Pension för socialförsäkringsförmåner och för vård av barn

Pension tjänas också in för vissa sociala förmåner, såsom föräldraledigheter och inkomstrelaterade arbetslöshetsperioder. Även för tid med hemvårdsstöd tjänar man in pension. Förutsättningen är att du innan pensioneringen har tjänat in arbetsinkomster under ditt arbetsliv till ett belopp på minst 17 807,01 euro (enligt nivån år 2019).

Pension på basis av inkomstrelaterade sociala förmåner tillväxer utifrån den arbetsinkomst enligt vilken beloppet på den sociala förmånen har räknats ut. Den pensionsgrundande andelen varierar mellan 55 och 117 procent av arbetsinkomsten beroende på vilken social förmån det är fråga om.

Sociala förmåner som ger pensionstillväxt är

  • inkomstrelaterad dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa
  • moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning samt särskild moderskapspenning (föräldrapenning kan också betalas till partiellt belopp eller minimibelopp)
  • vuxenutbildningsstöd
  • alterneringsersättning
  • sjukdagpenning (även partiell sjukdagpenning)
  • specialvårdspenning
  • rehabiliteringspenning
  • LITA-ersättningar för inkomstbortfall.

Grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd som betalas av FPA grundar sig inte på inkomster, och således tjänas ingen arbetspension in för dem. Förmånerna tas ändå med vid fastställandet av inkomsten för återstående tid i invalidpensionen.

Från tabellen ser du hur pension tillväxer från de allmännaste sociala förmånerna.

Situation Social förmån enligt vilken pension tjänas in Hur många procent av inkomsterna beaktas
Du blir arbetslös Inkomstrelaterad dagpenning 75 % av inkomsterna som är grund för dagpenningen
Du blir föräldraledig Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning 117 % av inkomsterna som är grund för dagpenningen
Du blir alterneringsledig Alterneringsersättning 55 % av inkomsterna som är grund för ersättningen
Du insjuknar Sjukdagpenning 65 % av inkomsterna som är grund för dagpenningen

Exempel med pension som tjänas in för inkomstrelaterad dagpenning

Du får inkomstrelaterad dagpenning för 241 dagar, och din dagpenning har fastställts utifrån en månadsinkomst på 2 474,26 euro. Den dagsspecifika förmånsgrundande inkomsten får man genom att dividera grunden för dagpenningen med talet 21,5. Som pensionsgrundande inkomst beaktas 75 procent av den förmånsgrundande inkomsten.

Du tjänar in pension
2 474,26 euro / 21,5 = 115,08 euro x 260  = 27 734,73 euro

27 734,73 euro x 0,75 x 1,5 % / 12 mån = 26 euro/mån.

Pension tjänas in för vård av barn

Som vårdare till ditt eget barn som inte fyllt 3 år tjänar du in pension för både föräldrapenningsperioder och vårdledigheter.

Under föräldradagpenningsperioden, dvs. under moderskaps- eller faderskapsledigheter, tjänar du in arbetspension enligt dina inkomster eller i själva verket för ett större belopp: i beräkningen uppräknas dina inkomster med 17 procent.

Om du inte har haft förvärvsinkomster tjänar du in pension för föräldradagpenningsperioden som om du förtjänade 741,96 euro i månaden.

Om du efter föräldrapenningsperioden stannar hemma och sköter ett barn som inte fyllt tre år, tjänar du in pension också för tiden med hemvårdsstöd. Pensionen tjänas då in enligt ett fast eurobelopp (741,96 euro/mån enligt nivån år 2019). Du tjänar in pension för vårdperioder ända till det att det yngsta barnet som vårdas hemma fyller tre år.