Yrittäjäeläkkeen määrä ja vakuutusmaksut

Työeläkkeesi lasketaan kaikista työurasi aikaisista ansioista palkkatyössä ja yrittäjänä. Yrittäjänä toimiessa eläke karttuu YEL-vakuutuksen vuosittaisen työtulon perusteella. Eläkettä kertyy 1,5 prosenttia vuodessa.

Eläkkeen karttumisen laskukaava yrittäjillä

Poikkeuksena on vuoden 2017 alusta vuoden 2025 loppuun asti jatkuva siirtymäaika. Tällöin 53–62-vuotiaille kertyy eläkettä 1,7 prosenttia vuodessa.

Työeläkettä kertyy myös tutkintoon johtavasta opiskelusta, joistakin sosiaalietuuksista sekä alle 3-vuotiaan lapsen hoitovapaalta.

Esimerkki eläkkeen karttumisesta

Yrittäjän työtulosi on 28 000 euroa. Sinulle karttuu vuosittain eläkettä 28 000 euroa × 1,5 % ÷ 12 = 35 euroa kuukaudessa.

Jos työskentelet tällä työtulolla yrittäjänä vaikkapa 10 vuotta, karttuu sinulle noin 350 euron suuruinen kuukausieläke.

Yrittäjänä kartutetun eläkkeesi määrä muodostuu koko yrittäjätoiminnan aikaisten kokonaistyötulojen perusteella. Pohjana on vahvistettu työtulosi, mutta kokonaistyötulossa otetaan huomioon mahdolliset työeläkevakuutusmaksun joustot ylös- tai alaspäin.

On tärkeää, että YEL-työtulosi on koko ajan oikealla tasolla. Työtulon huomattava nostaminen vasta viimeisinä yrittäjävuosina ei enää oleellisesti paranna eläkkeen määrää.

Vakuutusmaksut

Mitä enemmän maksat YEL-vakuutusmaksuja, sitä suuremman eläkkeen saat.

Maksu peritään vakuutuksessa vahvistetusta työtulosta. Alle 53-vuotiaan ja yli 62-vuotiaan YEL-maksu on 24,10 % ja 53-62-vuotiaan 25,60 % vahvistetusta työtulosta vuonna 2019.

Alle 53 v. ja
väh. 63 v.
53-62 v.
24,10 % 25,60 %

Vakuutusmaksu on kokonaan verovähennyskelpoinen. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa YEL-maksun vuosittain.

Esimerkki yrittäjän vakuutusmaksusta ja siitä saatavasta vanhuuseläkkeestä

Yrittäjän työtuloksesi on vahvistettu 28 000 euroa. Alle 53-vuotiaana yrittäjänä maksat siitä YEL-maksua 24,10 % vuonna 2019.

28 000 euroa × 24,10 ÷ 100 = 6 748 euroa (noin 562 euroa kuukaudessa)

Eläkekarttumasi kyseisellä työtulolla on
28 000 euroa × 1,5 % ÷ 12 = 35 euroa kuukaudessa.

Olet syntynyt vuonna 1967, joten alin vanhuuseläkeikäsi on 65 vuotta ja 4 kuukautta. Tilastokeskuksen nykyisen elinajanodotteen mukaan ikäluokkasi ehtii olla eläkkeellä 22 vuotta ja 2 kuukautta. Tällä oletuksella 6 748 euron vakuutusmaksulla saisi yhteensä 9 310 euron vanhuuseläkkeen (35 euroa × 266 kuukautta).

Esimerkissä ei ole huomioitu rahan arvon muutoksia. Karttunut eläke tarkistetaan eläkelakien mukaisesti palkkakertoimella eläkkeelle jäämiseen asti ja sen jälkeen työeläkeindeksillä.

Aloittava yrittäjä saa alennuksen

Ensimmäistä kertaa yrittäjäksi ryhtyvänä saat YEL-maksusta 22 prosentin alennuksen neljän vuoden (48 kk) ajan. Jos yritystoimintasi kuitenkin päättyy aikaisemmin, voit käyttää jäljelle jääneen ajanjakson hyväksi toiseen yrittäjäjaksoon.

