Yrittäjäeläkkeen määrä ja vakuutusmaksut

Työeläkkeesi lasketaan kaikista työurasi aikaisista ansioista palkkatyössä ja yrittäjänä. Yrittäjänä toimiessa eläke karttuu YEL-vakuutuksen vuosittaisen työtulon perusteella. Eläkettä kertyy 1,5 prosenttia vuodessa.

Eläkkeen karttumisen laskukaava yrittäjillä

Poikkeuksena on vuoden 2017 alusta vuoden 2025 loppuun asti jatkuva siirtymäaika. Tällöin 53–62-vuotiaille kertyy eläkettä 1,7 prosenttia vuodessa.

Työeläkettä kertyy myös tutkintoon johtavasta opiskelusta, joistakin sosiaalietuuksista sekä alle 3-vuotiaan lapsen hoitovapaalta.

Esimerkki eläkkeen karttumisesta

Yrittäjän työtulosi on 28 000 euroa. Sinulle karttuu vuosittain eläkettä 28 000 euroa × 1,5 % ÷ 12 = 35 euroa kuukaudessa.

Jos työskentelet tällä työtulolla yrittäjänä vaikkapa 10 vuotta, karttuu sinulle noin 350 euron suuruinen kuukausieläke.

Yrittäjänä kartutetun eläkkeesi määrä muodostuu koko yrittäjätoiminnan aikaisten kokonaistyötulojen perusteella. Pohjana on vahvistettu työtulosi, mutta kokonaistyötulossa otetaan huomioon mahdolliset työeläkevakuutusmaksun joustot ylös- tai alaspäin.

On tärkeää, että YEL-työtulosi on koko ajan oikealla tasolla. Työtulon huomattava nostaminen vasta viimeisinä yrittäjävuosina ei enää oleellisesti paranna eläkkeen määrää.

Vakuutusmaksut

Mitä enemmän maksat YEL-vakuutusmaksuja, sitä suuremman eläkkeen saat.

Maksu peritään vakuutuksessa vahvistetusta työtulosta. Alle 53-vuotiaan ja yli 62-vuotiaan YEL-maksu on 24,10 % ja 53-62-vuotiaan 25,60 % vahvistetusta työtulosta vuonna 2019.

Alle 53 v. ja
väh. 63 v.
53-62 v.
24,10 % 25,60 %

Vakuutusmaksu on kokonaan verovähennyskelpoinen. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa YEL-maksun vuosittain.

Esimerkki yrittäjän vakuutusmaksusta ja siitä saatavasta vanhuuseläkkeestä

Yrittäjän työtuloksesi on vahvistettu 28 000 euroa. Alle 53-vuotiaana yrittäjänä maksat siitä YEL-maksua 24,10 % vuonna 2019.

28 000 euroa × 24,10 ÷ 100 = 6 748 euroa (noin 562 euroa kuukaudessa)

Eläkekarttumasi kyseisellä työtulolla on
28 000 euroa × 1,5 % ÷ 12 = 35 euroa kuukaudessa.

Olet syntynyt vuonna 1967, joten alin vanhuuseläkeikäsi on 65 vuotta ja 4 kuukautta. Tilastokeskuksen nykyisen elinajanodotteen mukaan ikäluokkasi ehtii olla eläkkeellä 22 vuotta ja 2 kuukautta. Tällä oletuksella 6 748 euron vakuutusmaksulla saisi yhteensä 9 310 euron vanhuuseläkkeen (35 euroa × 266 kuukautta).

Esimerkissä ei ole huomioitu rahan arvon muutoksia. Karttunut eläke tarkistetaan eläkelakien mukaisesti palkkakertoimella eläkkeelle jäämiseen asti ja sen jälkeen työeläkeindeksillä.

Aloittava yrittäjä saa alennuksen

Ensimmäistä kertaa yrittäjäksi ryhtyvänä saat YEL-maksusta 22 prosentin alennuksen neljän vuoden (48 kk) ajan. Jos yritystoimintasi kuitenkin päättyy aikaisemmin, voit käyttää jäljelle jääneen ajanjakson hyväksi toiseen yrittäjäjaksoon.

