensionsmyndigheten, lisätietoa suomeksi
https://www.pensionsmyndigheten.se/other-languages/suomalainen-finska

Työkyvyttömyyseläkkeet

Försäkringskassan
Box 1164
SE-62122 Visby
SVERIGE

​Puh. +46 771 524 524
Faksi ​+46 10 11 20 741

www.forsakringskassan.se

Verotus

Skatteverket
Utlandsskattekontoret
SE-106 61 Stockholm
SVERIGE
www.skatteverket.se

Puh. +46 8 564 851 60

Tietoa omasta eläkekarttumasta:
Minpension.se-palvelu
(palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista)
www.minpension.se

Saksan eläkejärjestelmä perustuu pääasiassa työskentelyyn. Eläkettä voi kertyä myös erilaisilta palkattomilta ajoilta, esimerkiksi lapsenhoitoajoilta tai vapaaehtoisesti maksetuista vakuutusmaksuista. Kaikesta työskentelystä, esimerkiksi työharjoittelusta, ei välttämättä kerry eläkeoikeutta. Avioliiton purkautuessa avioliiton aikana kertyneet eläkeoikeudet voidaan jakaa puoliksi aviopuolisoiden kesken.

Eläkearvion pyytäminen

Saksasta voi pyytää ennakkolaskelman tulevasta eläkkeestä. Laskelma tilataan kirjallisesti siitä eläkelaitoksesta, joka vastaa eläkkeestäsi Saksassa. Jos et tiedä omaa eläkelaitostasi, voit lähettää pyynnön Deutsche Rentenversicherung Nordiin.

Saksan eläkelaitokset selvittävät Saksassa työskennelleen henkilön eläkeoikeutta usein jo ennen eläkkeen alkamista. Asiakkaalta voidaan pyytää täydentäviä tietoja omasta vakuutushistoriasta, esimerkiksi opiskeluajoista.

Eläkehakemuksen liitteet

Eläkehakemukseen on hyvä liittää todistukset opinnoista, myös Suomessa suoritetuista opinnoista, sillä opiskeluaika saatetaan huomioida eläkeoikeutta määriteltäessä. Eläkehakemuksen yhteydessä Saksan eläkelaitos lähettää usein kyselyitä. Kyselyihin kannattaa vastata, sillä hakemus voidaan muuten hylätä.

Vanhuuseläke

Saksassa nostetaan vanhuuseläkeikää 65 vuodesta 67 vuoteen.  Eläkeikä nousee asteittain vuosina 1947–1963 syntyneillä, kunnes vuonna 1964 ja sen jälkeen syntyneillä eläkeikä on 67 vuotta. Voit tarkistaa oman eläkeikäsi Saksan eläkelaitoksen saksankielisten verkkosivujen eläkeikälaskurilla.

Eläkelaskuri Rentenbeginn- und Rentenhöhenrechner

Vanhuuseläkkeen voi tietyin edellytyksin saada myös varhennettuna tai sen voi hakea vasta varsinaista eläkeikää myöhemmästä ajankohdasta. Pääsääntöisesti eläkkeen varhentaminen pienentää eläkettä pysyvästi. Eläkkeen rinnalla voi työskennellä vain rajoitetusti vuosittain vaihtuvan tulorajan puitteissa.

Työkyvyttömyyseläke

Saksassa maksetaan työkyvyttömyyseläkettä sekä täytenä että osaeläkkeenä ja se voidaan myöntää jatkuvana tai määräajaksi. Määräaikainen työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää korkeintaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Saksan eläkelaitos saattaa lähettää eläkkeensaajalle lomakkeen, jolla voi hakea jatkoa määräajaksi myönnettyyn työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Saksan eläkelaitokset pyytävät usein lisätietoja terveydentilasta. Yleensä pyyntö koskee ajantasaista lääkärinlausuntoa, mikä edellyttää käyntiä lääkärin vastaanotolla.

Jatkuvana myönnetty eläke jatkuu vanhuuseläkkeeseen asti. Yleensä vanhuuseläkettä ei tarvitse enää hakea erikseen, vaan työkyvyttömyyseläke muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi.

Perhe-eläke

Leskeneläkettä voidaan maksaa aviopuolisolle ja rekisteröidylle puolisolle. Myös entisellä puolisolla saattaa olla oikeus leskeneläkkeeseen. Eläkettä maksetaan joko pienenä leskeneläkkeenä (kleine Witwen-/Witwerrente) kahden vuoden ajan tai suurena leskeneläkkeenä (grosse Witwen-/Witwerrente) toistaiseksi.  Se, kumpi myönnetään, riippuu muun muassa lesken iästä ja siitä, onko hänellä huollettavanaan alaikäinen lapsi. Eläkkeensaajan omat tulot voivat vaikuttaa eläkkeen määrään.

Lapseneläkettä maksetaan alle 18-vuotiaalle lapselle tai opiskelevalle tai työkyvyttömälle lapselle 27-vuotiaaksi asti.

Eläkkeen maksu

Eläke maksetaan pääsääntöisesti kerran kuukaudessa tilille. Jos kyseessä on pieni eläke, se maksetaan 2-4 kertaa vuodessa. Eläkkeen maksaa Deutsche Post. Mahdollisista muutoksista (esimerkiksi osoitteen tai tilinumeron muutos) tulisi ilmoittaa suoraan sekä Deutsche Postiin että eläkettä maksavalle eläkelaitokselle.

Verotus

Saksa perii eläkkeistä veroa jälkikäteen. Sinun tulee itse selvittää, tuleeko sinun tehdä veroilmoitus. Veroilmoitus tehdään Saksan Verohallinnolle verovuotta seuraavan toukokuun loppuun mennessä.

