Planerar du att starta eget? Du kan göra en uppskattning av din FöPL-arbetsinkomst med en räknare på Arbetspension.fi

Om du planerar att bli företagare och teckna en FöPL-försäkring kan du nu uppskatta din FöPL-arbetsinkomst med en räknare på Arbetspension.fi. Räknaren är också ett bra hjälpmedel för dem som ger råd till företagare. Den är tillgänglig för alla och kräver ingen inloggning. Tjänsten erbjuds på svenska, finska och engelska. 

FöPL-arbetsinkomsten fungerar som grund för företagarens FöPL-försäkring och övriga sociala trygghet. Både pensionens och pensionsavgiftens storlek beror på den fastställda arbetsinkomsten. Dessutom påverkar arbetsinkomsten bl.a. arbetslöshetsförmånerna och inkomsterna under föräldraledigheterna. Enligt lagen ska FöPL-arbetsinkomsten motsvara företagarens arbetsinsats och den lön som skäligen bör betalas om en person med motsvarande yrkesskicklighet avlönas att utföra företagarens arbete i stället för företagaren.

Räknaren hjälper dig att uppskatta arbetsinsatsen

Räknaren på Arbetspension.fi ger en rekommendation om företagarens arbetsinkomst och marginalen för den (+- 30 %). Rekommendationen grundar sig på medellönen inom den bransch som du väljer i räknaren och den omsättning du uppskattar. Räknaren använder sig automatiskt av löneuppgifterna inom olika branscher. Uppgiften om omsättning använder räknaren för att uppskatta hur omfattande företagsverksamheten är.

För fastställandet av arbetsinkomsten ansvarar alltid det arbetspensionsbolag som företagaren valt eller pensionskassan inom branschen. När arbetspensionsanstalten fastställer arbetsinkomsten beaktar den också andra tillgängliga uppgifter som beskriver storleken på företagarens arbetsinsats, företagarverksamhetens omfattning, företagarens yrkesskicklighet och värdet på arbetsinsatsen.

Räknaren som offentliggörs nu använder sig av samma beräkningstjänst för arbetsinkomsten som togs i bruk i augusti-september 2022 av arbetspensionsanstalterna som sköter företagares arbetspensionsförsäkring. Beräkningstjänsten och de övriga anvisningarna om arbetsinkomst ersatte handböckerna om arbetsinkomst som Pensionsskyddscentralen har upprätthållit. Avsikten är att vidareutveckla beräkningstjänsten utgående från erfarenheterna av användningen och den reviderade FöPL-lagstiftningen. Ikraftträdandet av lagändringen 1.1.2023 medförde dock inte genast ändringar i räknaren.

Bekanta dig med räknaren och beräkna en rekommendation till FöPL-arbetsinkomst

Vad är FöPL-arbetsinkomsten?

Arbetsinkomsten i FöPL-försäkringen är värdet av företagarens arbetsinsats mätt i pengar. FöPL-arbetsinkomsten bör motsvara den lön som du skulle betala till en person som du anställt för att göra samma jobb.

På basis av den årliga arbetsinkomsten som arbetspensionsanstalten fastställt bestäms både pensionen och pensionsavgiften, men också sjukförsäkringsdagpenningar och ersättningar enligt den frivilliga försäkringen mot arbetsolycksfall och mot yrkessjukdomar. Dessutom påverkar arbetsinkomsten arbetslöshetsförmånerna och inkomsterna under föräldraledigheterna.

Läs mer om fastställande av arbetsinkomsten på Arbetspension.fi

Teckna en pensionsförsäkring i det arbetspensionsbolag som du vill. Om din bransch har en pensionskassa, kan du ordna pensionsförsäkringen i den.

Arbetspensionsanstalternas kontaktuppgifter på Arbetspension.fi

Mera nyheter