Pensionerar du dig snart? Få en uppskattning om hur din pension påverkas av index med hjälp av räknarna på Arbetspension.fi

Många som står vid tröskeln av pensioneringsåldern funderar om det lönar sig att ansöka om pension innan året är slut eller att fortsätta arbeta. De förnyade pensionsräknarna erbjuder hjälp. Räkna ut indexhöjningens inverkan på din egen pension med hjälp av Arbetspension.fi:s räknare. 

Frågan om indexen berör just nu dem som planerar att ålderspensionera sig på heltid eller partiellt under år 2023 eller 2024. Työeläke.fi:s pensionsräknare och räknare för partiell ålderspension erbjuder två alternativa prisnivåer för den som pensionerar sig under det pågående året:

  • det pågående årets prisnivå 
  • en uppskattning av indexpåverkan (nominell prisnivå) 

Genom att välja uppskattning av indexinverkan (nominell prisnivå) ser du förutom den begynnande pensionen också den indexjusterade pensionsnivån år 2024, där den uppskattade ändringen i prisnivå syns. 

Du kan till exempel jämföra en pension som inleds i december med en som inleds i januari. Välj nominell prisnivå i alla räknefunktioner så att de ska vara jämförbara. 

  1. Räkna hur stor en pension som inleds i december 2023 är och hur stor den därpå följande indexjusterade pensionen i januari 2024 blir. 
  2. Räkna hur stor en pension som börjar år 2024 blir genom att flytta välja en senare pensioneringsålder i räknaren. 
  3. Jämför resultaten med varandra. 

Det indexjusterade beloppet av partiell ålderspension visas inte om ålderspensionen börjar under innevarande år eller i januari följande år, eftersom partiell ålderspension i så fall inte längre betalas följande år. 

Ponera också fördelarna med att fortsätta arbeta

Arbetspensionerna påverkas av två index, arbetspensionsindexet och lönekoefficienten. Med arbetspensionsindexet säkerställs att löpande pensioner bibehåller sin köpkraft. Lönekoefficienten påverkar nya, begynnande pensioner: med den uppräknas de inkomster som den blivande pensionären haft under sin tid i arbetet till nivån för det år då pensionen börjar. Båda indexen justeras årligen i januari. 

Indexens utveckling påverkar i någon mån när det lönar sig att inleda sin pension. I årsskiftet 2023 och 2024 är skillnaden mellan arbetspensionsindex och lönekoefficient dock låg, och tidpunkten för inledandet av pensionen har inte samma betydelse som vid förra årsskiftet. Pensionsskyddscentralen uppskattade i slutet av augusti att indexskillnaden kommer att uppgå till endast en halv procentenhet. Sannolikt kommer skillnaden mellan dem att minska ytterligare. 

När man funderar på indexens betydelse för pensionen är det också bra att tänka på nyttan av att arbeta en tid till. Det kan vara ekonomiskt lönsamt att fortsätta arbeta. Om du skjuter upp pensionen, får du en uppskovsförhöjning till din pension. Om du också fortsätter i arbetslivet, tjänar du in ny pension för arbetet. 

Social- och hälsovårdsministeriet offentliggör de fastställda pensionsindexen för år 2024 i slutet av oktober. 

Mera nyheter