Centrala förändringar i arbetspensionsskyddet år 2023

Pensionsåldern fortsätter stiga med åter en ny åldersklass. Alla löpande pensioner höjs med ett rekordstort arbetspensionsindex. Fastställandet av FöPL-arbetsinkomsten preciseras och arbetsinkomsterna kommer att börja justeras regelbundet.

En ny åldersklass når sin pensionsålder

Den lägsta åldern för ålderspension stiger igen med tre månader med en ny åldersklass. Den lägsta ålder då personer födda 1959 kan få ålderspension är 64 år och 3 månader.

Ålderspension – egen pensionsålder för varje åldersklass

Arbetspensionsindexet är rekordstort

Arbetspensionsindex höjer de löpande arbetspensionerna nästa år med ca 6,8 procent. Höjningen görs på alla arbetspensioner, dvs. ålderspensionen, den partiella ålderspensionen, sjukpensionen och rehabiliteringsstödet, familjepensionen (efterlevande- och barnpension), arbetslivspensionen och rehabiliteringspenningen till yrkesinriktad rehabilitering. Om en persons arbetspension i år är till exempel 1 500 euro i månaden, är storleken på pensionen som betalas i januari 1 602 e/mån.

Även arbetspension som tjänas in justeras med lönekoefficienten. Med den uppräknas en blivande pensionärs inkomster under arbetslivet till nivån för det år då pensionen börjar. År 2023 är förhöjningen ca 3,8 %.

Pensionsindex 

Livslängdskoefficienten minskar de nya pensionerna

Den intjänade pensionen multipliceras med livslängdskoefficienten när pensionen börjar. Livslängdskoefficienten för år 2023 är 0,94419. Den fastställda livslängdskoefficienten minskar år 1961 födda personers ålderspensioner som börjar betalas år 2023 eller senare med 5,581 procent. Det gäller ålderspensioner enligt arbetspensionslagarna. Man kan jämna ut koefficientens minskande inverkan på pensionen genom att arbeta längre.

Livslängdskoefficienten inverkar också på sjukpensioner, familjepensioner, partiella förtida ålderspensioner och arbetslivspensioner som beviljas nästa år.

Livslängdskoefficienten

Fastställandet av FöPL-arbetsinkomsten preciseras

I början av året träder en förändring i lagen om pension för företagare i kraft: det väsentliga i förändringen är att fastställandet av FöPL-arbetsinkomsten preciseras. I fortsättningen justeras arbetsinkomsten också regelbundet.

Grunderna för arbetsinkomsten förändras inte. Också i fortsättningen ska arbetsinkomsten motsvara den lön som en utomstående skulle få om han eller hon anställdes för att utföra företagarens arbete. Företagarens arbetsinkomst fastställs enhetligt på alla pensionsanstalter.

Den FöPL-försäkrande pensionsanstalten gör en helhetsbedömning av arbetsinkomsten som utgår likvärdigt från branschens medianlön, värdet och storleken på arbetsinsatsen samt verksamhetens omfattning och företagarens yrkeskunskap. Företagaren har möjlighet att ge tilläggsuppgifter om sin egen arbetsinsats och företagarverksamhet.

Mera nyheter