Ändringar i arbetspensionsskyddet år 2022

Pensionsåldern fortsätter stiga med åter en ny åldersklass. En del ändringar sker i familjepensionen. Nya familjepensioner blir tidsbestämda, men barnens förmåner förbättras.

Löpande pensioner justeras årligen med arbetspensionsindex i början av januari. Ett lika viktigt index är lönekoefficienten. På så sätt tryggar man att pensionens begynnelsebelopp är skäligt i förhållande till inkomsterna under arbetslivet och att de löpande pensionerna behåller sin köpkraft.

Den lägsta åldern för ålderspension stiger igen med tre månader med en ny åldersklass. År 2022 nås den lägsta pensionsåldern av dem som fötts år 1958.

Ändringar i familjepensionen

Familjepensionen ger ekonomisk trygghet för familjen efter att en familjeförsörjare dött. Efter årsskiftet blir efterlevandepensionen tidsbestämd för dem som är födda år 1975 eller senare. Ändringarna gäller inte dem vilkas make har avlidit före år 2022.

Barnpension betalas till och med 20 års ålder i stället för det hittillsvarande 18. Dessutom kan den efterlevande makens andel nu betalas till barnen, om det inte finns en efterlevande make som har rätt till efterlevandepension.

Ändringarna tar i hänsyn förändringar som skett i samhället och i familjerna. I fortsättningen omfattas sambor under vissa villkor av familjepensionssystemet.

Index och pensionsålderns flexibilitet

Arbetspensionsindex höjer de löpande pensionerna nästa år med 2,28 procent. Om personens arbetspension till exempel i år är 1 500 euro i månaden, är storleken på pensionen som betalas i januari 1534,21 e/mån.

Intjänad arbetspension justeras med lönekoefficienten. Jämfört med år 2021 stiger lönekoefficienten med ca 2,5 procent. Lönekoefficienten används för beräkningen av den framtida arbetspensionen.

Pensionsåldern är flexibel. Varje uppskjuten månad efter den lägsta pensionsåldern höjer pensionen med 0,4 procent. Dessutom fortsätter man tjäna in pension för arbete till och med 68 års ålder.

Mera nyheter