Yrittäjän työtulo joustaa

Voit kohentaa tulevaa eläkettäsi joustomallin avulla. Tämä tarkoittaa, että voit maksaa taloudellisesti hyvinä vuosina tilapäisesti 10–100 prosenttia suurempaa lakisääteistä YEL-maksua. Pienemmän vakuutusmaksun maksamisen ajalta eläkettä karttuu vastaavasti vähemmän.

Korotettua maksua saat maksaa vaikka joka vuosi, mutta alennuksen käytölle on tiukemmat rajat. Joustosta ilmoitetaan omaan työeläkelaitokseen ja se koskee aina yhtä kalenterivuotta kerrallaan. Jousto ei muuta vahvistettua työtuloasi. Se ei vaikuta myöskään Kelan myöntämiin etuuksiin.

Esimerkki joustomallin hyödyntämisestä

Yrittäjälle on vahvistettu työtuloksi 28 000 euroa/vuosi.

Jos YEL-vakuutusmaksuprosentti on 24,10, tätä vahvistettua työtuloa vastaava työeläkevakuutusmaksu on 6 748 euroa.

Yrittäjä päättää maksaa lisätyöeläkevakuutusmaksua 2 500 euroa, jolloin kokonaistyötuloksi tältä kalenterivuodelta tulee (6 748 + 2 500) ÷ 0,241 = 38 373 euroa.

Jos yrittäjä päättääkin alentaa työeläkevakuutusmaksuaan 520 eurolla eli hiukan yli 10 prosenttia, tällöin kokonaistyötulo tältä kalenterivuodelta vuodelta on (6 748 − 520) ÷ 0,241 = 25 842 euroa.

Eläkkeen perusteena oleva työtulo saadaan siis jakamalla yrittäjän maksamien vakuutusmaksujen yhteismäärä maksuprosentin sadasosalla.

Korkotekijän vuoksi tulos riippuu pienessä määrin siitä, mihin aikaan vuodesta lisämaksu on maksettu. Alkuvuodesta maksettu lisämaksu tuottaa suuremman kokonaistyötulon kuin loppuvuodesta maksettu samansuuruinen maksu.

Jos sinulla on tarve korottaa työtuloasi pysyvästi, tarkista se työeläkelaitoksesi kanssa oikealle tasolle.

Laske oma eläkearviosi!

Eläkelaskurilla voit laskea arvion oman eläkkeesi suuruudesta.

Anna palkka kokonaislukuna, esim. 2500.
Alin eläkeikäsi ?

Alin eläkeikäsi kertoo aikaisimman mahdollisen ajankohdan, jolloin voit jäädä eläkkeelle.

- Eläkearviosi/kk - €/kk
Tavoite-eläkeikäsi ?

Elinikä pitenee jatkuvasti, minkä vuoksi elinaikakerroin leikkaa eläkettäsi. Tavoite-eläkeikä kertoo, kuinka pitkään sinun pitäisi lykätä eläkkeelle siirtymistä, jotta saisit eläkkeen täysimääräisenä.

- Eläkearviosi/kk - €/kk

Kokeile miten eläkkeellejäämisikä vaikuttaa eläkearvioosi.

Valittu eläkkeellejäämisikä

Valitsemasi eläkeikä on 63 vuotta ja 0 kk Arvio eläkkeestäsi - €/kk
Tietoa laskurista

Tämä laskuri laskee vain työeläkkeen määrän. Pientä työeläkettä saavan on mahdollista saada myös kansaneläkettä. Laskuri ei laske osittaista vanhuuseläkettä eikä työkyvyttömyys- tai työuraeläkettä.

Laskuri laskee eläkkeen antamasi palkan perusteella ja vuonna 2019 voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Mahdollisimman tarkan laskutuloksen saat, kun syötät laskuriin vuoden 2018 loppuun mennessä ansaitsemasi eläkkeen. Tiedon saat työeläkeotteeltasi.