Yhteystiedot

Deutsche Rentenversicherung Nord
DE-22037 HAMBURG
DEUTSCHLAND
Puh. +49-40-5300 0
www.deutsche-rentenversicherung.de/

Virkamiehet ja toimihenkilöt

Deutsche Rentenversicherung Bund
DE-10704 BERLIN
DEUTSCHLAND
Puh. +49-30-8651
Faksi +49-30-865 272 40
www.deutsche-rentenversicherung-bund.de/

Kaivosmiehet, merimiehet ja rautatieläiset

Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
Pieperstrasse 14 – 28
DE-44781 BOCHUM
DEUTSCHLAND
Puh. vaihde +49 234 3040
Faksi +49 234 304 66050
https://www.kbs.de/DE/Home/node.html

Verohallinto

Finanzamt Neubrandenburg (RiA)
Postfach 11 01 40
DE-17041 Neubrandenburg
DEUTSCHLAND
Puh. +49 395 44222-47000
Faksi +49 395 44222-47100
www.finanzamt-rente-im-ausland.de 

 

 

Slovakiassa eläke perustuu työskentelyyn. Lakisääteinen työeläkejärjestelmä kattaa palkansaajat ja yrittäjät.

Vanhuuseläke

Slovakiassa miesten yleinen vanhuuseläkeikä on vuonna 1954 ja aiemmin syntyneillä 62 vuotta. Miesten eläkeikää nostetaan asteittain 62 vuodesta 64 vuoteen siten, että vuonna 1966 ja myöhemmin syntyneillä eläkeikä on 64 vuotta. Naisten yleinen eläkeikä on vuonna 1953 ja myöhemmin syntyneillä sama kuin miehillä, mutta lasten lukumäärä alentaa eläkeikää. Lasten lukumäärä vaikuttaa myös vuonna 1957 ja myöhemmin syntyneiden miesten eläkeikään.

Vanhuuseläkeiän voi tarkistaa Slovakian eläkelaitoksen sivuilta löytyvästä eläkeikätaulukosta tai kysyä suoraan Slovakian eläkelaitoksesta. Vanhuuseläkkeen voi saada myös varhennettuna tiettyjen ehtojen täyttyessä tai sen voi hakea vasta varsinaista eläkeikää myöhemmästä ajankohdasta.

Eläkelaitoksen sivuilta löytyvästä eläkeikätaulukosta

Työkyvyttömyyseläke

Slovakian työkyvyttömyyseläkkeitä maksetaan täytenä ja osaeläkkeenä. Täysi työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää, jos työkyky on alentunut vähintään 70 %. Osatyökyvyttömyyseläke edellyttää, että työkyky on alentunut vähintään 40 %.

Perhe-eläke

Leskeneläkettä maksetaan aviopuolisolle pääsääntöisesti vuoden ajan. Lasten lukumäärä voi pidentää aikaa. Maksamista voidaan jatkaa myös, jos leskellä on huollettavana alaikäinen lapsi, leski on työkyvytön tai saavuttanut vanhuuseläkeiän.

Lapseneläkettä maksetaan yleisen oppivelvollisuuden päättymiseen asti, yleensä korkeintaan 16-vuotiaaksi asti. Eläkkeen maksamista voidaan jatkaa 26-vuotiaaksi asti, jos lapsi opiskelee tai on työkyvytön.

Elossaolotodistus

Slovakian eläkelaitos vaatii eläkkeensaajalta kerran vuodessa viranomaisen (esim. Digi- ja väestötietovirasto tai Kela) leimalla ja allekirjoituksella vahvistaman elossaolotodistuksen. Jos elossaolotodistusta ei toimiteta Slovakian eläkelaitokseen, eläkkeen maksu katkeaa.

Slovakian elossaolotodistus 

Yhteystiedot

Sociálna poisťovňa
Social Insurance Agency
Ul. 29. augusta č. 8-10
SK – 813 63 BRATISLAVA 1
SLOVAKIA
Puh. +421 906 173 145
Sähköposti: info.english@socpoist.sk
www.socpoist.sk

 

Slovenian lakisääteinen eläketurva koostuu asumisperusteisesta kansaneläkkeestä ja ansiosidonnaisesta työeläkkeestä. Lisäksi maassa on erillinen lisäeläkejärjestelmä vaarallisissa ammateissa toimiville.

Eläkearvio

Mahdollista ennakkoarviota vanhuuseläkkeestä voi tiedustella kirjallisesti Slovenian eläkelaitoksesta. Katso tarkemmat ohjeet pyynnön tekemiseen tämän sivuston Ohjeita ulkomaan eläkkeen hakemiseen -osiosta.

Siirry sivulle Ohjeita ulkomaan eläkkeen hakemiseen

Eläkehakemuksen liitteet

Eläkehakemuksen liitteeksi tarvitaan Slovenian työkirja (delovne knjižice) tai vastaavat työtodistukset. Asiakirjojen ei tarvitse olla alkuperäisiä, mutta kopioiden tulee olla oikeaksi todistettuja. Tarkemmat ohjeet asiakirjojen oikeaksi todistamiseen löydät Ohjeita ulkomaan eläkkeen hakemiseen -osiosta.

Vanhuuseläke

Sloveniassa vanhuuseläkeoikeus riippuu iästä ja siitä, miten pitkään eläkevakuutusmaksuja on maksettu. Eläkeikä vaihtelee 60–65 vuoden välillä.

Vanhuuseläkkeen voi tietyin edellytyksin saada myös varhennettuna 60 vuoden iästä lähtien. Varhennusvähennys on 0,3 % kuukaudessa, kunnes täyttää 65 vuotta.

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää tietyin edellytyksin, jos työkyky on pysyvästi kokonaan tai osittain menetetty.

Pysyvä työkyvyttömyyseläke jatkuu koko elämän eikä sitä muunneta vanhuuseläkkeeksi.

