Yrittäjäeläkkeen määrä ja vakuutusmaksut

Työeläkkeesi lasketaan kaikista työurasi aikaisista ansioista palkkatyössä ja yrittäjänä. Yrittäjänä toimiessa eläke karttuu YEL-vakuutuksen vuosittaisen työtulon perusteella. Eläkettä kertyy 1,5 prosenttia vuodessa.

Eläkkeen karttumisen laskukaava yrittäjillä

Poikkeuksena on vuoden 2017 alusta vuoden 2025 loppuun asti jatkuva siirtymäaika. Tällöin 53–62-vuotiaille kertyy eläkettä 1,7 prosenttia vuodessa.

Työeläkettä kertyy myös tutkintoon johtavasta opiskelusta, joistakin sosiaalietuuksista sekä alle 3-vuotiaan lapsen hoitovapaalta.

Esimerkki eläkkeen karttumisesta

Yrittäjän työtulosi on 28 000 euroa. Sinulle karttuu vuosittain eläkettä 28 000 euroa × 1,5 % ÷ 12 = 35 euroa kuukaudessa.

Jos työskentelet tällä työtulolla yrittäjänä vaikkapa 10 vuotta, karttuu sinulle noin 350 euron suuruinen kuukausieläke.

Yrittäjänä kartutetun eläkkeesi määrä muodostuu koko yrittäjätoiminnan aikaisten kokonaistyötulojen perusteella. Pohjana on vahvistettu työtulosi, mutta kokonaistyötulossa otetaan huomioon mahdolliset työeläkevakuutusmaksun joustot ylös- tai alaspäin.

On tärkeää, että YEL-työtulosi on koko ajan oikealla tasolla. Työtulon huomattava nostaminen vasta viimeisinä yrittäjävuosina ei enää oleellisesti paranna eläkkeen määrää.

Vakuutusmaksut

Mitä enemmän maksat YEL-vakuutusmaksuja, sitä suuremman eläkkeen saat.

Maksu peritään vakuutuksessa vahvistetusta työtulosta. Alle 53-vuotiaan ja yli 62-vuotiaan YEL-maksu on 24,10 % ja 53-62-vuotiaan 25,60 % vahvistetusta työtulosta vuonna 2018.

Alle 53 v. ja
väh. 63 v.
53-62 v.
24,10 % 25,60 %

Vakuutusmaksu on kokonaan verovähennyskelpoinen. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa YEL-maksun vuosittain.

Esimerkki yrittäjän vakuutusmaksusta ja siitä saatavasta vanhuuseläkkeestä

Yrittäjän työtuloksesi on vahvistettu 28 000 euroa. Alle 53-vuotiaana yrittäjänä maksat siitä YEL-maksua 24,10 % vuonna 2018.

28 000 euroa × 24,10 ÷ 100 = 6 748 euroa (noin 562 euroa kuukaudessa)

Eläkekarttumasi kyseisellä työtulolla on
28 000 euroa × 1,5 % ÷ 12 = 35 euroa kuukaudessa.

Olet syntynyt vuonna 1967, joten alin vanhuuseläkeikäsi on 65 vuotta ja 4 kuukautta. Tilastokeskuksen nykyisen elinajanodotteen mukaan ikäluokkasi ehtii olla eläkkeellä 22 vuotta ja 2 kuukautta. Tällä oletuksella 6 748 euron vakuutusmaksulla saisi yhteensä 9 310 euron vanhuuseläkkeen (35 euroa × 266 kuukautta).

Esimerkissä ei ole huomioitu rahan arvon muutoksia. Karttunut eläke tarkistetaan eläkelakien mukaisesti palkkakertoimella eläkkeelle jäämiseen asti ja sen jälkeen työeläkeindeksillä.

Aloittava yrittäjä saa alennuksen

Ensimmäistä kertaa yrittäjäksi ryhtyvänä saat YEL-maksusta 22 prosentin alennuksen neljän vuoden (48 kk) ajan. Jos yritystoimintasi kuitenkin päättyy aikaisemmin, voit käyttää jäljelle jääneen ajanjakson hyväksi toiseen yrittäjäjaksoon.

Yrittäjän työtulo joustaa

Voit kohentaa tulevaa eläkettäsi joustomallin avulla. Tämä tarkoittaa, että voit maksaa taloudellisesti hyvinä vuosina tilapäisesti 10–100 prosenttia suurempaa lakisääteistä YEL-maksua. Pienemmän vakuutusmaksun maksamisen ajalta eläkettä karttuu vastaavasti vähemmän.

Korotettua maksua saat maksaa vaikka joka vuosi, mutta alennuksen käytölle on tiukemmat rajat. Joustosta ilmoitetaan omaan työeläkelaitokseen ja se koskee aina yhtä kalenterivuotta kerrallaan. Jousto ei muuta vahvistettua työtuloasi. Se ei vaikuta myöskään Kelan myöntämiin etuuksiin.

Esimerkki joustomallin hyödyntämisestä

Yrittäjälle on vahvistettu työtuloksi 28 000 euroa/vuosi.

