Vad är bra att veta om arbetspensionsförsäkringen om du är lättföretagare?

  • Sysselsätter du dig själv genom att ta emot uppdrag då och då?
  • Använder du en faktureringstjänst när du fakturerar dina kunder?
  • Arbetar du som företagare men har inte ett eget företag eller ett FO-nummer?
  • Tar du emot uppdrag via en applikation eller en nättjänst?
  • Bedriver du verksamhet under beteckningen lättföretagare?

Lättföretagare, såsom också andra som arbetar på uppdragsbasis, försäkras antingen enligt lagen om pension för företagare (FöPL) eller lagen om pension för arbetstagare (ArPL).  Det är lagstadgat att teckna en arbetspensionsförsäkring.

Arbetspensionsförsäkringen är nyckeln till inkomstrelaterad social trygghet. Du tjänar in arbetspension och kan få sjukdagpenning och föräldradagpenning.

Frågor och svar om lättföretagarens pensionsskydd

Vanligtvis anses en person vara lättföretagare om hen sysselsätter sig själv, själv prissätter sitt arbete, skaffar sina kunder och sköter sin kundfakturering via en faktureringstjänst. En lättföretagare arbetar företagarmässigt och ofta utan eget företag eller FO-nummer.

Lättföretagare finns inte definierat i arbetspensionslagarna.

En lättföretagare kan vara en företagare. En lättföretagare är en företagare om hen förvärvsarbetar och det arbetet inte utförs i ett anställningsförhållande.

En lättföretagare kan vara en arbetstagare. En lättföretagare är en arbetstagare om hen utför arbete i ett anställningsförhållande.

I arbetspensionslagarna fastställs vem som är arbetstagare och vem som anses vara företagare.

Enligt ArPL är en person som utför arbete i ett anställningsförhållande en arbetstagare. Det är fråga om ett anställningsförhållande då när en person utifrån ett avtal har förbundit sig att personligen utföra arbete för en arbetsgivare under dennes ledning och övervakning mot lön och dessa kännetecken uppfylls när arbetet utförs.

För en anställning är det kännetecknande att arbetsgivaren bestämmer vad för arbete som utförs, när, var och hur det utförs. En arbetsgivare har rätt att leda och övervaka arbetet. Arbetsgivaren betalar arbetstagaren lön för arbete som utförs för arbetsgivarens räkning.

Enligt FöPL är en person företagare om hen förvärvsarbetar utan att stå i ett anställningsförhållande till en arbetsgivare.

En företagare arbetar så att säga för egen räkning. Företagaren beslutar utgångsmässigt själv vad för arbete hen utför och prissätter själv sitt arbete. Företagaren skaffar vanligtvis själv sina kunder och kommer överens om arbetet och ersättningen med dem. Ofta säljer eller marknadsför företagare sina tjänster. Företagaren har ofta ansvar för felaktigt utförda uppdrag gentemot kunden. I företagarens verksamhet kan det ingå investeringar.  I företagarens verksamhet ingår ofta företagarrisk.

När en lättföretagare är en företagare ansvarar hen själv för att ordna arbetspensionsskydd enligt FöPL åt sig själv.

När en lättföretagare utför arbete i ett anställningsförhållande och är en arbetstagare ansvarar arbetsgivaren för att ordna arbetspensionsskydd enligt ArPL till sin arbetstagare.

Det är bra om lättföretagaren reder ut hur arbetspensionsförsäkringen ska ordnas redan när hen kommer överens om arbetet med den som låter utföra arbetet. Vid behov är det bra att höra med sakkunniga inom arbetspensionsbranschen om huruvida parternas gemensamma syn på ställningen som arbetstagare eller företagare för den som utför arbetet överensstämmer med arbetspensionslagarna. Sakkunniga kan också ge råd om hur arbetet ska arbetspensionsförsäkras.

Det är en lagstadgad skyldighet att arbetspensionsförsäkra även om parterna skulle ha uppfattat skyldigheten att arbetspensionsförsäkra på ett sätt som avviker från lagen.

Råd om arbetspensionsförsäkringen ges av arbetspensionsförsäkringsbolagen och Pensionsskyddscentralen.

Inte på något sätt. Lättföretagare omfattas av samma regler för arbetspensionsförsäkring som andra företagare.

Det finns ingen speciell lag för lättföretagare, enligt vilken reglerna för arbetspensionsförsäkringen skulle avvika från det normala och vara lindrigare.

Om en person som arbetar som lättföretagare är en i lagen om pension för företagare (FöPL) avsedd företagare, omfattas hen av FöPL.

Nej, så är det inte. Om man använder en faktureringstjänst för faktureringen av ersättningen som betalas för ett arbete betyder det inte automatiskt att personen som utfört arbetet är en företagare och att det fakturerade arbetet är arbete som utförts som företagare.

Att använda flera faktureringstjänster har ingen inverkan på om den som utför arbetet ses som företagare eller arbetstagare enligt arbetspensionslagarna.

Om du är en lättföretagare som är verksam som företagare och du använder flera faktureringstjänster, är det bra om du följer med den totala faktureringen för att tillsammans med ett pensionsförsäkringsbolag kunna bedöma om villkoren för den obligatoriska FöPL-försäkringen uppfylls. FöPL-försäkringen täcker företagarens företagsverksamhet i sin helhet.

Ja, om villkoren för den obligatoriska FöPL-försäkringen uppfylls.

Informationspaket om företagarens pensionsskydd

Läs mer om företagarens pensionsförsäkring, hur storleken på arbetsinkomsten fastställs, hur pension tjänas in och pensionsavgifterna bestäms samt hur företagarens övriga sociala trygghet bestäms enligt pensionsförsäkringen.

Fler teman