Perhe-eläke

Leskeneläke voidaan myöntää 57 vuotta täyttäneelle leskelle. Jos leski on täysin työkyvytön tai huoltaa edunjättäjän lasta, eläke voidaan myöntää iästä riippumatta.

Lapseneläke voidaan myöntää alle 15-vuotiaalle lapselle. Työttömälle lapselle eläkettä voidaan maksaa 18– vuotiaaksi ja opiskelevalle 26-vuotiaaksi asti.

Eläkkeensaajan ilmoitusvelvollisuus

Eläkkeensaajan tulee ilmoittaa eläkettä maksavalle laitokselle kahdeksan päivän kuluessa kaikista sellaisista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa henkilön oikeuteen saada eläkettä (esim. sellaisen työsuhteen solmiminen tai yksityisen yritystoiminnan aloittaminen, jota koskee pakollinen eläke- ja työkyvyttömyysvakuutus).

Elossaolotodistus

Slovenian eläkelaitos lähettää vuosittain eläkkeensaajalle täytettäväksi lomakkeen, jota kutsutaan myös elossaolotodistukseksi. Lomake tulee täyttää ja palauttaa annettujen ohjeiden mukaisesti Slovenian eläkelaitokseen vuosittain joulukuun loppuun mennessä. Jos elossaolotodistusta ei palauteta Slovenian eläkelaitokseen, eläkkeen maksu katkeaa.

Eläkkeen maksaminen

Maksussa olevat eläkkeet tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa.

Yhteystiedot

Zavod Za Pokojininsko In Invalidsko Zavarovanje Slovenije
Pension and Invalidity Fund
Kolodvorska 15
SI – 1518 LJUBLJANA
SLOVENIA
Puh. +386 1474 5100
www.zpiz.si/

Sveitsin eläkejärjestelmä muodostuu kaikille pakollisesta lakisääteisestä yleisestä kansanvakuutuksesta ja pakollisesta työmarkkinaeläkkeestä. Kansanvakuutus koostuu maksetuista vakuutusmaksuista, ansiotyötä tekevän puolison oman maksunsa lisäksi maksamista vakuutusmaksuista, lastenhoitoajoista sekä omaishoitoajoista.

Eläkearvion pyytäminen

Ennakkoarvion Sveitsin vanhuuseläkkeestä voi pyytää Sveitsin eläkelaitoksen sivustolta löytyvällä lomakkeella. Katso tarkemmat ohjeet pyynnön tekemiseen tämän sivuston Ohjeita ulkomaan eläkkeen hakemiseen -osiosta.

Siirry sivulle Ohjeita ulkomaan eläkkeen hakemiseen

Lomakkeet vanhuuseläkkeen ennakkolaskelman pyyntöä varten:

Vanhuuseläke

Miesten vanhuuseläkeikä on 65 vuotta. Naisten eläkeikää nostetaan asteittain 64 vuodesta 65 vuoteen. Uudistus koskee vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneitä naisia. Uusi eläkeikä 65 vuotta koskee vuonna 1964 ja sen jälkeen syntyneitä naisia.

Vanhuuseläkettä (Altersrente) voi hakea kahdella vuodella varhennettuna. Vuosina 1961–1969 synty-neet naiset voivat vielä saada eläkkeen 62 vuoden iästä. Jos haet eläkettä varhennettuna, eläkehake-mus tulee jättää ennen eläkkeen alkamisajankohtaa.

Sveitsin vanhuuseläkettä voi lykätä vähintään yhdellä ja enintään viidellä vuodella. Tämän aikarajan sisällä eläke voi alkaa minkä tahansa kuukauden alusta.

Jos haluat hakea vanhuuseläkettä lykättynä, sinun on ilmoitettava asiasta Sveitsin eläkeviranomaiselle. Lykkäysilmoituksen tulee olla Sveitsissä vuoden sisällä varsinaisen vanhuuseläkeiän täyttymisestä. Jos lykkäämisestä ei ole ilmoitettu määräaikaan mennessä, eläke myönnetään varsinaisesta eläkeiästä. Jos haluat lykätä Sveitsin vanhuuseläkettä, ota yhteyttä Eläketurvakeskukseen (ETK).

Vanhuuseläkkeestä tai varhennetusta vanhuuseläkkeestä voi halutessaan nostaa vain osan maksuun, 20–80 %. Maksussa olevan eläkkeen osuutta voi nostaa kerran, minkä jälkeen on otettava koko eläke maksuun.

Työkyvyttömyyseläkkeen jälkeistä vanhuuseläkettä on yleensä haettava erikseen. Sveitsin eläkelaitos lähettää eläkkeensaajalle kirjeen, jossa kehotetaan tekemään eläkehakemus. Varhennettu vanhuuseläke muuttuu Sveitsissä automaattisesti vanhuuseläkkeeksi.

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläke (Invalidenrente) voidaan myöntää, jos työkyky on ollut vuoden ajan lähes jatkuvasti vähintään 40 prosenttia alentuneena ja työkyvyttömyys jatkuu edelleen. Työkyvyttömyyden aste määrittelee, maksetaanko hakijalle täysi työkyvyttömyyseläke vai osatyökyvyttömyyseläke.

Perhe-eläke

Perhe-eläkettä (Witwen- tai Witwerrente) voidaan maksaa tietyin edellytyksin mies- ja naisleskelle, entiselle puolisolle ja lapselle.

Lapsella on oikeus lapseneläkkeeseen (Waisenrente) 18 vuoden ikään saakka. Opiskeleva lapsi voi saada eläkkeen 25 vuoden ikään saakka.

Kyselyt

Sveitsin eläkelaitokset saattavat lähettää kyselyitä eläkehakemukseen liittyen. Kyselyihin tulisi vastata annetussa määräajassa (usein 30 päivää). Jos Sveitsin eläkelaitos ei saa vastausta määräajan kuluessa, hakemus saatetaan hylätä.