Yrittäjän työtulo joustaa

Voit kohentaa tulevaa eläkettäsi joustomallin avulla. Tämä tarkoittaa, että voit maksaa taloudellisesti hyvinä vuosina tilapäisesti 10–100 prosenttia suurempaa lakisääteistä YEL-maksua. Pienemmän vakuutusmaksun maksamisen ajalta eläkettä karttuu vastaavasti vähemmän.

Korotettua maksua saat maksaa vaikka joka vuosi, mutta alennuksen käytölle on tiukemmat rajat. Joustosta ilmoitetaan omaan työeläkelaitokseen ja se koskee aina yhtä kalenterivuotta kerrallaan. Jousto ei muuta vahvistettua työtuloasi. Se ei vaikuta myöskään Kelan myöntämiin etuuksiin.

Esimerkki joustomallin hyödyntämisestä

Yrittäjälle on vahvistettu työtuloksi 28 000 euroa/vuosi.

Jos YEL-vakuutusmaksuprosentti on 24,10, tätä vahvistettua työtuloa vastaava työeläkevakuutusmaksu on 6 748 euroa.

Yrittäjä päättää maksaa lisätyöeläkevakuutusmaksua 2 500 euroa, jolloin kokonaistyötuloksi tältä kalenterivuodelta tulee (6 748 + 2 500) ÷ 0,241 = 38 373 euroa.

Jos yrittäjä päättääkin alentaa työeläkevakuutusmaksuaan 520 eurolla eli hiukan yli 10 prosenttia, tällöin kokonaistyötulo tältä kalenterivuodelta vuodelta on (6 748 − 520) ÷ 0,241 = 25 842 euroa.

Eläkkeen perusteena oleva työtulo saadaan siis jakamalla yrittäjän maksamien vakuutusmaksujen yhteismäärä maksuprosentin sadasosalla.

Korkotekijän vuoksi tulos riippuu pienessä määrin siitä, mihin aikaan vuodesta lisämaksu on maksettu. Alkuvuodesta maksettu lisämaksu tuottaa suuremman kokonaistyötulon kuin loppuvuodesta maksettu samansuuruinen maksu.

Jos sinulla on tarve korottaa työtuloasi pysyvästi, tarkista se työeläkelaitoksesi kanssa oikealle tasolle.

Laske oma eläkearviosi!

Eläkelaskurilla voit laskea arvion oman eläkkeesi suuruudesta.

Valitse syntymävuotesi
Valitse syntymäkuukautesi
Anna palkka kokonaislukuna, esim. 2500
Alin eläkeikäsi ?

Alin eläkeikäsi kertoo aikaisimman mahdollisen ajankohdan, jolloin voit jäädä vanhuuseläkkeelle. Eläkeiät ovat arvioita 1965 syntyneistä alkaen.

- Eläkearviosi/kk - €/kk
Tavoite-eläkeikäsi ?

Elinikä pitenee jatkuvasti, minkä vuoksi elinaikakerroin leikkaa kuukausieläkettäsi. Tavoite-eläkeikä kertoo, kuinka pitkään sinun pitäisi lykätä eläkkeelle siirtymistä, jotta saisit eläkkeen täysimääräisenä.

- Eläkearviosi/kk - €/kk
Eläkearviosi/kk ?

Eläkkeen määrä on vuoden 2019 hintatasossa.Alin eläkeikäsi ?

Alin eläkeikäsi kertoo aikaisimman mahdollisen ajankohdan, jolloin voit jäädä vanhuuseläkkeelle. Eläkeiät ovat arvioita 1965 syntyneistä alkaen.

- vuotta ja - kk

Valittu eläkkeellejäämisikä

Kokeile miten eläkkeellejäämisikä vaikuttaa eläkearvioosi.

Eläkkeelle jäämisen ajankohta: -
Työeläke
- €/kk

Työeläkkeesi on kerrottu elinaikakertoimella - ?

Työeläke on kerrottu syntymävuoden mukaisella elinaikakertoimella. Eläke sopeutetaan elinaikakertoimella odotettavissa olevaan eliniän muutokseen.

Palkka ennen eläkkeelle siirtymistä ?

Laskurissa oma palkka kasvaa joka vuosi palkkakertoimen mukaan, jos valittuna on vaihtoehto, jossa yleinen ansiotaso kasvaa. Palkka on muunnettu kuluvan vuoden hintatasoon.