Jos YEL-vakuutusmaksuprosentti on 24,10, tätä vahvistettua työtuloa vastaava työeläkevakuutusmaksu on 6 748 euroa.

Yrittäjä päättää maksaa lisätyöeläkevakuutusmaksua 2 500 euroa, jolloin kokonaistyötuloksi tältä kalenterivuodelta tulee (6 748 + 2 500) ÷ 0,241 = 38 373 euroa.

Jos yrittäjä päättääkin alentaa työeläkevakuutusmaksuaan 520 eurolla eli hiukan yli 10 prosenttia, tällöin kokonaistyötulo tältä kalenterivuodelta vuodelta on (6 748 − 520) ÷ 0,241 = 25 842 euroa.

Eläkkeen perusteena oleva työtulo saadaan siis jakamalla yrittäjän maksamien vakuutusmaksujen yhteismäärä maksuprosentin sadasosalla.

Korkotekijän vuoksi tulos riippuu pienessä määrin siitä, mihin aikaan vuodesta lisämaksu on maksettu. Alkuvuodesta maksettu lisämaksu tuottaa suuremman kokonaistyötulon kuin loppuvuodesta maksettu samansuuruinen maksu.

Jos sinulla on tarve korottaa työtuloasi pysyvästi, tarkista se työeläkelaitoksesi kanssa oikealle tasolle.

Laske oma eläkearviosi!

Eläkelaskurilla voit laskea arvion oman eläkkeesi suuruudesta.

Anna palkka kokonaislukuna, esim. 2500.
Alin eläkeikäsi ?

Alin eläkeikäsi kertoo aikaisimman mahdollisen ajankohdan, jolloin voit jäädä eläkkeelle.

- Eläkearviosi/kk - €/kk
Tavoite-eläkeikäsi ?

Elinikä pitenee jatkuvasti, minkä vuoksi elinaikakerroin leikkaa eläkettäsi. Tavoite-eläkeikä kertoo, kuinka pitkään sinun pitäisi lykätä eläkkeelle siirtymistä, jotta saisit eläkkeen täysimääräisenä.

- Eläkearviosi/kk - €/kk

Kokeile miten eläkkeellejäämisikä vaikuttaa eläkearvioosi.

Valittu eläkkeellejäämisikä

Valitsemasi eläkeikä on 63 vuotta ja 0 kk Arvio eläkkeestäsi - €/kk
Tietoa laskurista

Tämä laskuri laskee vain työeläkkeen määrän.

Laskuri laskee eläkkeen annetun palkan perusteella vuoden 2018 alusta alkaen. Kertynyt eläke on vuoden 2017 loppuun mennessä ansaittu eläke. Eläke lasketaan vuoden 2018 sääntöjen mukaisesti. Tulevaan eläkkeeseen vaikuttaa olennaisesti omien ansioiden kehitys ja lopullinen eläke voidaan laskea vasta eläkkeelle jäädessä.

Eläkettä kertyy palkansaajilla 17-vuotiaasta ja yrittäjillä 18-vuotiaasta alkaen. Laskuri laskee karttuman 17-vuotiaasta alkaen

Jokaisella syntymävuosiluokalla on oma alin vanhuuseläkeikä. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä alin vanhuuseläkeikä perustuu tämänhetkiseen ennusteeseen elinajan pitenemisestä. Tämä laskuri laskee kertymän sillä oletuksella, että eläkkeelle siirrytään aikaisintaan oman ikäluokan alimmassa eläkeiässä.

Tavoite-eläkeikä tarkoittaa ikää, jossa eläkkeeseen alimman vanhuuseläkeiän jälkeen laskettava lykkäyskorotus on yhtä suuri kuin eläkkeeseen tehtävä leikkaus elinaikakertoimen vuoksi. Tavoite-eläkeikä vahvistetaan 62 vuoden iän täyttämisvuodelle, tätä nuoremmilla ikäluokilla se on arvio.

Tämä laskuri ei laske osittaista vanhuuseläkettä eikä työkyvyttömyyseläkettä.

Laskuri laskee eläkekertymää vuonna 1949 tai sen jälkeen syntyneelle. Eläkkeen voi laskea 70 ikävuoteen asti. Eläkkeen kertymisen ja vakuuttamisen yläikäraja nousee 68 ikävuodesta siten, että se on vuonna 1958−1961 syntyneillä 69 ja vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä 70 vuotta.

Vuoden 2017 alusta eläkettä kertyy 1,5 % vuosiansioista. Vuosina 2017−2025 eläkettä kertyy 1,7 % tuona aikana 53−62-vuotiaille.

Kertynyt eläke tarkistetaan elinaikakertoimella, johon vaikuttaa eläkkeensaajan syntymävuosi. Elinaikakerroin vahvistetaan 62 vuoden iän täyttämisvuodelle, tätä nuoremmilla ikäluokilla se on arvio.

Pienituloisen eläkkeensaajan on mahdollista saada kansaneläkettä.