Eläkkeen maksaminen

Sveitsin eläke maksetaan pääsääntöisesti kerran kuussa tilille. Jos eläke on pieni (n. 50 CHF/kk), se maksetaan kerran vuodessa jälkikäteen tilille. Jos pienen eläkkeen haluaa maksuun kuukausittain, sitä pitää pyytää kirjallisesti Sveitsin eläkelaitoksesta.

Elossaolotodistus

Sveitsin eläkelaitos vaatii eläkkeensaajalta kerran vuodessa viranomaisen (esim. Digi- ja väestötietovirasto tai Kela) leimalla ja allekirjoituksella vahvistaman elossaolotodistuksen. Jos Sveitsin eläkelaitos ei ole saanut elossaolotodistusta takaisin 90 päivän kuluessa, eläkkeen maksu keskeytetään.

Yhteystiedot

Vanhuus- ja perhe-eläke

Schweizerische Ausgleichskasse (AHV)
Avenue Edmond-Vaucher 18
Postfach 3100
CH-1211 GENF 2
SCHWEIZ
Puh. +41 22 795 91 11
Faksi +41 22 795 97 05
www.ahv.ch/

Työkyvyttömyyseläke

IV-Stelle für Versicherte im Ausland
Postfach 3100
CH-GENF 2
SCHWEIZ
Puh.  +41 22 795 91 11
Faksi +41 58 461 99 50
www.zas.admin.ch

Pakollinen työmarkkinaeläke

Sicherheitsfonds BVG
Geschäftsstelle
Postfach 1023
CH-3000 BERN 14
SCHWEIZ
Puh.  +41 31 380 79 71
Faksi +41 31 380 79 76
www.sfbvg.ch 

 

Tanskassa lakisääteiseen eläketurvaan kuuluu asumisperusteinen kansaneläkejärjestelmä ja ATP-työeläkejärjestelmä. Ulkomaille maksettavista kansaneläkkeistä vastaa Udbetaling Danmark International Pension og Social Sikring ja työeläkejärjestelmästä ATP Livslang Pension. Kansaneläkkeen merkitys on keskeinen kokonaiseläketurvassa ja sen taso on korkea. ATP-järjestelmästä maksettavien eläkkeiden osuus kokonaiseläketurvasta on pieni.

Kansaneläkejärjestelmästä maksetaan vanhuuseläkkeitä ja työkyvyttömyyseläkkeitä. Varsinaisia perhe-eläkkeitä ei järjestelmästä myönnetä, mutta tietyin ehdoin voi saada leskeneläkettä kolmen kuukauden ajan.  ATP-järjestelmä kattaa eläkevakuutuksen vain vanhuus- ja perhe-eläkkeiden osalta. Osa työeläkkeestä saattaa koostua myös muista työmarkkinaperusteisista lisäeläkkeistä, jotka nykyään kattavat yli 80 % palkansaajista.

Tanskan eläkelaitos lähettää eläkkeenhakijoille usein lisäkyselyitä. Lisäkyselyihin vastaaminen määräajassa on tärkeää, jotta eläke voidaan myöntää.

Vanhuuseläke

Kansaneläkejärjestelmän mukainen eläkeikä nousee asteittain. 1.7.1955–31.12.1962 syntyneiden eläkeikä on 67 vuotta, 1.1.1963– 31.12.1966 syntyneiden eläkeikä on 68 vuotta ja 1.1.1967 ja siitä eteenpäin syntyneiden eläkeikä on 69 vuotta. Myöhemmin syntyneiden eläkeikää tullaan mahdollisesti nostamaan elinajanodotteen mukaisesti.

Vanhuuseläkkeen (folkepension) maksua voi halutessaan pyytää lykättäväksi, jolloin siihen tulee lykkäyskorotus. ATP-järjestelmän vanhuuseläkeikä seuraa kansaneläkejärjestelmän muutosta.

Työkyvyttömyyseläke, joka myönnetään vain kansaneläkejärjestelmästä, muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi (folkepension) henkilön täyttäessä vanhuuseläkeiän. Jos työkyvyttömyyseläkkeen saaja on myös työskennellyt Tanskassa, ATP-järjestelmän vanhuuseläkettä tulee hakea erikseen.

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläkkeitä (Førtidspension) myönnetään vain kansaneläkejärjestelmästä. Etuus voidaan myöntää yli 40-vuotiaalle, joka on pysyvästi työkyvytön kaikenlaiseen työhön eikä työkykyä voida palauttaa kuntoutuksella tai hoidolla. Alle 40-vuotiaalle etuus voidaan myöntää vain poikkeustapauksessa.

Jos vanhuuseläkeikään on aikaa korkeintaan 6 vuotta, työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää löyhemmin perustein. Udbetaling Danmark tutkii työkyvyttömyyseläkettä haettaessa mahdollisen oikeuden tähän 1.1.2020 voimaan tulleeseen uuteen eläke-etuuteen (Seniorpension).

Perhe-eläke

Tanskassa myönnetään perhe-eläkkeitä eri eläkejärjestelmistä eri perustein.

Kansaneläkejärjestelmästä ei makseta varsinaista leskeneläkettä, mutta leskelle maksetaan edunjättäjälle myönnetty eläke kolmen kuukauden ajan puolison kuolemasta (efterlevelsespension), jos molemmat avio- tai avopuolisot ovat Tanskan eläkkeen saajia.

Lapseneläkettä ei makseta kansaneläkejärjestelmästä. Kunnat voivat kuitenkin myöntää lapselle perhe-etuuden. Lisätietoa Tanskan maksamista lasten perhe-etuuksista saa Kelan perhe-etuuksia käsittelevästä vastuuyksiköstä.

