Työssä jatkaminen kannattaa

Mitä pidempään työskentelet ja myöhennät eläkkeelle siirtymistäsi, sitä suuremman työeläkkeen saat.

Vanhuuseläkettäsi korotetaan 0,4 prosentin lykkäyskorotuksella jokaiselta kuukaudelta, jolla lykkäät eläkkeelle jäämistä yli alimman eläkeikäsi. Lykkäyskorotusprosentilla korotetaan koko työuran aikaista eläkekertymää, joka on ansaittu vanhuuseläkkeen alkamista edeltävän kuukauden loppuun mennessä.

Lykkäyskorotus ei ole sidoksissa työntekoon – saat sen riippumatta siitä, työskenteletkö alimman vanhuuseläkeikäsi täytettyäsi vai et. Lykkäyskorotuksella ei ole yläikärajaa, sitä voi ansaita vaikka kuinka pitkään.

Jos työskentelet, sinulle kertyy lykkäyskorotuksen lisäksi työstä 1,5 prosenttia uutta työeläkettä, joka lasketaan vuosiansioista. Työstä kertyy eläkettä aina vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajalle, joka on noin viisi vuotta vanhuuseläkeiän yläpuolella. Senkin jälkeen voi työskennellä, esimerkiksi eläkkeen rinnalla, mutta siitä ei kerry enää uutta eläkettä.

Eläkelaskurilla voit arvioida, miten työssä jatkaminen ja eläkkeen siirtäminen vaikuttaa eläkkeeseesi.

Esimerkki lykkäyskorotuksesta

Olet syntynyt 15.6.1958 ja oma alin eläkeikäsi on 64 v, jonka täytät 15.6.2022. Jäät vanhuuseläkkeelle 1.7.2023 täytettyäsi 65 vuotta. Ajanjakso 1.7.2022—30.6.2023 on 12 kuukautta, joten lykkäyskorotus lasketaan 12 kuukaudelta eli 12 x 0,4 % = 4,8 %.

Karttuneen eläkkeesi määrä on eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden lopussa 1 650 euroa/kk.

Lykätty vanhuuseläkkeesi 1.7.2023 on 1 650 euroa + (1 650 euroa x 4,8 %) = 1 729,20 euroa/kk

Maalina tavoite-eläkeikä

Jokaiselle vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneelle ikäluokalle määritellään vanhuuseläkeiän alarajan lisäksi laskennallinen tavoite-eläkeikä. Se on hieman korkeampi kuin eläkeiän alaraja. Esimerkiksi vuonna 1955 syntyneellä se on 64 vuotta 1 kk.

Jos jää eläkkeelle tavoite-eläkeiässä, eläkettä saa sen suuruisena kuin sitä olisi alimpaan vanhuuseläkeikään mennessä karttunut ilman elinaikakerrointa. Tällöin lykkäyskorotus korvaa elinaikakertoimen eläkettä pienentävän vaikutuksen.

Laske oma eläkearviosi!

Eläkelaskurilla voit laskea arvion oman eläkkeesi suuruudesta.

Anna palkka kokonaislukuna, esim. 2500.
Alin eläkeikäsi ?

Alin eläkeikäsi kertoo aikaisimman mahdollisen ajankohdan, jolloin voit jäädä eläkkeelle.

- Eläkearviosi/kk - €/kk
Tavoite-eläkeikäsi ?

Elinikä pitenee jatkuvasti, minkä vuoksi elinaikakerroin leikkaa eläkettäsi. Tavoite-eläkeikä kertoo, kuinka pitkään sinun pitäisi lykätä eläkkeelle siirtymistä, jotta saisit eläkkeen täysimääräisenä.

- Eläkearviosi/kk - €/kk

Kokeile miten eläkkeellejäämisikä vaikuttaa eläkearvioosi.

Valittu eläkkeellejäämisikä

Valitsemasi eläkeikä on 63 vuotta ja 0 kk Arvio eläkkeestäsi - €/kk
Tietoa laskurista

Tämä laskuri laskee vain työeläkkeen määrän. Pientä työeläkettä saavan on mahdollista saada myös kansaneläkettä. Laskuri ei laske osittaista vanhuuseläkettä eikä työkyvyttömyys- tai työuraeläkettä.

