Leskeneläke ja lapseneläke perheen turvana

Leskelle ja lapsille maksettava perhe-eläke turvaa toimeentulon perheenhuoltajan kuoltua. Perhe-eläkkeitä ovat leskeneläke ja lapseneläke.

Työeläkkeenä maksettavaan perhe-eläkkeeseen on tietyin edellytyksin oikeus

  • alle 18-vuotiaalla lapsella
  • leskellä ja
  • entisellä puolisolla.

Jos perheen tulot ovat pienet, Kelan perhe-eläke täydentää työeläkkeiden perhe-eläkettä. Lisätietoa Kelan perhe-eläkkeestä löydät Kelan sivuilta.

Avoliitossa olevalla ei ole leskeneläkeoikeutta. Jos 50 vuotta täyttänyt leski menee uudelleen naimisiin, ei uudesta avioliitosta synny leskeneläkeoikeutta, vaan aikaisempi maksussa oleva leskeneläke jatkuu.

Perhe-eläke alkaa kuolinpäivää seuraavan kuukauden alusta. Jos perhe-eläkkeen hakeminen viivästyy, eläkettä maksetaan korkeintaan kuuden kuukauden ajalta takautuvasti ja pätevästä syystä pidemmältäkin ajalta.

Perhe-eläkkeen uudistus vuonna 2022

Perhe-eläkkeeseen on esitetty lainmuutosta, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022. Uudistuksen myötä leskeneläkkeen kestoa rajattaisiin ja avopuolisoiden asemaa parannettaisiin. Lapseneläkettä saisi nykyistä pidempään. Muutos ei koskisi maksussa olevia eläkkeitä eikä ennen vuotta 1975 syntyneitä leskiä.

Leskeneläkkeen edellytykset

Kun puolisosi kuolee, sinulla on leskenä oikeus leskeneläkkeeseen, jos sinulla ja puolisollasi on tai on ollut yhteinen lapsi. Lisäksi edellytetään, että olitte avioliitossa puolisosi kuollessa ja avioliittonne oli solmittu ennen kuin puolisosi oli täyttänyt 65 vuotta. Lesken iällä ei ole merkitystä.

Entisenä puolisona sinulla on oikeus leskeneläkkeeseen, jos puolisollasi oli viranomaisen vahvistama velvollisuus maksaa sinulle jatkuvaa elatusapua.

Voit saada leskeneläkettä loppuelämäsi ajan. Leskeneläkkeesi päättyy kuitenkin silloin, jos solmit uuden avioliiton alle 50-vuotiaana. Tällöin sinulle maksetaan kerralla kolmen vuoden leskeneläke. Sen sijaan leskeneläkkeesi maksuun ei vaikuta se, jos menet uudelleen naimisiin yli 50-vuotiaana.

Lapsettoman lesken edellytykset leskeneläkkeeseen

Jos sinulla ja puolisollasi ei ole yhteistä lasta, sinulla on oikeus leskeneläkkeeseen kaikkien seuraavien edellytysten täyttyessä:

  • avioliittonne on solmittu ennen kuin täytit 50 vuotta ja puolisosi 65 vuotta
  • avioliittonne on jatkunut vähintään viisi vuotta ennen puolisosi kuolemaa
  • olit vähintään 50-vuotias puolisosi kuollessa tai olit saanut työeläkelakien tai kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä vähintään kolme vuotta.

Jos olet ennen 1.7.1950 syntynyt lapseton naisleski, voit saada leskeneläkkeen, vaikka avioliittonne olisi solmittu vasta 50 vuotta täytettyäsi. Edellytyksenä kuitenkin on, että avioliittonne oli solmittu ennen 1.7.1990.

Lapsen oikeus lapseneläkkeeseen

Alle 18-vuotiaalla biologisella lapsella ja adoptiolapsella on oikeus lapseneläkkeeseen, jos hänen vanhempansa kuolee. Lapseneläkkeen saa myös lesken lapsi ja adoptiolapsi, joka asui äiti- tai isäpuolensa kanssa samassa taloudessa tämän kuollessa.

Lapseneläke on tarkoitettu lapsen elättämiseen ja se lakkaa, kun lapsi täyttää 18 vuotta tai jos hänet annetaan adoptiolapseksi.

Leskeneläkkeen määrä

Leskeneläke määräytyy edunjättäjän eli kuolleen puolison ansaitseman eläkkeen mukaan ilman ylärajaa.

Jos edunjättäjä ei ollut vielä eläkkeellä, leskeneläke lasketaan sen työkyvyttömyyseläkkeen perusteella, jonka hän olisi saanut kuolinpäivänään.