Työeläkejärjestelmän ATP-järjestelmästä voidaan maksaa perhe-eläkettä leskelle ja lapsille tasasuuruisena kertasuorituksena. Perhe-eläkettä voidaan myöntää tietyin edellytyksin myös avopuolisolle.

Eläkkeen maksaminen

Tanskan eläke maksetaan joka kuukauden viimeisenä pankkipäivänä. ATP-työeläke maksetaan kertakorvauksena, jos eläkkeen määrä on pieni.

Elossaolotodistus

Tanskan eläkelaitos tarkistaa eläkkeensaajiensa henkilötiedot kerran vuodessa lähettämällä eläkkeensaajille elossaolo- ja siviilisäätykyselyn. Kyselyihin vastaaminen määräajassa on tärkeää, jotta eläkkeenmaksu ei katkea.

Verotus

Tanska verottaa kaikkia maksamiaan eläkkeitä. Eläkelaitos saa hakijan verokortin ja veroprosentin suoraan Tanskan verottajalta (SKAT). ATP:n kertakorvauksesta peritään veroa 40 %.

Yhteystiedot

Kansaneläkejärjestelmä

Udbetaling Danmark, International Pension Og Social Sikring
​Kongens Vænge 8
DK 3400 Hillerød
DANMARK
Puh. +45 70 12 80 61
www.borger.dk/

Lakisääteinen työeläkejärjestelmä

ATP
Kongens Vænge 8
DK 3400 Hillerød
DANMARK
Puh. +45 70 12 80 00
Yhteydenottolomake: www.borger.dk/Sider/ATP-kontakt.aspx
www.atp.dk

Muut linkit 

Life in Denmark, tietoa Tanskan eläkkeistä englanniksi
www.lifeindenmark.dk 

Tšekin eläketurva perustuu pääasiassa työskentelyyn. Lakisääteinen työeläkejärjestelmä kattaa palkansaajat ja yrittäjät. Eläkettä kertyy myös joiltain palkattomilta ajoilta, esimerkiksi opiskelusta ja alle 4-vuotiaan lapsen hoitoajalta.

Eläkearvio

Tšekin eläkelaitos ei pääsääntöisesti anna ennakkolaskelmia vanhuuseläkkeestä.

Vanhuuseläke

Tšekin vanhuuseläkeikä on asteittaisessa nousussa. Uudistus koskee vuonna 1936 ja sen jälkeen syntyneitä. Eläkeikää nostetaan niin, että vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä eläkeikä on 65 vuotta. Lasten lukumäärä saattaa alentaa naisten eläkeikää.

Vanhuuseläkeiän voi tarkistaa Tšekin eläkelaitoksen sivuilta löytyvästä eläkeikätaulukosta tai kysyä suoraan Tšekin eläkelaitoksesta.

Eläkeikä – Tšekin eläkelaitoksen verkkopalvelu

Vanhuuseläke voidaan joissain tapauksissa myöntää varhennettuna. Lisätietoja varhentamisen ehdoista sekä vaikutuksesta eläkkeen määrään saa Tšekin eläkelaitoksesta.

Työkyvyttömyyseläke muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi eläkkeensaajan täyttäessä vanhuuseläkeiän.

Työkyvyttömyyseläke

Tšekin työkyvyttömyyseläkettä on kolmea eri astetta. Ensimmäisen asteen työkyvyttömyyseläkkeessä työkyvyn aleneman on oltava 35–49 %, toisen asteen eläkkeessä 50–69 % ja kolmannen asteen eläkkeessä vähintään 70 %. Työkyvyn tulee olla alentunut pitkäaikaisesti.

Perhe-eläke

Perhe-eläkettä voidaan maksaa sekä mies- että naisleskelle ja lapsille. Leskeneläkettä maksetaan pääsääntöisesti vuoden ajan. Joissain tilanteissa eläkettä voidaan maksaa myös pidemmältä ajalta.

Lapseneläkettä maksetaan oppivelvollisuuden loppuun asti. Jos lapsi opiskelee tai on työkyvytön, eläkettä maksetaan 26-vuotiaaksi asti.

Elossaolotodistus

Tšekin eläkelaitos vaatii eläkkeensaajalta kerran vuodessa viranomaisen (esim. Digi- ja väestötietovirasto tai Kela) leimalla ja allekirjoituksella vahvistaman elossaolotodistuksen. Jos elossaolotodistusta ei palauteta Tšekin eläkelaitokselle, eläkkeen maksu katkeaa.

Yhteystiedot

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
The Czech Social Security Administration
Krizova 25
CZ – 225 08 PRAHA 5
CZECH REPUBLIC
Puh. 420 257 062 860
Faksi 420 257 063 360
Sähköposti: posta@cssz.cz
www.cssz.cz 

 

Unkarin työeläkejärjestelmä kattaa sekä julkisen että yksityisen sektorin palkansaajat ja yrittäjät. Rahastoeläkejärjestelmään liittyminen on pakollista alle 35-vuotiaille työmarkkinoille tuleville ja vapaaehtoista muille.

Eläkearvio

Unkarista ei ole mahdollista saada ennakkoarviota vanhuuseläkkeen määrästä. Yli 50-vuotiaan on mahdollista saada Unkarin eläkelaitoksesta vahvistettua työskentelyajat etukäteen.

Eläkehakemuksen liitteet

Eläkehakemuksen liitteenä tulee toimittaa Unkarin työkirja (Munkakönyve) tai vastaavat työtodistukset. Asiakirjojen ei tarvitse olla alkuperäisiä, mutta kopioiden tulee olla oikeaksi todistettuja. Tarkemmat ohjeet asiakirjojen oikeaksi todistamiseen löydät Ohjeita ulkomaan eläkkeen hakemiseen -osiosta.