Laskuri laskee eläkkeen antamasi palkan perusteella ja vuonna 2019 voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Mahdollisimman tarkan laskutuloksen saat, kun syötät laskuriin vuoden 2018 loppuun mennessä ansaitsemasi eläkkeen. Tiedon saat työeläkeotteeltasi.

Tulevaan eläkkeeseen vaikuttavat olennaisesti omien ansioidesi kehitys sekä yleinen ansio- ja hintakehitys. Laskurissa henkilön ansiot pysyvät muuttumattomina koko laskenta-ajan. Myöskään yleinen ansio- ja hintataso eivät laskurissa muutu.

Lopullinen eläkkeesi voidaan laskea vasta eläkkeelle jäädessäsi. Tällöin yleinen ansio- ja hintataso vaikuttavat eläkkeen määrään palkkakertoimen kautta. Palkkakertoimella tarkistetaan eläkkeen perusteena olevat ansiot eläkkeellejäämisvuoteen.

Eläkettä kertyy palkansaajilla 17-vuotiaasta ja yrittäjillä 18-vuotiaasta alkaen. Laskuri laskee karttuman 17-vuotiaasta alkaen. Laskuri laskee eläkekertymän sillä oletuksella, että eläkkeelle siirrytään aikaisintaan oman ikäluokan alimmassa eläkeiässä. Laskuri laskee eläkekertymää vuonna 1949 tai sen jälkeen syntyneelle. Eläkkeen voi laskea 70 ikävuoteen asti.

Laskuri laskee eläkkeen oletuksella, että laskuriin syötetty kertynyt eläke on kerrottu elinaikakertoimella, eikä se sisällä mahdollista lykkäyskorotusta.

Tavoite-eläkeikä on annettu laskurissa vuonna 1987 syntyneeseen ikäluokkaan asti. Tätä nuoremmilla tavoite-eläkeikä ylittäisi laissa säädetyn vakuuttamisvelvollisuuden ja eläkkeen kertymisen yläikärajan.

Eläkeikä- ja elinaikakerroinennusteisiin vaikuttava eliniän piteneminen perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen.

Taustatietoa termeistä ja määreistä

Alin vanhuuseläkeikä
Jokaisella syntymävuosiluokalla on oma alin vanhuuseläkeikä. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä alin vanhuuseläkeikä perustuu tämänhetkiseen ennusteeseen elinajan pitenemisestä. Ennuste perustuu Tilastokeskuksen vuoden 2018 väestöennusteeseen. Eri ikäluokkien eläkeiät löytyvät Työeläkelakipalvelusta.

Tavoite-eläkeikä
Tavoite-eläkeikä tarkoittaa ikää, jossa eläkkeeseen alimman vanhuuseläkeiän jälkeen laskettava lykkäyskorotus on yhtä suuri kuin kuukausieläkkeeseen tehtävä leikkaus elinaikakertoimen vuoksi. Tavoite-eläkeikä vahvistetaan 62 vuoden iän täyttämisvuodelle, tätä nuoremmilla ikäluokilla se on arvio.

Eläkkeen kertyminen ja vakuuttamisen yläikäraja
Vuoden 2017 alusta eläkettä kertyy 1,5 % vuosiansioista. Vuosina 2017−2025 eläkettä kertyy 1,7 % tuona aikana 53−62-vuotiaille. Jos eläke alkaa alimman vanhuuseläkeiän jälkeen, eläkkeeseen lasketaan lykkäyskorotusta 0,4 % kuukautta kohti.

Eläkkeen kertymisen ja vakuuttamisen yläikäraja nousee 68 ikävuodesta siten, että se on vuonna 1958−1961 syntyneillä 69 ja vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä 70 vuotta.

Elinaikakerroin
Kertynyt eläke tarkistetaan elinaikakertoimella, johon vaikuttaa eläkkeensaajan syntymävuosi. Elinaikakerroin vahvistetaan 62 vuoden iän täyttämisvuodelle, tätä nuoremmilla ikäluokilla se on ennuste. Ennusteet perustuvat Tilastokeskuksen vuoden 2015 väestöennusteeseen, jota on päivitetty Eläketurvakeskuksessa. Elinaikakertoimet eri ikäluokille löytyvät Työeläkelakipalvelusta.