Tulevaan eläkkeeseen vaikuttavat olennaisesti omien ansioidesi kehitys sekä yleinen ansio- ja hintakehitys. Laskurissa henkilön ansiot pysyvät muuttumattomina koko laskenta-ajan. Myöskään yleinen ansio- ja hintataso eivät laskurissa muutu.

Lopullinen eläkkeesi voidaan laskea vasta eläkkeelle jäädessäsi. Tällöin yleinen ansio- ja hintataso vaikuttavat eläkkeen määrään palkkakertoimen kautta. Palkkakertoimella tarkistetaan eläkkeen perusteena olevat ansiot eläkkeellejäämisvuoteen.

Eläkettä kertyy palkansaajilla 17-vuotiaasta ja yrittäjillä 18-vuotiaasta alkaen. Laskuri laskee karttuman 17-vuotiaasta alkaen. Laskuri laskee eläkekertymän sillä oletuksella, että eläkkeelle siirrytään aikaisintaan oman ikäluokan alimmassa eläkeiässä. Laskuri laskee eläkekertymää vuonna 1949 tai sen jälkeen syntyneelle. Eläkkeen voi laskea 70 ikävuoteen asti.

Laskuri laskee eläkkeen oletuksella, että laskuriin syötetty kertynyt eläke on kerrottu elinaikakertoimella, eikä se sisällä mahdollista lykkäyskorotusta.

Tavoite-eläkeikä on annettu laskurissa vuonna 1987 syntyneeseen ikäluokkaan asti. Tätä nuoremmilla tavoite-eläkeikä ylittäisi laissa säädetyn vakuuttamisvelvollisuuden ja eläkkeen kertymisen yläikärajan.

Eläkeikä- ja elinaikakerroinennusteisiin vaikuttava eliniän piteneminen perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen.

Taustatietoa termeistä ja määreistä

Alin vanhuuseläkeikä
Jokaisella syntymävuosiluokalla on oma alin vanhuuseläkeikä. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä alin vanhuuseläkeikä perustuu tämänhetkiseen ennusteeseen elinajan pitenemisestä. Ennuste perustuu Tilastokeskuksen vuoden 2018 väestöennusteeseen. Eri ikäluokkien eläkeiät löytyvät Työeläkelakipalvelusta.

Tavoite-eläkeikä
Tavoite-eläkeikä tarkoittaa ikää, jossa eläkkeeseen alimman vanhuuseläkeiän jälkeen laskettava lykkäyskorotus on yhtä suuri kuin kuukausieläkkeeseen tehtävä leikkaus elinaikakertoimen vuoksi. Tavoite-eläkeikä vahvistetaan 62 vuoden iän täyttämisvuodelle, tätä nuoremmilla ikäluokilla se on arvio.

Eläkkeen kertyminen ja vakuuttamisen yläikäraja
Vuoden 2017 alusta eläkettä kertyy 1,5 % vuosiansioista. Vuosina 2017−2025 eläkettä kertyy 1,7 % tuona aikana 53−62-vuotiaille. Jos eläke alkaa alimman vanhuuseläkeiän jälkeen, eläkkeeseen lasketaan lykkäyskorotusta 0,4 % kuukautta kohti.

Eläkkeen kertymisen ja vakuuttamisen yläikäraja nousee 68 ikävuodesta siten, että se on vuonna 1958−1961 syntyneillä 69 ja vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä 70 vuotta.

Elinaikakerroin
Kertynyt eläke tarkistetaan elinaikakertoimella, johon vaikuttaa eläkkeensaajan syntymävuosi. Elinaikakerroin vahvistetaan 62 vuoden iän täyttämisvuodelle, tätä nuoremmilla ikäluokilla se on ennuste. Ennusteet perustuvat Tilastokeskuksen vuoden 2015 väestöennusteeseen, jota on päivitetty Eläketurvakeskuksessa. Elinaikakertoimet eri ikäluokille löytyvät Työeläkelakipalvelusta.