Eläkehakemuksella tulisi ilmoittaa myös äidin tyttönimi. Äidin tyttönimeä tarvitaan, jotta mahdolliset tiedot työskentelystä löydetään arkistosta Unkarissa.

Eläkehakemuksen käsittelyn yhteydessä henkilölle annetaan yksilöivä pysyvä numero, joka ei perustu syntymäaikaan. Eläkenumero on nimeltään Nyugdíjas törzsszáma ja se on muodossa: 123-45678-9. TAJ száma on sairausvakuutusnumero ja se on muodossa: 123 456 789.

Vanhuuseläke

Unkarin vanhuuseläkkeen (öregségi nyugdíj) ikärajaa nostettiin asteittain vuosien 2012 ja 2022 välillä niin, että vuonna 1957 ja sen jälkeen syntyneillä eläkeikä on 65 vuotta. Vanhuuseläke myönnetään varhennettuna vain erityistapauksissa.

Työkyvyttömyyseläke

Unkarin eläkelaitos voi myöntää työkyvyttömälle kuntoutus- tai työkyvyttömyysetuuden (rokkantsági ellátás). Kuntoutusetuus myönnetään henkilölle, joka voidaan kuntouttaa. Työkyvyttömyysetuus myönnetään henkilölle, jota ei voida kuntouttaa tai joka saavuttaa vanhuuseläkeiän 5 vuoden sisällä.

Perhe-eläke

Unkarin perhe-eläke (hozzátartozói nyugdíj) sisältää leskeneläkkeen ja lapseneläkkeen. Leskeneläke voidaan myöntää tietyin edellytyksin edunjättäjän aviopuolisolle, entiselle aviopuolisolle tai avopuolisolle.

Lapseneläke myönnetään lapselle, joka on syntynyt edunjättäjän avioliitosta tai avoliitosta, ja joka on kasvanut samassa taloudessa. Lapseneläkettä maksetaan 16 ikävuoteen asti ja opiskelevalle lapselle 25 ikävuoteen asti

Verotus

Unkarin lain mukaan lakisääteiset ansiosidonnaiset työeläkkeet ovat verovapaita.

Elossaolotodistus

Unkarin eläkelaitos lähettää eläkkeensaajalle vuosittain täytettäväksi elossaolotodistuksen (Adategyeztetés). Elossaolotodistus tulee palauttaa Unkariin asuinmaan viranomaisen (Suomessa Digi- ja väestötietovirasto tai Kela) leimalla varustettuna. Jos elossaolotodistusta ei palauteta Unkarin eläkelaitokselle, eläkkeen maksu katkeaa.

Yhteystiedot

Vanhuus- ja perhe-eläkkeet:
Hungarian State Treasury/ MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR
Department of Pension Insurance
Fiumei út 19/A
Postiosoite: Budapest 1081, HUNGARY
Puh. +36-1-270-8001
Sähköposti: onyf@onyf.allamkincstar.gov.hu
http://www.allamkincstar.gov.hu

Työkyvyttömyyseläkkeet:
Government Office of the Capital City of Budapest / BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA
Lajos utca 160-162, Budapest 1036, Hungary
Puh. +36 1 896 7064
Sähköposti: rehab@rehab.bfkh.gov.hu
www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

Viron lakisääteinen eläkejärjestelmä koostuu asumisperusteisesta kansaneläkkeestä ja ansioperusteisesta työeläkkeestä. Eläkelaitoksina toimivat Sotsiaalkindlustusamet ja Eesti Töötukassa.

Työeläke jakaantuu ansaintaeläkkeeseen ja rahastoeläkkeeseen. Rahastoeläkejärjestelmä muuttui vapaaehtoiseksi vuonna 2021. Tätä ennen rahastoeläkejärjestelmään liittyminen oli pakollista 1.1.1983 jälkeen syntyneille. 1942–1982 syntyneillä oli mahdollista liittyä rahastoeläkejärjestelmään vapaaehtoisesti.

Kansaneläkkeeseen (Rahvapension) ovat oikeutettuja vain ne, jotka eivät saa muuta eläkettä.

Ennakkoarvion pyytäminen

Ennakkoarvion karttuneesta vanhuus- ja perhe-eläkkeestä voi pyytää Sotsiaalkindlustusametista. Ennakkoarvion laskemista varten tarvitaan kopiot työkirjasta (tööraamat) tai työtodistuksista.

Omia eläketietojaan pääsee katsomaan myös eesti.ee -verkkopalvelussa, johon sisäänkirjautumiseksi vaaditaan Virossa käytössä olevia tunnistautumismenetelmiä (ID-card, Mobile-ID tai Smart-ID).

www.eesti.ee

Eläkehakemuksen liitteet

Jos olet työskennellyt Virossa ennen vuotta 1999, Viron eläkelaitos, Sotsiaalkindlustusamet, tarvitsee eläkehakemuksen käsittelyä varten Viron työkirjan (tööraamat) tai vastaavat työtodistukset. Asiakirjojen ei tarvitse olla alkuperäisiä, kopiot niistä riittävät.

Siirry sivulle Ohjeita ulkomaan eläkkeen hakemiseen

Vanhuuseläke

Viron vanhuuseläkeikää nostetaan asteittain 65 vuoteen 2026 mennessä. Eläkeikä riippuu syntymävuodesta, esim. vuonna 1958 syntyneiden eläkeikä on 64 vuotta ja 3 kuukautta, ja vuonna 1959 syntyneiden 64 vuotta ja 6 kuukautta. Vuonna 1961 syntyneet on ensimmäinen ikäluokka, joiden eläkeikä on 65 vuotta.

Vanhuuseläkeiän voi tarkistaa Viron eläkelaitoksen, Sotsiaalkindlustusametin sivuilta löytyvästä eläkeikätaulukosta tai kysyä suoraan Virosta.

