Eläkkeen maksaminen ja verotus

Työeläke maksetaan kerran kuukaudessa. Maksupäivä vaihtelee työeläkelaitoksittain, mutta useimmilla se on kuukauden ensimmäinen pankkipäivä. Työeläke maksetaan myös ulkomaille eläkkeensaajan kansalaisuudesta riippumatta.

Jos saat jo eläkettä, voit tarkistaa maksussa olevan eläkkeesi eläkettä maksavasta eläkelaitoksesta. Työeläkelaitosten yhteystiedot

Uusi verokortti eläkettä varten

Tarvitset eläkettä varten uuden verokortin, sillä eläkettä verotetaan eri tavalla kuin palkkatuloa. Eläketulon verotus poikkeaa palkkatulon verotuksesta eläketulovähennyksen vuoksi.

Hae verokortti Verohallinnosta pikaisesti saatuasi eläkepäätöksesi. Verohallinto tarvitsee veroprosentin laskemista varten

  • eläkepäätöksen alkavasta eläkkeestä
  • selvityksen kaikista alkuvuoden tuloista
  • tiedot ennakonpidätyksistä ja vähennyksistä.

Verohallinto lähettää hakemasi eläketulon verokortin suoraan työeläkelaitokseen eläkkeen maksun alkamisvuodesta alkaen joka vuosi.

Eläkeverokortin puuttuessa, eläkkeen maksava laitos pidättää 40 prosenttia eläkkeestä. Työeläkelaitos kuitenkin palauttaa tai huomioi seuraavassa eläkkeen maksussa liikaa perityn veron, kun eläkettä varten on saatu verokortti.

Jos käyt töissä eläkkeellä ollessasi, tarvitset erillisen verokortin palkkaa varten. Jos eläkkeen määrä tai muut tulosi muuttuvat, huolehdithan verokortin muuttamisesta. Indeksitarkistuksista johtuvia muutoksia ei tarvitse ilmoittaa Verohallintoon.

Muutokset ja keskeytykset eläkkeen maksussa

Työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen voidaan keskeyttää määräajaksi tai lakkauttaa kokonaan, jos eläkkeensaajan työskentelyssä tai työkyvyssä tapahtuu muutoksia eläkkeen myöntämisen jälkeen.

Voit jättää työkyvyttömyyseläkkeen lepäämään yhdenjaksoisesti vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi. Eläkkeen lepäämisen aikana voi työskennellä ilman ansiorajoja.

Työkyvyttömyyseläke voidaan muuttaa toisenlajiseksi eläkkeeksi. Samoin muu eläke voi muuttua työkyvyttömyyseläkkeeksi, jos eläkkeen saantiedellytyksissä tapahtuu muutoksia.

Suomen ja muiden maiden väliset verosopimukset eivät yleensä estä Suomea verottamasta eläkettä. Suomen ja joidenkin valtioiden välillä on kuitenkin poikkeavia verosopimuksia, jotka voivat rajoittaa eläkkeen verottamista.

Ulkomailla pysyvästi asuvan eläkettä verotetaan yleensä samoin kuin Suomessa asuvan eläkettä. Eläkkeestä toimitetaan ennakonpidätys tulon määrästä riippuvan ennakonpidätysprosentin mukaan. Verotuksen toimittamisessa ei ole eroja, joten sinun on annettava veroilmoitus tavalliseen tapaan. Esimerkiksi eläketulovähennys ja invalidivähennys myönnetään samoin perustein kuin Suomessa asuvalle.

Lisätietoja eläkkeiden verotuksesta saat Verohallinnosta.

Työeläkelaitokset toimittavat eläkkeensaajalle työeläkekortin. Kortti toimii todistuksena siitä, että kortin haltijalle on myönnetty työeläke.

Useat yritykset, kuten VR, Matkahuolto ja kaupunkien- ja kuntien palvelut myöntävät eläkeläisalennuksia. Kysy alennuksista ja näytä työeläkekorttisi sekä todista pyydettäessä lisäksi henkilöllisyytesi virallisella henkilökortilla.

Kortin saavat henkilöt, jotka ovat vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeellä.

Korttia sen sijaan eivät voi saada henkilöt, jotka eivät ole täydellä eläkkeellä (osatyökyvyttömyyseläke, osittainen varhennettu vanhuuseläke) tai jotka ovat määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä eli kuntoutustuella.

Työeläkekortissa on mainittu henkilön nimi, syntymäaika ja eläkkeen myöntäneen työeläkelaitoksen nimi.

Jos olet oikeutettu työeläkekorttiin, mutta et ole sitä vielä saanut tai korttisi on kadonnut, ota yhteyttä omaan työeläkelaitokseesi.

Työeläkkeiden indekseillä varmistetaan, että eläkkeen alkumäärä on kohtuullinen suhteessa työuran aikaisiin ansioihin (palkkakerroin) ja että maksussa olevan eläkkeen ostovoima säilyy (työeläkeindeksi).

Palkkakerrointa käytetään työaikaisten ansioiden, yrittäjän työtulojen ja työeläkelaeissa säädettyjen rajamäärien sekä vapaakirjojen tarkistamiseen. Kun eläke alkaa, työeläkelaitos indeksoi palkkakertoimella henkilön työuran aikaiset palkat ja työtulot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa hintatason muutoksen osuus on 20 prosenttia ja palkansaajien ansiotason muutoksen osuus 80 prosenttia.

Työeläkeindeksiä käytetään kaikkien maksussa olevien eläkkeiden tarkistamiseen. Työeläkeindeksissä hintatason muutoksen osuus on 80 prosenttia ja palkansaajien ansiotason muutoksen osuus 20 prosenttia.

Kansaneläkkeitä tarkistetaan kansaneläkeindeksillä.

Lue lisää eläkeindekseistä

Jos työeläkkeesi jää pieneksi, eläke maksetaan kertasuorituksena.

Eläkelaitos voi maksaa eläkkeen kertasuorituksena

  • ilman eläkkeensaajan suostumusta, jos eläke on pienempi kuin 32,74 euroa/kk (v. 2024)
  • eläkkeensaajan suostumuksella, jos eläkkeen määrä on vähintään 32,74 euroa/kk, mutta enintään 81,85 euroa/kk (v. 2024).

Eläkkeeseen maksetaan viivästyskorotus, jos eläkkeesi maksu viivästyy työeläkelaitoksesta johtuvasta syystä yli kolme kuukautta eläkkeen hakemisesta. Korotus lasketaan viivästysajan jokaiselta päivältä.

Kertasuorituksena maksettuja eläkkeitä ei oteta tulona huomioon kansaneläkettä laskettaessa.