Sosiaalietuuksista eläkettä

Eläkettä kertyy sosiaalietuuksista, kuten vanhempainpäivärahasta ja ansiosidonnaisilta työttömyysjaksoilta. Myös kotihoidon tuen ajalta kertyy eläkettä. Edellytyksenä on, että ennen eläkkeelle jäämistä sinulla on ollut työansioita työurasi aikana vähintään 20 571,69 euroa (vuoden 2024 tasossa).

Huomioithan, että etuusansioista (eli sosiaalietuuksista) ei kerry eläkettä silloin, jos saat yhtä aikaa

 • työkyvyttömyyseläkettä
 • työuraeläkettä
 • vanhuuseläkettä tai
 • vastaavaa ulkomailta saatua eläkettä.

Ansiosidonnaisista sosiaalietuuksista eläkettä karttuu sen työansion tai sairausvakuutuslain mukaisen vuositulon perusteella, jonka mukaan kyseinen sosiaalietuus on laskettu. Se, mistä ansioiden osuudesta eläkettä karttuu, vaihtelee etuuden mukaan 55 ja 121 prosentin välillä.

Eläkettä kartuttavia sosiaalietuuksia ovat

 • ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha, myös lisäpäivät (ikäluokkasi alimpaan eläkeikään saakka)
 • raskaus-, erityisraskaus- ja vanhempainraha (vanhempainrahaa voidaan maksaa myös osittaisena)
 • aikuiskoulutustuki
 • vuorottelukorvaus
 • sairauspäiväraha, osasairauspäiväraha, tartuntatautipäiväraha
 • erityishoitoraha
 • kuntoutusraha
 • LITA-ansionmenetyskorvaukset.

Kelan maksamat peruspäiväraha ja työmarkkinatuki eivät perustu ansioihin, eikä niistä näin ollen kerry työeläkettä. Etuudet otetaan kuitenkin huomioon työkyvyttömyyseläkkeen tulevan ajan ansiota määrättäessä.

Taulukosta näet, miten yleisimmät sosiaalietuudet kasvattavat eläkettä.

Tilanne Sosiaalietuus, jonka perusteella eläke kertyy Kuinka monta prosenttia ansioista huomioidaan
Jäät työttömäksi Ansiopäiväraha 75 % päivärahan pohjana olevista ansioista
Jäät vanhempainvapaalle Raskaus-, erityisraskaus- ja vanhempainraha 121 % päivärahan pohjana olevista ansioista
Jäät vuorotteluvapaalle Vuorottelukorvaus 55 % korvauksen pohjana olevista ansioista
Sairastut Sairauspäiväraha 62 % päivärahan pohjana olevista ansioista

Esimerkki ansiopäivärahasta karttuvasta eläkkeestä

Päivärahasi on määräytynyt 2 878,91 euron kuukausiansion perusteella, jota kutsutaan myös päivärahan perusteeksi. Päiväkohtainen etuusansio saadaan jakamalla päivärahan peruste keskimääräisellä arkipäivien määrällä kuukaudessa (21,5 päivää).

2 878,91 : 21,5 = 133,90

Saat ansiopäivärahaa 241 päivältä, jolla päiväkohtainen etuusansio kerrotaan.

133,90 × 241 = 32 269,90

Eläkettä kartuttavana otetaan huomioon 75 % etuusansiosta.

32 269,90 × 75 % = 24 202,43

Eläkettä kertyy vuodessa 1,5 prosenttia tästä määrästä. Eläkkeen määrä kuukaudessa saadaan, kun saatu tulos jaetaan 12:lla.

24 202,43 × 1,5 % : 12 kk = 30,25

Sinulle kertyi ansiopäivärahasta 30,25 euroa eläkettä kuukaudessa. Työeläkkeeseen vaikuttaa myös oman ikäluokkasi elinaikakerroin, jolla karttunut eläke kerrotaan.

Kokeile laskurilla, miten perhevapaat vaikuttavat eläkekertymääsi.

Eläke perhevapaan ajalta -laskuriin