Eläkeikä – Sotsiaalkindlustusametin verkkopalvelu

Vanhuuseläkkeen voi saada varhennettuna, jolloin eläkkeeseen tehdään pysyvä varhennusvähennys. Varhennetun vanhuuseläkkeen rinnalla ei saa työskennellä. Tiettyjen edellytysten täyttyessä vanhuuseläke voidaan myöntää myös aikaisemmasta ajankohdasta ilman eläkkeeseen tehtävää varhennusvähennystä.

Myös vanhuuseläkkeen lykkääminen on mahdollista. Eläkkeeseen maksetaan tällöin lykkäyskorotus. Oikeus lykkäyskorotukseen on vain, jos toisesta maasta ei ole maksussa eläkettä.

Uusi joustava vanhuuseläke korvaa varhennetun ja lykätyn vanhuuseläkkeen asteittain 1.1.2021 alkaen. Vuosien 2021-2025 välillä on mahdollista hakea joko vanhan järjestelmän mukaista varhennettua vanhuuseläkettä tai uutta joustavaa vanhuuseläkettä. Vanhan mallista lykättyä vanhuuseläkettä voivat hakea enää ne, joiden vanhuuseläkeikä on täyttynyt viimeistään 31.12.2020.

Joustava vanhuuseläke on mahdollista ottaa maksuun varhennettuna korkeintaan viisi vuotta ennen eläkeiän täyttymistä. Vaadittu vakuutusaika on sitä pidempi, mitä aikaisemmin eläkkeen haluaa maksuun. Varhennettuun eläkkeeseen tehdään varhennusvähennys. Eläkkeen rinnalla saa työskennellä.

Joustava vanhuuseläke on sitä suurempi, mitä myöhemmin se otetaan maksuun.

1.1.2021 alkaen on myös mahdollista ottaa maksuun vain puolikas vanhuuseläke tai keskeyttää eläkkeenmaksu kokonaan ja saada keskeytettynä ollut eläke suurempana maksuun myöhemmin.

Vanhuuseläke voi alkaa aikaisintaan siitä päivästä, kun eläkehakemus on jätetty.

Vanhuuseläkehakemusten käsittelystä vastaava laitos Virossa on Sotsiaalkindlustusamet.

Työkyvyttömyyseläke (työkykyisyysetuus)

Viron työkyvyttömyyseläkkeen on korvannut 1.7.2016 alkaen työkykyisyysetuus (töövõimetoetuse).

Työkykyisyysetuushakemukset käsittelee Eesti Töötukassa. Työkykyisyysetuus myönnetään lääketieteellisin perustein, jos hakijan työkyky on alentunut Viron lain edellyttämällä tavalla. Työkykyisyysetuus on aina määräaikainen.

Työkykyisyysetuuden rinnalla on mahdollista tehdä töitä, mutta ansiot voivat vaikuttaa etuuden määrään.

1.1.2017 alkaen työkyvyttömyyseläkkeen jatkohakemukset käsitellään uuden lain mukaisina työkykyisyysetuuksina Eesti Töötukassassa.

Perhe-eläke

Perhe-eläke voidaan myöntää lapselle ja tietyin edellytyksin leskelle. Myös edunjättäjän lapsen vanhempi tai holhooja voi tietyin edellytyksin olla oikeutettu perhe-eläkkeeseen.

Lapseneläkettä on mahdollista saada 18-vuotiaaksi asti. Opiskelevalle lapselle eläkettä voidaan maksaa 24-vuotiaaksi. Eläkettä myönnettäessä kaikkien koulutusasteiden opiskelu otetaan huomioon. Todisteeksi opiskelusta käy oikeaksi todistettu kopio opiskelutodistuksesta, joka lähetetään Viron eläkelaitokseen, Sotsiaalkindlustusametiin.

Eläkkeen maksaminen

Eläke maksetaan tilille kuukausittain. Sotsiaalkindlustusametin maksama eläke voidaan anomuksesta maksaa myös puoli- tai neljännesvuosittain.

Töötukassan maksaman työkykyisyysetuuden määrä vaihtelee kuukausittain, koska etuuden määrä ilmoitetaan päivätasolla ja maksetaan kuukaudessa olevien päivien mukaan.

Verotus

Suomeen maksettavasta Sotsiaalkindlustusametin eläkkeestä peritään Virossa veroa 20%. Vero peritään henkilöiltä, jotka asuvat pysyvästi ulkomailla (eivät kuulu Viron sosiaaliturvaan). Eesti Töötukassassan maksamasta etuudesta ei peritä veroa.

Elossaolotodistus

Ulkomailla asuvien eläkkeensaajien, joiden eläkkeen maksaa Sotsiaalkindlustusamet, tulee vuosittain toimittaa Sotsiaalkindlustusametille täytetty henkilötietolomake. Tätä lomaketta kutsutaan myös elossaolotodistukseksi (Elusoleku tõend). Elossaolotodistuslomakkeen voi tulostaa Sotsiaalkindlustusametin verkkosivuilta. Eesti Töötukassa ei vaadi elossaolotodistusta.

Elossaolotodistuksen tulee olla viranomaisen (Digi- ja väestötietovirasto tai Kela) leimalla ja allekirjoituksella vahvistama ja se tulee palauttaa Sotsiaalkindlustusametiin helmikuun loppuun mennessä.

Viron elossaolotodistus

Jos elossaolotodistusta ei palauteta määräaikaan mennessä, eläkkeen maksaminen katkeaa 1.4. alkaen.