- €/kk
Eläke suhteessa edeltävään palkkaan
- %
Tietoa laskurista

Tämä laskuri laskee vanhuuseläkkeen määrän. Laskuri ei laske osittaista vanhuuseläkettä eikä työkyvyttömyys- tai työuraeläkettä. Laskuri laskee työeläkkeen lisäksi mahdollisen kansaneläkkeen ja takuueläkkeen määrän kuluvana vuonna 55 vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille. Laskurilla eläkettään voivat arvioida vuonna 1950–2001 syntyneet.

Laskuri laskee eläkkeen antamasi palkan perusteella ja vuonna 2019 voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Mahdollisimman tarkan laskutuloksen saat, kun syötät laskuriin vuoden 2018 loppuun mennessä ansaitsemasi työeläkkeen. Tiedon saat työeläkeotteeltasi. Lopullinen eläkkeesi voidaan laskea vasta silloin, kun jäät eläkkeelle.

Työeläkettä kertyy palkansaajilla 17-vuotiaasta ja yrittäjillä 18-vuotiaasta alkaen. Laskuri laskee karttuman 17-vuotiaasta alkaen. Laskuri laskee eläkekertymän sillä oletuksella, että eläkkeelle siirrytään aikaisintaan oman ikäluokan alimmassa eläkeiässä. Laskurissa korkein mahdollinen eläkkeellejäämisikä on 70 vuotta.

Laskuriin itse syötettävän, aiemmin kertyneen eläkkeen oletetaan olevan määrä, joka on jo kerrottu elinaikakertoimella ja joka ei sisällä mahdollista lykkäyskorotusta. Aiemmin kertyneessä eläkkeessä voi olla lykkäyskorotusta, jos olet jo täyttänyt vanhuuseläkeikäsi.

Laskurin oletukset ansiokehityksestä ja eliniän pitenemisestä

Laskuri ottaa huomioon Suomen yleisen ansiokehityksen eli palkansaajien keskiansioiden muutoksen. Yleinen ansiokehitys vaikuttaa eläkkeen määrään palkkakertoimen kautta. Palkkakerroin, jolla eläke tarkistetaan eläkkeen alkamisvuoden tasoon, lasketaan yleisen ansiokehityksen ja hintakehityksen perusteella.

Laskurissa on mahdollista valita yleisen ansiotason tuleva kehitys kahdesta eri vaihtoehdosta. Vaihtoehto, jossa yleinen ansiotaso ja hintataso eivät muutu, vastaa työeläkeotteen eläkearvion laskentaoletuksia. Vaihtoehto, jossa ansiotaso kasvaa, vastaa Eläketurvakeskuksen perusennusteen mukaista pitkän aikavälin laskelmaa. Siinä ansiotaso kasvaa reaalisesti pidemmällä aikavälillä 1,5 prosenttia vuodessa. Lähivuosien suhdannenäkymät on otettu ennusteessa tarkemmin huomioon.

Henkilön oma ansiokehitys on sidottu yleisen ansiokehityksen valintaan. Laskuri olettaa omien ansioiden kasvavan vuosittain palkkakertoimen mukaisesti. Omat ansiot siis kasvavat hieman vähemmän kuin palkansaajien ansiotaso keskimäärin, koska palkkakertoimessa otetaan huomioon 80 % yleisestä ansiokasvusta.

Eläkkeen määrä esitetään laskurissa nykyhintatasossa. Euromäärässä näkyy siis palkkakerrointarkistuksen ja oman ansiotason kasvun vaikutus eläkkeen ostovoimaan.

Eläkeikä- ja elinaikakerroinennusteisiin vaikuttava eliniän piteneminen perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen.

Laskurin käyttämät oletukset elinaikakertoimesta, eläkeiästä ja yleisestä ansio- ja hintakehityksestä löytyvät excel-taulukosta.

Taustatietoa termeistä ja määreistä

Alin vanhuuseläkeikä
Jokaisella syntymävuosiluokalla on oma alin vanhuuseläkeikä. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä laskurissa näytettävä alin vanhuuseläkeikä perustuu tämänhetkiseen ennusteeseen elinajan pitenemisestä. Ennuste perustuu Tilastokeskuksen vuoden 2018 väestöennusteeseen. Eri ikäluokkien eläkeiät löytyvät Työeläkelakipalvelusta.

