Eläkkeen hakeminen lyhyesti

Kun olet jäämässä eläkkeelle, täytä eläkehakemus.

Jokaista eläkelajia varten on oma hakemuksensa. Eläkehakemus on hyvä tehdä noin kaksi kuukautta ennen eläkkeelle jäämistä. Voit hakea eläkettä samalla hakemuksella sekä työeläkejärjestelmästä että Kelasta silloin, kun haet vanhuuseläkettä, työkyvyttömyyseläkettä tai perhe-eläkettä.

Ulkomailla ansaittua eläkettä haetaan samalla hakemuksella kuin Suomen eläkkeitä. Liitä hakemukseesi liite U, jolla ilmoitat tiedot ulkomailla työskentelystä ja asumisesta.

Liite U lomakepankissa

Hae eläkettä sähköisesti

Eläkettä voi hakea sähköisesti. Suurin osa työeläkelaitoksista tarjoaa eläkkeen hakemisen verkossa.

Jos oma työeläkelaitoksesi ei tarjoa sähköistä hakemispalvelua, voit käyttää paperilomaketta tai verkossa täytettävää ja tulostettavaa lomaketta.

Siirry lomakkeisiin

Jos työskentelet yksityisellä sektorilla tai olet yrittäjä, voit jättää eläkehakemuksesi mihin tahansa työeläkelaitokseen, Eläketurvakeskukseen, Melan asiamiehelle tai Kelan palvelupisteeseen. Jos olet kunnan, valtion, Kelan tai kirkon palveluksessa, hae työeläkettä Kevasta.

Oma työeläkelaitoksesi maksaa eläkkeen ja neuvoo

Eläkepäätöksen antaa yleensä työeläkelaitos, jossa sinulla on eniten ansioita kahden viimeisen kalenterivuoden ajalta. Sama työeläkelaitos myös maksaa eläkkeen ja vastaa päätöstä koskeviin tiedusteluihin.

Uusi verokortti eläkettä varten

Tarvitset eläkettä varten uuden verokortin, sillä eläkettä verotetaan eri tavalla kuin palkkatuloa. Hae verokortti Verohallinnosta saatuasi eläkepäätöksesi. Jos käyt töissä eläkkeellä ollessasi, tarvitset erillisen verokortin palkkaa varten.

Lue lisää eläkkeen maksamisesta ja verotuksesta

Työeläkekortti toimii todistuksena siitä, että sinulle on myönnetty lakisääteinen työeläke. Työeläkelaitoksesi toimittaa kortin sinulle yleensä eläkepäätöksen yhteydessä. Työeläkekorttia vilauttamalla olet oikeutettu moniin eläkeläisalennuksiin.

Eläkepäätöksestä voi valittaa. Ohjeet löytyvät päätöksestä. Valitus on tehtävä kirjallisesti ja se on allekirjoitettava.

Valituksesta pitää ilmetä, että se on tarkoitettu valitukseksi Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle. Valituksessa on selvästi tuotava esille se, mihin päätöksessä ollaan tyytymättömiä, miten sitä halutaan muuttaa sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta hoitaa sekä yksityisen että julkisen sektorin valitusasiat.

Valitus on osoitettava 30 päivän kuluessa kirjallisesti Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle, mutta valitus toimitetaan päätöksen antaneeseen työeläkelaitokseen. Valitusaika lasketaan siitä, kun eläkkeenhakija on saanut päätöksen tiedoksi. Hakijan katsotaan saaneen päätöksen tietoonsa seitsemän päivän kuluessa sen postituksesta.

Jos työeläkelaitos suostuu valittajan vaatimukseen, se voi itse oikaista päätöksensä. Jos osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen, asia etenee Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan käsiteltäväksi. Päätöksestä voi valittaa vakuutusoikeuteen. Vakuutusoikeuden päätös on lopullinen.

Ulkomailta saatuun eläkepäätökseen haetaan muutosta siitä maasta, josta päätös on saatu. Valitus toimitetaan ensisijaisesti kyseiseen maahan päätöksellä annettujen ohjeiden mukaisesti.