Mitä kevytyrittäjän kannattaa tietää työeläkevakuutuksesta?

  • Työllistätkö itsesi keikkatöillä?
  • Käytätkö asiakkaittesi laskuttamiseen laskutuspalvelua?
  • Teetkö töitä yrittäjänä, mutta sinulla ei ole omaa yritystä tai y-tunnusta?
  • Sovitko ja vastaanotat töitä sovelluksen tai verkkopalvelun välityksellä?
  • Toimitko kevytyrittäjän nimikkeellä?

Kevytyrittäjät, kuten muutkin työnsuorittajat, työeläkevakuutetaan joko yrittäjän eläkelain (YEL) tai työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan. Työeläkevakuuttaminen on lakisääteistä.

Työeläkevakuutus on avain ansiosidonnaiseen sosiaaliturvaan. Sinulle karttuu työeläkettä ja voit saada sairaus- ja vanhempainpäivärahaa.

Kysymyksiä ja vastauksia kevytyrittäjän eläketurvasta

Kevytyrittäjäksi kutsutaan yleensä henkilöä, joka työllistää itse itsensä, hinnoittelee itsenäisesti oman työnsä, hankkii asiakkaansa ja hoitaa asiakaslaskutuksensa laskutuspalveluyrityksen kautta. Kevytyrittäjä työskentelee yrittäjämäisesti ja usein ilman omaa yritystä tai y-tunnusta.

Kevytyrittäjää ei ole määritelty työeläkelaeissa.

Kevytyrittäjä voi olla yrittäjä. Kevytyrittäjä on yrittäjä, jos hän tekee ansiotyötä muutoin kuin työsuhteessa tai virkasuhteessa.

Kevytyrittäjä voi olla työntekijä. Kevytyrittäjä on työntekijä, jos hän tekee työtä työsuhteessa.

Työeläkelaeissa on määritelty, kuka on työntekijä ja ketä pidetään yrittäjänä.

TyEL:n mukaan työntekijä on henkilö, joka tekee työtä työsuhteessa. Työsuhteesta on kyse silloin, kun henkilö on sopimuksen perusteella sitoutunut tekemään henkilökohtaisesti työtä työnantajalle työnantajan johdon ja valvonnan alaisena palkkaa vastaan ja nämä tunnusmerkit täyttyvät työn tekemisessä.

Työsuhteelle on tunnusomaista, että työnantaja päättää, mitä työtä tehdään, milloin, missä ja miten työtä tehdään. Työnantajalla on oikeus johtaa ja valvoa työn tekemistä. Työnantaja maksaa työntekijälle palkkaa työnantajan lukuun tehdystä työstä.

YEL:n mukaan yrittäjä on henkilö, joka tekee ansiotyötä muutoin kuin työ- tai virkasuhteessa.

Yrittäjä tekee työtä niin sanotusti omaan lukuunsa. Yrittäjä päättää lähtökohtaisesti itse, mitä töitä tekee ja hinnoittelee itsenäisesti työnsä. Yrittäjä hankkii yleensä itse asiakkaansa ja sopii heidän kanssaan työstä ja korvauksesta. Usein yrittäjä myy tai markkinoi palveluaan. Yrittäjällä on usein asiakkaaseensa nähden vastuuta virheellisesti toteuttamistaan toimeksiannoista. Yrittäjän toimintaan voi liittyä investointeja. Yrittäjän toimintaan liittyy yleensä yrittäjän riskiä.

Kun kevytyrittäjä on yrittäjä, hän vastaa itse YEL:n mukaisen työeläketurvan järjestämisestä itselleen.

Kun kevytyrittäjä tekee työtä työsuhteessa ja on työntekijä, työnantaja vastaa TyEL:n mukaisen työeläketurvan järjestämisestä työntekijälleen.

Kevytyrittäjän on hyvä selvittää työeläkevakuuttaminen jo silloin, kun hän sopii työstä työn teettäjän kanssa. Tarvittaessa on hyvä selvittää työeläketurvan ammattilaisilta, vastaako osapuolten yhteinen käsitys työnsuorittajan asemasta työntekijänä tai yrittäjänä sitä, miten asia työeläkelakien mukaan menee sekä selvittää, miten työskentely tulee työeläkevakuuttaa.

Lakisääteinen työeläkevakuuttamisvelvollisuus on olemassa, vaikka osapuolet olisivat mieltäneet työeläkevakuuttamisvelvollisuuden laista poikkeavasti.

Neuvoja työeläkevakuuttamiseen saa työeläkevakuutusyhtiöistä ja Eläketurvakeskuksesta.

Ei mitenkään. Kevytyrittäjillä on samat työeläkevakuuttamissäännöt kuin muilla yrittäjillä.

Ei ole olemassa kevytyrittäjän eläkelakia, jossa olisi normaalista poikkeavat kevyemmät työeläkevakuuttamisen säännöt.

Jos kevytyrittäjänä työskentelevä henkilö on yrittäjän eläkelaissa eli YEL:ssä tarkoitettu yrittäjä, häneen sovelletaan YEL:iä.

Ei ole. Laskutuspalveluyrityksen käyttäminen työstä maksetun korvauksen laskuttamiseen ei automaattisesti merkitse, että henkilö on yrittäjä ja että laskutettu työ on yrittäjänä tehtyä työtä.

Usean laskutuspalvelun käyttämisellä ei ole vaikutusta siihen, katsotaanko työnsuorittaja työeläkevakuuttamisessa yrittäjäksi vai työntekijäksi.

Useaa laskutuspalvelua käyttäessään yrittäjänä toimivan kevytyrittäjän on hyvä seurata kokonaislaskutustaan, jotta hän voi eläkevakuutusyhtiön kanssa arvioida, täyttyvätkö pakollisen YEL-vakuuttamisen edellytykset. YEL-vakuutus kattaa yrittäjän yritystoiminnan kokonaisuudessaan.

Kyllä on, jos pakollisen YEL-vakuuttamisen edellytykset täyttyvät.

Tietopaketti yrittäjän eläketurvasta

Lue lisää yrittäjän eläkevakuutuksesta, työtulon mitoittamisesta, miten eläke karttuu ja eläkemaksut määräytyvät sekä miten yrittäjän muu sosiaaliturva määräytyy eläkevakuutuksen perusteella.

Lisää teemoja