Työeläkkeen kertyminen ja vakuuttamisen yläikäraja
Työeläkettä kertyy 1,5 % vuosiansioista. Vuosina 2017−2025 eläkettä kertyy 1,7 % tuona aikana 53−62-vuotiaille. Jos eläke alkaa alimman vanhuuseläkeiän jälkeen, eläkkeeseen lasketaan lykkäyskorotusta 0,4 % kuukautta kohti.

Eläkkeen kertymisen ja vakuuttamisen yläikäraja nousee 68 ikävuodesta siten, että se on vuonna 1958−1961 syntyneillä 69 vuotta ja vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä 70 vuotta.

Elinaikakerroin
Kertynyt työeläke tarkistetaan elinaikakertoimella, johon vaikuttaa eläkkeensaajan syntymävuosi. Elinaikakerroin vahvistetaan 62 vuoden iän täyttämisvuodelle. Nuoremmilla ikäluokilla elinaikakerroin on ennuste. Ennusteet perustuvat Tilastokeskuksen vuoden 2018 väestöennusteeseen. Elinaikakertoimet eri ikäluokille löytyvät Työeläkelakipalvelusta.

Palkkakerroin
Kun alkavan eläkkeen määrää lasketaan, työuran aikaiset palkat ja työtulot tarkistetaan palkkakertoimella eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakerroin varmistaa, että työuran aikana kertynyt eläke säilyttää arvonsa. Palkkakerroin ottaa huomioon 80 prosenttia ansiotasoindeksin ja 20 prosenttia kuluttajahintaindeksin muutoksesta.

Kelan eläke
Jos työeläkettä ei ole kertynyt tai se jää pieneksi, henkilö voi saada Kelan maksamaa kansaneläkettä ja takuueläkettä. Jokainen työeläke-euro pienentää täyttä kansaneläkettä 50 sentillä, kunnes kansaneläkettä ei jää enää maksettavaksi. Kansaneläkkeen määrään vaikuttaa, asuuko eläkkeensaaja puolison kanssa vai yksin. Takuueläkettä maksetaan, jos kokonaiseläke jäisi alle takuueläkkeen täyden määrän. Laskuri ei ota huomioon työeläkkeen lisäksi muita kansaneläkkeen tai takuueläkkeen määrään vaikuttavia eläkkeitä.

Kaikki työeläkkeen osat eivät pienennä kansaneläkettä. Laskurissa alimman eläkeiän jälkeen laskettava lykkäyskorotus ei pienennä kansaneläkettä, mutta muilta osin laskuri ottaa koko työeläkkeen kansaneläkettä vähentävänä huomioon.

Kansaneläkejärjestelmässä vanhuuseläkkeen ikäraja on 65 vuotta. Vuonna 1965 syntyneistä alkaen vanhuuseläkeikä muuttuu elinajanodotteen mukaan vastaavasti kuin työeläkejärjestelmässä. Laskuri laskee kansaneläkkeeseen ja takuueläkkeeseen varhennusvähennyksen (0,4 % kuukautta kohti), jos eläkkeellesiirtymisikä on alempi kuin kansaneläkeikä. Laskuri laskee myös lykkäyskorotuksen, jos eläkkeellejäämisikä on korkeampi kuin Kelan eläkeikä. Lykkäyskorotus on 0,6 % kuukautta kohti ennen vuotta 1962 syntyneillä ja 0,4 % kuukautta kohti vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä.

Laskuri laskee Kelan eläkkeen olettaen, että henkilö on asunut Suomessa riittävän pitkään täyden kansaneläkkeen saamiseksi (80 prosenttia 16 ikävuoden ja eläkkeen alkamisen välisestä ajasta).

Kansaneläkkeen ja takuueläkkeen oletetaan kehittyvän tulevaisuudessa hintaindeksin mukaan. Reaalisesti Kelan eläke siis pysyy laskurissa nykytasolla.

Lisätietoa kansaneläkkeestä ja takuueläkkeestä: www.kela.fi