Yhteystiedot

Tietoa omasta eläkekarttumasta:
Eesti.ee-palvelun eläkelaskuri
(palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista)

Eläkelaitos

Sotsiaalkindlustusamet
Paldiski mnt 80
EE-15092 Tallinn
Estonia
Puh. + 372 612 1360
Faksi + 372 6408–155
Sähköposti info@sotsiaalkindlustusamet.ee
www.sotsiaalkindlustusamet.ee 

Eesti Töötukassa
Lasnamäe 2, 11412 Tallinn
EESTI VABARIIK
Puh. +372 669 6513
Sähköposti info@tootukassa.ee
www.tootukassa.ee/

Tietoa rahastoeläkkeestä

Pensionikeskus
www.pensionikeskus.ee

Yhdysvaltojen (USA) eläkejärjestelmä koostuu lakisääteisestä työeläkejärjestelmästä, joka on nimeltään Old Age, Survivors and Disability Program (OASDI). Lakisääteisiä työeläkkeitä hoitaa Baltimoressa sijaitseva eläkelaitos, Social Security Administration (SSA).

Yhdysvalloissa ei ole asumisperusteista kansaneläkejärjestelmää. Työnantajan järjestämä lisäeläketurva on yli puolella yksityisen sektorin työntekijöistä. Oikeus lisäeläkkeeseen tulee selvittää itse suoraan Yhdysvalloista.

Eläkearvio

Arvion tulevasta eläkkeestäsi voit tarkistaa Yhdysvaltojen eläkelaitoksen SSA:n verkkopalvelusta.

www.ssa.gov

Eläkehakemuksen kulku

Kun haet Yhdysvaltojen eläkettä, täytä Suomen eläkehakemuslomakkeen lisäksi sosiaaliturvasopimuksen mukainen lomake. Saat lomakkeen Eläketurvakeskuksesta, mutta voit myös tulostaa lomakkeen itse tämän sivuston Lomakkeet -osiosta.

Siirry sivulle Lomakkeet

Palauta lomake Eläketurvakeskukseen, josta se lähetetään tarvittavien liitteiden kanssa Yhdysvaltojen Norjan suurlähetystöön Osloon. Suurlähetystö lähettää sinulle vielä täytettäväksi varsinaiset Yhdysvaltojen eläkehakemuslomakkeet. Eläkeratkaisu tehdään Baltimoressa, Yhdysvalloissa.

Vanhuuseläke

Vanhuuseläkeikä nousee vuoteen 2027 mennessä asteittain 67 vuoteen. Eläkeikä riippuu syntymävuodesta ja on esim. vuonna 1943–1954 syntyneille 66 vuotta, vuonna 1955 syntyneille 66 vuotta ja 2 kuukautta, ja vuonna 1956 syntyneille 66 vuotta ja 4 kuukautta. Vuonna 1960 syntyneet on ensimmäinen ikäluokka, joiden eläkeikä on 67 vuotta.

Oman eläkeiän voi tarkistaa SSA:n verkkosivuilta löytyvästä taulukosta. 1.1. syntyneiden eläkeikä määräytyy edellisen vuoden mukaan.

Eläkeikätaulukko – SSA Retirement Planner

Vanhuuseläkkeen voi ottaa varhennettuna 62-vuotiaana, jolloin eläkkeeseen tehdään varhennusvähennys.  Eläkkeelle jäämistä voi lykätä enintään 70-vuotiaaksi. Eläkkeeseen maksetaan silloin lykkäyskorotusta.

Vanhuuseläke on tuloharkintainen 70 vuoden ikään saakka. Tuloharkinnassa otetaan huomioon työtulot.

Puolisolla, jolla ei ole oikeutta omaan vanhuuseläkkeeseen, maksetaan normaalissa eläkeiässä puolison eläke. Lyhentämätön eläke voidaan maksaa eläkkeellä olevan työntekijän puolisolle, iästä riippumatta, jos hän hoitaa alle 16-vuotiasta tai vammaista lasta. Myös eronneelle puolisolle voidaan maksaa puolison eläkettä, jos avioliitto kesti vähintään 10 vuotta.

Työkyvyttömyyseläkkeen jälkeistä vanhuuseläkettä ei tarvitse erikseen hakea, vaan työkyvyttömyyseläke muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi eläkkeensaajan täyttäessä vanhuuseläkeiän.

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläke maksetaan täyden työkyvyttömyyden perusteella henkilölle, joka ei lääketieteellisin perustein kykene mihinkään riittävän toimeentulon antavaan työhön. Työkyvyttömyyden tulee jatkua vähintään vuoden. Työkyvyttömyyden jatkumista tarkkaillaan määräajoin.

Perhe-eläke

Perhe-eläkkeen voi saada yli 60-vuotias tai yli 50-vuotias työkyvytön nais- tai miesleski. Edunjättäjän lapsilla, vanhemmilla ja entisellä puolisolla voi myös olla tietyin edellytyksin oikeus perhe-eläkkeeseen.

Hautausavustus maksetaan kertakorvauksena leskelle. Jos leskeä ei ole, hautausavustus voidaan maksaa perhe-eläkkeeseen oikeutetulle lapselle.

Esite Yhdysvaltojen perhe-etuuksista

Eläkkeen maksaminen

Eläkkeet maksetaan Suomeen sekillä tai tilille yhdysvaltalaiseen tai suomalaiseen rahalaitokseen.

Financial Management Service – Eläkkeiden maksuista vastaava laitos

Yhteystiedot

Social Security Administration

Social Security Administration Office On International Operations Totalization
Division of International Operations
P.O. Box 17769
Baltimore, MD 21235
USA
www.ssa.gov/ 

Yhdysvaltojen Norjan suurlähetystö Oslossa

Federal Benefits Unit
United States Embassy
PO Box 4075 AMB
0244 Oslo, NORWAY
Vaihde + 472-130-8540
Puh. +472 1 30 85 58 (federal benefits)
https://no.usembassy.gov/