Enimmillään leski voi saada puolet edunjättäjän eläkkeestä. Leskeneläkkeen määrään vaikuttavat lasten lukumäärä ja lesken omat eläkkeet tai ansiotulot. Lesken omat eläkkeet ja tulot eivät kuitenkaan vaikuta leskeneläkkeen määrään ennen kuin nuorin lapsista täyttää 18 vuotta.

Leskeneläkkeen määrään vaikuttaa lasten lisäksi myös entiselle puolisolle mahdollisesti maksettava leskeneläke.

Lesken omien tulojen vaikutus eläkkeeseen

Leskeneläkkeen määrää laskettaessa otetaan huomioon lesken oma työeläketurva. Lesken oma työeläketurva otetaan huomioon joko maksussa olevan eläkkeen suuruisena tai laskennallisena eläkkeenä, jos leski ei vielä saa omaa eläkettä. Laskennallinen eläke on eläke, jonka leski olisi saanut, jos hän olisi puolison kuollessa tullut työkyvyttömäksi.

Arvioi laskurilla lesken omien tulojen vaikutusta leskeneläkkeeseen

Lesken oma eläke/kk (brutto)

Lesken oma työeläke otetaan huomioon joko maksussa olevan eläkkeen suuruisena tai laskennallisena eläkkeenä, jos leski ei vielä saa omaa eläkettä. Laskennallinen eläke on eläke, jonka leski olisi saanut, jos hän olisi puolison kuollessa tullut työkyvyttömäksi.

Anna palkka kokonaislukuna, esim. 2500
Anna palkka kokonaislukuna, esim. 2500
Leskeneläke kuukaudessa
-

Leskeneläkkeen vähentäminen tehdään heti leskeneläkkeen alkaessa, jos leski on puolison kuollessa yli 65-vuotias tai saa työeläkettä eikä hänellä ole huollettavanaan alle 18-vuotiaita lapsia.

Jos leski on vielä työssä, eikä hänellä ole alle 18-vuotiaita lapsia, hänelle maksetaan leskeneläkettä kuusi kuukautta ilman vähennystä ns. alkueläkkeenä. Kuuden kuukauden jälkeen tehdään eläkkeen vähentäminen, jolloin lesken laskennallista eläkettä verrataan edunjättäjän eläkkeeseen.

Leskelle maksettavaa leskeneläkettä vähennetään, jos hänen oma työeläkkeensä tai laskennallinen eläkkeensä ylittää laissa säädetyn vähennyksen perusteen 732,50 euroa kuukaudessa (vuonna 2021).

Jos lesken oma eläke ylittää vähennysperusteen, leskeneläkkeestä vähennetään puolet ylittävästä määrästä.

Jos lesken oma laskennallinen työeläke poikkeaa olennaisesti hänen tosiasiallisista tuloistaan esimerkiksi työttömyyden vuoksi, voidaan vertailu tehdä hakemuksesta myös lesken tosiasiallisten tulojen perusteella.

Lapseneläkkeen määrään vaikuttaa edunsaajien lukumäärä

Lapseneläkkeen määrään vaikuttaa edunsaajina olevien lasten määrä. Jos lapsia on useita, kukin lapsi saa oman, yhtä suuren osansa lapseneläkkeestä.

Perhe-eläke prosentteina edunjättäjän eläkkeestä

Lasten lukumäärä Lesken osuus, % Lasten osuus, %
0 50
1 50 33
2 42 58
3 25 75
4 tai enemmän 17 83

Jos perheen tulot ovat pienet, Kelan perhe-eläke täydentää työeläkkeiden perhe-eläkettä. Lapsille maksetaan aina lapseneläkkeen perusmäärä. Alle 65-vuotiaalle leskelle, joka ei vielä saa eläkettä maksetaan alkueläkettä kuusi kuukautta.

Perhe-eläkkeitä maksetaan myös pakollisista liikenne- ja tapaturmavakuutuksista (LITA). Näitä eläkkeitä voidaan maksaa myös avopuolisolle. LITA-eläkkeet ovat ensisijaisia työeläkelakien mukaisiin perhe-eläkkeisiin nähden. Ne maksetaan aina ensin ja työeläkkeen määrästä vähennetään LITA-eläke.

Perheen turvaa on voitu parantaa yksityisellä eläkevakuutuksella tai henkivakuutuksella.

Perheellä voi olla oikeus perhe-eläkkeeseen myös edunjättäjän muissa EU- / ETA-maissa tai muissa sosiaaliturvasopimusmaissa tekemän työn perusteella.

Alle 65-vuotiaan työntekijän omaiset voivat saada ryhmähenkivakuutuskorvauksen Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolista. Yrittäjän omaisilla ei vastaavaa oikeutta ole.